Schæferhunden - Schæferhundeklubben for Danmark

schaeferhund.dk
  • No tags were found...

Schæferhunden - Schæferhundeklubben for Danmark

SchæferhundenUdgivet af Schæferhundeklubben for Danmark • Nr. 4 • april 2006 • 34. årgang


SchæferhundStærk, modig og trofast– og gerne fuld af vitalitetlivet igennem.En følsom hud, der skal beskyttesLed og knoglestruktur, som sættes på prøveEt følsomt fordøjelsessystemNYRoyal Canin lancerer det første skræddersyedeernæringsprogram kun til Schæferhunde frahvalpealderen og gennem resten af deres liv.Fra vækstperioden af har Schæferhunden særligt følsomme punkter, som deter vigtigt at tage hensyn til. German Shepherd junior og adult er det enesteernæringsprogram, som tager højde for alle disse punkter og gør det muligt forhunden på bedste måde at opbygge et sundt helbred, hele livet igennem.Fra 5 til 15 månederOver 15 måneder• Maksimal fordøjelsessikkerhed takket være proteineraf meget høj kvalitet, udvalgt på grund af deres højeoptagelighed.• Beskyttelse af led og knoglestruktur ved hjælp af chondroitinog glucosamin.• Styrkelse af hudbarrieren og sikring af blank pels meden kombination af vitaminer og aminosyrer.www.solografisk.dk · foto : Jean-Michel Labat - 09/2005.SIZE HEALTH NUTRITION TMwww.royalcanin.dk · Fås hos dyrehandlere.


LederSchæferhundenISSN 0900-633834. årgang • Nr. 4, april 2006Oplag: 4.800Tryk: Tarm Bogtryk A/SUdgivet afSchæferhundeklubben for DanmarkSkolevej 42A • 5690 TommerupTlf. 6476 1326 • Fax 6476 2790Tlf. tid: Mandag kl. 15 -18samt tirsdag, torsdag og fredag kl. 11-14E-mail: schaeferhund@schaeferhund.dkRedaktion:Redaktør:Lotte Albret WissingKornager 401 l 2980 KokkedalTlf. 2641 5755E-mail: lotte.wissing@privat.dkAnnonceekspedition:RedaktørenOverordnede bladansvar:HovedbestyrelsenKorrektur:Asa GarodkinUdgivelsesplan 2006:Schæferhunden udkommer 10 gange om året(to gange i december). Bladet udkommer ikkei januar, juli og november. Fra aflevering tilpostvæsenet går der ca. 1 uge, før bladet erude hos medlemmerne.Nr. Deadline Afleveringtil postvæsenet1-2 12/1 13/23 20/2 20/34 20/3 18/45 20/4 22/56 20/5 19/67-8 20/7 21/89 20/8 18/910 20/9 16/1011 (HAS) 1/11 11/1212 1/11 11/12Der tages forbehold for ændringer i udgivelsesplanen.Udebliver medlemsbladet, skal man i førsteomgang rette henvendelse til ens lokale postkontor.Giver dette ikke resultat, rettes henvendelsetil klubbens sekretariat, som står foradresselisterne - ikke til redaktionen.Annoncepriser 2006:1/1 side (inkl. indersider og bagside) kr. 3.200,003/4 side (184x195 mm) kr. 2.575,002/3 side (184x170 mm) kr. 2.350,001/2 side tværformat (184x129 mm) kr. 1.700,001/3 side (184x83 mm) kr. 1.350,001/4 side (90x129 mm) kr. 1.950,001/8 side (90x62,5 mm) kr. 1.575,001/16 side (90x29,5 mm) kr. 1.325,00Rubrikannoncer – max. 7 linier kr. 1.165,00Pr. ekstra linie kr. 11.20,00Kennelannonce- 9 ordinære numre pr. kalenderår:Enkelt (kun tekst) kr. 1.800,00Dobbelt (inkl. logo og /eller foto) kr. 1.200,00Alle priser er excl. moms – incl. 4-farverNy formand forBrugshunderådetMan kan godt bruge megen tid på hund ogforeningsarbejde, men en gang imellem erder ydre omstændigheder, som gør, at maner tvunget til at sadle om. Således også forKurt Jensen, som på det netop afholdterepræsentantskabsmøde stoppede som formandfor brugshunderådet. En megetbeklagelig, men forståelig beslutning.Jeg har så fået opgaven som efterfølger,og med et næsten uændret råd ser jeg fremtil opgaven med sindsro, men selvfølgeligogså med glæde og spænding. Vi har - iskrivende stund - det første rådsmøde tilgode, men det er min hensigt, at prioriteringenaf rådets arbejde skal fortsætte i denretning, som allerede er startet op - nemligpå uddannelse og instruktørsiden. Derforglæder det mig også meget, at Kurt Jensenhar givet tilsagn om at indtræde i truppenaf instruktører, således at truppen bliver såbred som muligt.Når uddannelse prioriteres højt, er deren mulig gevinst til alle, som vil have den.Vi kommer derved både kredsene, menogså den enkelte hundefører til hjælp.Hvert enkelt medlem kan være medvirkendetil, at instruktørerne også kommer ikredsene over hele landet. Fremsæt ønskeri kredsene og deltag aktivt i forbindelsemed at få samlet deltagere til et kursus.Jeg har selv fået ny hund, som i dag er 6måneder gammel, og jeg indrømmer dagerne, at min viden om hvalp og for denI dette nummer…Personlige .................................... 4Debatsiderne ................................ 5mini-TEMA:Ungdommen og schæferhunden .. 6Vindere af BHP 3-DMfra 1998-2005 .............................. 10Hundemassage ............................ 12Kredsenes adresseliste .................. 14Adresselisten ................................ 18Nyt fra Hovedbestyrelsen.............. 19Nyt fra VM-udvalget...................... 21Det store forsidefoto:sags skyld unghund erblevet ”lidt rusten”siden sidste hvalp, så også jeg har brug foropdatering.BHP 3 DM 2006Grunden til, at jeg som nyvalgt i brugshunderådethar fået opgaven at skrive lederentil dette blad, skyldes, at DM afholdesførste weekend i maj.Kreds 35-Sydfyn står som arrangør afdette års DM, som afvikles på MidtfynsFritidscenter i Ringe. Jeg henviser tilannonce i martsnummeret af Schæferhundenmed tidsplan eller se under:www.schaeferhund-dm.dk.Opgaverne er mange ved sådan et arrangement,og jeg vil gerne her sige kredsenog alle medlemmerne tak, fordi I har påtagetjer opgaven.Kredsen har tidligere holdt DM-udtagelsepå et meget højt niveau, så DM er igode hænder. Det er i øvrigt glædeligt, atvi igen har fået Fyn placeret på landkortetrent DM-mæssigt.Som hundefører er det en præstation i sigselv at kvalificere sig til et DM, og jegønsker for alle hundeførere, at I må få etarrangement med god sportslig opførsel ogafvikling, og et held og lykke denne weekend.Gunner JensenFormand for BrugshunderådetNyt fra Brugshunderådet .............. 20Anmeldte brugsprøver .................. 21Nyt fra Avlsrådet .......................... 22Kommende avlskåringer................ 22Rubrikannoncer ............................ 23Kenneloversigten .......................... 24Avlshanner.................................... 27Arrangementskalender 2006 ........ 28Kredsannoncer.............................. 30Sød og dejlig hvalp!ChaDe’s Vizla, der 8 uger gammel lige var ankommet til sit nye hjem i Tune sidste år.Indsendt af Søren Lausten-Hansen, Tune.Schæferhunden · 4 · april 2006 3


