Lokalplan 4.8-1 - 16-12-2009

sonderborg.dk

Lokalplan 4.8-1 - 16-12-2009

Hvad er en lokalplan?En lokalplan er den eneste plantype, som kommunalbestyrelsenkan anvende til at fastlægge bindende bestemmelserom, hvordan de enkelte arealer i kommunen bliver anvendtog bebygget.Der skal ifølge planlovens kapitel 5 udarbejdes en lokalplan,inden et større bygge- eller anlægsarbejde bliver udført, ellerder foretages væsentlige nedrivninger eller ændringer af enejendom. Der kan altid udarbejdes lokalplan, når kommunalbestyrelsenskønner, at det er nødvendigt.I en lokalplan kan kommunalbestyrelsen fastlægge nærmereretningslinjer for, hvordan et areal bliver anvendt, bygninger,veje og stier bliver placeret og udformet, friarealer bliverplaceret og udformet, samt bevaring af bevaringsværdigehuse og bymiljøer. Bestemmelserne skal medvirke til, at etområde bliver anvendt og udformet under hensyntagen tilde eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med denøvrige planlægning.OffentliggørelseInden kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan endeligt,bliver der offentliggjort et forslag til lokalplan i mindst 8uger, sådan at borgerne kan sætte sig ind i forslaget og fåmulighed for at kommentere det og komme med ændringsforslag.Når kommunalbestyrelsen har vurderet de indkomne bemærkningerog ændringsforslag, kan lokalplanen vedtagesendeligt, hvorefter den får bindende virkning for grundejereog brugere i området.Et forslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en myndighedefter reglerne i §§ 29 eller 29a har modsat sig dette skriftligtover for kommunalbestyrelsen. Forslaget kan først vedtages,når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendigeændringer.Ændringer af eksisterende forhold, f.eks. om- og nybyggerieller ændret anvendelse af bestående ejendomme, skal værei overensstemmelse med lokalplanens ideer.Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindrebetydende ændringer i en lokalplan, når det ikke strider modplanens overordnede idé.FremlæggelseLokalplanen fremlægges i perioden 16. maj til 11. juli2012.VedtagelseForslag til lokalplan er vedtaget af Byrådet den 28. marts2012.Lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet den 10.oktober 2012.2


IndholdsfortegnelseBeskrivelse af lokalplanområdet 4Baggrund for lokalplanen 5Formålet med lokalplanen 5Konsekvenser for nærområde 5Beskrivelse af det påtænkte projekt 5Redegørelse for forhold til anden planlægning 7Kommuneplan 7Strategiplan 7Lokalplan 7Teknisk forsyning 7Miljøforhold 7Kystnærhedszone 8Naturbeskyttelsesloven 8Landbrugspligt 8Fortidsminder 8Trafikale forhold 9Miljøvurdering af planer og programmer 9Tilladelser fra andre myndigheder 9Lokalplanens bestemmelser 10§ 1 Formål 10§ 2 Område og zonestatus 10§ 3 Områdets anvendelse 10§ 4 Udstykninger 10§ 5 Vej, sti og parkering 10§ 6 Bebyggelsens omfang og placering 11§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 11§ 8 Ubebyggede arealer 11§ 9 Forsyningsanlæg 12§ 10 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 12§ 11 Grundejerforening 12§ 12 Servitutter 12§ 13 Lokalplanens retsvirkninger 12Vedtagelse 13Kortbilag 1 14Kortbilag 2 15Kortbilag 3 16Kortbilag 4 17Resumé af miljøscreening 183


