Indstilling - Velkommen til Århus Kommune

friedrich.sophia43

Indstilling - Velkommen til Århus Kommune

IndstillingTil Århus Byrådvia MagistratenTeknik og MiljøDen 8. juli 2009Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 877. Erhvervsområdeved Munkevejen i Tilst.Århus KommunePlanlægning og ByggeriTeknik og Miljø1. ResumeMålet med lokalplanen er at skabe et attraktivt erhvervsområde medmulighed for at etablere et busanlæg i den vestlige del af lokalplanområdet.Indenfor området kan placeres erhvervsvirksomheder i erhvervsklasserne1 – 3, hvilket vil sige lettere erhvervstyper, der ikkemedfører væsentlige ulemper for omgivelserne.Bebyggelsesprocenten for området er 40, den maksimale bygningshøjdeer 8,5 m, og bebyggelsen må maksimalt opføres i 2 etager. Ingengrund må udstykkes med en mindre størrelse end 5000 m 2 .Busanlægget, der tænkes etableret, indrettes med parkeringspladserfor ca. 60 bybusser og en mindre servicebygning, alt placeret i princippetsom vist på lokalplanens illustrationsplan. Etablering, drift ogindretning af anlægget skal ske, så der ikke er risiko for nedsivning afstoffer der kan forurene grundvandet. Samtidig sikres det, at anlæggetikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger kommuneplanensgrænseværdier.Kalkværksvej 108100 Århus CSagsnummer POB/09/01272Sagsbehandler Mogens VasegaardTelefon 8940 2640Direkte telefon 8940 2648Telefax 8940 2508E-post byplan@mtm.aarhus.dkE-post direkte mva@aarhus.dkwww.aarhuskommune.dkLokalplanområdet skal vejbetjenes fra Munkevejen. Da vejen på endel af strækningen ud for lokalplanområdet er smal, er det forudsat atvejen udvides, samtidig med at der etableres fortov langs vejen ogGrydhøjvej frem til busstoppesteder på Viborgvej ved rundkørslen.I forbindelse med opstarten af lokalplanens udarbejdelse er der indkommetbemærkninger fra Tilst, True og Skjoldhøj Fællesråd, somudtrykker bekymring for forøget trafik på Viborgvej. Afdelingenskommentarer til fællesrådets bemærkninger fremgår af indstillingensafsnit 5.2.Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 877. Erhvervsområde ved Munkevejen i Tilst.


2. BeslutningspunkterAt 1) forslag til lokalplan nr. 877. Erhvervsområde ved Munkevejen iTilst godkendes til offentlig fremlæggelse.At 2) bemærkninger fra Tilst, True og Skjoldhøj Fællesråd besvaressom anført under indstillingens afsnit 5.23. BaggrundLokalplanen er udarbejdet efter anmodning fra Ejendomsforvaltningenmed henblik på at muliggøre etableringen af et busanlæg i en del aferhvervsområdet udlagt i kommuneplanen omkring Munkevejen i Tilst.4. Relationer til målLokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens målsætningom bl.a. til stadighed at kunne udvikle attraktive erhvervsområder, atden kollektive trafik skal opprioriteres og fungere som et reelt alternativtil privatbilismen, og at det samlede biltransportarbejde skal begrænses,så energiforbruget kan nedbringes, og at trafikkens miljøbelastningreduceres i overensstemmelse med regeringens transporthandlingsplan.5. Sagsfremstilling5.1 Lokalplanens mål og indholdMålet med lokalplanen er at skabe et attraktivt erhvervsområde medmulighed for at etablere et busanlæg i den vestlige del af lokalplanområdet.Indenfor området kan placeres erhvervsvirksomheder i erhvervsklasserne1 – 3, hvilket vil sige lettere erhvervstyper der ikkemedfører væsentlige ulemper for omgivelserne. Området kan desudenanvendes til offentlige og private institutioner som naturligt vil kunneindpasses i et erhvervsområde.Bebyggelsesprocenten for området er 40, den maksimale bygningshøjdeer 8,5 m, og bebyggelsen må maksimalt opføres i 2 etager. Ingengrund må udstykkes med en mindre størrelse end 5000 m 2 .På mødet den 10. september 2008 vedtog Byrådet indstilling om omorganiseringaf busanlæg i forbindelse med bybuskørsel i Århus Kommune.Byrådet vedtog den samlede ”pakke” for omorganisering somvar beskrevet i indstillingen, herunder• at Busselskabet Århus Sporveje skulle flytte helt væk fra det eksisterendebusanlæg på Bryggervej, hvorefter arealet indgår i kommuneplan2009 med en ændret anvendelse,Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 877. Erhvervsområde ved Munkevejen i Tilst. Side 2 af 9


