Referat 05-06-2013 - Kvindedivisionsforeningen

klubcms.dbu.dk

Referat 05-06-2013 - Kvindedivisionsforeningen

Foreningen af Kvinde DM og DS klubberKvindedivisionsforeningenReferat af Bestyrelsesmøde i KDF: Onsdag d. 5. juni 2013 kl. 13.00 Deltagere: Birgit M. Schrøder, Mette Bach Kjær, Karl Brynningsen, John Walsh, og Kim Kjærhus (sekretær) Afbud: Peter Vest, Jesper Raabo, Marianne Jessen og Bettina Smed Dagsorden: 1. Godkendelse af seneste referat 2. Katalyst – gennemgang af oplæg om finansielle muligheder og debat 3. Turneringsafvikling 4. Handlingsplaner for de enkelte grupper 5. Orientering om møde i Stockholm 6. Gennemgang af notat vedr. samarbejde med herrediv. 7. Evt. herunder næste møde Ad 1:Referatet godkendt uden kommentarer.Ad 2:Oplæg blev gennemgået og løbende debatteret. Alle var enige om, at det havde været gavnligt med debatten. Alle var også enige om, at kunne der findes et fællesprojekt, hvor KDF kunne være overordnet projektansvar-­lig, og dette projekt kunne relatere sig til opgaver, vi (ude i klubberne) alligevel skal arbejde med (”synlighed” f.eks.), så kunne der være meget fornuft i at forsøge at sø-­ge fondsmidler til et sådant. Alternativt kunne KDF koble sig på en anden organisation, der er hovedfondsansøger, som kan se en værdi i et bruge KDF, klubberne og elitekvindefodbold generelt i deres projekt. Vi også kan søge midler til projektmodningen (i ”uddannelsesøjemed).


Kathrine fra Katalyst fremsender et ”idékatalog” på baggrund af debatten, og emnet tages op igen på næste møde. Der var bred enighed om, at en eventuel igangsætning kræver opbakning fra alle 3F klubber. Ad 3:Efter en længere debat, hvor diverse synspunkter blev vendt og drejet blev følgende besluttet: • Der foretages ingen ændringer nu, hvad sæsonen 13/14 angår o 1-­‐6 i slutspil – point halveres – alle mod alle ude og hjemme o 7-­‐8 i kval.spil – ny turnering med 2 x 2 hold fra 1 div. • Konstruktionen slutspil/kval.spil debatteres til efteråret med henblik på at finde den form, der er bedst for udviklingen af dansk kvinde-­fodbold, så en evt. ændring vil kunne finde sted fra sæsonen 14/15 • Det blev præciseret, at al dialog med DBU vedr. struktur og place-­ring af kampe SKAL gå gennem John og Karl • Det blev fastholdt, at har en klub min. 2 spillere med til U19 EM, så er klubben berettiget til at flytte kampe under EM i august måned Ad 4:Til næste møde skal ”synlighedsgruppen” fremlægge et oplæg på, hvilke opgaver der prioriteres indenfor de enkelte fokusområder, hvilke aktiviteter der påtænkes igang-­sat, og hvem der er ansvarlig. John og Karl vil afholde møder med alle 3F og 1. divisionsklubber i løbet af efteråret 2013. Nogle møder vil være fællesmøder, hvor flere klubber kan deltage. Mette og Birgit følger det, der står som handlingsplan i KCF strategien samt KDF’s bidrag i vision 2020. Ad 5:Birgit og Kim havde haft et frugtbart møde med søsterorganisationerne i Norge og Sverige i Stockholm, hvor Norge og ikke mindst Danmark kan tage en hel del ved lære af Sverige, der har 2 fuldtidsansatte i deres administration (som deler lokaler med det svenske herredivisionsforening), og en årlig omsætning på over 30 mio. svenske kroner. Fra Sverige deltog Helène Fors (general sekretær) og Linda Wijkström (koordinator) – begge fra kvindedivisionsforeningen. Fra Norge deltog Tone Angeltveit – den norske kvindedivisionsforening og Richard Jensen sportschef i Starbæk og næstformand i kvindedivisionsforeningen. En yderligere uddybning af erfa-­‐mødet gives på næste bestyrelsesmøde, men det blev i Stockholm besluttet, at formalisere samarbejdet de 3 kvindedivisionsforenin-­‐


ger gennem 2 årlige møde, der går på skift landene i mellem. Vi er værter sidst på året. Ad 6:Jespers oplæg blev debatteret og taget til efterretning. Alle var enige om, at oplæget beskrev en lang række relevante problemstillinger, men alle var også enige om, at en evt. sammenlægning med herredivisionsforeningen kræver et bredere beslutnings-­grundlag.Mette har af bestyrelsen fået mandat til at fortsætte dialogen med herredivisions-­foreningen og udarbejde et konkret oplæg, som bestyrelsen efterfølgende kan tage stilling til. Der er ingen tvivl om, at det kunne gavne at finde sammen i et mere for-­maliseret samarbejde. Ad 7:Næste møde blev aftalt til at være et fysisk møde. Afholdes på Karls virksomhed i Fredericia (adresse følger med agenda senere) en lørdag eller søndag efter sommer-­ferien.Følgende 4 datoer er i spil: • Lørdag den 24. august • Søndag den 25. august • Lørdag den 26. august • Søndag den 1. september I bedes hurtigst mulig vende tilbage til sekretæren med besked om, hvilke dage der passer og ikke passer jer, så næste møde kan blive endelig fastlagt. 10.06.2013 Kim Kjærhus

More magazines by this user
Similar magazines