Konflikter i medarbejdergruppen

blboligen.dk

Konflikter i medarbejdergruppen

mediationcenter-den bedste vej til løsning af en konfliktKonflikter i medarbejdergruppenFra modspiller til medspillerSEND”Hvad, vi mangler, er et tankesystem, som kan binde mennesker sammen.”Abraham Maslow, amerikansk psykolog© mediationcenter


Hvem er vi –www.mediationcenter.dk• mediationcenter a/s blev grundlagt år 2000 for at bevaregode og varige relationer i organisationer og virksomhedermediationcenter-den bedste vej til løsning af en konflikt• mediationcenter arbejder SEND med konflikt i organisationer ogvirksomheder gennem uddannelse, mediation,konflikthjælp og konfliktstrategi• mediationcenter har skrevet anerkendte bøger og artiklerom konflikt, nye ledelsesformer samt implementeretkonfliktdesign i store organisationer• mediationcenter har skabt Leadership programmet TheButterfly Effect• mediationcenter har udviklet konflikt servicepakkenPAS PÅ DIN KONFLIKT® – www.paspaadinkonflikt.dk© mediationcenter


Workshoppens programmediationcenter-den bedste vej til løsning af en konflikt• Hvad er konflikter, og hvordan kan man forståSENDkonflikter?• Vores nye måde at være leder på kræver andenform for konfliktløsning• Træning af mediationsprocessen© mediationcenter


mediationcenter-den bedste vej til løsning af en konfliktSEND• Hvad er konflikter for jer – skal viundgå konflikter?© mediationcenter


Definition af konfliktmediationcenter-den bedste vej til løsning af en konfliktSEND•”Et modsætningsforhold, der ikketolererer eller kan håndtere forskelle”Gøre to ting –1. Fjerne modsætningsforholdet eller2. Rumme modsætningsforholdet© mediationcenter


mediationcenter-den bedste vej til løsning af en konfliktEksempler på modsætningsforhold• Forskellig uddannelseSEND• Introvert - ekstrovert• Forskellige afdelinger• Arbejdsgiver – arbejdstager• Mænd – kvinder• Politiske holdninger• Ny kultur – gammel kultur• Generationsforskelle© mediationcenter


Konflikt trappenmediationcenter-den bedste vej til løsning af en konflikt- baseret på Friedrich Glasl’s modelFør konfliktGrænsen for selvhjælpSamtale opgivesKonflikt om konfliktløsning1Uenighed/boldenKonflikt om konflikten2Skænderi/mandenParterne kan selvløse konflikten3Handling/undgårmandenHjælp frakollega4Alliancerog angrebSEND5Taberansigt6TruslerProfessionel hjælp - mediationcenter7Destruktion8Elimineringaf modpartDomstol9Ingen vej tilbage”De største problemer i verden kunne være løst, mens de endnu var små.” Witter Bynner© mediationcenter


3 typer konfliktermediationcenter-den bedste vej til løsning af en konflikt• Interpersonel konflikt – konflikt mellem personerSEND• Intrapersonel konflikt – konflikt med sig selv• Organisatorisk konflikt – konflikt som skyldesuhensigtsmæssige systemer og omgivelser© mediationcenter


Intra-personelle konfliktermediationcenter-den bedste vej til løsning af en konflikt• Generelt har det dårligt med sig selv• Skilsmisse• DødsfaldSEND• Sygdom© mediationcenter


Inter-personelle konfliktermediationcenter-den bedste vej til løsning af en konflikt• Kemi• Samarbejdsproblemer SEND• Mobning• Sexchikane• Ledelsesstil• Magtkampe• Problemer i tilknytning til ”kunderne”• Forskel i faggruppe• Race• Religion© mediationcenter


Organisatoriske konfliktermediationcenter-den bedste vej til løsning af en konflikt• Systemer, regler og lign.SEND• Uklarhed om fordeling af ansvar mellem afdelinger• Måden opgaverne fordeles, planlægges på• For stort arbejdspres, tidspres og stress© mediationcenter