RedegørelseBeskrivelse af lokalplanområdetPlottidspunkt: 08-03-2012 10:36:41Kortudsnit 1 af 1Lokalplanområdet omfatter del af matr.nr. 475, del af matr.nr. 518 og del af matr.nr. 493 Vollerup, Ulkebøl.Lokalplan 4.8-1VollerupLokalplanområdets placering i kommunenFra Huholt mod øst. Området vil også når det er udbyggetvære omgivet af marker. Lokalplanområdet starter førstomkring vandhullet med træer omkring.Søgning: Dato: 08-03-2012Tekst:Sønderborg Kommune, Rådhustorvet 10, 6400 SønderborgTlf. 8872 6400 - Post@Sonderborg.dk - www.sonderborgkommune.dkLokalplanområdets nord-vestlige hjørne. Her er terrænetlavest, og det er naturligt at placere regnvandsbassin.Lokalplanområdet er markeret med rødt.Lokalplanen dækker et areal på ca. 17,1 ha. Området er i dagudlagt til landbrugsjord og består således af marker.Lokalplanområdet ligger øst for den eksisterende by Vollerup.Vollerup ligger mellem Sønderborg og Hørup og erpræget af en meget varieret bebyggelsesstruktur både medsammenhængende og fritliggende bolig/erhverv samt nye oggamle bebyggelser ind imellem hinanden.Lokalplanområdet grænser mod nord op til Lambjergskovvej.Nordvest for området ligger den ældste del af Vollerup.Nord for ligger nyere udstykninger med række- og parcelhuse.Mod øst, syd og sydvest er området omgivet af marker. Iden fremtidige udvikling vil arealerne øst for, der allerede erudlagt til boligområde i kommuneplanen, formentlig bliveudbygget, mens de øvrige fortsat vil være landbrugsjord.4Lambjergskovvej, set fra krydset med Rojgårdsvej. Herkommer den nye stamvej til at blive koblet på.


RedegørelseParcelhusene kan opføres i en etage. Enkelte ejendommekan bebygges med en etage med udnyttet tagetage, disseligger i delområde X ud til Lambjergskovvej og er markeretmed et kryds på kortbilag 2.I delområde X kan huse udføres med symmetrisk sadeltaguden valm, eller ensidig taghældning.I delområde Y kan huse udføres med symmetrisk sadeltag,valmet tag eller ensidig taghældning.Delområde Z udlægges med mulighed for enten tæt-lav elleråben-lav. Tæt-lav boliger skal udbygges efter en samletbebyggelsesplan for hele området og der gives ikke mulighedfor udstykning. Der kan udstykkes til åben-lav med parcelhusgrundeder har en minimumsstørrelse på 850 m2.Udstykning til åben-lav skal følge princippet som vist påillustrationsplanen på kortbilag 3.Huse kan udføres med symmetrisk sadeltag, valmet tag ellerensidig taghældning.Husene kan udformes med tegltag eller tagpap på lister.Facaderne kan udføres med blank mur i tegl, pudset ellervandskuret eller i træ, dog ikke med krydsende hjørner(bjælkehuse o. lign.). Der er ikke fastlagt et farvespektrum,og det giver mulighed for variation og et personligt præg.Lokalplanområdet får i første omgang vejadgang fra Lambjergskovvej,og i området etableres en del af et overordnetvejforløb. Vejforløbet er en fortsættelse af Rojgårdvej ogfra denne stamvej etableres der boligveje ind til de enkelteboligområder.Der etableres et stiforløb, der forbinder de grønne områder.Stien gennemskærer de to parcelhusområder og der ermulighed for videre forbindelse til område øst for, når detteudvikles.Lokalplanområdet ligger lavt i terrænet. Fra 12 meter overhavets overflade falder terrænet til 6,5 meter. Der er i naboområdetallerede kendte problemer med overfladevand ogoversvømmelser.Området etableres derfor både med meget grønt friareal oget regnvandsbassin, der kan forsinke vandet, når der i perioderer meget overfladevand.xxLambjergskovvejxxxxxARojgårdvejG1xxXZG2G3BYG4Kortbilag 2 Kortbilag 36