PersonligeGorm Christensenbliver 50 år den 2. maj 2006En passioneret hundefører, opdrætter ogkammerat bliver 50 år tirsdag den 2. maj2006.Gorm Christensen er en meget vellidthundefører, træner, opdrætter, figurant,kammerat, BRK, etc. i Kreds 29-Tølløse.Her gør Gorm en kæmpe indsats med sitstore engagement for, at dagligdagen ikredsen kan fungere, ikke bare som BRK,men også som hyggefætter og god kammeratfor alle, der kommer i kredsen. Det ernæsten altid muligt at møde Gorm, hvorder er prøver og konkurrencer, enten somdeltager, sporlægger eller tilskuer. Er derhundeførermøde eller lign. i Schæferhundeklub-regi,stort som småt, så er Gormnæsten altid at finde i forsamlingen for atgive sin mening til kende, enig eller uenig.Det at gå med hund er ikke nogen nyøvelse for Gorm. Den 1. juni 2005 havdeGorm 25 års jubilæum i Schæferhundeklubben,så over halvdelen af hans liv harværet fyldt med disse dejlige hunde.Sammen med sin kone Merete FrankChristensen har Gorm Kennel Trold, hvorde satser på stærke brugshundelinier medgode præstationer. I 2005 havde de bl.a. 4hunde med til BHPI-DM i Fredericia, hvoraf3 var fra samme kuld, flot gået.Vi ønsker Gorm Christensen et megetstort tillykke på dagen med alt held oglykke fremover, og at vi fremover får mangegode timer i Kreds 29-Tølløse mange årendnu.Gorm Christensen holder åbent hus tirsdagden 2. maj kl. 16.00-20.00 på sin bopæl,Flinterupvej 29, 4180 Sorø.På Kreds 29-Tølløses vegneHanne LarsenHjertelig tak for opmærksomhedenved min 50 års fødselsdag den 10. martsDet var et stort skridt at tage ind i de ”voksnes” rækker,men jeg klarede det med jeres hjælp!Tak for de mange lykønskninger, hilsener, gaver og besøgtil min reception – det varmede mig meget.På gensyn ude i ”schæferhundelandet”.Med venlig hilsenPeter Maltha LarsenMedlemmernespletskudLille hvalp i stor skov!Et dejligt billede af Djalsam’s Qbapå sin første skovtur.Indsendt af Karina Pedersen, Albertslund.4 Schæferhunden · 4 · april 2006


