Slides

banekonference.dk

Slides

Sporfornyelse, eksempel på ”besparelse” vedr.ballast-/underballasttykkelseForslag om etablering af ny sporkasse med lagtykkelse på 40 cm i stedet for 50 cmI UIC719 er angivetbetydningen af tykkelsen afballast + underballast mht.sporjusteringshyppigheden.Hvis der på et sporstykke justeres 2gange så ofte som gennemsnittet påen strækning, og der ønskes enændring, så der kun skal justeressvarende til gennemsnittet på enstrækning, skal lagtykkelsen øgesmed 0,10 m.Bt+Ut (normalt) = 0,50 m => Bt+Ut (minimum) = 0,40 mFaktor 2 i justeringsbehovet


Sporfornyelse, eksempel på ”besparelse” vedr.ballast-/underballasttykkelseForslag om etablering af ny sporkasse med lagtykkelse på 40 cm i stedet for 50 cmBN2-løsning med lagtykkelse på 50 cm:• Sporjustering af 1 km spor, 6 gange a 150.000 kr/50 år ~ 18.000 kr./årBN1-løsning/forslag om etablering af lagtykkelse på 40 cm:• Besparelse på 1 km sporkasse og dræn, 250.000 kr/50 år ~ -5.000 kr./år• Sporjustering af 1 km spor, 12 gange a 150.000 kr/50 år ~ 36.000 kr./år• Sum, fornyelsesbesparelse samt sporjustering ~ 31.000 kr./år=> Selvom det kan friste at spare penge ”her og nu” (250.000 kr./km) er detteikke hensigtsmæssigt set ud fra LifeCycleCosts (-650.000 kr./km).


Effektivisering af sporvedligehold påstrækninger med hastighed 160


Effektivisering af sporvedligehold påstrækninger med hastighed 160


Effektivisering af sporvedligehold påstrækninger med hastighed 160 25.000 tons togvægt• Denne løsning med anvendelsenaf DSM er dog ikkemulig på flere broer, herunderbl.a. Storebæltsbroen• Eller hastigheden skal reduceres til maksimalt 160 km/h (i praksis 120km/h) indtil sporet har været belastet med 25.000 tons togvægt=> Hvorfor bl.a. S&B af regularitetsmæssige årsager har ønsket at få ændretnuværende krav


Effektivisering af sporvedligehold påstrækninger med hastighed 160 Forbedring af densideværts stabilitet afsporet med 10 %(fra 50 procentpoint til 55procentpoint)Kilde: ”Nordisk Baneteknisk Ingeniørutbildning” af Henrik Fagerholm, Finland.Baseret på undersøgelse ved Deutsche Bahn.


Effektivisering af sporvedligehold påstrækninger med hastighed 160 Forbedring af densideværts stabilitet afsporet med ca. 10 %(fra ca. 127 procentpointtil ca. 140 procentpoint)Kilde: ”Nordisk Baneteknisk Ingeniørutdannelse” af Per Herman Sørlie, Norge.Baseret på undersøgelse ved Deutsche Bahn.


Effektivisering af sporvedligehold påstrækninger med hastighed 160


Effektivisering af sporvedligehold påstrækninger med hastighed 160


Effektivisering af sporvedligehold påstrækninger med hastighed 160


Effektivisering af sporvedligehold påstrækninger med hastighed 160


Effektivisering af sporvedligehold påstrækninger med hastighed 160


Effektivisering af sporvedligehold påstrækninger med hastighed 160


Effektivisering af sporvedligehold påstrækninger med hastighed 160 Besluttet at igangsætte de nødvendige ændringer i 2 relevante Banenormermed henblik på at kunne effektivisere sporvedligeholdelsen1: Besparelsespotentialet er baseret på nuværende omfang af delstrækninger med hastighed i intervallet160


Optimering af ballastrensemetodeNuværende ballastrensemetodeUdfordring med fejlplacerede kablerNuværende ballastrensemetode erbaseret på LifeCycleCostbetragtninger fra 2002Kraftigt regnskyl har ført til nyeerfaringer ved gammel urenset ballast=> Dæmningsskred bl.a. på Kystbaneni sommeren 2010=> Regularitetsproblemer m.v.


Optimering af ballastrensemetodeForslag til ændret ballastrensemetode, hvor hele ballastprofilet inkl. banket rensesLifeCycleCost beregninger i 2011baseret på nutidsværdiberegninger=> At der bør foretages rensning afhele ballastprofilet inkl. banket, somogså er standardmetoden bl.a. vedDeutsche Bahn og Trafikverket m.v.,men …da en stor del af gevinsten førstkommer hjem om mere end 30 år(øget levetid) er det ikke tilstrækkeligtat fokusere på LifeCycleCost.Investering isporfornyelse år 0[kkr]Nutidsværdi afsporfornyelse samtforskel vedr.vedligehold for år 1til år 50 [kkr]SamletNutidsværdi år 0-år 50 [kkr]NuværendeballastrenseprofilFuldtballastrenseprofilNuværendeballastrenseprofilFuldtballastrenseprofilKalkulationsrente 3 % Kalkulationsrente 5 %4.605 5.011 4.605 5.0112.689 2.064 1.558 1.1107.294 7.075 6.163 6.121


AfslutningFokus på LifeCycleCost samt ”her og nu” omkostningerSet i lyset af:• at jernbanen har eksisteret i mere end 150 år,• at der er lagt op til store investeringer i jernbanen i Danmark i dekommende år, synes det sandsynligt, at jernbanen skal bestå mange årendnu=> hvorfor det må være fornuftigt, at tage udgangspunkt i LCC=> men hvis tilbagebetalingstiden er for lang spiller ”her og nu”omkostningerne en ikke uvæsentlig rolle

More magazines by this user
Similar magazines