Allergi-nyt (ALK) - Sundhedsstyrelsens RÃ¥dgivende Videnskabelige ...

miljoogsundhed.sst.dk

Allergi-nyt (ALK) - Sundhedsstyrelsens RÃ¥dgivende Videnskabelige ...

Udviklingen i forekomsten af luftvejsallergi i DanmarkAf Allan Linneberg, Center for Sygdomsforebyggelse, Amtssygehuset i GlostrupBaggrundLuftvejsallergi kan manifestere sig som allergisksnue (f.eks. høfeber) og astma. Et betydeligtantal studier har vist, at forekomsten afluftvejsallergi er steget blandt børn i velstilledelande gennem de seneste årtier (1-3). Derer meget sparsom viden om udviklingen i forekomstenaf luftvejsallergi i voksenbefolkningeni disse lande. Såfremt stigningerne blandtbørn er reelle, burde de nu også komme tiludtryk som stigninger blandt voksne.Det har været diskuteret, hvorvidt en øget opmærksomhedpå eller viden om allergi kunnevære en medvirkende årsag til de fundne stigninger.Det anbefales derfor, at også objektiveallergi-tests anvendes i studier af udviklingen iforekomsten af allergi (2). Forbavsende få studierhar imidlertid anvendt sådanne tests (2).Formålet med denne artikel er at give en bredfremstilling af vor viden om den aktuelle udviklingi forekomsten af luftvejsallergi blandtvoksne i Danmark.Resultater fra Center for Sygdomsforebyggelse,Amtssygehuset i GlostrupI 1990 gennemførtes en befolkningsundersøgelsei den voksne befolkning i Glostrup ogomegn (”Allergi-undersøgelsen i Glostrup”).Undersøgelsen var opbygget i 2 trin. Trin I varudsendelsen af et kort spørgeskema om symptomerfra luftvejene til en stor stikprøve afbefolkningen. Blandt dem, der besvarede spørgeskemaet,udvalgtes en tilfældig stikprøve tiltrin II. Trin II var en helbredsundersøgelseomfattende bl.a. måling af allergi-antistofferoverfor luftvejsallergener i blodet. I 1998 blevovennævnte procedure gentaget for en ny stikprøveaf personer udvalgt på samme måde somi 1990. Den fundne forekomst i 1998 af symptomer(trin I) og allergi-antistoffer (trin II)kunne således sammenlignes med den tilsvarendeforekomst i 1990. Resultaterne viste, atforekomsten af symptomer på luftvejsallergivar steget markant, hvorimod forekomsten afikke-allergiske luftvejssymptomer var stort setuændret (4). Desuden fandtes samtidig en stigningi forekomsten af personer, som var sensibiliserede,defineret som tilstedeværelsen afallergi-antistoffer overfor luftvejsallergener iblodet (figur 1) (5). Det bemærkes endvidere,at personer sensibiliserede imod 2 eller flereallergener stod for det meste af stigningen.D.v.s. at luftvejsallergikere generelt var blevetmere allergiske (multi-sensibiliserede). Ved atdefinere luftvejsallergi som tilstedeværelsen afbåde symptomer på luftvejsallergi og sensibiliseringoverfor relevante luftvejsallergenerkunne en mere reel forekomst af luftvejsallergiangives til 22% i 1998 (6). Dette tal skønnesreelt at være lidt lavere p.g.a. en tendens til, atpersoner med allergi var mere tilbøjelige til atmøde op til undersøgelsen. Med andre ordskønnes ca. hver femte i København, blandtden yngre del af den voksne befolkning, at lideaf luftvejsallergi. Luftvejsallergi er således formentligden hyppigste kroniske sygdom idenne aldersgruppe.Resultater fra Statens Institut for Folkesundhedog ØsterbroundersøgelserneStatens Institut for Folkesundhed gennemførermed jævne mellemrum landsdækkende spørgeskemaundersøgelserom sundhed og sygelighedi den danske befolkning. Disse undersøgelserhar vist, at forekomsten af personer, derangav at have allergisk snue og/eller astma ersteget godt 50% fra 1987 til 1994 (7). Der varendvidere væsentlige forskelle i forekomstenaf luftvejsallergi imellem forskellige regioneraf Danmark. Især var luftvejsallergi hyppigerei byerne end på landet. Resultater fra Østerbro-5


