· INDUSTRIENS OVERENSKOMSTFORHANDLINGER ... - CO-industri

co.industri.dk
  • No tags were found...

· INDUSTRIENS OVERENSKOMSTFORHANDLINGER ... - CO-industri

CO-MagasinetNr/År 01/2012INDUSTRIENS OVERENSKOMSTFORHANDLINGER ER STARTET SIDE 4-5 · HIP, HIP, HURRA SIDE 6 · NY GLOBAL ORGANISATION FØDES I KØBENHASIDE 7 · VI HAR DET GODT SIDE 8-9 · INDUSTRIENS OVERENSKOMSTFORHANDLINGER ER STARTET SIDE 4-5 · EUROPA HAR BRUG FOR ENJOBPAGT side 10 · FAGLIGE NYHEDER DIREKTE I DIN MAILBOKS SIDE 11 · SVÆRT AT SIGE NEJ SIDE 12-13 · UDDANNELSE MOD KRISE SIDE 14-15 · DANNOTER SIDE 16 · INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 · CO-INDUSTRI HAR 100 ÅRS JUBILÆUM SIDE 6 · EN STOR FAMILIE · SIDE 18-19 · ESUPÅ SPORET SIDE 20 · LØN SKAL VÆRE RETFÆRDIG SIDE 21 · FAGLIG ORIENTERING SIDE 22-23 · VI HAR DET GODT SIDE 8-9 · BLIV LEAN SIDE 24 · INERENSKOMSTFORHANDLINGER ER STARTET SIDE 4-5 · HIP, HIP, HURRA SIDE 6 · NY GLOBAL ORGANISATION FØDES I KØBENHA· VI HAR DET GODT SIDE 8-9 · EUROPA HAR BRUG FOR EN JOBPAGT SIDE 10 · FAGLIGE NYHEDER DIREDIN MAILBOKS SIDE 11 · SVÆRT AT SIGE NEJ SIDE 12-13 · UDDANNELSE MOD KRISE SIDE 14-15 · DANSKE NOTER SIDE 16ERNATIONAL F


Af Linda HansenFoto Harry NielsenOK2012Industriens overenskomstforhandlinger er startetUdenfor hev og sled kulingen i de fremmødtedemonstranters røde faner ogskilte: ”50 procentsreglen er 100 procentdiskrimination”, lød budskabetblandt andet.Men indenfor i DI’s midlertidige domicilpå Amager var der roligt, da industriensfire topforhandlere skød gang i overenskomstforhandlingernefor industriensgodt 240.000 ansatte i starten af januar.Budskabet fra CO-industris formandThorkild E. Jensen gik da også klart igennemtil de fremmødte journalister:- Vi går efter at bevare reallønnen, og såskal der ske noget på uddannelsesområdet.Desuden har vi været til 12 møderrundt om i landet for at høre, hvadtillidsrepræsentanterne har at sige. Ogde er meget optaget af større tryghed iansættelsen, løn under sygdom og barsel,50 procentsreglen, og at der bliverlavet noget for at få flere lærlinge ogelever, lød det blandt andet fra ThorkildE. Jensen, der også er forbundsformandi Dansk Metal.På spørgsmålet fra en af de fremmødtejournalister om, hvad han siger til HK/Privats ultimative krav om at få fjernet50 procentsreglen, lyder det:- CO-industri stiller ikke ultimative krav,men vi har kravet med til forhandlingsbordet.Arbejdsgivere afviserDI’s administrerende direktør KarstenDybvad lagde vægt på, at industrienskonkurrenceevne bliver genskabt, og atder skabes vækst i Danmark. Men reallønnener ikke nødvendigvis sikret.- Vi går efter at bevare virksomhederneskonkurrenceevne, og vi ser ikke for os,at man nødvendigvis kan forsvare reallønneni den konkrete situation, sagdeKarsten Dybvad.Heller ikke kravet om at få fjernet 50procents-reglen vandt umiddelbart gehørhos arbejdsgiverne:- I 2010 blev kravet fremført og afvist,og vi afviser det også ved de her forhandlinger,lød det fra DI-direktøren.Karsten Dybvad udtrykte i stedet storinteresse for at se på arbejdstiden.- Arbejdstiden er relevant at se på bådei forhold til længde, placering og aflønning.Den interesse deles dog ikke af CO-formanden,der straks afviste:- Vi er ikke indstillet på at øge denugentlige arbejdstid og heller ikke forhandlefærre timer med tillæg igennem.I stedet ser vi gerne, at der blivertaget flere lærlinge i industrien, og såser vi også gerne, at der er mulighed for01.12. januarside 4CO MagasinetAlle fire topforhandlere samlet til pressemøde. Fra venstre næstformandi CO-industri Mads Andersen, formand Thorkild E. Jensen,DI’s administrerende direktør Karsten Dybvad og viceadministrerendedirektør Kim Graugaard.SverigeI december blev der lavet en aftale af forhandlingsfællesskabet"Facken inom industrin". Aftalen omfatter500.000 medlemmer inden for blandt andet metal-,stål-, mine- og kemiindustrien. Den giver en tre procentslønstigning fra 1. februar 2012, og den løber fremtil 31. marts 2013.Derudover er det aftalt, at der nedsættes arbejdsgrupper,som skal undersøge muligheden for et permanentarbejdsfordelingssystem, hvor virksomheder i lavkonjunkturerkan uddanne ansatte i stedet for at afskedige.Andre berørte emner er ligestilling, arbejdsmiljø og revalidering.Arbejdsgiverne forsøgte at få mere fleksibelarbejdstid, men den gik ikke.Aftalen kom i hus efter svære forhandlinger, hvor derblandt andet skete det, at et mæglingsforslag fra desåkaldte ”opartiske ordförende” blev forkastet.


