Gymnasieskolen_2012_08 - Gymnasieskolernes Lærerforening

gl.org

Gymnasieskolen_2012_08 - Gymnasieskolernes Lærerforening

OK·13REPRÆSENTANTSKABSMØDEOVERENSKOMST-KRAV VEDTAGETI ENIGHEDTEKST: MORTEN JEST OG SISKEN LAUGESEN FOTO: JACOB NIELSENGL står foran nogle svære overenskomstforhandlinger. Statens dagsorden er besparelser, og presset påGL er enormt. Repræsentantskabet vedtog, hvad der betegnes som realistiske krav i forhold til samfundetsøjeblikkelige økonomi og arbejdsmarked.Foråret 2012KravenevedtagesEfteråret 2012ForhandlingerneforberedesGymnasieskolen #8 2012Der var på forhånd lagt optil en vis forventningsafstemningi forhold tilmedlemmerne, da GymnasieskolernesLærerforenings (GL) repræsentantskabmødtes i slutningenaf april med det ene formål atdiskutere og udtage krav til denkommende vinters overenskomstforhandlinger(OK 13).Var situationens alvor ikke alleredegået op for medlemmerne,gjorde den det nok med de torapporter, der så dagens lys iugerne inden: Den opdateredePluss Leadership samt Rigsrevisionsrapportenom lærernes arbejdstid– begge med nogenlundesamme konklusion:Lærerne skal undervise mere, såmå man skære andre steder. Underforstået,lærerne skal arbejdemere for de samme penge. Enveritabel krigserklæring fra ministrene,sagde GL-formand GormLeschly i sit oplæg på mødet.”Der er en ny regering, menbudskabet er det samme som i2010. Den nye regering angriberos økonomisk, men alle talleneog spareiveren forvirrer oentligheden.Før handlede det omideologi. Nu handler det om ord.Kommunikation og spin er blevetet magtspil. Og vi har hele Folketinget,på nær Enhedslisten,imod os,” lød det fra formanden,som i samme åndedrag påpegede,at Rigsrevisionen går heltuhørt dybt ind i det centrale aftaleområdeved at foreslå atveksle aftaleret til ledelsesret.”Scenen er sat, og en rækkestore udfordringer forestår.”Udfordringerne, forklaredeformanden, består blandt andetaf den generelle økonomiske situation,der vil gøre det svært atbevare reallønnen – hvilket joheller ikke rigtigt er lykkedes iforhandlingerne på det privatearbejdsmarked, som fungerersom en slags målestok for detoentlige ditto.Samtidig er der en oentlig effektiviseringsdagsorden,derallerede har ført til en langrække afskedigelser på det akademiskearbejdsmarked, hvilketda også i Akademikernes Centralorganisation(AC) har skabtfokus på at stille få og realistiskekrav.Endelig er der presset på GL,som ikke er forsvundet med enny regering: Mere undervisning,besparelser, ledelsesrum udenlokale aftalebindinger, ressourcerneskal kunne bruges frit, énfælles overenskomst og så videre.”Statens dagsorden er, at derskal ydes mere for de samme28

More magazines by this user
Similar magazines