Gymnasieskolen_2012_08 - Gymnasieskolernes Lærerforening

gl.org

Gymnasieskolen_2012_08 - Gymnasieskolernes Lærerforening

KRONIKOMBALDERASMUSSENGymnasieskolen #8 2012Faglig it-vejleder og lektor isamfundsfag og historie påTornbjerg Gymnasium i Odense.Faglig it-vejleder er en ny funktion,der beskæftiger sig med, hvordan itkan involvere eleverne mere aktivt iundervisningen. Herudover er Baldermed i projektet Digital dannelse ogbrug af digitale medier i undervisningen,som skal udmøntes i et kursusfor gymnasielærere i næste skoleår.Projektet er søsat og støttet af DEFF(Danmarks Elektroniske Fag- ogForskningsbibliotek) og IFPR (Institutfor Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier),Syddansk Universitet.Digital dannelse og brug af digitalemedier i undervisningen har en wiki,som alle er velkomne til at besøge.Adressen er http://itdidaktikdk.pbworks.com/w/page/51801167/FrontPage. Har du lyst til at læsemere om og kommentere på Balderserfaringer med at involvere eleverneaktivt i undervisningen, opfordresdu til at tilmelde dig som fast læseraf hans blog om digital dannelse.Adressen er http://digitaldannelseigymnasiet.blogspot.com/.Hvad er digital dannelse? PåBalders blog definerer handigital dannelse som:at bruge nettetbevidst og med omtanke– med nysgerrighed ogopfindsomhed – til læringpå egen håndat kunne begå sig i nyesociale sammenhængeat kunne samarbejde digitaltat styrke sine udtrykskompetencerat kunne fordybe sigog reflektereEn it-analfabetsbekendelserBittert høstede erfaringer, blindgyder og langsomt dæmrende deerkendelse. Kronikøren skriver til dig, der er, som han var, og somnu skal træde den samme sti. Beretningen rummer dels en advarsel – gørikke de samme dumheder! – dels en ny-omvendt prædikants løfte om frelse:Du kan også omfavne it i undervisningen og få eleverne til at lære bedre.Jeg havde længe haft held tilhelt at undgå it.Jovist, eleverne havde plaget,om de ikke måtte se en lm.Nej, svarede jeg: iden kan brugesbedre. Men det var ikke deneneste grund til, at jeg sagde nej.Det var også, fordi jeg ikkeanede, hvordan man k lmenfra computeren op på lærredet.Nu tænker du sikkert, at detikke er unormalt for os ældrelærere, at vi er lidt it-forskrækkede.Men jeg er altså født i 1975,og indtil jeg så den nye ministerliste,troede jeg faktisk, jeg varen af de unge.Elever kan være ret vedholdendemed at plage, og en daghørte jeg mig selv sige o.k. – såser vi den her dokumentar i næstetime. Og hvordan gik det?Intet virkede, som det skulle.Men efter et kvarter k pigernesat de rigtige kabler sammen, ogvi k set vores lm.Umiddelbart efter denne oplevelsetog jeg til jobsamtale (dengangarbejdede jeg som daglejermed ere midlertidige job adgangen). Jeg havde derfor svarpå rede hånd, da jeg blev bedtom at udlægge mine svage sider!Og jeg lovede højt og helligt, atskulle jeg få jobbet, ville jegstraks opkvalicere mig til atkunne bruge alt det der it.Jeg k jobbet, og dette er minhistorie. Den handler om bitterthøstede erfaringer, blindgyderog langsomt dæmrende erkendelse.Den er skrevet til dig, dervar som jeg, og som nu skaltræde den samme sti. Min beretningrummer dels en advarsel– gør ikke de samme dumhedersom jeg – dels en ny-omvendtprædikants løfte om frelse: Dukan også omfavne it i undervisningenog få eleverne til at lærebedre.På min nye arbejdsplads sadalle eleverne i tætpakkede klasselokalermed hver deres skærmforan sig. Bag disse skærme vareleverne optaget af Facebook,World of Warcraft, online poker– you name it. I starten tænktejeg, at denne for mig uvante adfærdkunne forklares med, atdette var en anden elevtype. Førhavde jeg arbejdet med stx-eleverpå nogle af provinsens mest prominentegymnasier, nu var jeghenvist til de knap så bogligehhx-elever. Den vildfarelse blevjeg snart revet ud af.Sluk for internettetPlacerer man sig på den bagersterække til en forelæsning i fagenessamspil (et kursus, der afholdesi forbindelse med pædagogikum),kan man se, hvordanogså akademikere kan lade sigdistrahere af pingpong på iPad,Pacman og eBay. Jeg måtte erkende,at når mine nye elevermisbrugte deres computer i timerne,hang det sandsynligvissammen med det forhold, at minnye arbejdsplads stillede strømog internet til rådighed til alle.På mine gamle arbejdspladservar der ikke strøm nok til alle ogslet ikke trådløst internet.Med denne erkendelse kom48

More magazines by this user
Similar magazines