Redegørelse83983454.F746233Brudgomsalleen7000n2682115008.B32627.J181167498228248671663928.J1Redegørelse for forhold til anden planlægningKommuneplanI henhold til planloven kan kommunen selv udarbejde,godkende og administrere lokalplaner, når de er i overensstemmelsemed kommuneplanen. 287 288 Lokalplanområdet 214 7000e51 8620418 48 20624333 1492277210 932894b 292164243275 er28990293a20491238 521236192550237 3347000l27628329293b235367312ifølge Sønderborg Kommuneplan 294325 2009 – 2021 beliggende i295 29632451428417733518272278 528 2977000o298183404rammeområde 4.8.1.B og udlagt til boligformål.372267326250179 178Huholt234239Sti uden navnSkovlyk349422 34 3833993107000p305 417a400309Lokalplanen424229401417ber i overensstemmelse 380395 med kommuneplanen.30840230724046442943926950226359949942862427426430425423Dyrløkke435431436270421Sti uden navn42043443243734743323Sti uden navnAgerløkke163934033814.7.1.C37837941943844150144246044344444880459447446405 406407408217449458216445450451213452456457394Midtlyk31323045513a45345453475Peter Kaads Vej837000m4091402124104.8.1.F13bPytgade55187.E325737525525920321Hesselløkke2511123012564.7.1.B5835853914.8.1.B32581598Tøtmosevej252540542538536Ottemosevej5845445344.7.2.B3115465635315505485335615524933765745755795555355545825595575375735765535565715395725513025065585415705775495435695457000y389Egelykke560568547304578356d4797000k562566567580Rojgårdvej356c165188306282d564565282al282f282e356b417d282g282cKlinting22282h417c282i282øSvanemosevej356a282k282aa282ac282ab282æ282l7000æ282ad282ah282ai282z337282m282ag282ak282af99Storkemosevej282y282n282ae282x282v282o282t282uKlintingFjernvarmen i området stammer fra det nyetableredesolvarmeanlæg i Vollerup. Solvarme er at betragte som CO 2neutralt. Der stilles derfor ikke krav om yderligere energioptimeringaf byggeri i dette område. Det er naturligvis fortsatmuligt, at vælge at opføre sit hus som lavenergibyggeri.Bebyggelse i lokalplanområdet vil kunne få fritagelse fra7.E25893kravet om tilslutning til offentlig varmeforsyning, hvis3857000a386bebyggelsen opføres som lavenergibyggeri. Fritagelsen skal101ansøges sammen med byggeansøgningen.Mommarkvej128282pSpildevand39046326 97 42Lokalplanområdet er omfattet af Sønderborg KommunesSpildevandsplan 2009-2016. Området er planlagt separatkloakeret.51282am7000x282aBebyggelsen skal tilsluttes offentligt kloaknet. Der skal betalestilslutningsbidrag i henhold til gældende takster.282q282r282s7000z1104Affald8Der er krav om sortering af affald i genanvendeligt affaldog restaffald. Alle parcelhuse i kommunen får stillet en2-delt beholder til sortering af det genanvendelige affald tilHØ-L1rådighed. Der er pligt til at benytte beholderen. Ultimo 2012305får alle parcelhuse en beholder til restaffald, som der således388også skal gøres plads til.59073359592LambjergskovvejLambjergskov387 MiljøforholdJordDette byzoneareal er ikke omfattet 59 af områdeklassificeringjf. jordforureningslovens § 50a.7000cSkovbyvej48748634Kommuneplanrammer i Vollerup i Kommuneplan 2009-2021697000a626b3Overskudsjord fra byggemodning og byggeri skal så vidt muligtplaceres i lokalplanområdet, efter aftale med Sønderborg311Kommune.306Af jordforureningslovens § 71 fremgår det:StrategiplanSønderborg Kommune har udarbejdet en overordnet strategiplanfor et samlet område i Vollerup. Her fremgår princippernefor udbygning af området med stier, veje, beplantningmv. Planen er ikke retlig bindende, men fungerer somretningslinje. Denne lokalplan er i overensstemmelse medstrategiplanen.LokalplanOmrådet er delvis omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr.17. Ved endelig vedtagelse ophæves vedtægt nr. 17 for detområde, der er omfattet af lokalplanen.Teknisk forsyningVarmeforsyningLokalplanområdet er omfattet af Sønderborg Kommunesvarmeplan og udlagt til kollektiv varmeforsyning i form affjernvarme.”Såfremt der under bygge- eller jordarbejder på et areal, derikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skalarbejdet standses. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal,såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet ikortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer ogden, der udfører eller lader pågældende arbejde udføre.”Der er ikke konstateret jordforurening i området (kontrolforetaget i november 2011).GrundvandOmrådet har særlige drikkevandsinteresser.Inden for området må den nuværende arealanvendelse ikkeændres til en mere grundvandstruende art. Aktiviteter dersikrer en god grundvandskvalitet skal fremmes. Der børvises tilbageholdenhed med anvendelse af sprøjtemidler tilukrudts- og skadedyrsbekæmpelse.7


