Ny praksis i folkeskolen

mosgaard
  • No tags were found...

Ny praksis i folkeskolen

Ny praksis i folkeskolen• Eleverne i udskolingen er direkte inddraget i at udvikle bevægelsesøvelser. Eleverne hardermed fået ejerskab og er mere motiverede til at deltage aktivt. Ideerne er udviklet påen temadag om innovation i udskolingen.• Der findes flere elektroniske vejledninger, der kan bruges som direkte inspiration. Se fxwww.saetskolenibevaegelse.dk• Skolens fagudvalg har i samarbejde med teamets pædagoger ansvar for at tænke bevægelseind i fagene. Fagudvalgene udarbejder konkrete ideer og eksempler på, hvordanbevægelse kan tænkes ind i faget. Ideerne indgår i årsplanerne fra skoleårets begyndelse.• Alle på skolen deltager i 20 minutters bevægelse før og efter frokostpausen hver dag.Et antal lærere og pædagoger er på skift ansvarlige for form og indhold.• Powerbreaks er tænkt ind i alle timer. Fx ved, at eleverne rejser sig ved tælling, hopperstavelser mv.• Skolen har udpeget ”Fyrtårnsklasser” ift. motion og bevægelse, der har særligt fokus påat udvikle eksemplarisk praksis på netop dette felt. De andre klasser samt pædagogerog lærere kan efterfølgende sidemandsoplæres.• Skolen har lagt et fast bevægelsesbånd ind hver dag, som nogle medarbejdere har ansvaretfor at planlægge og gennemføre.4.1.2 Åben skole• Kommunen har udarbejdet en lokal inspirationsportal med eksempler på en række standardlæringsforløb, som lokale foreninger, virksomheder eller kulturinstitutioner kan tilbyde.Se fx www.laeringsuniverset.frederiksberg.dk fra Frederiksberg Kommune, www.skolenivirkeligheden.dk fra Fredensborg Kommune eller www.aabenskole.kk.dk fra KøbenhavnsKommune.• Ledelsen opfordrer til at udnytte mulighederne hos skoletjenesterne. Der er mange godeforløb og muligheder med minimal forberedelse. Find oversigt på www.boernekultur.dkog www.skoletjenesten.dk.• En måde at komme i gang på er at afgrænse samarbejdet. Fx ved i år ét at opdyrke ettæt samarbejde med en eller to foreninger og løbende udbygge samarbejdsfladerne.Eller ved, at der for hver årgang eller afdeling er konkrete partnerskaber, som medarbejderneskal indtænke i årsplanen.• Kommunen laver en fast aftale med forskellige foreninger mv. om tiltag, som det er obligatoriskfor alle skoler at indgå i. Fx biblioteksforløb i 3. klasse, seks ugers samarbejdsforløbmed gymnastikforeningen omkring idrætsundervisningen i 5. klasse, filmforløbmed filmskolen i 8. klasse osv. En række standardforløb, hvor alt er tilrettelagt, og juridiskeog økonomiske forhold er afklaret.• Kommunen har udarbejdet en drejebog, der oplister en række forhold, skolen skal væreopmærksom på, når man indgår i et samarbejde med ekstern samarbejdspart. Skolenkan bruge drejebogen som tjekliste. Se drejebogen under baggrundsviden.• Skolen har udviklet en forældrebank, hvor forældre, der ønsker at blive brugt som ressourcepersoneri undervisningen registreres.14

More magazines by this user
Similar magazines