forekomst (%)403530252015105026,533,9mindst 1positiv11,118,2mindst 2positive15,415,8netop 1positivAllergi-antistoffer (specifik IgE)19901998Figur 1. Udviklingen i forekomsten af allergi-antistoffer (specifik IgE) i blodet blandt 15-41 årigei København.undersøgelserne har vist en stigning i forekomstenaf selvrapporteret astma blandt 20-35årige i København i perioden 1976-8 til 1991-4. Personer, der angav astma i 1991-4, havdelavere lungefunktion end personer, der angavastma i 1976-8 (8).Årsager til stigningen i luftvejsallergiÅrsagen til luftvejsallergi er multifaktoriel,d.v.s. at luftvejsallergi opstår som et kompliceretsamspil imellem en række faktorer. Engenetisk disposition (arvelig tilbøjelighed) eren veletableret risikofaktor for udvikling afluftvejsallergi. Det er imidlertid usandsynligt,at ændringer i vores genetiske disposition kanforklare markante stigninger over få årtier samtobserverede geografiske forskelle i forekomstenaf luftvejsallergi (9). Årsagerne til stigningenmå derfor findes i vores miljø oglivsstil. Flere andre risikofaktorer er blevetidentificeret. Således er luftvejsallergi hyppigereblandt unge mænd og personer med højsocial og uddannelsesmæssig status, hvorimodamning og et højt antal ældre søskende tilsyneladendebeskytter imod luftvejsallergi. Udsættelsefor store mængder allergener, f.eks. frastøvmider eller kat, antages også at give enøget risiko for udvikling af allergi overfordisse allergener, selv om der for nylig er stilletspørgsmålstegn ved om dette altid er tilfældet(10).Der er imidlertid enighed om, at ændringer iforekomsten af én eller flere af de ovennævntekendte risikofaktorer ikke kan forklare defundne stigninger i forekomsten af luftvejsallergipå tilfredsstillende vis (1;3;5). Der måderfor ligge andre endnu uidentificerede faktorertil grund for stigningen i luftvejsallergi.Den observerede markante stigning i forekomstenaf luftvejsallergi blandt østtyske børnefter genforeningen af Øst- og Vesttysklandpeger hen imod faktorer i den vestlige livsstil(3). Ændringer i kostens sammensætning aff.eks. fedtsyrer har været foreslået (3), men dermangler endnu gode studier af kostens betydningfor luftvejsallergi. Den fundne forskel iforekomst imellem land og by har øget fokuspå luftforurening som en mulig risikofaktor.De fleste studier har dog ikke kunnet påvise ensådan sammenhæng, hvilket muligvis kanskyldes, at disse studier kun har målt de størreforureningspartikler og ikke de helt små partikler,som opstår ved bl.a. dieselforbrænding.Også faktorer relateret til boligforhold og inde-6


klima er i søgelyset som mulige årsager tilstigningen i forekomsten af luftvejsallergi. Enteori, der har fået fornyet aktualitet, er densåkaldte ”hygiejne teori” (11). Hermed forstås,at et drastisk fald i den samlede mikrobiologiske(bakterier m.m.) påvirkning af immunsystemethar medført en ændring af immunsystemeti en mere ”allergisk” retning. Denneteori er dog endnu ikke videnskabeligtveldokumenteret.KonklusionDen eksisterende viden indikerer, at forekomstenaf luftvejsallergi blandt voksne er stegetmarkant i Danmark gennem de seneste årtier.Årsagen skal findes i ændringer i miljø- oglivsstilsfaktorer. Fremtidig forskning bør fokuserespå at identificere disse faktorer for atmuliggøre udviklingen af nye forebyggelsesogbehandlingsstrategier.Allergi-undersøgelsen i Glostrup har modtagetøkonomisk støtte fra SMFs fond.Referencer1. Mygind N, Dahl R. Epidemiology of allergicrhinitis. Pediatr Allergy Immunol 1996;7:57-62.2. Magnus P, Jaakkola JJ. Secular trend in theoccurrence of asthma among children andyoung adults: critical appraisal of repeatedcross sectional surveys. BMJ 1997;314:1795-9.3. von Mutius E, Weiland SK, Fritzsch C, DuhmeH, Keil U. Increasing prevalence of hay feverand atopy among children in Leipzig, EastGermany. Lancet 1998;351:862-6.4. Linneberg A, Nielsen NH, Madsen F, FrølundL, Dirksen A, Jørgensen T. Increasingprevalence of allergic rhinitis symptoms in anadult Danish population. Allergy 1999;54:1194-8.5. Linneberg A, Nielsen NH, Madsen F, FrølundL, Dirksen A, Jørgensen T. Increasing prevalenceof specific IgE to aeroallergens in anadult population: Two cross sectional surveys 8years apart. The Copenhagen AllergyStudy. J Allergy Clin Immunol 2000;106:247-526. Linneberg A, Nielsen NH, Madsen F, FrølundL, Dirksen A, Jørgensen T. The prevalence ofskin test positive allergic rhinitis in Danishadults: Two cross sectional surveys 8 yearsapart. The Copenhagen Allergy Study. Allergy2000;55:767-72.7. Keiding L. Astma, allergi og anden overfølsomhedi Danmark - og udviklingen 1987-1994. København: Dansk Institut for KliniskEpidemiologi, 1997.8. Hansen EF, Rappeport Y, Vestbo J, Lange P.Increase in prevalence and severity of asthmain young adults in Copenhagen. Thorax2000;55:833-6.9. Worldwide variation in prevalence of symptomsof asthma, allergic rhinoconjunctivitis,and atopic eczema: ISAAC. The InternationalStudy of Asthma and Allergies in Childhood(ISAAC) Steering Committee. Lancet 1998;351:1225-32.10. Hesselmar B, Aberg N, Aberg B, Eriksson B,Bjorksten B. Does early exposure to cat or dogprotect against later allergy development? ClinExp Allergy 1999;29:611-7.11. Strachan DP. Family size, infection and atopy:the first decade of the ”hygiene hypothesis”.Thorax 2000;55 Suppl 1:S2-10..7

More magazines by this user
Similar magazines