CO-industris formand Thorkild E. Jensen og DI’s administrerende direktør Karsten Dybvad svarede på spørgsmål i omkring en halv time, da industriensoverenskomstforhandlinger blev skudt i gang med et pressemøde i DI.mere uddannelse på området, sagde ThorkildE. Jensen.Deadline 10. februarEr der ikke opnået enighed om grundlagetfor fornyelsen af Industriens Overenskomstog Industriens Funktionæroverenskomstden 10. februar, har parterne aftalt at drøfte,under hvilke former forhandlingerneeventuelt kan videreføres.Overenskomstforhandlingerne gælder direktefor omkring 6.000 virksomheder og240.000 medarbejdere.Forhandlingerne føres af administrerendedirektør Karsten Dybvad og viceadministrerendedirektør Kim Graugaard, DI, ogaf CO-industris formand, forbundsformandThorkild E. Jensen og CO-industris næstformand,gruppeformand Mads Andersen.FinlandEfter en strejke både blandt timelønnede ogfunktionærer blev der i slutningen af oktober indgåeten to-årig aftale i den finske teknologisektorfor de finske metalarbejdere, PRO (teknikere), UILog TEK (ingeniører).Aftalen giver en minimumslønstigning på 2,4procent for timelønnede og 1,6 procent for funktionærerfra oktober 2011 med mulighed foryderligere lokale lønforhandlinger.Fra 1. november 2012 er der aftalt en lønstigningpå 1,9 procent for timelønnede og 1,2 procentfor funktionærer, ligeledes med mulighed foryderligere lokal lønforhandling.TysklandSå er de fire topforhandlere samlet i det lokale, som er rammen om deefterfølgende møder mellem parterne, til et forlig ser dagens lys.I den tyske stålindustri, der dækker omkring75.000 stålarbejdere, er der indgåeten aftale, som gælder fra 1. december 2011og 16 måneder frem. Aftalen giver en lønstigningpå 3,8 procent for de 16 måneder.Derudover er der lavet en særlig aftale forlærlinge. Meningen er at fastansætte såmange færdiguddannede som muligt ogsom minimum give dem 12 måneders ansættelseefter endt lærlingeperiode. Mulighederneog de økonomiske vilkår for tidligtilbagetrækning fra det fyldte 55. år er ligeledesforbedret.Ok-situationen i andre landeside 5


