e-folder - BLBoligen.dk

blboligen.dk

e-folder - BLBoligen.dk

NY OG BEDREORGANISERING


DET LEVERER VIVidendeling og netværk• Seminarer • Temamøder • Workshops• Fyraftensmøder • ÅrskonferenceKURSUSFORMIDLING• Boligsocialt introkursus• Værktøjskurser• Hjemmeside • Nyhedsbrev• Sociale medier • Digital vejledning• Nyhedsoverblik


VIDENDELING OG NETVÆRKVIDENDELING- OGNETVÆRKSMØDERVidendelings og netværksmøderafholdes for alle boligsocialemedarbejdere i boligorganisationerog kommuner:• Seminarer• Temamøder• Workshops• FyraftensmøderNy viden og aktualitet er detbærende element. Mødekadencenfastsættes efter aktualitetog antallet af møder vil såledesvariere afhængigt af, hvor megetnyt der sker på feltet. Mødernegennemføres i samarbejde medkommuner, boligorganisationer,boligsociale projekter og øvrigesamarbejdspartnere.PROJEKTLEDERMØDERSom noget nyt afholdes projektledermøderto gange årligt. Der er mødepligttil disse møder. Fokus er på ny lovgivning,regulativer og anden højaktuel viden,som er nødvendig for at kunne lede deboligsociale projekter.BOLIGSOCIALÅRSKONFERENCEBoligsocial Årskonference er en vigtigplatform for faglig udveksling og networkingog bidrager til at definere detboligsociale arbejde som fagområde ogskabe identitet for de medarbejdere, somarbejder i det boligsociale felt.


VIDENDELING OG NETVÆRKLANDSERFALandserfagruppen består af udpegederepræsentanter fra boligorganisationer,kommuner ogprojektsekretariater.Møderne fokuserer på overordnedeproblemstillinger og udfordringeri det boligsociale arbejde.Der afholdes to møder årligt.STYREGRUPPEStyregruppen består af 15 personerpri mært fra boligorganisationer ogkommuner. Den har beslutningskompetencei forhold til Boligsocialnetsaktiviteter. Der afholdes to møder årligt.


VIDENDELING OG NETVÆRKFARVEL TILTEMAGRUPPERNEDen nuværende inddeling i temagrupperopløses og alle arrangementerudbydes fremover somudgangspunkt til samtlige medarbejderemed und tagelse af projektledermøder,landserfa møder ogstyregruppemøder.Temagrupperne beholdes på hjemmesiden,så du her kan findekontakt oplysninger på kolleger derarbejder med samme faglige fokussom dig selv.Derfor skal man stadigvæk oplysesit primære arbejdsområde, nårman tilmelder sig Boligsocialnet.DELVIST FARVEL TILMØDEPLIGTENMødepligt til ERFA-møder bortfalder,med undtagelse af to årlige projektledermøder.Vi tror nemlig på at fagligudvikling og deltagelse skal værebåret af personligt engagement oginteresse frem for pligt.Obligatorisk fremmøde til to årligeprojektledermøder er dog nødvendigt,for at sikre at de projektansvarlige erpå forkant med ny lovgivning, regulativer,forskning, evalueringskrav mm.


KURSUSBOLIGSOCIALTINTROKURSUSFormålet med introkurset er at sikre,at alle boligsociale medarbejdere ikommuner og i boligorganisationerfår tilbud om et fælles kvalificeretintroduktionsforløb, så de er klædtbedst muligt på til at håndtere detboligsociale arbejde. Kursets varigheder to dage. Der er deltagerbetalingpå kurset.VÆRKTØJSKURSERBoligsocialnet vil fremover udbydeenkeltstående, fagspecifikke ogværktøjsorienterede kurser forforskellige målgrupper. Kurserne ermetodeorienterede og giver deltagernefaglige redskaber. Kursernevil typisk være af 1-3 dages varighedafhængigt af indhold. Der vilvære deltagerbetaling på kurserne,men i enkelte tilfælde ydes dertilskud fra Boligsocialnet.


FORMIDLINGHJEMMESIDENFormidling af aktiviteter i Boligsocialnetvil fortsat foregå viavores hjemmeside:www.boligsocialnet.dkHer udvikles desuden en rækkenye tiltag som gør det muligt attilmelde sig nyhedsbrev, følgeos på Facebook samt en digitalvejledning, som skal fungeresom et redskab til bedre helhedsplaner.NYHEDSBREVBOLIGSOCIALNYTbliver et nyhedsbrev,som mankan tilmelde sigonline.Nyhedsbrevetud kommer efterbehov.FACEBOOKFACEBOOKDer oprettes en boligsocial facebookgruppesom erstatning for det nuværendeintranet.Her kan du nemt og hurtigt komme idirekte dialog med Boligsocialnet ogkolleger fra hele landet, hvis du ønskerat udveksle informationer og erfaringerpå et mere uformelt plan.


KONTAKTKathrine / kny@kl.dkLisa / lfi@bl.dkTEAMET BAGDet team der skal varetage opgavernei Boligsocialnet består nu af tre personer;Kathrine Bek Nyboe (KL), Lisa Fischel(BL) og Kristoffer Rønde Møller (BL).Kristoffer / krm@bl.dk

More magazines by this user
Similar magazines