Gymnasieskolen_2012_08 - Gymnasieskolernes Lærerforening

gl.org

Gymnasieskolen_2012_08 - Gymnasieskolernes Lærerforening

KRONIKGymnasieskolen #8 2012geres online, så kunne vi arbejdemere intensivt med at styrke eleverneformuleringsevne og argumentationsteknik.Men kunnedette lade sig gøre i praksis?Det var på dette tidspunkt, aten god kollega introducerede migtil fænomenet en blog. Det går ial sin enkelhed ud på, at jeg liggeret indlæg på internettet (oftesttekst, men det kan også være grafer,billeder, lyd eller lmklip),hvortil eleverne får adgang til atskrive kommentarer. Det tagerikke engang to minutter at oprettesådan en blog. Bloggen ligger permanentpå internettet, således atman altid kan gå tilbage til gamleindlæg og genopfriske, hvad detvar, man lavede. Jeg kastede migstraks ud i det.Hurtigt fandt jeg ud af, at bloggenikke var præcis det, jeg havdeønsket mig. Men jeg fandt ogsåud af, at jeg med bloggen kunneen masse ting, som jeg ikke vidste,jeg havde ønsket mig, mensom jeg har fundet særdeles anvendelige.For det første er bloggen etstærkt disciplineringsredskab.Mange undervisere føler, at elevernesfri adgang til computer oginternet svækker deres autoritet iklasserummet, eftersom lærerenikke har kontrol over, hvad elevernelaver bag skærmen (og sletikke i gruppearbejdet). Men hvisarbejdet munder ud i et skriftligtprodukt, som eleverne poster påens blog, kan man nemt kontrollere,om de har lavet noget, og omder har været tale om seriøst arbejde.Naturligvis er denne egenskabikke unik for en blog, men påbloggen vil alle indlæggene liggepå den samme hjemmeside, ogdet er nemt og hurtigt at scrolleop og ned og få sig et overblikover stoet. Man skal ikke brugetid på at åbne og lukke en masseler.For det andet kan du projicereelevernes skriftlige arbejde op påtavlen (eller lærredet, hvis I stadigbruger det på din arbejdsplads)og tage en diskussion med udgangspunkti det materiale, elevernenetop har produceret. Igener det ikke en unik egenskab vedbloggen, men det er praktisk, atdet hele ligger på samme side, såman hurtigt kan nde det fremog overskue det. Man kan på fåminutter skimme alt det materiale,eleverne har lavet. Hvis manønsker at arbejde videre med det,eleverne har skrevet, er det en godide at lade dem poste ved timensslutning, så har man god tid tilat se det igennem inden næsteundervisningsmodul.Muligheder på internettetJeg begyndte at anvende blog iundervisningen, samtidig med atjeg startede i pædagogikum. I denforbindelse overværede min kursuslederen undervisningstime,hvor jeg brugte bloggen, og gennemhende fandt jeg ud af, atbloggen gjorde mig i stand til (påfornemste vis) at efterleve det nyebilag 4 i bekendtgørelsen. Det varjeg ret imponeret over, eftersomjeg ikke vidste, hvad bilag 4 var.Bilag 4 er der, hvor fænomenetny skriftlighed udpensles; at viundervisere skal træne elevernesskriftlige formåen, genrebevidsthedmed videre også i den mundtligeundervisning. Der ndes ikkelængere ikke-skriftlige fag!Det var også mit pædagogikumforløb,der gjorde mig i stand tilat sætte ord på, at bloggen i højgrad er med til at give elevernemedejerskab. Det mærker de, nårundervisningen tager udgangspunkti materiale, de har produceret,frem for en lærebog. Detkunne ske ved at fremhæve noglesvar som eksemplariske eller(mere almindeligt) fremhævenogle svar for deres gode egenskaberog komme med forslag til,hvordan det kunne blive endnubedre. Man behøver ikke at stoppeved bloggen, man kan tage sætningerog afsnit ud af bloggen ogputte dem over i et andet medie,hvor eleverne kan bygge viderepå deres eget arbejde.Endelig kan bloggen også brugespå samme måde som et lilleonline leksikon; man kan haveen side, hvor nye begreber forklares,men kan lave ”tags” (småhenvisninger) til andre sider påbloggen, man kan lagre klassereferaterog andre dokumenter, ogman kan lægge materiale og linksud. Det er ikke noget, jeg gør, forder ndes andre medier, der mereoplagte til det, men hvis man vilhave det hele på et sted, er detaltså muligt.Men hvad med min oprindeligevision om at arbejde med tekstonline ved tavlen? Her er jeg fornylig begyndt at eksperimenteremed Google Docs (et online dokument).Det fungerer således: Nårman er oprettet som bruger, kanman lave et dokument (to klik påmusen). Herefter kan man gøredokumentet tilgængeligt for alle(yderligere to klik). Så lægger man(med to klik) et link til dette dokument(på bloggen for eksempel),og når eleverne klikker på det, erde inde i dokumentet. Nu kan iprincippet hele klassen skrive ogredigere i dokumentet samtidigt.Jeg har brugt online dokumentersåledes: En elev giver et svarpå et spørgsmål. Vi taler frem ogtilbage om svaret, måske byderandre elever ind, og vi når fremtil et resultat. Normalt ville detteresultat svæve i luften, eller detville blive nedskrevet af mig påtavlen. Med et online dokumentfår eleven lov til at formulere resultatetpå tavlen, og både jeg,andre elever og eleven selv kan50

More magazines by this user
Similar magazines