Af Dorthe KraghFoto ArkivEuropahar brug foren jobpagtEU-politikerne skal sætte gang i vækst ogjobskabelse, mener CO-industris formandManglen på job er Europas største udfordring. Detfastslog Thorkild E. Jensen, formand for CO-industriog forbundsformand i Dansk Metal, på konferencen”European Business Day 2011”. Den blev afholdt iKøbenhavn i slutningen af december og havde detdanske EU-formandskab og fremtidens Europa pådagsordenen.Thorkild E. Jensen pegede på, at det er afgørende,at der på topmødet i marts under dansk formandskabbliver indgået en aftale om økonomisk ansvarlighedog finansiel stabilitet.- Aftalen om finansiel stabilitet er bydende nødvendigfor at genskabe tilliden og lukke det enorme huli europæisk økonomi. Ingen tvivl om det. Men dener langtfra tilstrækkelig. Den giver os et pusterumog forhåbentlig økonomisk troværdighed. Menden sikrer os ingen nye job, ingen ny vækst og ingenfornyet europæisk styrke på de globale markeder.Og det er dét, Europa og befolkningerne i Europahar brug for og forventer, at deres ledere leverer,sagde Thorkild E. Jensen på konferencen.en europæisk jobpagt – en pagt, hvor medlemslandeneforpligter sig til at skabe nye job. EU må investerei viden, innovation og en modernisering af industrien,hvis fremtiden skal tilhøre det europæiskefællesskab, mener Thorkild E. Jensen.Han påpegede blandt andet, at innovation skalvære kernen i europæisk industripolitik. Her halterEuropa langt bagefter lande som USA og Japan,som bruger en langt større andel af deres bruttonationalproduktpå innovation.- Uanset hvor vigtig pagten for finansiel stabiliteter, vil en jobpagt være vigtigere. Den er faktisk afgørendefor den fremtid, der venter de europæiskevirksomheder og lønmodtagere, sagde Thorkild E.Jensen.Konferencen ”European Business Day 2011” vararrangeret af CO-industri og DI.01.12. januarside 10CO MagasinetInvester i innovationHan fastslog, at nedskæringer alene ikke bringerEuropa ud af krisen. Der skal investeres i forskning,innovation og udvikling, hvis Europa skal stå påvæksttoget og forhindre, at en hel generation afunge, som endda er den bedst uddannede generationnogensinde, skal gå tabt for arbejdsmarkedet.- Derfor skal pagten om finansiel stabilitet følges afCO-industris formand Thorkild E. Jensen.


Af Dorthe KraghFaglige nyheder direktei din mailboksDu kan nu abonnere på faglige nyheder fra CO-industriNu kan du få direkte besked, når der sker noget nyt i overenskomstforhandlingerne,når en faglig voldgift er afgjort, ellernår CO-industri udgiver et nyt CO-Magasin.På hjemmesiden www.co-industri.dk har du nemlig mulighedfor at abonnere på et RSS-feed, der sørger for, at du løbendebliver orienteret på din computer eller din mobiltelefon, nårder bliver lagt nyt på den del af hjemmesiden, som du har valgtat blive orienteret om.- Vi vil gerne gøre det lettere for tillidsrepræsentanterne ogandre tillidsvalgte at holde sig orienteret om, hvad vi laver iCO-industri. Og med RSS-feeds håber vi, at de føler, at de fårhurtige og gode informationer, siger Henrik Kjærgaard, souschefi CO-industri.De informationer, som du kan abonnere på, er markeret meden lille, firkantet orange knap med en hvid prik og to hvidebuer i højre side af skærmen. Hvis du trykker på den orangeknap, kan du tilmelde dig abonnement af siden.Derudover kan du ved at gå ind på den lukkede del af COindustrishjemmeside abonnere på CO-Meddelelser om blandtandet kurser og afgørelser i faglige voldgifter. Da den lukkededel af hjemmesiden kræver et log-in, vil du få det bedsteresultat ved at være logget på hjemmesiden og modtage dineRSS-feeds i Internet Explorer.For at kunne modtage RSS-feeds skal du have en RSS-reader.Sådan en er indbygget i Internet Explorer, så hvis du vælgerat abonnere på et RSS-feed, vil exploreren automatisk læggereaderen ind under favoritter, hvor du finder den under feeds.Det nye værktøj på CO-industris hjemmeside betyder eksempelvis,at du kan abonnere på nyheder fra overenskomstforhandlingerne2012 ved at tilmelde dig feedet under ”Nyheder”i den sorte menulinje og dernæst ”OK 2012” i rullemenuen.Desuden kan du abonnere på feeds om nyheder og pjecer ogCO-Magasinet, så du får besked, så snart tingene er lagt påhjemmesiden.En anden måde at modtage sit RSS-feed er via Outlook, hvorRSS-kilde er standard. Her skal du klikke på mappen med RSSkilderi venstre-siden af skærmbilledet, trykke på linket ”tilføjfeed” og så kopiere den adresse ind, som du får i adressefeltetved at trykke på abonner på dette feed på CO-industris hjemmeside.Derudover findes der mange andre RSS-readere, som kandownloades, ligesom du kan modtage RSS-feeds til dinmobiltelefon enten via downloads eller ved at bruge denreader, som er i telefonen.side 11