Hvordan erlejeforholdenevedr. træningsplads i din kreds?Her er en lille anekdote fra det virkeligeliv om, hvor nemt din kreds kan kommei problemer med træningsareal, hvis derikke er helt styr på lejekontrakterne.Vi er en kreds, som i løbet af de sidste fireår har investeret ca. 200.000 kr. i nyt klubhus,runderingsskjul og lys på banen. Vihar haft en god økonomi med en del betalendemedlemmer. Kredsen har haftsamme træningsplads gennem mange år,og de sidste fem år har arealet været ejet afden fabrik, der ligger som nabo til os. Vihar holdt arealet ved lige for dem, og detteudgjorde den husleje, vi skulle betale tilfabrikken.Imidlertid har fabrikken været til salggennem længere tid, og den 31. januar2006 kom der så nye ejere til bygningenog vores areal. Deres advokat præsenteredeos for et huslejekrav på 36.000 kr.årligt, men da vi ikke havde nogen somhelst realistisk mulighed for at betale dettebeløb, tilbød vi dem 10.000 kr. pr. år.Dette afslog de, og så var gode råd dyre.Vi henvendte os til kommunen i håb omen hjælpende hånd fra den kant, men detteblev afslået, da vi ikke havde nogen ungdomsmedlemmeri kredsen. Vi forsøgteigen at kontakte fabrikkens advokat og tilbøddenne gang at betale 15.000 kr. årligt,men igen afslog de vores tilbud. De kvitteredederimod med en opsigelse pr. 31.august 2006. Vi kunne ikke overskue atskulle starte forfra igen, hverken økonomiskeller arbejdsmæssigt, så vi krydsedefingre for, at der kunne findes en løsning.På trods af at vi havde fået at vide, at alkommunikation med fabrikken skulle gågennem advokaten, måtte vi prøve atredde kredsen, så vi skrev direkte til fabrikkensnye ejer. Vi forklarede ham vores lidthåbløse situation, og at vi håbede at findeen løsning, så Kreds 31-Skive fortsat kunnebestå.Vi hørte intet, så vi tilbød fabrikkens advokatat købe jorden, men igen uden held.Efter nogle søvnløse nætter kom derendelig en løsning. Fabrikkens ejer havdefået medlidenhed med os og accepteredevores tilbud om at betale en årlig huslejepå 15.000 kr.Vi vil med dette indlæg gerne opfordrealle kredse til at kigge en ekstra gang påderes lejekontrakter, da det er nemt atkomme i en meget vanskelig situation, hvisikke disse er i orden. Vi vil i hvert fald ikkeønske for andre kredse, at de kommer isamme situation, som vi har været!Med venlig hundehilsenp.b.v.Jørgen RefsgaardFormand, Kreds 31-SkiveLOPPEROGFLÅTER?IKKE HER IHUSET!Vi bruger Frontline Combo- en 2-i-1 løsning, der:• Dræber lopper og flåter i pelsen• Forebygger udviklingen af æg,larver og pupper• Er nem at bruge til både hund og katFEEDBACK 01 / 06Produktinformation: Frontline Combo Vet. er et middel til brug på huden mod lopper og mider. Opløsningen indeholder en kombination af et aktivt stof med adulticideegenskaber, fipronil, og et aktivt stof med ovicide og larvicide egenskaber, (S)-methopren. Indikationer: Behandling mod angreb af lopper, flåter og bidende lus hoshund og kat. Beskytter mod nye angreb af voksne lopper i op til 8 uger hos hund og 4 uger hos kat. Forebygger loppernes formering ved at hæmme udviklingen af æg(ovicid effekt) samt larver og pupper (larvicid effekt) fra æg lagt af voksne lopper i op til 8 uger hos hund og 6 uger hos kat. Virkningen over for flåter varer i op til 4 ugerhos hund og 2 uger hos kat. Kan indgå i behandling af allergisk eksem forårsaget af loppeangreb. Mindste behandlingsinterval er 4 uger. Kan anvendes til drægtige ogdiegivende dyr. Kontraindikationer: Må ikke anvendes til hunde under 8 uger og/eller 2 kilo og katte under 8 uger og/eller 1 kilo . Bør ikke anvendes til kaniner. Børikke anvendes til syge eller afkræftede dyr. Produktet til hund bør ikke anvendes til kat – der findes et særligt produkt til kat. Administrationsmåde: Til udvortes brug.Dosering: Til hund: 1 pipette à 0,67 ml fra 2-10 kg; 1 pipette à 1,34 ml fra 10-20 kg; 1 pipette à 2,68 ml fra 20-40 kg; 1 pipette à 4,02 ml til hunde over 40 kg legemsvægt.Til kat: 1 pipette à 0,5 ml til kat. OBS. Der er forskel i styrkerne på produktet til hund og til kat. Bivirkninger: Forøget savlen kan forekomme i en kort periode, hvis dyretkommer til at slikke sig på behandlingsstedet. Forbigående hudreaktioner kan i yderst sjældne tilfælde forekomme. Forsigtighedsregler: Badning med vand inden for2 dage samt hyppigere end en gang om ugen efter behandling bør undgås. Ved gentagne shampoobade nedsættes virkningsvarigheden. Tilhæftning af enkelte flåterkan forekomme. Kontakt af produktet med mund og øjne bør undgås. Vask hænderne efter brug. Dyr eller mennesker med kendt overfølsomhed over forinsekticider eller alkohol bør undgå kontakt med produktet. Bemærk: I tilfælde af massivt angreb samt ved starten af behandlingen bør omgivelsernebehandles med et egnet bekæmpelsesmiddel og støvsuges regelmæssigt. Pakninger: Æske med 1 blisterkort med 3 pipetter: 0,5 ml - 0,67 ml - 1,34 ml - 2,68ml - 4,02 ml. Udl. V.Se endvidere brugsanvisning på pakningen . Feb. 2006 Merial Norden A/S, Mileparken 20 E, 2740 Skovlunde, Tlf. 4454 0040, Fax 4454 0045- så er du dækket ind!®Schæferhunden · 4 · april 2006 5


mini- TEMAUngdommen og schæferhundenForåret og de lyse tider nærmer sig og dermed også tiden for Schæferhundeklubbensårlige Ungdomslejr. I uge 27 vil børn og unge fra hele landetigen mødes til en aktiv uge i selskab med deres schæferhunde og snusetil en masse spændende aspekter ved schæferhundesporten. Håbet erselvfølgelig, at disse unge mennesker vil holde interessen for schæferhundenved lige og med tiden blive en del af den nye – og fornyende –generation i klubben.Men der er nu masser af andre eksempler på, at ungdommen gør sit friskeog positive indtog i vores klub – ad mange forskellige veje. På de følgendesider har jeg samlet nogle dejlige indslag og billeder, som nok skalgive grund til optimisme for klubbens fremtid hos os ”gamle”, der måsketrasker lidt rundt i gamle vaner og holdninger.Red.Weilsby’s Vilja– still going strongAldrigfor ung eller gammeltil træningHistorien om Thomas og ViljaTekst og fotos: Joan Serritzlev.Thomas og Viljapå gåturWeilsby’s Vilja blev født den 21. august1993. Thomas, der dengang var 15 år, oghans forældre var lige flyttet, og Thomasskulle endelig have sit store ønske opfyldt.Aviserne blev set grundigt igennem efterhvalpe, og valget faldt på en annonce fraKennel Weilsby. Thomas faldt pladask foren frisk lille tæve ved navn Vilja.Træning en selvfølgelighedEn schæferhund kræver selvfølgelig atkomme til træning, så Thomas og Vilja blevmeldt ind i den lokale schæferhundeklubpå hvalpehold. Siden hvalpeholdet i efteråret1993 har Thomas og Vilja troligt stilletop på hold hver eneste sæson. Så medårene er det blevet til store hvalpehold, B-hold, AB-hold, BHP-hold og de sidste parår, hvor Viljas bentøj ikke kan holde til såmeget mere, har det været på familiehundeholdet.I de første år kørte forældrenetroligt Thomas til træning hver lørdag, hvorde både sommer og vinter ventede i bileni de 1 1/2-2 timer, træningen og den efterfølgendehygge varede.6 Schæferhunden · 4 ·april 2006