RedegørelseRegnvandsbassinDer skal etableres regnvandsbassin i området. Bassinet skalopbygges med en våd og tør del.Der er foretaget beregninger, som kan betragtes somvejledende i forhold til etablering af bassin. Følgende er enbeskrivelse af bassinets udformning.Den våde del, som er permanent vanddækket, skal have etvolumen svarende til 250 m3/red. ha. Hvilket svarer til 1275m3. Dybden må maksimalt være 2 m og middeldybden skalvære ca. på 1 m.Bassinets opstuvningsvolumen dimensioneres, åsledes atafløb fra hele området svarer til 1 l/s/ha af hele det afvandedeområde. Bassiner skal dimensioneres for overfyldning 1gang hvert 10. år og en sikkerhedsfaktor på 1,3 hvilket svarertil et magasinvolumen på ca. 2500 m3.Bassinerne bør udformes så længden er 4 gange større enbredden.Skråninger på bassinet udformes med en hældning på 1:5 idet område, der er vådt under regn. I det område der altider vådt, skal de første 2 meter være meget flade og førstherefter blive dybere.Af hensyn til beskyttelse af grundvand og drikkevand, skalbassinerne etableres med tæt bund.KystnærhedszoneOmrådet ligger inden for kystnærhedszonen. Den nye bebyggelsehar imidlertid ingen indvirkning på kystområderne,da området ligger lavt og mere end 1 km fra kysten samtmod nord indgår som del af det bebyggede område Vollerup.NaturbeskyttelseslovenInden for lokalplanområdet er et vandhul, der er beskyttet afnaturbeskyttelseslovens § 3. Der tages højde for vandhulletsfremtidige bevarelse i lokalplanen, bl.a. ved udstykningsplanen.vandhulDer er ingen beskyttelseslinjer i området. Syd for områdetligger en beskyttet å, og mod øst og vest er der skovbyggelinie.Begge er uden for det konkrete lokalplanområde, ogvurderes ikke at blive påvirket.Der skal der foretages en vurdering af om planen kanpåvirke et Natura 2000-område væsentligt jf. BEK nr. 408af 01/05/2007, § 7. Ved denne lokalplan er der ca. 2,4 kmtil nærmeste Natura 2000-område, Augustenborg Skov,bøgeskov. Det vurderes, at planen ikke vil påvirke Natura2000-området.LandbrugspligtLokalplanområdet har tidligere været udlagt til landbrugog er derfor omfattet af landbrugspligt. Landbrugspligtenophæves ved lokalplanens endelige vedtagelse.FortidsminderHaderslev Museum har foretaget arkivalsk kontrol og arkæologiskvurdering af planområdet. I udtalelsen i henholdtil museumslovens § 23 skriver de bl.a.:Planområdet er på ca. 17,1 ha og er beliggende på en vestogsydvendt skråning ned mod et lille vandløb. Inden forplanområdet er der registreret en overpløjet gravhøj (sb. 37,Ulkebøl sogn). Desuden er der omkring planområdet registreretflere fortidsminder. Umiddelbart nord for områdeter der således registreret overpløjede gravhøje (sb. 290-291Ulkebøl sogn). Desuden er der nord for området registreretbebyggelser fra stenalder, bronzealder, jernalder, middelalderog rennaissance (sb. 275, 301, 391, 393, 394, 420-422).Desuden ved vi af erfaring, at den topografiske beliggenhedforholdsvis højt i terrænet tæt ved vandløb har væretforetrukket til placering af bebyggelser i forhistorisk tid ogmiddelalder.1. Der er således registreret et væsentligt fortidsminde - den overpløjede gravhøj - på planområdet(sb. 37, Ulkebøl sogn). Denne gravhøj skal iflg.museumsloven undersøges, hvis den berøres afanlægsarbejdet. Museum Sønderjylland -Arkæologi Haderslev vil være behjælpelig medafsættelse af fortidsmindet i terrænet.2. På baggrund af planområdets topografiske beliggenhedi øvrigt, er der stor risiko for at træffe påandre væsentlige fortidsminder ved anlægsarbejde.Museet anbefaler derfor i øvrigt en frivillig forundersøgelse af planområdet. Forundersøgelsenvil kunne afsløre, om der findes væsentlige fortidsminder på planområdet, og om de har en sådankarakter, at de skal udgraves, inden de ødelæggesved anlægsarbejdet.Hvis forundersøgelsen viser, at der findes fortidsminderpå området, skal disse udgraves, inden de ødelægges vedanlægsarbejdet. I nogle tilfælde er det dog muligt at ændreved jordindgrebet, så en udgravning ikke bliver nødvendig.Er det ikke muligt, vil udgravningen skulle finansieres afbygherre.8