Af Dorthe KraghFoto Lars HornNavn: Marianne Andreasen.Alder: 51 år.Arbejdsplads: Bates Cargo-Pak i Nørresundby.Bopæl: Visse ved Ålborg.Uddannelse: Ufaglært.Fagforbund: 3F.Tillidshverv: Tillidsrepræsentant for 22 kolleger, medlem af styregruppenfor ITW’s ESU, sidder i gruppebestyrelsen, er medlem af afdelingsbestyrelsenog afdelingens ligestillingsudvalg samt medlem af brancheudvalget.Har tidligere været arbejdsmiljørepræsentant.Familie: Bor sammen med sin kæreste gennem 32 år, har en søn på 15 år.Fritidsinteresser: Fitness. Følger sønnens fritidsinteresser, hygge medkolleger og veninder.E-mail: marianne_andreasen@mail.tele.dkSvært at sige nej, når mPassion har fået tillidsrepræsentant Marianne Andreasen til at kaste sig ud i arbejdet m01.12. januarside 12CO MagasinetHun ved godt, at hun kan være lidt dominerende.Men når ilden først får fat, og hun bliver interessereti et projekt, så accepterer hun ikke bare et nej.Til gengæld har hun selv svært ved at sige nej, selvom det er en disciplin, som hendes mand fleregange har bedt hende øve sig i, når endnu en aftalebliver skubbet til side af et vigtigt møde.- Men jeg mener jo, at det er det, som gør hele forskellenpå dem, som lever og ånder for at være tillidsrepræsentant,og så dem, der bare er det. Deter passionen og lidenskaben, der tæller. Det er det,jeg brænder for, og så gør jeg det altså 100 procent,siger Marianne Andreasen.Hun har været tillidsrepræsentant på Bates Cargo-Pak i Nørresundby igennem otte år og faglig aktivsiden begyndelsen af 90’erne.- Da jeg startede på arbejdsmarkedet, vidste alle, atde hørte til i kæden. Nu lever vi i en tid, hvor kædenbrækker af for mange kolleger. De har simpelthenikke forstået budskabet om, at det er netop nu, atvi skal holde sammen, at vi i fremtiden skal kæmpefor at bevare de goder vi har, fordi de er ved atsmuldre fra os, siger hun.Hjælpe kollegerOg den faglige ild har nu fået hende til at kaste sigind i kampen for at skabe et europæisk samarbejdsudvalg(ESU) i den internationale koncern ITW (IllinoisTool Works inc.), som hendes arbejdsplads eren del af.Hun har været med til at tage initiativ til oprettelsenaf ESU, hun er valgt som den danske repræsentantfor de ansatte i Danmark, og hun er netop blevetvalgt ind i den seks mand store styregruppe, somskal koordinere ESU-arbejdet.- Da vi kom ind i ITW, oplevede jeg, at tingene varmeget topstyrede. Vi ansatte skulle bare udførevores arbejde. Og selvfølgelig skal vi det, men detbetyder ikke, at de kan tilbyde os alverdens ting.Det kan vi i Danmark sige, og jeg mener, at vi haren forpligtelse til at hjælpe kolleger i de lande, hvorde ikke har de muligheder. Det vil jo være fedt, hvis