Tillid og uenighed = InnovationDer hvor samarbejdet bliver krævende!mediationcenter-den bedste vej til løsning af en konfliktSENDTillid Ingen udvikling InnovationMistillidSkjulte konflikterÅbne konflikterEnighedUenighed© mediationcenter


Tillidscirklenmediationcenter-den bedste vej til løsning af en konflikt4. SamarbejdeSEND3. Tillid 1. Åben kommunikation2. Ærlighed© mediationcenter


mediationcenter-den bedste vej til løsning af en konfliktÅrsagen til at konflikter eskalerer• Vi har forskellig opfattelse af det, vi ser, hører ogmærker – forskellig perceptionSEND• Vores anvendelse af sproget – få ret i sin sandhedved argumentation• Vores hjerne er et selvorganiserendeinformationssystem – vi tænker i fastlåste mønstre© mediationcenter


”At have ret”mediationcenter-den bedste vej til løsning af en konfliktSEND”Adfærdens gyldne regel er gensidig tolerance, da vi aldrig vil have de samme ideer, og da vialdrig vil se den fulde sandhed – undtagen som fragmenterede dele af forskellige synsvinkler.”Mahatma Gandhi© mediationcenter


mediationcenter-den bedste vej til løsning af en konfliktSer du en person eller et ansigt?SEND© mediationcenter


mediationcenter-den bedste vej til løsning af en konfliktSEND•Hvad er holdningen til konflikter?© mediationcenter


Forskelle mellem holdningtil konflikter tidligere og i dagmediationcenter-den bedste vej til løsning af en konfliktGammelt paradigmeKonflikter er forstyrrende og må undgåsDer eksisterer en objektiv sandhedIndividuelle modsætningerFokuserer på målet/produktetVinder/taberParterne er passive og lægger ansvaret på andrePlacering af skyldÅben/skjult anvendelse af magt og sanktionerSENDNyt paradigmeKonflikter er en realitet, som man må forholde sig tilIngen kan indeholde den fulde sandhedParter i en fælles konfliktFokuserer på processenVinder/vinderParterne er aktive og deles om ansvaretAlle har medvirket til konfliktenMagt er ikke vigtig© mediationcenter


Lederens nye holdninger til sinemediationcenter-den bedste vej til løsning af en konfliktmedarbejdere?Medarbejdere:• er pålideligeSEND• søger ansvar og ansvarlighed• søger mening i deres arbejde• ønsker at lære• gerne selv vil løse deres problemer• ikke har noget imod forandringer – men har modstandmod at blive forandret• foretrækker at arbejde frem for at være ubeskæftiget• gerne vil være et sted, hvor de kan få lov til at vokse• der møder velvillighed vil give velvillighed tilbage.© mediationcenter


mediationcenter-den bedste vej til løsning af en konfliktDet sunde og det usunde systemSundt systemUsundt systemSENDBrug af magt –den mest magtfuldebestemmerBrug af rettigheder –love, normer og kutymerafgør udfaldet - juristeriBrug af interesser –parternes konkrete behov ogbekymringer er afgørende”En ting, der bliver opnået med vold, kan man kun beholde med vold.” Mahatma Gandhi© mediationcenter


Ens dimensionermediationcenter-den bedste vej til løsning af en konfliktSENDNegative følelserTvang giver angstMagtMagtkampMagtTAB-TABUden følelserIntellektuellesystemRettighederRettighedskonkurrenceRettighederTAB-VINDPositive følelser-Forhandling-Sameksistens-Åbent samarbejdeInteresserSamarbejdeInteresserVIND-VIND© mediationcenter