• at Busselskabet Århus Sporvejes administration skulle flytte til deteksisterende busanlæg på Jegstrupvej, som derfor blev ombygget,• at Århus Kommune skulle købe en grund og opføre et nyt mindrebusanlæg på Stokagervej i Vejlby. Anlægget udlejes efterfølgendetil Busselskabet Århus Sporveje, og• at der skulle opføres et tilsvarende nyt mindre busanlæg i Grydhøjparkeni Tilst på lejet grund. Dette anlæg skulle Århus Kommuneleje, og siden videreudleje til Busselskabet Århus Sporveje.Samlet set ville denne omorganisering af busanlæg betyde en væsentlignedsættelse af Busselskabet Århus Sporvejes årlige omkostningertil husleje, så driftsbesparelse kommer Århus Kommune til gode i formaf lavere betaling for køb af bybuskørsel.Status er, at ombygningen af anlægget på Jegstrupvej er gennemførtog lokalerne taget i brug i efteråret 2008, samt at det nye anlæg påStokagervej er færdigbygget og blev taget i brug i slutningen af juni2009.For det forudsatte anlæg på lejet grund i Tilst viste det sig ikke somforudsat muligt at indgå en fornuftig lejeaftale med ejeren af grunden.Efter adskillige forgæves forsøg på at nå til enighed med ejeren afbrødforvaltningen derfor forhandlingerne, og søgte efter en mulig alternativplacering for et busanlæg i Tilst-området. Arealet skulle have envis størrelse, det skulle ligge i et erhvervsområde, og ikke mindstskulle arealet være trafikalt velplaceret med henblik på at minimereomkostningskrævende og miljøbelastende kørsel med tomme bussermellem anlæg og de relevante buslinjers endestationer.I det relevante område i Tilst viste det sig muligt for kommunen aterhverve ejendommen Munkevejen 4 til formålet, men da området erbeliggende i landzone, kræver udnyttelsen af området udarbejdelse afen lokalplan. For ikke at foregribe resultatet af lokalplanprocessen erejendommen blevet opkøbt via jordforsyningen, og ejendommen indgårsom en del af kommunens portefølje af salgbare erhvervsarealer.Ejendommen er en del af kommuneplanens delområde 25.06.04 ER,beliggende i landzone og udlagt til erhvervsbebyggelse. Man kan ikke ihenhold til Planloven overføre arealer til byzone som ikke har sammenhængmed eksisterende byzone. Det har derfor været nødvendigtat medtage den øst for beliggende private ejendom matr. nr. 2b, TrueBy, Brabrand, så lokalplanen kommer til at berøre eksisterende byzo-Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 877. Erhvervsområde ved Munkevejen i Tilst. Side 3 af 9