Ungdommen og schæferhundenDe nødvendige teenageårThomas har i løbet af årene været igennemden udvikling, alle teenagere skal igennemmed piger, venner og med at passe sinskole og senere sin uddannelse. Derfor erdet ikke blevet til de højere prøver, men enB-prøve og adskillige AB-prøver har detaget.En frisk 12-årigFor 5 år siden flyttede Thomas hjemmefra,og da han ikke måtte have hund i lejligheden,blev Vilja boende, hvor hun var. Menhver eneste lørdag ved 9-tiden står Viljaklar til at gå til træning med Thomas. Hvisman ikke kender hende, er det ikke til attro, at Vilja er 12 1/2 år i dag. Hun elskerat træne lydighed og spor, det eneste, hunikke rigtigt kan klare længere, er springet,og så skal hun ikke ligge for længe på jorden,når det er koldt.Toptunet næse på sporetIsær sporet har hun altid været utroligt gladfor – det kan godt være, hun ikke ser sågodt mere, men hvad gør det, når næsen ertoptunet. Sidste gang vi var på sporet, varen anden hundefører ved en fejltagelsegået ind i Viljas spor og fortsat med at gåresten af det. Vi aftalte, at Thomas baresatte Vilja på det andet spor, og så måtte vise, hvordan hun klarede det. Der var absolutingen problemer, hun gik sporet, somvar det malet på marken, selvom hun ikkeer vant til fremmedspor.Pensionist på familiehundeholdetPå familiehundeholdet har vi 3-4 gange iløbet af sæsonen gået nogle gode ture ibl.a. Hedeland ved Roskilde, og for Vilja erdet bare lykken. Det koster en dag, hvorgigten plager, og hun tøffer lidt stille rundtderhjemme og giver sig, når hun rejser sig,men næste lørdag er hun fit for fight igenog står forventningsfuldt og venter, nårThomas henter hende. Som Thomas siger:Så længe hun elsker det, og bentøjet holder,skal hun med til træning - så må vi jobare tilpasse tempoet og niveauet eftergamle tante Vilja.Dygtig pige!Man bliver aldrig for gammel - eller ung - til at gå sporSchæferhunden · 4 · april 2006 7


mini- TEMAUngdommen og schæferhundenDen unge smed– og hans hundTekst og fotos: Carl Chr. Pedersen.Netop hjemkommet fra repræsentantskabsmødetmed alle de indtryk, det igenhar givet, vil jeg skrive en lille historie fradet virkelige hundeliv.Historien tager sin begyndelse sidste åromkring sommerferien, hvor en ung smedmidt i tyverne hver dag hørte sin kollegaberette om de mange glæder, der er ved athave en schæferhund - masser af frisk luft,mange gode kammerater og en meningsfyldtfritid.Alt dette resulterede i anskaffelse af en 8måneder gammel schæfertæve, der skullevære en sofa- og hyggehund. Men efter atDer er supergod kontakt mellem hund ogfører!Flemming Gartner med Kala-Lu’s Cona foran Kreds 17-Silkeborgs klubhus.den lille sofahund havde spist flere mobiltelefonerog fjernbetjeninger, besluttedeFlemming - som den unge smed hed - atfølge kollegaens råd om i det mindste atdeltage i lidt lydighedstræning.Det blev hurtigt til meget mere.Flemming er nu en af de meget aktive oghar indset, at det at have en god, lydig ogvelfungerende hund ikke kommer af sigselv, men er noget, der læres gennem flidog træning. Han er også en, der suger lærdomtil sig ved at iagttage, hvad andrelaver med deres hunde.Flemming er meget interesseret i, hvadder rører sig i Schæferhundeklubben ogderfor ivrig læser af hovedbladet. Han bliversikkert overrasket, når han serFlemming Gartner med Kala-Lu’s Cona ibladet. Hej Flemming!Transportboxe• Til bil eller trailer• Let vægt• Mindre snavs i bilen• Sikker transport• Flot kraftigt designHundegårde• Modulsektioner• Let at samle• Varmegalvaniseret• VedligeholdelsesfriPROFILTEKNIK ApSEnergivej 3 · 6870 Ølgod · Tlf. 75 24 61 11www.hakon-profil.dk8 Schæferhunden · 4 · april 2006


Ungdommen og schæferhundenMangeaktiveungei klubbenFotos: Ivan Schmidt, Stage og Lotte Albret WissingDer er masser af eksempler på de unges deltagelse i klubbens aktiviteteroveralt i landet og til alle slags arrangementer. Se blot den lille collageher på siden fra så forskellige aktiviteter som Hovedavlsskuet i Roskilde,hvalpetræning i Hillerød, ringtræning i Nibe og Danmarks BedsteBegynder B i Lynge. Og så er den årlige Ungdomslejr endda ikke repræsenterether. Jo, der er masser af grøde og ny energi i Schæferhundeklubbenfor Danmark.Har du også eksempler på unges aktive deltagelse i klubben, er dumeget velkommen til at sende fotos og tekst til redaktionen.Schæferhunden · 4 · april 2006 9