Hvad tror vi på – og er det muligt at ledepå basis af interesser?mediationcenter-den bedste vej til løsning af en konfliktSEND• Den menneskelige natur er som udgangspunktgod• Det bedste resultat opnås, når alle i gruppenvaretager egne og gruppens interesser© mediationcenter


mediationcenter-den bedste vej til løsning af en konfliktSevilla erklæring om vold – 1987UNESCOSEND”Den adfærd, der gør, at vi handler uhensigtsmæssigt,destruktivt og voldeligt, er ikkeprogrammeret ind i den menneskelige natur mener tillært ved opdragelse eller indlæring”Tyve top videnskabsmænd© mediationcenter


mediationcenter-den bedste vej til løsning af en konfliktFra Adam Smith til John Nash• Adam Smith´s teori fra 1776 i ”Wealth of Nations” –”It isnot from the benevolence of the butcher, the brewer, orthe baker, that we expect SENDour dinner, but from theirregard of their own interest.”• John Nash´s teori fra 1957 i Nash equilibrium og Nashbargaining for non-cooperative games - Det bedsteresultat opnås, når alle i gruppen varetager deres egne ogflokkens interesser.John Nash fik i 1994 Nobel prisen i økonomi for sitarbejde.© mediationcenter


mediationcenter-den bedste vej til løsning af en konfliktSEND© mediationcenter


mediationcenter-den bedste vej til løsning af en konfliktSEND•Redskaber til forebyggelse og løsning afkonflikter© mediationcenter


Hvad er mediation?- en måde at løse udfordringer, uenighed og konflikter påmediationcenter-den bedste vej til løsning af en konflikt• Mediation er en frivillig proces, SEND hvoren upartisk mediator hjælperparterne med at forhandle sig fremtil en løsning på deres konflikt.• Kan anvendes som proces mellemto eller flere som støtte i samtale,forhandling mv.© mediationcenter


mediationcenter-den bedste vej til løsning af en konfliktMediationsprocessens 5 trin1. Parterne informerer om problemet – fri fortællingSEND2. Parternes interesser og behov fremfindes –problemformulering3. Muligheder og løsningsmodeller opbygges – brainstorming4. Aftalen opbygges – forhandling5. Aftalen indgås - handlingsplan”Du skal ikke forveksle det, du er vant til, med det, der er naturligt.” Gandhi© mediationcenter


Mediationspladenmediationcenter-den bedste vej til løsning af en konfliktSENDmediationcenterMediationsprocessen - en parallel procesPart 1 Part 2Fase 1Fase 2Fase 3Fase 4Fase 5Parternes frie fortællingFinde behov, bekymringer og interesserMuligheder og løsninger - brainstormAftalen opbygges - vælge løsningsmodellerAftalen indgås - handlingsplan© www.mediationcenter.dk© mediationcenter


Hvad er mediation udover enændring i tankegang?- en metode til at skabe medspili stedet for modspilmediationcenter-den bedste vej til løsning af en konfliktSENDSammen finde den bedste løsning, der varetager beggeparters interesserPart 1Part 2“Alting har ændret sig - undtagen vores måde at tænke på” Albert Einstein© mediationcenter


Forholdet mellem procesmediationcenter-den bedste vej til løsning af en konfliktog indholdProces/LederMåden vi taler på.Måden vi gør tingenepå. Måden vi hardet med hinanden.Den strukturellerelation: Teknikker,strategier,rolleadfærd.SENDIndhold/MedarbejderDet vi siger.Det vi gør.Den indholds-+ =mæssige relation:Værdier, problemet,målet oginteresser.Samspil/resultat”Vejen er alt- målet er intet.” Søren Kierkegaard© mediationcenter


mediationcenter-den bedste vej til løsning af en konfliktForholdet mellem to parters krav,interesser og behovIsSENDIsKrav - kan kunopfyldes på én mådeVandBehov - kanopfyldes påutallige måderInteresser - kanopfyldes påmange måder”Hvis man ønsker at opnå fred, taler man ikke med sine venner. Man taler medsine fjender.” Moshe Dayan© mediationcenter


mediationcenter-den bedste vej til løsning af en konfliktMaslows behovspyramideSENDVære respekteretSocialTryghed og sikkerhedFysiologiskSelvaktualiserendeVækstbehovMangelbehov© mediationcenter


mediationcenter-den bedste vej til løsning af en konflikt”Under havet mødes alle øer”SENDBehov© mediationcenter

More magazines by this user
Similar magazines