side 16CO Magasinet01.12. januarDanske noter3F får flere etniskemedlemmer20-årige murerlærling Mehmet Arabacier et af de medlemmer, 3F kan væreekstra glade for. Trods generel medlemstilbagegangbliver 3F nemlig vedmed at tiltrække medlemmer medanden etnisk baggrund end dansk. Deudgør i dag 11,3 procent af 3F's medlemskreds.Det er en vækst på cirka1.700 medlemmer på to år. Det skriverFagbladet 3F.I alt har forbundet 41.855 medlemmermed mere eksotiske navne endHansen og Jensen. Det gør 3F til detforbund med flest medlemmer medminoritetsbaggrund.Det glæder 3F's forbundsformandPoul Erik Skov Christensen.- Det er meget vigtigt at få organiseretkolleger med en anden etnisk baggrundend dansk, fordi de tit står svagtpå arbejdsmarkedet. Og det er ikkekun et stort problem for dem selv. Deter også en stor trussel mod den danskemodel, siger Poul Erik Skov Christensentil Fagbladet.3F gør generelt også en stor indsatspå området, understreger 3F-formanden.- Vi er opsøgende over for etniske foreninger.Vi laver minoritetsnetværk,og vi gør meget for at få medlemmermed anden etnisk baggrund med i detfaglige arbejde, så de kan være ambassadørerog gode eksempler for andre.Europas bedste til unoterede investeringerIndustriens Pension (IP) fremhæves som et af Europas bedste pensionsselskaber.IP fik nemlig i slutningen af 2011 prisen for at være Europas bedste til atinvestere i aktiver, der ikke er børsnoterede, som eksempelvis virksomheder,ejendomme og infrastruktur.Industriens Pension fik prisen på de europæiske pensionsselskabers årligeinvesteringskonference i Bruxelles, hvor mere end 600 europæiske investeringsfolkvar samlet. Det er Investment & Pension Europe (IPE), der står baguddelingen af prisen.IP fik ved samme lejlighed også en pris for at være Europas bedste til atopbygge en robust og fleksibel investeringsportefølje.Flere ledige ungeDen økonomiske krise har medført stigende ledighed for alle aldersgrupper,men de unge rammes særlig hårdt. Det viser en analyse fra AE.Hvor andelen af unge arbejdsløse i 2008 var på 4,6 procent, lå den sidste åroppe på hele 12,7 procent – svarende til en stigning på over 8 procentpoint.Det betyder, at ungdomsarbejdsløsheden under krisen er blevet mere endfordoblet, og vi står i dag med hele 28.000 arbejdsløse mellem 18-29 år.Dog er de ufaglærte unge hårdest ramt. Hvor ledigheden i 2. kvartal sidsteår lå på godt 12 procent for unge med en erhvervsfaglig uddannelse og 16procent for unge akademikere, så var ledigheden for unge uden anden uddannelseend folkeskolen hele 22 procent – svarende til mere end hver femte.Det betyder, at gruppen af unge ufaglærte i dag tæller næsten 16.000arbejdsløse, mens knap 7.000 unge med en erhvervsfaglig uddannelse i dag erarbejdsløse. Gruppen af unge arbejdsløse akademikere udgøres i dag af knap5.000 personer.Fald i antallet af førtidspensionerI kommunerne blev der i 3. kvartal sidste år tilkendt 3.427 nye førtidspensioner,og det er et fald på 16 procent i forhold til samme kvartal i 2010. Det viseren undersøgelse fra Ankestyrelsen.Faldet i antallet af førtidspensionister ventes dog at blive mindre, da kommunernetypisk indberetter flere afgørelser truffet i 3. kvartal efterfølgende.Men hvis man sammenligner tallene for perioden uden at medregne antalletaf efterindberetninger, vil faldet ligge på otte procent, skriver Ankestyrelsen.I de tre første kvartaler af 2011 besluttede kommunerne i 16 procent af tilkendelsernefor de 20-29-årige, at sagerne skulle genoptages til ny vurdering. Forde helt unge og de over 40-årige skete det i under to procent af sagerne.