Vindere afBHP 3-DMfra 1998-2005Så udløses spændingen snart! Når detteblad læses, er der kun få uger/dage tilårets DM for BHP 3-hunde på MidtfynsFritidscenter i Ringe fra 5.-7. maj.Som en lille optakt bringes her en kavalkadeover vinderne de sidste 8 år - hvemmon løber med titlen i år??? Kan JohnBajlum score hat-trick - eller ligger deren anden konkurrent og lurer? Mød opog følg den spændende dyst - se invitationeni marts-nummeret, side 9, eller følgsidste nyt på www.schaeferhund-dm.dk.Red.Året før, i 2003, vandt Jens Carlseng ogChaDe’s Xaro i Hjørring med 290 p. Xaroer nu gået på pension.I 2005 i Vallensbæk var det John Bajlummed Flindt’s Bondo, der for andet år i trækblev Danmarksmestre med 292 p.I 2004 blev John Bajlum og Flindt’s BondoDanmarksmestre for første gang - og såendda på hjemmebane i egen kreds påAmager - med 288 p.10 Schæferhunden · 4 · april 2006


I Vejle, i 2002, var det første gang, JensCarlseng blev Danmarksmester medChaDe’s Xaro, med 288 p.Tilbage i 2001 i Odense var det BjarneVistisen og Glarbo Efeb, der med 287points kunne sikre sig Danmarksmesterskabet.I 1999 i Tølløse hed vinderekvipagen BoBrodersen og Satori’s Ykon. De vandt med290 p.Ved DM i Herning i 2000 - hvor vindereni øvrigt blev kørt til præmieoverrækkelse ien udstillet gul sportsvogn - var det RolfJensen med Jabina Biene, der løb med sejrenmed 290 p.Og i 1998, hvor denne kavalkade starter,var det Kurt Jensen med Degn’s Wiekau,der blev Danmarksmestre i Odense med287 p.Schæferhunden · 4 · april 2006 11


Massage- også nogetfor DIN hund!Af John RasmussenPå en tur til Verdensmesterskabernefor Redningshunde i Frankrigsidst i juni 2005 havde jeg fornøjelsenat tale med en del af dehundeførere, som deltog i mesterskabet,heraf flere som arbejdermed redningshunde på fuldtid.Udover at kunne fortælle en masse spændendeom det arbejde, de laver i det daglige,kunne lederen af redningshundeafdelingeni Paris også oplyse om en for migukendt ting i forbindelse med hundevelvære.Han fortalte, at til de 49 hunde, somarbejdede i redningshundeafdelingen, varder 7 mennesker ansat KUN til at giveSelv hundensgummer og tandkødhar godt af en gangmassage for at undgå paradentose.massage og genoptræne de hunde, somhavde været indsat i kriseområder (jordskælvog naturkatastrofer)!Foredrag om massage på HundeskolenJeg gik så et stykke tid og tænkte på, omdet var noget, som kunne bruges til almindeligehunde i vores klub og på mit arbejdesom hundetræner/instruktør på ForsvaretsHundeskole i Karup - både som almindeligtvelvære og til behandling og forebyggelseaf skader.Jeg fremlagde mine ideer for den dagligeleder på hundeskolen, og han var straksmed på ideen. Jeg gik i gang med at surfepå nettet og fandt til min store overraskelseud af, at Pat Funnell, mangeårigt medlemaf Schæferhundeklubben, var autoriserethundemassør. Jeg ringede til Pat, oghun var med på ideen om at komme nedtil hundeskolen i Karup og fortælle omhundemassage. Det var et utroligt godt foredrag,Pat gav for alle os hundetrænere oginstruktører.Positiv ændring i bevægelsesmønstretEfter Pat’s kanonforedrag opsøgte jeghende dels for at forsætte med massage afmine egne hunde, men også for at lavedette interview, så andre (læs: hunde) ogsåkan nyde godt af de goder, som massagengiver. Personligt kan jeg se en tydelig positivændring i mine hundes måde atbevæge sig på i mit daglige arbejde og påtræningsbanen, og ved siden af er det daogså rart at give sin hund den gode fornemmelsei kroppen, som man jo selv harefter en gang massage.Interview med Pat Funnell,autoriseret hundemassør:Er massage til almindelige hunde, eller erdet kun til aktive hunde, så som konkurrencehundepå højt niveau?Faktisk har alle hunde godt af massage,lige såvel som os mennesker. De skavanker,vi mennesker bliver masseret for, harvore hunde også. Alle hunde, både sygesom raske, kan have glæde af massage. Idag bliver det mere og mere almindeligt atlade sin hund massere af mange forskelligegrunde, det være sig forebyggelse afskader for sportshunde, almindeligt velvære,bedre livskvalitet for gamle hunde,genoptræning, afstresning og meget andet.Kan man sammenligne ”menneskemassage”med hundemassage”?Det kan man faktisk godt. Som før nævnter det meget de samme grunde, man søgermassør for, om man er menneske ellerhund. Vores kroppe reagerer også på sammemåde overfor det, der sker under enmassage. Ja, om få år vil det sikkert væreden mest naturlige ting i verdenen at tagesin hund til fysioterapeut eller massør efteren operation, igen ligesom os mennesker.12 Schæferhunden · 4 · april 2006


