Retningslinjer og Sagsgang ved magtanvendelse i ...

s3.sstorage.dk
  • No tags were found...

Retningslinjer og Sagsgang ved magtanvendelse i ...

Retningslinjer ogSagsgang vedmagtanvendelse iHandicapafdelingenstilbud påBørne-UngeområdetogVoksenområdet


Magtanvendelse – voksenområdet - juni 2010Formål:Formålet med bestemmelserne i § 124 i Serviceloven er at begrænse magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til detabsolut nødvendige.Borgeren skal være omfattet af personkredsen iht. § 124 i serviceloven:Magtanvendelse:Værdimæssigt grundlag:Omsorgspligt:Bestemmelserne i § 124 i Serviceloven gælder for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.Det er en forudsætning, at der foreligger nødvendig faglig dokumentation for den nedsatte psykiskefunktionsevne.Alle tilfælde hvor borgeren ved en andens fysiske indgriben begrænses i sin frie færden og dermed i sinselvbestemmelse.Der er tale om magtanvendelse, når borgeren enten modsætter sig foranstaltningen, forholder sig passivt ellerikke er i stand til at give informeret samtykke.Alle former for magtanvendelse skal registreres og indberettes.Der skal være en nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentligpersonskade, og at forholdene gør det absolut påkrævet.Omfanget af magtanvendelse skal stå i rimeligt forhold til det, der ønskes opnået.Hovedreglen er, at magtanvendelse ikke må finde sted. Når det undtagelsesvis tillades at udøve magt, er detprimære formål at afværge risikoen for yderligere personskade (§125-129). Magtanvendelse må aldrig erstatteomsorg, pleje og socialpædagogisk bistand.Reglerne om magtanvendelse bygger på:Pædagogiske principper:Socialpædagogisk bistand forud for magtanvendelse.Mindsteindgrebsprincippet skal altid have første prioritetIndividualitetsprincippet (indgreb i den personlige frihed), skal tilpasses den enkeltes situation ogbehovÅbenhed (pårørende/værge)Legalitet – der skal være lovhjemmel til indgreb i den personlige frihedKrav til beslutningsadgang og klageadgangJvf. § 82 i Serviceloven gælder der en pligt om, at de sociale myndigheder aktivt skal undgå omsorgspligt.Omsorgspligten gælder, uanset om der gives samtykke, men bestemmelsen giver ikke hjemmel til at anvendefysisk magt. Hvis man vælger at anvende fysisk magt, skal hjemlen findes i serviceloven (kap. 24).Omsorgen skal altid ydes med respekt for den enkeltes selvbestemmelsesret. Forholder borgeren sig passivt,kan omsorgen ydes iht. § 82 i Serviceloven, uden anvendelse af fysisk magt.Der er ikke fastsat regler, der regulerer omfanget af den aktive omsorgspligt, idet der er etiske aspekter, derskal overvejes i forhold til den enkeltes selvbestemmelse, sociale tryghed og værdighed.Det er medarbejderens skøn, om der bør foretages indgreb i den personlige frihed.Dilemma: Respekt af den enkeltes frihed/selvbestemmelse og omsorgspligt kan være modstridende.Tydeliggørelse af hvad man mener der skal gøres, for at undersøge om det er ens eget behov eller borgerensbehov, man vurderer situationen ud fra. Hensynet til borgeren er afgørende og ikke hensynet tilmedarbejderens holdninger og rutiner.Der skal altid tages højde for tryghedsskabende initiativer såsom boligens indretning, genkendelighed hospersonalet, specielt tilrettelagt pædagogik osv.