RedegørelseDe faste fortidsminder er omfattet af museumslovens § 27.Derfor skal man, hvis man ved anlægsarbejde støder pået fortidsminde, straks indstille arbejdet i det omfang, detberører fortidsmindet, og tilkalde Museum Sønderjylland -Arkæologi Haderslev.Trafikale forholdBoligveje i området udlægges til private fællesveje. Stamvejenudlægges til kommunal vej.Vejene navngives i henhold til strategiplanen, med boligvejeneDamsmosevej, Havemosevej og Johanne Hansensvejog stamvejen Rojgårdvej. Vejnavne og forventede husnumrekan ses på kortbilag 4.Miljøvurdering af planer og programmerNår der i medfør af lovgivningen tilvejebringes planer ogprogrammer eller foretages ændringer deri, skal der foretagesen miljøvurdering. Miljøvurderingen omfatter vurderingaf planens sandsynlige, væsentlige indvirkning på miljøet,herunder påvirkning af landskab, kulturarv, visuel påvirkning,naturbeskyttelse, biologisk mangfoldighed, befolkning,menneskelig gene, jordbund, vand, luft, klima, trafik, støj ogmaterielle goder, samt det indbyrdes forhold mellem dissefaktorer.Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planerog programmer, BEK nr. 936 af 24/09/2009, § 3, stk. 1, nr.1. Da lokalplanen i henhold til § 3, stk. 2 imidlertid vurderes,ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, konkluderesdet, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af enmiljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurderingtræffes således på baggrund af lovens § 3, stk. 2.Se nærmere i vedlagte bilag ´Resume af miljøscreeningen´.Tilladelser fra andre myndighederAfdeling Vand & Jord, Sønderborg KommuneTil regnvandsbassin skal der søges om udledningstilladelseved Sønderborg Kommune afdeling Vand og Jord på: vandjord@sonderborg.dkAfdeling Byg, ved Sønderborg KommuneTilladelser efter byggeloven skal søges i Afdeling Byg, SønderborgKommune.Afdeling Veje og Trafik, ved Sønderborg KommuneForud for anlæg af de i lokalplanen skitserede veje skal SønderborgKommunes afdeling for Veje og Trafik godkende etdetailprojekt for vejanlæggene.Statens Luftfartsvæsen skal vurdere bygningshøjder på mereend 25 meter over terræn af hensyn til indflyvningen tilSønderborg Lufthavn, så det sikres at nødvendige tilladelsergives.9


