12.07.2015 Views

Download som PDF-fil - FOA

Download som PDF-fil - FOA

Download som PDF-fil - FOA

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Lad digudfordreBliv pædagogisk assistent


Hvorfor blivepædagogiskassistent?LønunderuddannelseDen pædagogiske assistentuddannelse er en helt nypædagogisk uddannelse. Her bliver du godt klædt påtil at arbejde med børn, unge og voksne. Det kan værei dagplejen, daginstitutioner eller skoler. Det kan ogsåvære i bo- og dagtilbud for unge og voksne med fysisk ellerpsykisk funktionsnedsættelse. Du skal dog være fyldt21 år for at blive ansat i dagplejen.Under uddannelsen til pædagogisk assistent lærer duen masse spændende pædagogisk teori, som du får lejlighedtil at prøve kræfter med under praktikperioderne.Og naturligvis også, når du er færdig med uddannelsen.Samtidigt får du lært at sætte ord på din viden, alleredei starten af din karriere inden for det pædagogiske område.Og du får viden om, hvordan du håndterer konflikter,inden du står i dem.Når du er færdig med den pædagogiske assistentuddannelsekan du på egen hånd, eller sammen med dinekolleger gennemføre pædagogiske forløb for børn, ungeog voksne. Det kan fx være forløb indenfor kultur, kreativiteteller fysisk aktivitet.Under hele uddannelsen modtager du elevløn:Under 18 årOver 18 år – 1. årOver 18 år – 2. årca. 7.500 kr.ca. 9.600 kr.ca. 10.250 kr.


Hvor langtid tageruddannelsen?Har du afsluttet 9. klasse og er uden erfaring inden for detpædagogiske område, så starter du med et grundforløbpå 20 uger. På grundforløbet ”Sundhed, omsorg og pædagogik”bliver du undervist sammen med elever fra andreerhvervsuddannelser.Har du mindst 1 års erfaring eller uddannelse efter 9.klasse, kan du optages direkte på hovedforløbet. Så tagerdin uddannelse 2 år og 3½ måneder.Du lærer atmotiverebørn tilfysisk aktivitetEfter grundforløbet kan du gå i gang med et hovedforløb,hvor der er 54 ugers skoleundervisning og 2 praktikperioder.Hver praktikperiode varer 26 uger. Alt i alt kommerdin uddannelse til at tage 2 år og 9½ måneder.


Hvilke fagundervises der i?Nedenfor kan du se, hvilke fag du vil blive undervist i pågrundforløbet og hovedforløbet. Grundforløbet består afGrundforløbOmrådefagSundhedsfagSocial- og samfundsfagPædagogik med psykologiAktivitetsfagGrundfagDanskNaturfagEngelskIntroduktionsforløbområdefag og grundfag. Hovedforløbet består af grundfag,områdefag og valgfri specialefag. Du skal ogsåvælge 2 valgfag, der hver varer en uge. Det kan fx væresocialpædagogik eller kost og bevægelse.3 uger3 uger3 uger3 uger2 uger2 uger2 uger2 ugerLæs mere om uddannelsen og fagene på www.sosuinfo.dkHovedforløbOmrådefagPædagogikKultur og aktivitetBevægelse og idrætSundhedsfagSprog, kommunikation og psykologiGrundfagDanskSamfundsfagEngelskValgfri specialefagSocialpædagogik / Specialpædagogik / Folkesundhed og sundhedsfremme/ Kost og bevægelse / Børn og natur / Æstetiske udtryksformerValgfagValgfagPraktikPraktik9 uger9 uger6 uger5 uger7 uger6 uger6 uger2 uger2 uger2 uger2 perioder


Skoler oguddannelsesstederDe fleste steder i landet foregår undervisningen på ensocial- og sundhedsskole. Derudover udbyder enkelteseminarier uddannelsen. På www.sosuinfo.dk kan dufinde en oversigt over de steder, der uddanner pædagogiskeassistenter.Du lærer atgive børnpå atoplevemodverden


Mulighederfor videre- ogefteruddannelseDen pædagogiske assistentuddannelse giver dig adgangtil pædagogseminarieret. Og der er mange andremuligheder, hvis du som pædagogisk assistent vil efteruddannedig.Du lærer atfå alleindI legen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!