Tillidsrepræsentant René Jensen fra Siemens A/S i Århus er desuden medarbejdervalgt medlem af Siemens ESU for knap7.000 danske kolleger.alle ESU-medlemmer skal have stillethave de samme muligheder, fastslårESU-møde, hvilket betød, at hun skulleen personlig pc til rådighed på arbejds-han.op klokken tre om natten og først kompladsen og i hjemmet samt en inter-En anden væsentlig faktor for at sam-hjem igen meget sent.netopkobling og en telefon.arbejdet kan fungere er ifølge René- Men jeg oplever mere og mere åben-- Det kan godt være svært for en esterat forstå, hvorfor det er vigtigt med sinJensen, at virksomheden er indforståetmed, at ESU-medlemmerne brugerhed fra Siemens' side. Jeg tror, at dehar fundet ud af, at det godt kan be-side 19egen pc, mens det i Norden bare er no-tid på arbejdet. Han har for eksempeltale sig at have en bred kommunikationget vi har. Men det er vigtigt, at vi alleværet med til at protestere over, at enmedmedarbejderrepræsentanterne,har de samme arbejdsredskaber. Vi sid-polsk kollega kun måtte bruge en dagsiger han.der 33 mennesker i ESU, og vi skal allepå at komme til og fra samt deltage i et


Af Dorthe KraghFoto Lars HornESU satpå sporetFuld opbakning til et europæisk samarbejdsudvalg i ITWDer er fuld opbakning til et europæisk samarbejdsudvalg (ESU) iITW. Det viser to møder for tillidsvalgte i henholdsvis Danmark ogBelgien. Dermed kan de danske initiativtagerne, tillidsrepræsentanterneFinn Graversen og Marianne Andreasen, glæde sig over, atderes langvarige arbejde med at skabe et fundament for et ESU forITW’s (Illinois Tool Works inc.) mange forskellige virksomheder serud til at bære frugt.På et møde i november gav ni tillidsrepræsentanter fra fem forskelligedanske virksomheder i koncernen deres opbakning til det viderearbejde med at skabe et ESU i ITW.- Vi havde et rigtig godt møde med en kanongruppe, som tog imodvores forslag i en virkelig positiv ånd og sagde, at de gerne vil deltage,fortæller Marianne Andreasen, tillidsrepræsentant på ITWvirksomhedenBates Cargo-Pak i Nørresundby.Hun blev på mødet valgt til at repræsentere sine danske kolleger i etkommende ESU, mens Finn Graversen, der er fællestillidsrepræsentantfor 200 kolleger på ITW Construction Product i Middelfart, skalhjælpe med koordineringen.01.12. januarside 20CO MagasinetTillidsrepræsentant Marianne Andreasen fra ITW.Europæisk opbakningOgså på europæisk plan er der opbakning til ESU. I midten af decembervar Marianne Andreasen til møde med 27 nyudpegede repræsentanter til det kommendeESU. Her blev det enstemmigt vedtaget, at medarbejderne ønsker et ESU.Samtidig besluttede de at tage imod muligheden for eksperthjælp fra det engelske fagforbund Unite, somskal hjælpe medarbejderne med at etablere et ESU.ITW-medarbejderne har også nedsat en styregruppe på seks personer fra seks forskellige lande, som skalarbejde tæt sammen med Unite-eksperten og koordinere de forslag, som medarbejderne har til arbejdet iESU. Blandt de seks er Marianne Andreasen.- Vi skal nu finde ud af, hvilke krav vi vil stille til udformningen af ESU. Skal vi blot have det ene møde omåret, som vi har krav på, eller skal vi arbejde på at få to møder om året? Skal vi have formøder? Det er blandtandet sådan nogle ting, som vi vil arbejde med, siger Marianne Andreasen.Desuden skal der hurtigst muligt sættes gang i forskellige træningsforløb i eksempelvis sprog og regnskabfor ESU-medlemmerne, så de er klædt på til at klare opgaven. Ligesom der bliver oprettet en lukketfacebookside, hvor alle medarbejdervalgte ESU-medlemmer kan tale sammen og lufte forslag og ideer påderes eget sprog, fordi teksten nemt kan oversættes.