ne øst for Grydhøjparken samt for også at opnå en sammenhængendebyudvikling.Busanlægget der tænkes etableret indrettes med parkeringspladserfor ca. 60 bybusser og en mindre servicebygning, alt placeret i princippetsom vist på lokalplanens illustrationsplan. Etablering, drift ogindretning af anlægget skal ske, så der ikke er risiko for nedsivning afstoffer, der kan forurene grundvandet. Samtidig sikres det, at anlæggetikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger kommuneplanensgrænseværdier.Lokalplanen foreskriver, at bebyggelse mod Viborgvej skal opføresmed facadevirkning, således at bebyggelsen fremstår med en arkitektoniskbearbejdet facade mod vejen. Samtidig fastsætter lokalplanenbestemmelser, der regulerer arealerne mellem Viborgvej og vejensbyggelinie i overensstemmelse med pilotprojektet ”Smukke Veje –Viborgvej”.Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Munkevejen. Da vejen på endel af strækningen ud for lokalplanområdet er smal, er det forudsat atvejen udvides. Dette vil ske i forbindelse med anlægget af busanlægget.I samme forbindelse vil der ligeledes blive anlagt fortov langsMunkevejen og Grydhøjvej frem til stoppesteder ved rundkørslen vedViborgvej.5.2 Kommentarer fremkommet ved lokalplanens igangsætningI forbindelse med lokalplanens igangsætning er der indkommet bemærkningerfra Tilst, True og Skjoldhøj Fællesråd. Bemærkningerneer vedlagt indstillingen og mærket bilag 2. Afdelingen har følgendekommentarer til bilaget:Bilag 2Tilst, True og Skjoldhøj Fællesråd meddeler, at man principielt intethar imod etablering af et busanlæg ved Munkevejen. Dog frygter man,at det kan give øget trafik gennem True Landsby. Man mener, at altrafik til anlægget skal benytte Viborgvej som adgangsvej. Alt andetlige, mener man at anlægget vil give en øget trafik på Viborgvej, somallerede er overbelastet i forvejen, så det vil være på tide, at kommunengår i gang med at udvide Viborgvej.Ad bilag 2Trafikken til og fra busanlægget - udover kørslen med busserne - vurderesat være af en størrelse, der kan afvikles på det eksisterendeOffentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 877. Erhvervsområde ved Munkevejen i Tilst. Side 4 af 9


vejnet i området uden at give anledning til trafikafviklings- eller sikkerhedsmæssigegener.Det forudsættes dog at den østligste del af Munkevejen udbygges forat kunne afvikle bustrafikken, som skal køre via Munkevejen,Grydhøjparken og Viborgvej.Lokalplanområdet er på ca. 4,5 ha hvoraf busanlægget udgør de ca.2,2 ha. Lokalplanområdet forventes ved en fuld udbygning at genererei størrelsen 800-1300 biler pr. døgn (til og fra).Trafik og Veje er opmærksom på den store trafikmængde, der er påViborgvej især i morgen og eftermiddagstrafikken og de trafikale problemerdet medfører. Der kører i dag omkring 20.000 biler i døgnet påViborgvej – lidt flere inde ved Ringvejen og lidt færre ude ved motorvejstilslutningen.Viborgvej er pålagt vejbyggelinier for at sikre arealtil en udvidelse med flere spor. Der er dog ikke aktuelt truffet beslutningom udvidelse af vejen.Det er Trafik og Vejes opfattelse, at der er behov for en forbedring afViborgvej mellem motorvejen og Ringvejen – men det har ikke sidenÅrhus Kommune overtog vejen i 2007 været muligt at prioritere enudbygning indenfor de gældende økonomiske rammer. Det vurderesdog, at den trafik som lokalplanområdet genererer ikke giver en væsentligændring af trafikafviklingen på Viborgvej.5.3 VandindvindingsinteresserLokalplanen ligger i et Område med Særlige Drikkevandsinteresser(OSD). Lokalplanområdet er således placeret i et område, som udgørden nuværende og fremtidige ressource for kommunens vandforsyning.Området er sårbart, da der kun er tynde lerlag til beskyttelse afgrundvandet.I regionplan 2005 fremgår af retningslinie 1.10, at ”Virksomheder oganlæg med nedsivningsrisiko må ikke etableres i OSD eller i indvindingsoplandehørende til almene vandværker, medmindre en konkretvurdering viser, at den pågældende virksomhed eller det pågældendeanlæg indrettes og drives på en måde, så der ikke er risiko for forureningaf grundvandet.”Derudover fremgår det af retningslinie 3.5, at ”… Etablering af grundvandstruendeaktiviteter skal undgås, medmindre særlige lokaliseringsmæssigehensyn nødvendiggør en placering i disse områder.”Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 877. Erhvervsområde ved Munkevejen i Tilst. Side 5 af 9