Hunden har ingen kraveben. Derfor erskuldrene altid meget udsat for belastninger,specielt under spring.Kan man behandle skader?Massage skal aldrig tænkes som et alternativtil en tur til dyrlægen. Er din hund ligeblevet opereret eller har skader, skal massagenske i samråd med dyrlægen. Massagehar en stærk helende funktion på hundene.Den kan være med til, at hundenkommer sig hurtigere. Den kan også reduceremængden af arvæv, som kommer frahævelser forårsaget af beskadigelser ellersår. Nyt væv opbygges hurtigere.Hvad er det, massage gør for hundene? Erdet ”kun” at gøre musklerne friske igen,eller kan det hjælpe på andre ting? Jegtænker på stress og andre ting i hundensadfærd.Massage kan sandelig hjælpe på meget.Massage er med til at øge blod- og lymfecirkulationen.Hermed transporteres næringsstofferog ilt hurtigere ud til hundensorganer, hvorved den får et bedre stofskifteog mere energi. Ved at øge lymfegennemstrømningensørger massagen også for enVærløse. Det tog et år fordelt på 8 modulerog har bestået af 160 timers intensivundervisning i følgende spændendeemner: hundemassage, anatomi og fysiologi,muskellære, bedømmelse af hundensbevægelser, førstehjælp til hund, udstrækning,pelspleje, psykologi (hund og menneske),meridianlære og akupressur.Uddannelsen afsluttedes med en megetomfattende skriftlig, mundtlig og praktiskeksamen med både en intern og en eksterndyrlæge som censor. Du er velkommen tilat kikke ind på Danske EksamineredeHundemassørers hjemmeside:http://www.hundemassor.dk/. Her kan dufinde den hundemassør, der bor nærmestved dig. Du er også velkommen til at kikkeind på min egen hjemmeside:http://www.hundemassoeren.dk.Men ellers kræver det vel, at man er gladfor hunde og besidder en god portion hundeforstandog er god til at håndtere hunde.Hvor mange gange skal der til, før det haren effekt på hundene?Der behøver ikke gå ret lang tid, før mankan se en effekt på hundene, men detafhænger selvfølgelig af grunden til, athunden skal have massage.Kan man forebygge skader?Regelmæssig massage er med til at sørgefor, at alle hundens muskler, ledbånd ogsener er smidige og i god kondition. Dette,sammenholdt med at man sørger for korrektopvarmning og udstrækning før ogefter arbejdet, vil i høj grad være med til atforebygge skader.Skader opstår let under træning.hurtigere udrensning af affaldsprodukterneud af musklerne, med mindre tendens tilvæskeansamlinger (ødemer/hævelser) tilfølge. Dette styrker også hundens immunsystemog giver en bedre almen tilstand.Massage påvirker også hormonsystemet,blandt andet ved udskillelse af hormonetoxytocin, og kan derved have en afslappendeeffekt på nervesystemet. Hundenbliver mindre stresset og nervøs. Det vilsige, at massage virker afslappende på enopstresset hund. Efter flere afslappendemassager bliver nervøse og aggressivehunde tit roligere, og de reagerer blidere.Hvad kræver det at blive hundemassør?Mener du, hvordan man bliver hundemassør?Jeg læste hos dyrlæge Bente Iversen iHundens ”motor” indeholderrigtigt mange muskler.Her trykker man omkring albueleddetsmange senetilhæftninger.Schæferhunden · 4 · april 2006 13