Faglig orienteringHer bringes de seneste informationerom blandt andet CO-Meddelelser tilmedlemsforbundene, nye pjecer ogtryksager, kurser og konferencer, fagligevoldgifter, OK-nyt m.v.Yderligere oplysninger ligger på COindustrishjemmeside www.co-industri. på hjemmesiden er forbeholdt medlem-og ESU-Service under Medlemsservicedk. Adgangen til faglige voldgiftskendelser,OK-delen, skifteholdsprogram, CO- kan se mere om, hvordan du får passmerog kræver et særligt password. DuMeddelelser, CO/DI-aftaler, A/S-Service word på hjemmesiden.Nyt fra Industriens PensionNy pensionshåndbog for tillidsrepræsentanter og forbundSammen med dette nummer af CO-Magasinet får du dennye udgave af pensionshåndbogen fra Industriens Pension.Pensionshåndbogen er et værktøj for alle,der gerne vil sikre, at medlemmerne i IndustriensPension får det fulde udbytte afderes pensionsordning.- Medlemmerne risikerer at snyde sigselv, hvis de ikke er opmærksomme påvalgmulighederne i pensionsordningenog på, hvornår de bør kontakte os. Derfor har det storbetydning, at tillidsrepræsentanter og ansatte i fagforbundeneslokalafdelinger kan fortælle om pensionsordningen,når det er relevant, siger Jens Almegaard, der er kommunikationschefi Industriens Pension.En undersøgelse foretaget blandt medlemmerne af 3F visereksempelvis, at 40 procent ikke er klar over, at pensionsordningener sikret via overenskomsten. Mange tror, pensionsordningener sikret ved lov eller er besluttet af arbejdsgiveren.13,3 milliarder kroner til medlemmerne i IPDe 400.000 medlemmer af IndustriensPension (IP) får snart deres andelaf selskabets fælles opsparing på 13,3milliarder kroner.Medlemmerne får pengene, fordi IP ergået over til markedsrente den 1. december2011. Det betyder, at der ikkelængere er brug for den fælles opsparing,som har sikret medlemmerne enstabil rente. Udlodningen af de mangepenge betyder, at medlemmerne fårforhøjet pensionsopsparingen med 23procent.Sund økonomiIP er ikke økonomisk presset til at skiftefra gennemsnitsrente til markedsrente.Overenskomstparterne har besluttetat gå over på markedsrente, fordi deter mere fair for medlemmer, der skiftertil et job uden for industrien og gernevil flytte deres opsparing over i deresnye pensionsordning.- Medlemmer, der gerne vil lade deresopsparing blive stående hos os, er naturligvis meget velkomne til det. Vi vilfortsat passe godt på pengene. Vi haren sund økonomi og er et af de selskaber,der hidtil har givet det højesteafkast, siger Laila Mortensen, administrerendedirektør i IP.Mere informationPå www.industrienspension.dk kan dulæse mere om ændringen og se, hvadden betyder for dig.01.12. januarside 22CO MagasinetPengene kommer automatiskMedlemmerne skal ikke selv gørenoget for at få deres del af den fællesopsparing overført til deres pensionsordning.Det sker helt automatisk. IPoverfører pengene inden 1. juni 2012,og så kan medlemmerne gå ind på”Min Side” på IP’s hjemmeside og se,hvor meget de har fået overført.Hvad er markedsrente og gennemsnitsrente?Forskellen på markedsrente og gennemsnitsrente er den måde pensionsordningenbliver forrentet.Markedsrente: I en pensionsordning med markedsrente får medlemmerne med detsamme overført hele deres del af det afkast, selskabet opnår af investeringerne. I degode perioder vokser opsparingen. I dårlige perioder bliver opsparingen mindre.Gennemsnitsrente: I en pensionsordning med gennemsnitsrente får medlemmernehvert år en rente, som pensionsselskabet bestemmer. I de gode år sætter selskabetpenge ind på en fælles opsparing, og i dårlige år tager selskabet penge fra den fællesopsparing. På den måde får medlemmerne en stabil rente.