Der er vedtaget en indsatsplan for sikring af drikkevandsinteresserne.Af den vedtagne indsatsplan fremgår det, at kommunen skal iagttageregionplanens retningslinier om grundvandsbeskyttende foranstaltningermed skærpet opmærksomhed i udlagte beskyttelseszoner. Detpågældende område er omfattet af sådanne beskyttelseszoner, idetdet både er sårbart overfor forurening og ligger i indvindingsopland tilet alment vandværk.Planområdet ligger i oplandet til Mundelstrup Vandværk og det kommunalevandværk Kastedværket. Der er mere end 300 meter til denærmeste vandværksboringer.På en del af lokalplanområdet er det ønsket at etablere et busanlægmed klargøring, vaskehal og tankanlæg. Tankanlæg placeres over terræn.De pågældende aktiviteter hører til grundvandsklasse 3, jf.kommuneplanens grundvandsklassificering. Området er i henhold tilforslag til kommuneplan 2009 udlagt til virksomheder i grundvandsklasse1, som er virksomheder med minimal brug af kemikalier; fxkontorer, undervisningsvirksomhed og andre servicevirksomheder.Grundvandsklassificeringen bygger på erfaringer med hensyn til forureningfra de pågældende virksomhedstyper, men der kan forekommekonkrete situationer, hvor en anden klassificering kan være berettiget.Der skal i forbindelse med byggesagen udarbejdes en redegørelse for,hvordan det kan sikres, at der ikke sker en forurening af grundvandetud over et belastningsniveau svarende til grundvandsklasse 1. Redegørelsenskal godkendes af Århus Kommune, Teknik og Miljø indenprojektet igangsættes. Det kan ske ved indretning, eksempelvis vedkemikalietæt membran/befæstelse samt monitering af grundvandetved aktiviteter, som er potentielt forurenende. Til sikring af disse forholdindeholder lokalplanen bestemmelser om membraner under befæstedearealer, oplagring m.v.I forbindelse med en kommende vaskehal til garageanlægget, vil derblive anvendt vandbesparende teknologi.Der må ikke anvendes pesticider eller forekomme anden form for forureningi området, som ved nedsivning kan forurene grundvandet. Forbudmod brug af pesticider fremgår af den deklaration, der er udarbejdetfor lokalplanområdet. Da området er sårbart, er der udarbejdeten skærpet deklaration, som indeholder en bod for overtrædelse afforbudet. Deklarationen vil blive tinglyst på de kommunale ejendommei lokalplanområdet, da det ikke forventes at den private ejer ønskerat underskrive den.Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 877. Erhvervsområde ved Munkevejen i Tilst. Side 6 af 9


5.4 VirksomhedsklassificeringLokalplanen ønskes som nævnt blandt andet tilvejebragt for at skabegrundlag for etablering af et busanlæg (med parkeringsmulighed forca. 60 busser og med vaskehal) indenfor matrikel 2c. De pågældendeaktiviteter hører til virksomhedsklasse 4, jf. kommuneplanens virksomhedsklassificering.Lokalplanområdet er i henhold til kommuneplanenudlagt til virksomheder i klasse 1-3.Virksomhedsklassificeringen bygger på erfaringer med hensyn til forureningfra de pågældende virksomhedstyper, men der kan jf. kommuneplanensvirksomhedsklassificering forekomme konkrete situationer,hvor en anden klassificering kan være berettiget.I forbindelse med lokalplanens tilvejebringelse er der foretaget konkreteberegninger af busanlæggets støjpåvirkning af omgivelserne ogmed de støjdæmpende foranstaltninger, der er forudsat etableret ihenhold til lokalplanen, er det dokumenteret, at anlægget kan overholdekommuneplanens støjbestemmelser.Herved vil busanlægget, jf. bemærkningerne i kommuneplanen vedrørendevirksomhedsklassificering, kunne henregnes til virksomhedsklasse3 og dermed kunne etableres indenfor området i overensstemmelsemed kommuneplanens rammebestemmelser for området.6. Strategi for borgerinddragelseI forbindelse med lokalplanens igangsætning er lokalsamfundets fællesrådblevet orienteret, ligesom det forudsættes, at lokalplanforslagettilsendes fællesrådet forinden lokalplanens offentliggørelse. Herudoverer der ikke i denne sag fundet behov for yderligere tiltag om borgerinddragelseudover den lovbestemte procedure og den normale praksisfor lokalplanlægningen i Århus Kommune.I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse har der været afholdtmøde med ejerne af den øst for beliggende ejendom matr. nr. 2 b,True By, Brabrand, hvor der fra forvaltningens side er blevet orienteretom planlægningen. Ejerne af ejendommen har meget klart givetudtryk for, at de under ingen omstændigheder ønsker at blive omfattetaf en lokalplanlægning, og ikke ønsker et busanlæg placeret somderes nabo. Med hensyn til afgrænsningen og omfanget af lokalplanen,henvises til bemærkningerne på indstillingens side 3 nederst.Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 877. Erhvervsområde ved Munkevejen i Tilst. Side 7 af 9