Forudsætning for at iværksætte fysiske indgreb i selvbestemmelsesretten:Mindsteindgrebsprincippet:Fastholdelse - § 126:Magtanvendelse skal altid udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt.Tvangsmæssige foranstaltninger må aldrig træde i stedet for pleje, omsorg og pædagogisk bistand, uanset depersonalemæssige forhold. Tvangsmæssige indgreb kan aldrig begrundes med manglende normering ellerandre økonomiske forhold.Før der gribes til tvang, skal alle pædagogiske muligheder være afprøvet.Man må ikke gribe til tvang på en formodning om at noget vil ske.Man må ikke gribe til tvang for at kunne følge en fastlagt struktur.Udviser en borger truende adfærd, som kan resultere i vold mod en anden beboer, personale eller andre, vildet ikke være lovligt at skride til fastholdelse ved de første tegn på, at en situation er under optræk. Ikke førandre tiltag på at berolige og aflede er forsøgt, og har vist sig umulige i det konkrete tilfælde, og risikoen forpersonskade er overhængende, vil det være lovligt at gribe ind med tvangsmæssige foranstaltninger.Hvis det skønnes nødvendigt med et indgreb i selvbestemmelsesretten, er det en betingelse, at man forsøgermed den form for tvang, der er mindst indgribende.Indgrebet skal stå i rimeligt forhold til det, der ønskes opnået.§ 126 i Serviceloven giver adgang til at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person eller føre enperson til et andet opholdsrum, når der er nærliggende risiko for at personen udsætter sig selv eller andre forvæsentlig personskade.Eksempler på væsentlig personskade er brækkede lemmer, hjernerystelse, kraniebrud, tabte eller løse tænder,snitsår, forgiftninger, forbrændinger og bid.En akut fastholdelse omfatter aldrig vold, såsom førergreb, slag eller spark. Bestemmelsen giver ikkelovhjemmel til at føre personen til et aflåst rum.Fastholdelsen skal altid kombineres med tryghedsskabende initiativer.Hensynet til andre beboere kan i konkrete situationer medføre, at personen føres til et andet rum. Det er ikketilstrækkeligt at have en formodning om, at den pågældende vil foretage sig noget, der kan udsætte ham selveller andre for væsentlig personskade. Der skal være en reel og begrundet risiko for, at personen vil foretagehandlinger, der skader andre eller vedkommende selv.At indgrebet er absolut påkrævet indebærer, at den pågældende er insisterende og vedholdende i sinudtryksform. Alle andre metoder skal have vist sig nytteløse.Registrering og indberetning:Hver gang der iværksættes indgreb i den personlige frihed, skal det registreres og indberettes til kommunalbestyrelsen(Aalborg Kommune).Dette gælder både tilladte og ikke tilladte indgreb.Skema 1: Registrering og indberetning af godkendt magtanvendelse (alarm, døråbnere m.v.)Skema 2:1. Akut fastholdelse efter § 126, stk. 1: ”Lovlig”2. Ikke forud godkendt magtanvendelse i form af personlig alarm, pejlesystem, særlige ”ikke tilladt/døråbnere (§ 125), fastholdelse i hygiejnesituationer (§ 126, stk. 2), tilbageholdelse i boligen medicin/tandlæge(§ 127) og/eller fastspænding med bløde stofseler (§ 128), hvor der endnu ikke er søgt, eller ” e.l.endnu ikke givet tilladelse fra kommunalbestyrelse eller det sociale nævn:(påfør i overskriften i hvilken forbindelse magtanvendelsen er anvendt)3. Andre tilfælde af magtanvendelse som ikke er beskrevet i serviceloven:”ikke tilladt”(Ulovlig magtanvendelse/nødværge)


Nødværge:Handleplaner - § 141:I henhold til nødværge/nødret så gælder straffeloven. Handlinger foretaget i nødværge kan være straffri, nårdet har været nødvendigt for at undgå et uretsmæssigt angreb. Der er tale om ekstraordinær hjemmel til brugi ekstraordinære situationer. Bestemmelserne kan derfor ikke anvendes som grundlag for at foretage jævnligtforekommende tvangsmæssige indgreb.Nødværge kan ikke anvendes forebyggende/præventivt.Kommunalbestyrelsen pålægges at udarbejde handleplaner i overensstemmelse med servicelovens § 141 forde personer, der har været anvendt magt overfor. For denne persongruppe er der ikke tale om et tilbud, menen pligt kommunalbestyrelsen har, når der har været anvendt magt.____________________________________________________________________________Vibeke Müller / 14. juni 2010Kilde: Serviceloven/Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overforvoksne, herunder pædagogiske principper (vejl. nr. 8)/Skema 2.Ældre– og HandicapforvaltningenAutismecenter NordjyllandFællesadministrationenPitsvej 89310 VodskovTlf. 9931 7011autisme-post@aalborg.dk

More magazines by this user
Similar magazines