Kredsenes adresselisteRettelser sendes tilSekretatiatet, undtagenvedr. ARK og avlsvejledere,som sendes tilAvlsrådetForkortelser:FM: KredsformandenARK: Avlsrådets kontaktperson(*= uddannet avlsvejleder)BRK: BrugshunderådetskontaktpersonPRK: PR-kontaktpersonT: TræningspladsKREDS 1 - RØDOVREFM: Keld Schrøder,Troldkærvej 5, 2610 Rødovre,tlf. 3641 3646ARK: Mogens Pedersen,Bredekærsvænge 152,2635 Ishøj, tlf. 2092 0282BRK: Edwin Johansen,Kalkbrænderivej 17, 4990Sakskøbing, tlf. 5470 5178,edwin@johansen.tdcadsl.dkPRK: Søren H. Christiansen,Kongeslusen 9, 2610 Rødovre,tlf. 2275 1422T: Korsdalsvej 128 A, RødovreKREDS 2 - AMAGERFM: Henning Visholm,Finderupvej 71, 2770 Kastrup,tlf. 3251 3175ARK: Henning Visholm,Finderupvej 71, 2770 Kastrup,tlf. 3251 3175BRK: Wia Petersen,Bakkesvinget 36, 2760 Måløv,tlf. 4465 4948PRK: Michael Thorgrimson,Aladdinvej 10, 2770 KastrupT: Selinevej 15(ved Sjællandsbroen overforLossepladsvej), 2300København S, tlf. 2961 3281KREDS 3 af 1996 - BALLERUPFM: Mikkel Kruse,Pilegårdsvej 35 st. th.,2730 Herlev,tlf. 4051 2135ARK: Gitte Frohn,Bringetoften 24, 3500 Værløse,tlf. 4465 4565BRK: Eva Olsen,Vingetoften 17, 2730 Herlev,tlf. 4494 0882PRK: Jette Müller-Johansen,Bukketornvej 17, 3300Frederiksværk, tlf. 4777 0170T: Kildedal 5, MåløvKREDS 4 - ROSKILDEFM: Erling Hansen, Nørrevej10, 4621 Gadstrup,tlf. 4619 0057,formand@kreds4.dkARK: *Jan Siebenhaar,Kirkevænget 53A, 4360 Kr.Eskilstrup, tlf. 5918 0153BRK: Philip Rosenberg,Emilsgave 40, 4130 Viby Sj.,tlf. 4619 4781,phr@post9.tele.dkPRK: IngenT: Darupvang 15, RoskildeKREDS 5 - HILLERØDFM: Annette Haaknel,Gurremarken 12, 3200Helsinge, tlf. 4879 6310ARK: *Sven Erik Lundkvist,Fredensvej 18, 3400 Hillerød,tlf. 4825 1510BRK: John Hansen,Krogvej 13, 3320 Skævinge,tlf. 4828 9042PRK: John Hansen,Krogvej 13, 3320 Skævinge,tlf. 4828 9042T: Jagtvej 23, Hillerød,tlf. 4226 5925KREDS 6 - FREDERIKSSUNDFM: Svend Rungstrøm,Hovedgaden 119, 3630Jægerspris, tlf. 4753 1209ARK: * Svend Rungstrøm,Hovedgaden 119, 3630Jægerspris, tlf. 4753 1209BRK: Yvonne Brink,Hvedemarken 29, 3550Slangerup, tlf. 4733 3799PRK: Birgit PedersenChristensen, Hædersdalsvej 54,2650 Hvidovre, tlf. 3675 0044KREDS 7 - KALUNDBORGFM: Viggo Pedersen,Aldersrovej 5, 4400Kalundborg, tlf. 5950 0281ARK Viggo Pedersen,Aldersrovej 5, 4400Kalundborg, tlf. 5950 0281BRK: Allan Florin Pedersen,Rørmosevej 6 A, 4400Kalundborg, tlf. 5956 0202PRK: Viggo Pedersen,Aldersrovej 5, 4400Kalundborg, tlf. 5950 0281T: Arnakkevej, Kalred,EskebjergKREDS 8 - RØNNEDEFM: Lilli Nagel, Alslevvej 8B,4653 Karise, tlf. 5678 9407ARK: *Lilli Nagel,Alslevvej 8B, 4653 Karise,tlf. 5678 9407BRK: Jan Nielsen,Ny Næstvedvej 73, 4690Haslev, BHU@kreds8.dkPRK: Steen Andersen,Gl. Næstvedvej 33, 4683Rønnede, tlf. 5838 2508KREDS 9 - ODENSEFM: Jan Stilling,Appevej 90,5690 Tommerup,tlf. 6476 3009ARK: *Karsten S. Andersen,Fyllestedvej 44, 5463Harndrup, tlf. 6444 2676BRK: Jan Falk Nielsen,Hammeren 95, 5320 Agedrup,tlf. 6593 8719PRK: John Handberg Larsen,Markhaven 20, 5320 Agedrup,tlf. 6610 7212T: Bjerggårdsgyden, SedenKREDS 10 - HJØRRINGFM: Aase Jensen,Haurholmvej 80, 9800Hjørring, tlf. 9898 6318ARK: Aase Jensen,Haurholmvej 80, 9800Hjørring, tlf. 9898 6318BRK: Ole Skov Mortensen,Idræts Alle 125 L,9800 Hjørring,tlf. 9896 9720/2554 9987PRK: Allan Chr. Andersen,Markager 7, 9750 Vrå,tlf. 9898 8698T: Vinstrupvej 69, HjørringKREDS 11 - RANDERSFM: Tommy Sørensen,Pinborgvej 34, 8900 Randers,tlf. 8649 6749ARK: *Mona Bech Sørensen,Pinborgvej 34, 8900 Randers,tlf. 8649 6749BRK: Kenneth Johannesson,Østergade 59, Hulbæk,8830 Tjele, tlf. 4098 9933PRK: Tommy Sørensen,Pinborgvej 34, 8900 Randers,tlf. 8649 6749T: Langvangen 10, Randers,tlf. 8641 1571KREDS 12 - AARHUSFM: Ole Holst,Nørrestrandsgade 60,8700 Horsens, tlf. 7562 1775ARK: *Per Skaaning,Bakkevej 10, Stilling,8660 Skanderborg,tlf. 8657 3130BRK: Ann Madsen,Rosendalvej 34,8260 Viby J., tlf. 8628 1625,taja@post6.tele.dkPRK: IngenT: Rugholmvej 54, Viby,tlf. 8614 6156KREDS 13 - KOLDINGFM: Morten Lyager,Østermarksvej 8, 7182Bredsten, tlf. 2290 8400ARK: *Morten Lyager,tlf. 7588 4086BRK: Keld Hansen, Højrupvej4, 6560 Sommersted,tlf. 7455 1119PRK:: Morten Lyager,Østermarksvej 8, 7182Bredsten, tlf. 2290 8400T: Petersmindevej 2,6000 KoldingKREDS 14 - HERNINGFM: Harry Max Jensen,Sunds Hovedgade 62,7451 Sunds, tlf. 9714 2307ARK: *Poul Schmøkel,Ollingvej 9, 6933 Kibæk,tlf. 9660 0178,pakasch@mail.tele.dkBRK: Ole Kristensen, KollundByvej 82, Kollund, 7400Herning, tlf. 9722 4519PRK: IngenT: Lollandsvej 10, IndustriNord, Herning, tlf. 9722 2757KREDS 15 - NAKSKOVFM: Claes Knudsen,Bryggerivej 79, 4913Horslunde, tlf. 4011 3138ARK Claes Knudsen,Bryggerivej 79, 4913Horslunde, tlf. 4011 3138BRK: Claes Knudsen,Bryggerivej 79, 4913Horslunde, tlf. 4011 3138PRK Claes Knudsen,Bryggerivej 79, 4913Horslunde, tlf. 4011 3138T: Maglehøjvej, Nakskov,tlf. 5495 1280KREDS 16 - AALBORGFM: Dennis R. Nielsen,Svalevej 5, 9310 V. Hassing,tlf. 2530 3404ARK: Dennis R. Nielsen,Svalevej 5, 9310 V. Hassing,tlf. 2530 3404BRK: Ejvind Andersen, H. J.Rinksvej 7, 9210 Ålborg SØ,tlf. 9814 5878PRK: IngenT: Nørkæret 77, 9270 Klarup,tlf. 9831 5670KREDS 17 - SILKEBORGFM: Susanne Vinkler Karlsen,Brunbakkevej 2, 8600Silkeborg, tlf. 8685 5158ARK: Susanne Vinkler Karlsen,Brunbakkevej 2, 8600Silkeborg, tlf. 8685 5158BRK: Jan E. Karlsen,Brunbakkevej 2, 8600Silkeborg, tlf. 8685 5158PRK: Kim Sørensen,Sportsvej 9, 8600 SilkeborgT: F. L. Smidthsvej 7, 8600Silkeborg, tlf. 8681 5205KREDS 18 - ÅBENRÅFM: Jørn Sørensen, Hesselrøj8, 6200 Åbenrå, tlf. 7468 5166ARK: *Karin Christiansen,Bovvej 40, 6534 Agerskov,tlf. 7483 3705BRK: Anna Marie Blaudzun,Kidskelundmarkvej 6,6340 Kruså, tlf. 7467 3982PRK: Ole Madsen, Buen 68,Stubbæk, 6200 Åbenrå,tlf. 7461 3240T: Drejbjergvej 5-6, Søgård14 Schæferhunden · 4 · april 2006


