Ny praksis i folkeskolen

mosgaard
  • No tags were found...

Ny praksis i folkeskolen

Ny praksis i folkeskolen• Teamets samarbejde handler om elevernes læring. Der er fra ledelsens side lagt faststruktur og fast dagsorden på teammøderne. På hvert møde sker en elevgennemgangaf fx fem elever (status, udfordringer, udviklingsmuligheder, indsatser, ansvar), en drøftelseaf læringsmål for den kommende periode, og hvordan disse er relateret til de nyeFælles Mål, samt en udveksling af konkrete ideer til undervisning, opgaver og særligeindsatser. Praktiske gøremål uddelegeres og meddeles resten af teamet via mail.• Skolen samler alle medarbejdere til læringsmøder. Lærermøderne er dermed erstattet.• De fælles møder for alle medarbejdere på hele skolen er stort set nedlagt. Derimod ermøder i fagteam og afdelingsmøder opprioriteret. Herunder er ledelsens deltagelse ifaggruppemøderne opprioriteret.• Ledelsen fastlægger ved skoleårets begyndelse fagudvalgsmøder og øvrige overordnedemøder. Møderne afvikles efter en fast struktur og tematiseres.• Ledelsen prioriterer hyppige møder med enkeltmedarbejdere og fagteam med udgangspunkti elevernes læring og progression. Der tales konkret om de enkelte eleverud fra deres score i test, deres studieprodukter i fag og de oplevede udfordringer. Påmøderne udarbejder leder og medarbejdere sammen handleplan for, hvad der skal prioriteresi undervisningen for i højere grad at øge progressionen i læringen.• Mødestrukturen tager højde for, at både lærere og pædagoger i teamet kan deltage.Der er skemalagt mødetidspunkter, hvor fælles planlægning og drøftelser om elevernestrivsel kan foregå.5.1.3 Vil du vide mere …På Mønsted/Sparkær Skole i Viborg Kommune har ledelsen udarbejde”Teamspættebogen”. Det er en håndbog for selvstyrende teamarbejde. Du kanse ”Teamspættebogen” under baggrundsmateriale.For yderligere information:Søren Borup, skolelederMønsted/Sparkær Skole, Viborg Kommune.På Søndre Skole i Lolland Kommune ledes teamsamarbejdet af en udpegetteamkoordinator. Teamkoordinatorerne har fået efteruddannelse samt praksisorienteredeforløb i samarbejde med eksterne konsulenter om rammesætning,roller og positionering.For yderligere information:Annette Rasmussen, skolelederSøndre Skole, Lolland Kommune19