7. Konsekvenser for ressourcer7.1 Kommunaløkonomiske konsekvenserSåfremt der vedtages en lokalplan, som muliggør etableringen af etbusanlæg på ejendommen Munkevejen 4, vil ejendommens arealovergå fra jordforsyningen til det samlede projekt for omorganiseringenaf busanlæg til bybuskørslen.Ligesom ved etableringen af det nye busanlæg på Stokagervej vil udgiftentil erhvervelsen i givet fald i første omgang skulle finansieres afdet forventede provenu ved salg af Bryggervej-arealet.Kommunens omkostninger til køb af arealet og til etablering af anlægsamt evt. følgeomkostninger i den forbindelse bliver kapitaliseret, ogvil efterfølgende blive hentet ind gennem den husleje, som BusselskabetÅrhus Sporveje skal betale for at anvende anlægget.Set over tid vil kommunens investering således tjene sig selv hjemigen, samtidig med at Busselskabet Århus Sporvejes huslejeomkostningervil falde, med det resultat at kommunens bybusdrift billiggøres.Bliver lokalplanen vedtaget, vil Byrådet blive forelagt en indstilling omanlægsbevilling til etablering af et busanlæg på Munkevejen. I indstillingenvil der blive nærmere redegjort for den samlede økonomi i projektet.Herudover vil lokalplanen ikke medføre kommunaløkonomiske konsekvenser.Der foreligger ikke en fraskrivelseserklæring fra den privategrundejer, så der er en mulighed for at den private ejer vil forlangekommunens overtagelse af ejendommen da hele lokalplanområdet vedlokalplanens vedtagelse og offentliggørelse overføres til byzone. Arealetvil i så fald indgå som et salgbart kommunalt erhvervsområde.7.2 Konsekvenser for miljøetI henhold til § 4 i Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer erdet vurderet, at lokalplanen med de bestemmelser der er indføjet ilokalplanen ikke, er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planenikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens §3, stk. 1, nr. 3.Peter Thyssen/Lisbeth Errboe SvendsenOffentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 877. Erhvervsområde ved Munkevejen i Tilst. Side 8 af 9


BilagBilag 1: Forslag til lokalplan nr. 877. (Kopi til alle/+elektronisk).Bilag 2: Bemærkninger fra Tilst, True og Skjoldhøj Fællesråd. (Vedlagtoriginalsagen/+elektronisk).Tidligere beslutninger• Byrådet vedtog i december 2001 Kommuneplan for ÅrhusKommune, hvori lokalplanområdet udlægges til erhvervsområde.• Byrådet vedtog på mødet den 10. september 2008 indstillingom omorganisering af busanlæg i forbindelse med buskørslen iÅrhus, heri bl.a. at busanlægget ved Bryggervej fraflyttes, ogat der etableres et nyt busanlæg i True.• Byrådet vedtog på mødet den 10. juni 2009 at erhverve ejendommenmatr. nr. 2c, True By, Brabrand med henblik på atetablere et busanlæg på ejendommen.Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 877. Erhvervsområde ved Munkevejen i Tilst. Side 9 af 9

More magazines by this user
Similar magazines