Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune

vordingborg.dk

Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune

Vordingborg KommuneVarmeforsyningssituationfor Vordingborg KommuneStatusnotatAugust 2010


COWI A/SParallelvej 22800 Kongens LyngbyTelefon 45 97 22 11Telefax 45 97 22 12www.cowi.dkVordingborg KommuneVarmeforsyningssituationfor Vordingborg KommuneStatusnotatAugust 2010Dokumentnr.Version 3Udgivelsesdato 27. august 2010UdarbejdetKontrolleretGodkendtJARUEBEEBE


Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune1Indholdsfortegnelse1 Introduktion 22 Oversigt over Vordingborg Kommune 33 Produktion og forsyning 63.1 Forsyningsnet 63.2 Forsyningsselskaber 73.3 Blokvarme uden for fjernvarmeområderne 153.4 Naturgas 163.5 Biogas 193.6 Varmebehov for Vordingborg Kommune 204 Eksisterende varmeplaner 254.1 Gammel Langebæk Kommune 264.2 Gammel Møn Kommune 264.3 Gammel Præstø Kommune 264.4 Gammel Vordingborg Kommune 275 Udbygning 286 Kilder 29http://projects.cowiportal.com/ps/A009990/Documents/3 Projekt dokumenter/Varmeplanlægning/Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune.docx.


Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune21 IntroduktionVordingborg Kommune har besluttet at udarbejde en klimastrategi, fordi kommunenønsker at klimaudfordringerne skal tages alvorligt og fordi kommunenønsker at medvirke til problemernes løsning.Nærværende statusnotat har til formål at kortlægge varmeforsyningssituationeni Vordingborg Kommune. Notatet omslutter fase 1B af COWIs klimastrategiplanfor Vordingborg Kommune. Notatet er udarbejdet på baggrund af en rækkeplaner med relevans for forsyningssituationen, interessentsamtaler samt research.Notatet giver et overblik over forsyningsenheder, udvidelsesplaner og forsyningsområderi kommunen.http://projects.cowiportal.com/ps/A009990/Documents/3 Projekt dokumenter/Varmeplanlægning/Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune.docx.


Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune32 Oversigt over Vordingborg KommuneDen nye Vordingborg Kommune blev dannet som et resultat af Kommunalreformenfra 2007. Den nye kommune er etableret ved sammenlægningen af firekommuner: den gamle Vordingborg Kommune, Langebæk Kommune, MønKommune og Præstø Kommune.Den største by i kommunen er Vordingborg, der ligger nogenlunde centralt ikommunen med kyststrækning langs byens sydlige side.Figur 2.1Kort over Vordingborg Kommune med markeringer omkring by- ogsommerhuszoner (By = Rød; Sommerhus = Gul).Vordingborg Kommune er inddelt i 16 lokalområder (1-17 bortset fra 13). Opdelingenaf lokalområder fremgår af Figur 2.2.http://projects.cowiportal.com/ps/A009990/Documents/3 Projekt dokumenter/Varmeplanlægning/Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune.docx.


Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune4Figur 2.2Kort over lokalområderne i Vordingborg Kommune.Fordelingen af indbyggere i lokalområderne i kommunen er listet i Tabel 2.1.Omkring 62 % af kommunens indbyggere bor i lokalcenterbyerne.I tabellen er yderligere informationer om, hvorvidt dele af et lokalområde ertilsluttet fjernvarme- og/eller naturgasnettet.Tabel 2.1Oversigt over indbyggerstatistik og indbyggerfordeling i VordingborgKommune samt lokalområdernes kollektive forsyninger.LokalområdeBefolkningstal2008Forventet udviklingfrem til 2022Andel afsamledebefolkningKollektivforsyning1 - Lundby 4100 4173 9% NG2 - Bårse 1276 1222 3% NG3 - Skibinge / Allerslev 1553 1469 3% NG4 - Jungshoved 826 725 2% -5 - Kastrup / Ndr. Vindinge 2636 2917 6% NG6 - Ørslev 2074 2267 4% NG7 - Mern 2046 1952 4% NG8 - Nyråd 2823 2888 6% NG9 - Stensved 2227 2213 5% NG10 - Kalvehave 2165 1910 5% -11 - Bogø 1204 1107 3% -12 - Vestmøn 2470 2255 5% -14 - Østmøn 2327 1979 5% -15 - Midtmøn 5368 4825 12% FV16 - Præstø 4008 3598 9% FV/NGhttp://projects.cowiportal.com/ps/A009990/Documents/3 Projekt dokumenter/Varmeplanlægning/Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune.docx.


Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune517 - Vordingborg 9497 8815 20% FV/NGVordingborg Kommune 46.600 44314 100%* Kilde: Vordingborg Kommune.http://projects.cowiportal.com/ps/A009990/Documents/3 Projekt dokumenter/Varmeplanlægning/Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune.docx.


Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune63 Produktion og forsyningI Vordingborg Kommune forsynes tre byer med fjernvarme (jf. Tabel 2.1). Ialle tre byer er fjernvarmeproduktionen baseret på kraftvarme.3.1 ForsyningsnetEn stor del af Vordingborg Kommunes byzoner bliver forsynet med varme fraindividuelle naturgasfyr. Fjernvarmenettet er, som nævnt, kun udbredt i tre byer:Vordingborg By, Præstø og Stege. Vordingborg By forsynes hovedsageligtmed varme fra det biomassefyrede Masnedø Kraftvarmeværk, men også her eren del af forsyningen fra individuelle naturgasfyr. I Præstø er varmeforsyningennogenlunde ligeligt delt mellem individuelle naturgasfyr og fjernvarme fra detnaturgasfyrede Præstø Kraftvarmeværk. Fjernvarmenettet i Stege dækker helebyområdet og forsynes med varme fra Stege Fjernvarmeværk. Figur 3.1 illustrerer,hvilke områder der er omfattet af henholdsvis naturgas- og fjernvarmeforsyningFigur 3.1Oversigt over områder forsynet med naturgas eller fjernvarme.http://projects.cowiportal.com/ps/A009990/Documents/3 Projekt dokumenter/Varmeplanlægning/Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune.docx.


Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune73.2 ForsyningsselskaberLendemarke Fjernvarme, Præstø Fjernvarme, Stege Fjernvarme samt VordingborgForsyning leverer fjernvarme til deres respektive byer.Der er blevet udsendt et spørgeskema til hvert forsyningsselskab for at indsamleden nødvendige viden for det videre varmeplanlægningsforløb. Spørgeskemaetkan findes sidst i dette notat. Den information, der er modtaget fra forsyningsselskaberne,er implementeret i det følgende.Fjernvarmeproduktionen i Vordingborg Kommune fordeler sig geografisk somlistet i Tabel 3.1.Tabel 3.1 Fjernvarmeproduktion og -leverance i Vordingborg Kommune (i 2008og normalårsværdier).ForsyningsområdeBruttovarmebehov[MWh/år an net]Varmesalg[MWh/år an forbruger]Nettab[%]Målt Normalår* Målt Normalår*Lendemarke 7.650 8.488 6.051 6.889 20,9Præstø 21.363 23.649 16.512 18.798 22,7Stege 34.440 38.316 28.000 31.876 18,7Vordingborg 102.670 114.541 81.810 93.681 20,3Samlet 166.123 184.994 132.373 151.244 -*Graddagekorrigeret ud fra antal skyggegraddage for Danmark oplyst af DFF. Nettabetsamt 25 % af varmesalget er antaget graddageuafhængigt.Den faktiske fordeling af fjernvarmebehov i Vordingborg Kommune fremgår afFigur 3.2. Fjernvarmebehovet i Stege og Lendemarke udgør henholdsvis 82 %og 18 % af Midtmøns samlede behov.http://projects.cowiportal.com/ps/A009990/Documents/3 Projekt dokumenter/Varmeplanlægning/Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune.docx.


Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune8Fjernvarmebehov fordelt pålokalcenterbyerLokalområde 15- Stege23%Lokalområde 15- Lendemarke5%Lokalområde 16- Præstø13%Lokalområde 17- Vordingborg59%Figur 3.2Fjernvarmebehovet i Vordingborg Kommune fordelt på lokalområder.I Tabel 3.2 sammenlignes det faktiske og estimerede fjernvarmebehov. Detestimerede bruttovarmebehov i Lendemarke afviger kun med 5 % fra det målte(normalårskorrigerede) behov. Tilsvarende for Præstø, Stege og Vordingborgafviger det estimerede behov med 15-16 % fra det målte.Afvigelserne kan bl.a. skyldes, at der er blokvarmecentraler i byerne. Det harikke været muligt at dele varmebehovet op mellem blokvarme og fjernvarme.Derudover kan afvigelserne skyldes, at nogle brugere er tilsluttet fjernvarme,men benytter en anden varmeforsyning. Det vil typisk ske i husstande, der ertilsluttet fjernvarme på grund af forsyningspligt, men finder at fjernvarmeprisener for dyr.Tabel 3.2:Estimeret og målt fjernvarmeproduktion og -leverance i VordingborgKommune (i normalårsværdier).ForsyningsområdeBruttovarmebehov(MWh/år an net)Varmesalg(MWh/år an forbruger)Målt* Estimeret Målt* EstimeretLendemarke 8.488 8.040 6.889 6.424Præstø 23.649 27.369 18.798 21.156Stege 38.316 44.042 31.876 35.807Vordingborg 114.541 133.246 93.681 106.596Samlet 184.994 212.698 151.244 169.984*Graddagekorrigeret ud fra antal skyggegraddage for Danmark oplyst af DFF. Nettabetsamt 25 % af varmesalget er antaget graddageuafhængigt.http://projects.cowiportal.com/ps/A009990/Documents/3 Projekt dokumenter/Varmeplanlægning/Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune.docx.


Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune93.2.1 Lendemarke FjernvarmeFjernvarmen i Lendemarke forsynes med varme fra to kedler. Kapacitetsdatafor kedlerne er listet i Tabel 3.3. E.On er både fjernvarmeproducent og forsyningsselskabi Lendemarke.Tabel 3.3TeknologiKapaciteter for fjernvarmeværket i Lendemarke.El-kapacitet[MW]Varmekapacitet[MJ/s]Træfliskedel - 2,0Oliekedel - 4,2Flisfyret leverer mere end 99 % af den samlede fjernvarme i Lendemarke.Oliekedlen bruges som reserve, når flisfyret er ude af drift.Fjernvarmeprisen i Lendemarke fremgår af Tabel 3.4.Tabel 3.4Fjernvarmepris i Lendemarke. Prisen er dels opgivet i variabel varmeprisog dels i årlige omkostninger for to definerede hustyper.Pris pr. MWh [kr./MWh]Standard lejlighedårligt forbrug 15 MWh [kr./år]Standard enfamiliehusårligt forbrug 18,1 MWh [kr./år]472 10.615 12.809Kilde: Energitilsynet 1På Figur 3.3 ses et oversigtskort over fjernvarmenettet i Lendemarke.1 http://www.energitilsynet.dk/prisstatistik/varme/pr-19-februar-2010/http://projects.cowiportal.com/ps/A009990/Documents/3 Projekt dokumenter/Varmeplanlægning/Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune.docx.


Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune10Figur 3.3Fjernvarmenet i Lendemarke (Kilde: E.On)3.2.2 Præstø FjernvarmeHos Præstø Fjernvarme er man i gang med at udforme et Varmepumpeprojekt 2 .Formålet med projektet er, at man fra forsyningsselskabets side gerne vil implementereen central varmepumpe og en biooliekedel i fjernvarmesystemet.Præstø forsynes med fjernvarme fra Præstø Kraftvarmeværk. Værket er ejet afE.ON. Kapacitetsdata for værket er listet i Tabel 3.5. Præstø Fjernvarme råderikke over egne produktionsenheder.2 http://www.praestoe-fjernvarme.dk/04.07.2009/Baggrundsinformation.pdfhttp://projects.cowiportal.com/ps/A009990/Documents/3 Projekt dokumenter/Varmeplanlægning/Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune.docx.


Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune11Tabel 3.5TeknologiKapaciteter for Præstø Kraftvarmeværk.El-kapacitet[MW]Varmekapacitet[MJ/s]Naturgasmotorer (x2) 4,7 (total) 6 (total)Naturgaskedel - 8,2Naturgaskedlen bruges til spidslastsproduktion og har således kun været i drift iomkring 100 fuldlasttimer i 2008. Naturgasmotorerne har leveret omkring 97 %af den samlede fjernvarmeproduktion på 21,6 GWh.Fjernvarmeprisen i Præstø fremgår af Tabel 3.6.Tabel 3.6Fjernvarmepris i Præstø. Prisen er dels opgivet i variabel varmepris ogdels i årlige omkostninger for to definerede hustyper.Pris pr. MWh [kr./MWh]Standard lejlighedårligt forbrug 15 MWh [kr./år]Standard enfamiliehusårligt forbrug 18,1 MWh [kr./år]971 17.648 22.708Kilde: EnergitilsynetPå Figur 3.4 er et kort over Præstø Fjernvarmes fjernvarmenet.http://projects.cowiportal.com/ps/A009990/Documents/3 Projekt dokumenter/Varmeplanlægning/Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune.docx.


Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune12Figur 3.4Fjernvarmenet i Præstø. Rød markerer fjernvarmerør- og aftagere(Kilde: Præstø Fjernvarme)3.2.3 Stege FjernvarmeStege Fjernvarme forsynes med varme fra Stege Fjernvarmeværk. Kapacitetsdatafor værket er listet i Tabel 3.7.Tabel 3.7TeknologiKapaciteter for Stege Fjernvarmeværk.El-kapacitet[MW]Varmekapacitet[MJ/s]Halmkedler - 16Oliecentral - 12Fjernvarmeproduktionen i Stege var i 2008 på 34,4 GWh.Fjernvarmeprisen i Stege fremgår af Tabel 3.8.http://projects.cowiportal.com/ps/A009990/Documents/3 Projekt dokumenter/Varmeplanlægning/Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune.docx.


Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune13Tabel 3.8Fjernvarmepris i Stege. Prisen er dels opgivet i variabel varmepris ogdels i årlige omkostninger for to definerede hustyper.Pris pr. MWh [kr./MWh]Standard lejlighedårligt forbrug 15 MWh [kr./år]Standard enfamiliehusårligt forbrug 18,1 MWh [kr./år]Kilde: Energitilsynet395 9.388 12.806På Figur 3.5 er vist et kort over Stege Fjernvarmes distributionsnet.Figur 3.5Fjernvarmenet i Stege. Grøn markerer det fælles fjernvarmedistributionsnet.Rød markerer de individuelle fjernvarmestik. (Kilde: StegeFjernvarme)3.2.4 Vordingborg ForsyningMasnedøværket er hovedleverandør af fjernvarme til Vordingborg Forsyning.Værket ejes af DONG Energy og er et af de større danske decentrale kraftvarmeværker.Kapacitetsdata for værket er listet i Tabel 3.9.Tabel 3.9TeknologiKapaciteter for Masnedø Kraftvarmeværk.El-kapacitet[MW]Varmekapacitet[MJ/s]Halm og træflis-modtryksanlæg 10,1 23,4Gasturbineanlæg 70 -Træfliskedel 3 - 63 Forventes at være til rådighed fra ultimo 2010http://projects.cowiportal.com/ps/A009990/Documents/3 Projekt dokumenter/Varmeplanlægning/Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune.docx.


Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune14Masnedøværket leverer varme fra et modtryksanlæg. Anlægget har en varmeeffektpå 36,6 MJ/s ved fuld varmeproduktion. Anlægget producerer dog ikkevarme ved fuld effekt, men producerer el og varme i kombination og regulererafhængigt af varmebehovet.DONG Energy er i gang med at opføre en 6 MW flisfyret varmekedel. Kedlenforventes at blive en del af systemet fra ultimo 2010. Kedlen, der leveres afTjæreborg Industri, skal levere spidslastfjernvarme til Vordingborg Forsyning.Opførelsen af denne nye kedel sker for at imødegå et stigende fjernvarmeforbrugi Vordingborg.Reserve- og spidslastproduktion leveres fra to centraler. Varmekapaciteter forspidslastenhederne er listet i Tabel 3.10.Tabel 3.10 Spidslastenheder i Vordingborg Forsynings net 4 .Teknologi Central Varmekapacitet [MJ/s]Oliekedel (x3) Central Nyvej 9 (total)Gas-/oliekedel Central Nyvej 9,5Oliekedel (x3) Central Bødkervænget 16,5 (total)Gaskedel Central Bødkervænget 11Fjernvarmeprisen i Vordingborg fremgår af Tabel 3.11.Tabel 3.11Fjernvarmepris i Vordingborg By. Prisen er dels opgivet i variabelvarmepris og dels i årlige omkostninger for to definerede hustyper.Pris pr. MWh [kr./MWh]Standard lejlighedårligt forbrug 15 MWh [kr./år]Standard enfamiliehusårligt forbrug 18,1 MWh [kr./år]500 9.953 12.430Kilde: EnergitilsynetVordingborg Forsynings fjernvarmenet er vist på Figur 3.6.4 http://www.vordingborgforsyning.dk/showpage.php?pageid=3828http://projects.cowiportal.com/ps/A009990/Documents/3 Projekt dokumenter/Varmeplanlægning/Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune.docx.


Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune15Figur 3.6Fjernvarmenet i Vordingborg. Grøn markerer det fælles fjernvarmedistributionsnet.Rød markerer de individuelle fjernvarmestik. (Kilde:Vordingborg Forsyning)3.3 Blokvarme uden for fjernvarmeområderneI Tabel 3.12 fremgår varmebehovet i de områder, der forsynes med blokvarme.Hvis blokvarmeforsyningen ligger i et fjernvarmeområde, er disse ikke medtaget.Slutforbruget af varme fra blokvarmecentraler er estimeret på baggrund afBBR-data.Tabel 3.12Liste over blokvarmecentraler i Vordingborg Kommune uden for fjernvarmeområdernesamt estimeret varmebehov i 2008.By Navn/Vejnavn Slutvarmeforbrug [MWh/år]*Ørslev Rørkærvej 500Skibinge Kirkagerstræde 10Øvrige byer og landdistrikter - 3300*Varmebehovet er estimeret på baggrund af BBR-data og graddagekorrigeret ud fra antalskyggegraddage for Danmark oplyst af DFF. 25 % af varmesalget er antaget graddageuafhængigt.Udover eventuelle blokvarmecentraler i fjernvarmeområderne er der kun tre'større' byer, der har blokvarmeforsyning. Blokvarme forsyner i Ørslev og StoreDamme flere boligområder, mens det i Skibinge kun drejer sig om en enkeltbolig. De 'øvrige byer og landdistrikter' udgør langt den største forsyningsandelaf blokvarme, hvis der ses bort fra fjernvarmeområderne.I et videre forløb vil det være relevant at kende produktionerne og brændslernepå de specifikke blokvarmecentraler.http://projects.cowiportal.com/ps/A009990/Documents/3 Projekt dokumenter/Varmeplanlægning/Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune.docx.


Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune163.4 NaturgasDONG Energy er gasleverandører i Vordingborg Kommune. Samlet set blevder afsat lidt mere end 7 mio. Nm 3 naturgas i 2008 til de forbrugere i kommunen,der er forsynet med varme fra individuelle naturgasfyr. Det svarer til 78,7MWh varme 5 . På baggrund af BBR-data er naturgasbehovet estimeret til 80,8MWh varme. Forskellen på det faktiske og det estimerede naturgasforbrug tilindividuelle naturgasfyr er under 3 %. Det estimerede individuelle naturgasforbrugfordelt på byer baseret på BBR-data nedreguleres, således at det samledeestimerede forbrug er lig det faktiske forbrug.3.4.1 NaturgasnetFigur 3.7 viser et oversigtskort over naturgasnettet i Vordingborg Kommune.Vordingborg By og Præstø forsynes både af naturgas og af fjernvarme, og naturgasnettenevises derfor specifikt for disse to områder. De to naturgasnetfremgår af henholdsvis Figur 3.8 og Figur 3.9.Figur 3.7Naturgasnet i Vordingborg Kommune. Blå markerer fordelingsnettet,og grøn markerer distributionsnettene. (Kilde: DONG Energy)5 De individuelle naturgasfyr antages at have en virkningsgrad på 1.http://projects.cowiportal.com/ps/A009990/Documents/3 Projekt dokumenter/Varmeplanlægning/Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune.docx.


Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune17Figur 3.8Naturgasnet i Vordingborg By. Blå markerer fordelingsnettet, og grønmarkerer distributionsnettene. (Kilde: DONG Energy)http://projects.cowiportal.com/ps/A009990/Documents/3 Projekt dokumenter/Varmeplanlægning/Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune.docx.


Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune18Figur 3.9Naturgasnet i Præstø. Grøn markerer distributionsnettene. (Kilde:DONG Energy)Af Figur 3.10 ses naturgasnettet for Ørslev. Ørslev er en typisk naturgasforsynetby, og denne er derfor taget med som et eksempel. Hele DONG Energy'snaturgasnet kan findes på http://gis.dongenergy.dk/gas/framesetup.asp.http://projects.cowiportal.com/ps/A009990/Documents/3 Projekt dokumenter/Varmeplanlægning/Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune.docx.


Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune19Figur 3.10Naturgasnet i Ørslev. Blå markerer fordelingsnettet, og grøn markererdistributionsnettene. (Kilde: DONG Energy)3.5 BiogasBiogas er ikke en udbredt forsyningsmulighed i Vordingborg Kommune. Daden generelle holdning imidlertid er, at naturgas, som fossilt brændsel, skal udfasespå lokalt, nationalt og internationalt niveau, kan biogas gøre udfasningenaf naturgassen mindre smertefuld. Hvis det bliver muligt at sikre sig en fastproduktion af biogas lokalt, kan denne eventuelt overtage naturgasforsyningen iet område. Forsyningsområdets størrelse må naturligvis afhænge af biogaspotentialet.Betingelserne for anvendelse af biogas i naturgassystemet er underdrøftelse såvel hos myndighederne som hos gasselskaberne.I den nordøstlige del af Vordingborg Kommune, i nærheden af Jungshoved,ligger Lynggård Biogas. På gården står et biogasanlæg der, ved fuld produktion,kan levere op til 7000 Nm 3 biogas pr. døgn. Biogassen produceres hovedsageligtaf svinegylle og biomasseaffald fra industrier, men landbrugsafgrøderkan også tilføres anlægget. Biomasseaffaldet kommer blandt andet i form afspildevandsslam fra en papirfabrik i Næstved. Den producerede biogas brugesenten i en gasmotor til at producere el og varme eller i en gaskedel til ren varmeproduktion.Den producerede elektricitet afsættes til elnettet, og en del afhttp://projects.cowiportal.com/ps/A009990/Documents/3 Projekt dokumenter/Varmeplanlægning/Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune.docx.


Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune20varmen bruges til at forsyne produktionsbygninger og boliger. Det har ikke væretmuligt for producenten at finde aftager af hele varmeproduktionen, hvorforen stor del af den producerede varme ikke nyttiggøres.Med el- og varmevirkningsgrader på henholdsvis 39 % og 45 % kan elmotorenlevere 625 kW el og 744 kJ/s varme ved fuld produktion. Motoren kan dermedpotentielt levere 6500 MWh varme årligt. Heraf bruges 800-850 MWh varmeårligt til egetforbrug. Der er dermed potentiale for at forsyne lokalområdet medvarme.Udover elmotoren har gården også en biogaskedel med en kapacitet på 500kJ/s.3.6 Varmebehov for Vordingborg KommuneDet samlede varmebehov i Vordingborg Kommune er estimeret ud fra BBRdata.Det estimerede behov fremgår af Tabel 3.13. Behovet er fordelt på byerog opvarmningsformer. Der er her fokus på større byer med kollektiv forsyning.Fjernvarmeforsyningsselskaberne og naturgasselskaberne har leveret oplysningerom de faktiske leverancer af henholdsvis fjernvarme og naturgas. Da varmebehoveti tabellen er estimeret vil det naturligt afvige fra det faktiske behov.Da fjernvarme- og naturgasforsyningerne er kendt, bruges disse i stedet for deestimerede behov.Tabel 3.13Estimeret varmebehov* i Vordingborg Kommune fordelt på byer ogopvarmningsformer (MWh/år i et normalår).By Total Fjernvarme/blokvarmeOliefyrNaturgasfyrVarmepumperElvarmeFastbrændselsfyrAndenvarmeinstallation**Vordingborg 103.900 81.810 7.300 8.600 200 4.400 70 1.500Præstø 39.000 18.800 8.500 7.000 300 3.500 200 700Stege 37.000 31.900 0 1.700 70 2.800 0 500Lendemarke 16.000 6.900 0 5.300 80 3.300 30 400Nyråd 18.500 0 11.200 4.200 300 2.200 200 400Ørslev 17.700 600 7.400 4.500 80 4.200 500 400Stensved 13.000 0 7.000 3.900 100 1.400 300 300Mern 10.100 0 5.200 3.100 100 900 400 400Lundby 8.900 0 4.400 3.000 100 900 300 200Bårse 6.000 0 3.200 1.800 20 700 200 100Skibinge 3.100 10 1.200 1.300 30 400 0 200http://projects.cowiportal.com/ps/A009990/Documents/3 Projekt dokumenter/Varmeplanlægning/Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune.docx.


Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune21Allerslev 3.500 0 1.000 1.700 80 400 70 200Neder Vindinge 15.800 0 7.700 5.600 70 1.400 20 1.000Kastrup 5.200 0 2.800 1.300 70 800 70 200Andre byer oglanddistrikter 304.400 3.900 11.900 168.400 8.200 59.200 16.200 36.600VordingborgKommune i alt 602.100 143.900 78.800 221.400 9.800 86.500 18.600 43.100* Varmebehovet er estimeret på baggrund af BBR-data og graddagekorrigeret ud fra antalskyggegraddage for Danmark oplyst af DFF. 25 % af varmesalget er antaget graddageuafhængigt.** Ovne (kakkelovne, kamin, brændeovn og lign.), gasradiatorer og halm som opvarmningsmiddelVarmebehovet fordelt på forsyningsform og lokalcenterbyer er vist på Figur3.11. Der er ikke udtrukket BBR-data for lokalområde 10 - Kalvehave. Der erderfor ikke estimeret en varmebehovsfordeling specifikt for Kalvehave somlokalcenterby (i lokalområde 10). Varmebehovsfordelingen antages derfor atvære sammenlignelig med fordelingen i områderne uden for lokalcenterbyerne(på grafen vises dette som 'Rest'). Der er dog den undtagelse, at Kalvehave ikkeer forsynet med naturgas.Varmebehovsfordeling i lokalcenterbyer100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%Anden varmeinstallationFastbrændselsfyrElvarmeVarmepumperOliefyrNaturgasfyrFjernvarme/blokvarmeLokalområdeFigur 3.11Fordeling af varmebehov fordelt på forsyningsform og lokalcenterbyersamt landdistrikter.Det samlede estimerede varmebehov i kommunen fordelt på opvarmningsformerfremgår af Figur 3.12. Kun 24 % af varmebehovet i kommunen dækkes affjernvarme eller blokvarme. De to fossile opvarmningsformer, oliefyr og naturgasfyr,dækker 50 % af det samlede varmebehov i kommunen.http://projects.cowiportal.com/ps/A009990/Documents/3 Projekt dokumenter/Varmeplanlægning/Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune.docx.


Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune22Varmebehov i Vordingborg Kommunefordelt på opvarmningsformerI Tabel 3.14 er det estimerede varmebehov i kommunen fordelt på lokalområ-Fastbrændselsfyr3%Varmepumper2%Elvarme14%Anden varmeinstallation7%Oliefyr37%Fjernvarme/blokvarme24%Naturgasfyr13%Figur 3.12Varmebehovet i Vordingborg Kommune fordelt på opvarmningsformer.På baggrund af befolkningsoversigten i Tabel 2.1 kan det estimerede varmebehovi de mindre byer og landområder fordeles på lokalområder. Opdelingenfremgår af Figur 3.13. Idet der ikke er data specifikt for Kalvehave, er fordelingenmellem varmebehovet i lokalcenterbyen og det dertilhørende landdistriktderfor det samme som befolkningsfordelingen.Varmebehov for lokalcenterbyer og landdistrikterfordelt på lokalområderLokalcenterbyerLanddistrikterMWh120000100000800006000040000200000LokalområdeFigur 3.13Varmebehov fordelt på byer og landområder inden for hvert lokalområde.http://projects.cowiportal.com/ps/A009990/Documents/3 Projekt dokumenter/Varmeplanlægning/Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune.docx.


Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune23der. For hvert lokalområde er behovet fordelt mellem lokalcenterbyerne oglanddistrikterne.Tabel 3.14LokalområdeEstimeret varmebehov i Vordingborg Kommune fordelt på lokalområder.Estimeret varmebehov[MWh/år]1 - Lundby Samlet 62.600Lundby 8.900Landdistrikter 53.7002 - Bårse / Beldringe Samlet 16.200Bårse 6.000Landdistrikter 10.2003 - Skibinge / Allerslev Samlet 25.500Landdistrikter 25.5004 - Jungshoved Samlet 15.900Landdistrikter 15.9005 - Kastrup / Ndr. Vindinge. Samlet 28.600Neder Vindinge 15.800Kastrup 5.200Landdistrikter 7.6006 - Ørslev Samlet 22.100Ørslev 17.700Landdistrikter 4.4007 - Mern Samlet 27.400Mern 10.100Landdistrikter 17.3008 - Nyråd Samlet 28.600Nyråd 18.500Landdistrikter 10.1009 - Stensved Samlet 26.300Stensved 13.000Landdistrikter 13.30010 - Kalvehave Samlet 35.600http://projects.cowiportal.com/ps/A009990/Documents/3 Projekt dokumenter/Varmeplanlægning/Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune.docx.


Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune24Kalvehave 20.100Landdistrikter 15.50011 - Bogø Samlet 15.000Landdistrikter 15.00012 - Vestmøn Samlet 40.500Landdistrikter 40.50014 - Østmøn Samlet 37.800Landdistrikter 37.80015 - Midtmøn Samlet 77.100Stege 37.000Lendemarke 16.000Landdistrikter 24.10016 - Præstø Samlet 39.000Præstø 39.00017 - Vordingborg Samlet 103.900Vordingborg 103.900Total Samlet 602.100Byer 311.200Landdistrikter 290.900http://projects.cowiportal.com/ps/A009990/Documents/3 Projekt dokumenter/Varmeplanlægning/Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune.docx.


Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune254 Eksisterende varmeplanerDe fire gamle kommuner havde alle en varmeplan fra 1980erne. En liste overkendte planer med relevans for varmeforsyningen er vist i Tabel 4.1.Tabel 4.1RapportOversigt over det kommunale varmeplansgrundlag fra før kommunesammenlægningen(lokalplaner er ikke inkluderet).UdgivelsesårGammel Langebæk KommuneVarmeforsyningsplanlægning 4. Bind, Kommunal Varmeplan 1987Gammel Møn KommuneVarmeplan for Møn Kommune 1987Gammel Præstø KommuneVarmeplan 1987Gammel Vordingborg KommuneVarmeplan 1986På Figur 4.1 er vist et kort over den nye Vordingborg Kommune samt de gamlekommuner: Møn, Langebæk, Præstø og Vordingborg.http://projects.cowiportal.com/ps/A009990/Documents/3 Projekt dokumenter/Varmeplanlægning/Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune.docx.


Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune26Figur 4.1Kort over Vordingborg Kommune med kommunegrænser før og efter'Kommunalreformen (2007)' (kilde: Kort & Matrikelstyrelsen).4.1 Gammel Langebæk KommuneVarmeplanlægningen fra januar 1987 lægger vægt på at fastholde den individuelleforsyning. Naturgas skulle blive en 'realitet fra 1. oktober 1987', men varforventet at blive en overgangsteknologi med en tidshorisont. Naturgas kunneeventuelt blive udskiftet med biogas.Planlægningen lægger også op til, at dele af forsyningen skulle dækkes af lokaleressourcer.4.2 Gammel Møn KommuneKernen i varmeplanen fra Gammel Møn Kommune er tilslutning af fjernvarme.Inden for ni år skal eksisterende bebyggelse indenfor Stege Fjernvarmeværksforsyningsområde tilsluttes fjernvarme.Det blev planlagt, at Stege Fjernvarmeselskab med kommunen skulle undersøgemuligheden for fjernvarme i Lendemarke.Der blev også lagt op til fortrængning af oliefyr til fordel for halmfyr.4.3 Gammel Præstø KommuneI Gammel Præstø Kommunes varmeplan var det overordnede mål at fremmeden mest samfundsøkonomiske anvendelse af energi og at formindske energiforsyningensafhængighed af olie.http://projects.cowiportal.com/ps/A009990/Documents/3 Projekt dokumenter/Varmeplanlægning/Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune.docx.


Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune27Ved udformningen af varmeplanen var der allerede fjernvarme fra et halmværki Præstø By. I planen nævnes, at dette fjernvarmeområde skulle opretholdesuændret. Derudover skulle fjernvarmeværkets oliekedler omstilles til naturgas.Naturgas var også her planlagt at skulle spille en stor rolle i kommunens varmeforsyning.4.4 Gammel Vordingborg KommuneGammel Vordingborg Kommunes varmeplan udkom året før de andre kommunersvarmeplaner. I planen nævnes, at kommunen vil følge Naturgas Sjællandsarbejde med at naturgasforsyne kommunen.Vordingborg By var allerede dengang delvist forsynet med fjernvarme.http://projects.cowiportal.com/ps/A009990/Documents/3 Projekt dokumenter/Varmeplanlægning/Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune.docx.


Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune285 UdbygningVordingborg Kommune forventer at udvide med omkring 1460 boliger i perioden2009-2021. Der er dog udlagt plads til bebyggelse af op til 2105 boliger.Den forventede udvidelse af boligbebyggelse er listet i Tabel 5.1. Disse informationerkan senere bruges til at fremskrive varmebehovet i kommunen.Tabel 5.1Boligbehov i perioden 2009-2021 samt plads udlagt til boligbebyggelse(jf. Tabel 6.1.1 i 'Kommuneplan 2009-2021 - bind 1' for VordingborgKommune)Byområde Forventet boligbehov RummelighedVordingborg 250 260Stege 220 240Ørslev 220 260Præstø 210 270Nyråd 160 180Stensved 90 200Kalvehave 90 90Damme/Askeby 50 55Kastrup 50 260Hjertebjerg 40 65Lundby 40 50Bogø 20 25Bårse 20 150I alt 1460 2105Grundlaget for fremskrivning bør diskuteres nærmere, idet befolkningsprognoseog boligprognose ikke umiddelbart hænger sammen.http://projects.cowiportal.com/ps/A009990/Documents/3 Projekt dokumenter/Varmeplanlægning/Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune.docx.


Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune296 KilderVordingborg Kommune GIS: http://vordingborg.nytkommunekort.dk/Energistyrelsens Interaktive kort: http://www.ens.dk/da-DK/Info/TalOgKort/Energikort/Lav_dine_egne_kort/Sider/interaktiv.aspxEnergistyrelsens tabel over decentrale værker pr. 1. november 2007.Eksisterende varmeplaner (se Tabel 4.1).Vordingborg Forsyning:http://www.vordingborgforsyning.dk/showpage.php?pageid=3828DONG Energy:http://www.dongenergy.com/DA/Forretningsaktiviteter/generation/elproduktion/Decentrale%20kraftvaerker/Pages/Masnedoe_Kraftvaerk.aspxPræstø Fjernvarme: http://www.praestoe-fjernvarme.dk/Masnedøværket, Grønt Regnskab.Kort & Matrikelstyrelsen: http://www.kms.dk/NR/rdonlyres/B20B07CD-96BD-4683-9523-3959A15C83B6/0/Gamle_og_Nye_Kommuner.pdfhttp://projects.cowiportal.com/ps/A009990/Documents/3 Projekt dokumenter/Varmeplanlægning/Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune.docx.

More magazines by this user
Similar magazines