BestemmelserLokalplanens bestemmelserI henhold til Planloven, BEK. nr. 937 af 24. september2009, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2nævnte område.§ 1 FormålLokalplanens formål er at sikre- at området anvendes til boliger i form af åben-lavog tæt-lav boligbebyggelse til helårsbeboelse,- at sikre grønne rekreative områder,- at sikre stier ud i de grønne omkringliggende områder- at fastlægge arealer til regnvandsafledning/ regnvandsbassin- at udbygningen af denne etape sker i overensstemmelsemed en overordnet plan for byudviklingenaf Vollerup – strategiplan for Vollerup.§ 2 Område og zonestatus2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag1 og omfatter del af matr.nr. 475, del af matr.nr. 518og del af matr.nr. 493 Vollerup, Ulkebøl ejerlav samtalle matrikler, som udstykkes efter 13. december2011.2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone og overføres vedvedtagelsen af lokalplanen til byzone.§ 3 Områdets anvendelse3.1 Området må kun anvendes til helårsboliger i form afåben-lav bebyggelse og/eller tæt-lav bebyggelse.3.5 De arealer, der er vist på kortbilag 2 med grøn priksignatur,må ikke udstykkes til beboelse, men skaludlægges til grønne friarealer.§ 4 Udstykninger4.1 Der må ske udstykning i overensstemmelse medprincipperne på kortbilag 2.4.2 Inden for delområde X og Y må der kun opføres 1bolig på hver grund.4.3 I delområde X,Y og Z skal grunde ved udstykningvære mindst 850 m 2 ved åben-lav boliger. Ved udstykningtil tæt-lav i delområde Z skal grunde væremindst 250m 2 .4.4 Delområde Z må udstykkes i én storparcel til udlægaf tæt-lav boligbebyggelse.§ 5 Vej, sti og parkering5.1 Der udlægges areal til nye veje og stier som vist påkortbilag 2.5.2 Stamvejen A-B udlægges i en bredde af 14 m, oganlægges med kørebanebredde på mindst 6-7 m ogfortov på 2,5 m. Desuden reserveres areal i rabattentil at etablere grøft.3,5 meter rabat med grøft 7,0 meter vejbane 2,5 meter fortov og rabatvejskelvejskel3.2 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på ejendommendrives en sådan virksomhed, som almindeligviskan indpasses i et boligområde under forudsætningaf:14 metervejprofil for stamvejat der fortsat opretholdes en selvstændig beboelse påejendommen,at virksomheden drives af den, der bebor den pågældendeejendom,at virksomheden drives på en sådan måde, atejendommens karakter af beboelsesejendom ikkeforandres, og områdets karakter af boligområde ikkebrydes,at virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende,ogat virksomheden ikke medfører behov for parkeringsarealer,som ikke er til stede på den pågældendeejendom.3.3 Inden for området kan der opføres eller indrettesbebyggelse til formål, der er fælles for områdetsbeboere.5.3 Boligvejene udlægges i en bredde af 8 m, og anlæggesmed en kørebanebredde på mindst 5 m.5.4 Stier anlægges i en bredde af min. 2,5 m Stier skal idet grønne område G1 indpasses efter regnvandsbassinetsplacering og udformning.5.5 Der skal reserveres areal til 2 p-pladser pr. boligenhedved åben-lav byggeri og 1,5 pladser pr. boligenhedved tæt-lav byggeri. P-pladserne skal holdes påegen grund.5.6 Der må kun etableres én overkørsel til boligvejen frahver grund. Overkørslen må maksimalt være 4 meterbred. Der må ikke etableres overkørsel til stamvejenfra de enkelte grunde.3.4 Inden for området kan der opføres transformerstationer,når de udformes i overensstemmelse med denøvrige bebyggelse.10