pjecer og tryksagerArbejdsmiljøloven - Din partner når trivslen skal i topPjecen er ment som en appetitvækker til en tidligere udsendtvejledning om arbejdsmiljøvenlig projektledelse kan enten downloades fra www.i-bar.dk eller bestillesDen er lavet af Industriens Branchearbejdsmiljøråd og(CO-Meddelelse nr. 2011/068).på adressen www.co-industri.dk/pjecerPlusløn hos Samson AgroDI og CO-industri har tidligere udgivet tre pjecer omplusløn, og i den forlængelse er der lavet en pjece omplusløn i praksis.Pjecen er udarbejdet til tillidsrepræsentanter for atstøtte dem i deres arbejde, når der skal udarbejdeslønsystemer.Pjecen kan bestilles eller downloades på www.co-industri.dk/pjecerog på hjemmesiderne www.loentermometer.dkog www.løntermometer.dk er der yderligereinformation til nye brugere.Nyt fra CO-industriNy faglig sekretær i CO-industriCarlo Søndergaard er ansat som ny faglig sekretær iCO-industri. Han kommer fra en stilling som fagligchef i HK/Privat, hvor han i 2009 kunne fejre 25 årsjubilæum.53-årige Carlo Søndergaard er uddannet materialistog var tidligt aktiv i HK-Ungdom i Esbjerg, hvor hansenere blev næstformand for HK/Esbjerg. Senere komhan til HK/Holstebro som faglig sekretær, inden han i 1991 blev hentettil København som faglig sekretær i HK/Service. Da HK/Service og HK/industrii 2003 blev til HK/Privat, blev Carlo Søndergaard udnævnt til fagligchef for den nye sektor.Privat bor han på Christianshavn i København sammen med sin hustruLinda. Han holder af at være i sin kolonihave og er meget filminteresseret.Derudover står den ofte på cykling på både landevej og i motionscenter,ligesom han gerne tager på vandreferie.Foto Harry NielsenFra CO-industri til HKJesper Schmidt Sørensen er blevetansat som faglig chef i HK/Privatpr. 1. december 2011.Jesper Schmidt Sørensen kommerfra en stilling som faglig sekretæri CO-industri, hvor han blev ansati 2006. Her har han blandt andetværet involveret i et projekt, der med stor successkaffede overenskomster på industrivirksomhedermed HK-ansatte funktionærer, samt projekt Fællesklubber,der skulle skabe flere fællesklubber påindustriens arbejdspladser, ligesom han har væretmed i CO-industri – DI-kampagnen Missing Link, derskulle få valgt flere tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne.Foto Harry NielsenMeddelelserne bringes i denrækkefølge, de er udsendt tilmedlemsforbundene.2011/083Pjece: Arbejdsmiljøloven - Dinpartner når trivslen skal i top.2011/087Arbejdsmiljøroadshow 2012 -styr på arbejdsmiljøet.2011/085Udsendelse af CO-Magasinet.2011/091Regionale fyraftensmøder: Detindflydelsesrige medarbejdervalgtebestyrelsesmedlem.2011/090A/S Nyt nr. 2 - oktober 2011.2012/016OK2012 - Urafstemningsblanketter.2012/015OK2012 - Urafstemningsavis -bestilling.CO-Meddelelser2011/0882011/078Danfoss Universe A/S - OK2012.2011/0922012/017Pjece: Samson Agro A/S.Julelukning 2011.Industriens overenskomsterside 232011/0892012- ?2011/086Ændring af kursusdage - Lean2012/001Telefonvagt fredag den 2.2012.Meddelelsesoversigt 2011/december 2011.075-092.


Af Dorthe KraghBliv leaneaHar du lyst til at lære mere om lean og blive bedre til at deltage aktivt i diskussionerne omlean på din arbejdsplads? Så tilbyder CO-industri tre lean-kurser i 2012.På kurset vil du stifte bekendtskab med de vigtigste lean-værktøjer og lære om demuligheder for indflydelse, som overenskomsten, arbejdsmiljøloven og samarbejdsaftalengiver. Du vil høre om, hvordan lean påvirker løn og det psykiske arbejdsmiljø. Ligesomder vil være eksterne oplægsholdere og blive spillet produktionsspil. I løbet af kurset vil dervære indlagt et besøg på en virksomhed, som har indført lean, så du kan se, hvordan deværktøjer, som du kender i teori, bliver brugt i virkeligheden.Der er planlagt følgende kurser i 2012:5. marts til 9. marts i Laugesens Have, Videbæk Tilmelding på FIU 9303-12-00- 0116. april til 20. april på Metalskolen, Jørlunde Tilmelding på FIU 9303-12-00- 0229. oktober til 2. november i Laugesens Have, Videbæk Tilmelding på FIU 9303-12-00- 03Tilmelding til kurset skal ske ved henvendelse til dit fagforbundBemærk at det første af de tre kurser er flyttet i forhold til beskeden i CO-meddelelsenr. 2011/064, som blev udsendt den 15. september 2011.nSorteret Magasinpost ID-nr.: 42428

More magazines by this user
Similar magazines