Bestemmelser8.9 Terrænregulering på de enkelte ejendomme måikke foretages tættere på skel end 0,5 meter. Terrænspringskal optages i skråning med en maksimalhældning på 38 grader med vandret. Der må ikketerrænreguleres mere end +/- o,5 meter i forhold tileksisterende terræn.Regnvandsbassin8.10 I delområde G1 udlægges en del af arealet til regnvandsbassin.Arealet er skraveret på kortbilag 2.8.11 Regnvandsbassinet skal integreres i landskabet somet organisk, rekreativt element. Bassinet kan eksempelvisudføres som vist på illustrationsplanen påkortbilag 3.8.12 Regnvandsbassinet skal opbygges med en våd og tørdel og etableres med tæt bund for at beskytte grundogdrikkevand.§ 9 Forsyningsanlæg9.1 Alle forsyningsledninger skal fremføres som jordkabler.Ledninger til el, telefon, antenner og lignende måikke føres på facader.9.2 Eksisterende ledningsanlæg skal respekteres elleromlægges efter ledningsejernes anvisninger.9.3 Bebyggelsen skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning.9.4 Bebyggelsen skal tilsluttes offentligt vand- og spildevandsnet.9.5 Der må ikke opsættes synlige antenner. Parabolantennerkan dog tillades i en max. højde af 2 m fraterræn.§ 10 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse10.1 Ny bebyggelse må ikke uden Byrådets særlige tilladelsetages i brug, før bebyggelsen er tilsluttetkollektiv varmeforsyning samt offentligt vand- ogspildevandsnet.10.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bestemmelsernei § 5 om vej-, sti- og parkeringsforhold eropfyldt.10.3 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før det i § 8nævnte regnvandsbassin er etableret.11.2 Medlemspligt af grundejerforeningen indtræder vederhvervelsen af en ejendom i lokalplanområdet, ellerfor den oprindelige ejer ved påbegyndelse af udstykningog bebyggelse i overensstemmelse med lokalplanen.11.3 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelseaf områdets fællesarealer. Grundejerforeningenskal efter overtagelse af fællesarealer tillige foreståetablering af eventuelle nyanlæg. Grundejerforeningenskal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør aflovgivningen henlægges til foreningen.11.4 Grundejerforeningens vedtægter og ændringer herafskal godkendes af Sønderborg Kommunes byråd.§ 12 Servitutter12.1 Der ophæves ingen servitutter.12.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter,der er uforenelige med nærværende lokalplan,fortrænges, jf. Lov om planlægning § 18.§ 13 Lokalplanens retsvirkninger13.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelseaf lokalplanen må der, ifølge Planlovens § 18,ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid medplanens bestemmelser.13.2 Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendomkan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører hellerikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg mv., derer indeholdt i planen.13.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentligelempelser af lokalplanens bestemmelser underforudsætning af, at det ikke strider mod princippernei planen. Mere væsentlige afvigelser kan kun gennemføresved tilvejebringelse af en ny lokalplan.13.4 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælderde almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelseri byggelovgivningen.13.5 Indtil forslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme,der er omfattet af forslaget, jf. Planlovens §17, stk. 1, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på enmåde, der kan foregribe indholdet af den endeligeplan.§ 11 Grundejerforening11.1 Der skal oprettes grundejerforening med medlemspligtfor samtlige ejere i lokalplanens område, når75% af bebyggelsen, i det af delområderne X, Y eller Zder etableres først, står færdig. Afgrænsningen af denenkelte forening fastsættes af Sønderborg Kommune.12


VedtagelseVedtagelseLokalplanforslaget er vedtaget til offentliggørelse af Sønderborg Byråd den 28. marts 2012.P.b.v.Aase NyegaardborgmesterLokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 10. oktober 2012.P.b.v.Aase NyegaardborgmesterLokalplanen indberettes på www.plansystem.dk.13


14BilagKortbilag 1Lokalplanens afgrænsning.4865231639111259831337921378805341942028357443843743345934756744244144356844446057556257057121356645244844544644752515695565464754935333897000e 580 27000k51857757845357921245856156045014044937555955854457255456573576548550230216217501259475585584581582255534531536538540542563 55755555355154954754554354153953753516547938945445545645745123LambjergskovvejRojgårdvej1:4000NXG3LokalplanafgrænsningXG3Matrikelskel


BilagKortbilag 2Delområder og principper for vejadgang og stier.1:4000xxLambjergskovvejxxxxxARojgårdvejG1xxXZG2G3BYG4NBoligområdeLokalplanafgrænsningVejudlægGrøntområdeAreal tilregnvandsbassinXFriarealG315


BilagKortbilag 3Illustrationsplan1:4000N16


17BilagKortbilag 4Vejnavne og husnumre1:4000LambjergskovvejRojgårdvejRojgårdvej13579111315171921246810121416182022242628303223252729313335371357911131517192123252724681012141618202224262830 32343638404213579111315171921232527246810121416Johanne HansensvejDamsmosevejHavemosevejN


MiljøscreeningResumé af miljøscreeningSkemaet nedenfor er et resumé af forundersøgelsen/miljøscreeningen. En detaljeret beskrivelse af forundersøgelsen medbeskrivelser af projektets miljøpåvirkning og vurdering af påvirkningens væsentlighed fremgår i en separat rapport.KonklusionsskemaPunkt Emne Miljøpåvirkning Væsentligbetydning1 Visuel påvirkning 2 A2 Landskab 2 A3 Naturbeskyttelse 1 A4 Biologisk mangfoldighed 1 A5 Jord og undergrund 1 A6 Vand 2 B7 Luft 1 A8 Klimapåvirkningen 1 A9 Kulturarv 2 A10 Befolkning 2 A11 Menneskenes sundhed 1 A12 Trafik 2 B13 Materielle goder 1 A14 Naboområder 2 A15 Alternativer, 0-løsning 1 ADefinition:1 – betyder, at det er usandsynligt, at der vil ske en miljøpåvirkning2 – betyder, at der er mulighed for en miljøpåvirkning3 – betyder, at der sandsynligvis vil ske en miljøpåvirkningA – betyder, at miljøpåvirkningen vurderes at være uvæsentligB – betyder, at miljøpåvirkningen vurderes måske at være væsentligC – betyder, at miljøpåvirkningen vurderes at være væsentligKonklusionDet skønnes at størstedelen af de undersøgte emner har en usandsynlig påvirkning på miljøet. Samtidigt skønnes det, at miljøpåvirkningenved størstedelen af de undersøgte emner er uvæsentlig. Det er vurderet, at der muligvis kan ske en påvirkningpå miljøet ved syv af de undersøgte emner.For to af disse syv emner er det vurderet, at der måske er tale om en væsentlig påvirkning. Det vurderes samlet set, at gennemførelseaf lokalplanen ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet.Der vil muligvis ske en visuel påvirkning og en påvirkning af landskabet. Området ændrer karakter fra markjord til boligområde.Der tillades boliger i op til to etager. Miljøpåvirkningen vurderes at være uvæsentlig.Der vil muligvis ske en påvirkning af vandforholdene. Det drejer sig primært om regnvand. Der er i forvejen konstateretproblemer med oversvømmelser ved kraftige regnskyl. Med lokalplanen skal der derfor sikres areal til regnvandsbassin ellerLAR og der udarbejdes situations- og udstykningsplan herefter. Miljøpåvirkningen vurderes måske at være væsentlig.Der vil muligvis ske en påvirkning af kulturarven. En arkivalsk kontrol viser, at der i området er stor risiko for at træffe påvæsentlige fortidsminder ved anlægsarbejde. Hele lokalplanområdet prøvegraves inden anlægsarbejde, og miljøpåvirkningenvurderes derfor at være uvæsentlig, da eventuelle fortidsminder kan beskyttes.18


MiljøscreeningDer vil muligvis ske en påvirkning på befolkningen, i forhold til et øget pres på skoler, institutioner og dagligvarebutikker.Der er i strategiplanen for Vollerup-Hørup udpeget arealer til at etablere netop disse, hvis der bliver behov. Det er ikke muligtat forudsige et konkret behov, men der ses mulighed for at løse dette hvis det opstår. Det vurderes derfor at miljøpåvirkningener uvæsentlig.Med udbygningen af Vollerup vurderes det, at der muligvis vil ske en miljøpåvirkning på de trafikale forhold. Der er iforvejen pres på Lambjergskovvej, og hvis der ikke etableres mulighed for at lede trafikken fra lokalplanområdet uden omVollerup by, kan der opstå trafikale problemer. Inden for lokalplanområdet kan der ikke gøres noget for at afhjælpe trafiksituationen,løsningen er derfor afhængig af projekter uden for lokalplanområdet. Miljøpåvirkningen vurderes derfor måske atvære væsentlig.I forhold til den trafikale ændring vil der muligvis ske en miljøpåvirkning på naboområderne. Denne forventes at være midlertidigog miljøpåvirkningen vurderes derfor at være uvæsentlig.Samlet set vurderes det, at gennemførelse af lokalplanen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand.Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, BEK 936 af 24/09/2009, § 3, stk. 1, nr. 1. Dalokalplanen i henhold til §3, stk. 2 imidlertid vurderes, ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt kravom udarbejdelse af enmiljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens § 3, stk. 2.19


www.sonderborgkommune.dkSønderborg KommuneRådhustorvet 106400 SønderborgT 8872 6400F 8872 6402post@sonderborg.dkMandag-Onsdag 10-15Torsdag 10-17Fredag 10-14

More magazines by this user
Similar magazines