Kredsenes adresselisteKREDS 19 - FREDERIKSHAVNFM: Inger S. Mentz,Nørskovvej 310, 9800Hjørring, tlf. 9896 5253ARK: *Bent N Hansen,Assensgade 7, 9900Frederikshavn, tlf. 9842 9612BRK: IngenPRK: IngenT: Hulvej, Sulbæk, SæbyKREDS 20 - ODDERFM: Ole K. Sarbæk,Gosmervej 21, Øring,8300 Odder,tlf. 8655 4646 / 2825 5546,kweo@get2net.dkARK: * Ole K. Sarbæk,Gosmervej 21, Øring, 8300Odder, tlf. 8655 4646 / 28255546, kweo@get2net.dkBRK: Michael Hansen,Østergårdsvej 173, 8340Malling, tlf. 8693 7887/2725 2249,michael_s@hansen.tdcadsl.dkPRK Ole K. Sarbæk, Gosmervej21, Øring, 8300 Odder,tlf. 8655 4646 / 2825 5546,kweo@get2net.dkT: Rude Havvej, Odder,tlf. 2538 4481KREDS 21 - DJURSLANDFM: Leif Richardt,Ringdalsvej 4, 8550 Ryomgård,tlf. 8639 6606ARK: Leif Richardt,Ringdalsvej 4, 8550 Ryomgård,tlf. 8639 6606BRK: Leif Richardt,Ringdalsvej 4, 8550 Ryomgård,tlf. 8639 6606PRK: Leif Richardt,Ringdalsvej 4, 8550 Ryomgård,tlf. 8639 6606T: Astrupvej, Mesballe,RyomgårdKREDS 22 - BORNHOLMFM: Flemming Larsen,Linde Alle 4, 3700 Rønne,tlf. 5696 3376ARK: Lene Riis Olsen,Aagaardsvej 37, 3700 Rønne,tlf. 5696 6688BRK: Jette L. Jensen,Fårebrovejen 7, 3730 Nexø,tlf. 5648 8143PRK: Steen S. Larsen,Splitsgårdsvej 9, 3782Klemensker, tlf. 5696 6433T: Ll. Myregårdsvej 10,Aaker PlantageKREDS 23 - SLAGELSEFM: Lars Alring,Søndermarksvej 18, 4293Dianalund, tlf. 5826 5683ARK: *Else Loft, Assentorpvej90, 4295 Stenlille,tlf. 4361 0697e.loft@ofir.dkBRK: Susanne From,Øllemosevej 12, 4261Dalmose, tlf. 3284 4127PRK: Jacob Nielsen,Karinelystvej 34, 4180 Sorø,tlf. 4362 0580T: CF-gården, Sorøvej, SlagelseKREDS 24 - ODSHERREDFM: Leif B. Larsen, Kingosvej47, 4500 Nykøbing Sj.,tlf. 5991 0371ARK: *Käte Christiansen,Stårupvej 25, 4500 NykøbingSj., tlf. 5993 0364BRK: Käte Christiansen,Stårupvej 25, 4500 NykøbingSj., tlf. 5993 0364PRK: Helle Mikkelsen Pil,Gårdvejen 1, 4573 Højby,tlf. 5930 4590T: Grønstræde 3, HøjbyKREDS 25 - NORDFYNFM: Poul Christiansen,Rosenvænget 2, Farstrup,5471 Søndersø, tlf. 6480 1150ARK: *Tove Rasmussen,Kosterslevvej 132, 5471Søndersø, tlf. 6489 1065BRK: Tage Arndal, Rostrupvej54, 5485 Skamby,tlf. 6486 1604PRK: Solveig Christiansen,Rosenvænget 2, 5471Søndersø, tlf. 6480 1150T: Odensevej 137,5471 SøndersøKREDS 26 - VESTFYNFM: Martin Knudsen,Gl. Højmevej 182, 5250Odense SV, tlf. 6617 6382ARK: Bjarne Petersen,Gl. Skolevej 13, 5450 Otterup,tlf. 6485 2212BRK: Henry Kuus, SlettensLandevej 28, 5400 Bogense,tlf. 6486 1796PRK: Chris Haulrich, Brovej13, 5464 Brenderup,tlf. 6444 1604T: Rørup Skole, Gelstedvej 14,5560 ÅrupKREDS 27 - FANØFM:ARK:BRK:PRK:T:KREDS 28 - SØNDERBORGFM: Anette WildschiødtzHansen, Skansebakken 2,6400 Sønderborg,tlf. 7448 7218ARK: Thomas F. Jakobsen,Augustenborg Landevej 85 st.tv., 6400 Sønderborg,tlf. 7447 2225BRK: Lars Kyndesen,Lundsgårdsvej 4, V Sottrup,6400 Sønderborg,tlf. 7446 5401PRK: Belinda Damgaard,Smedegade 1, Varnæs, 6200Aabenraa, tlf. 7468 1224T: Midtborrevej 3, Kær,6400 SønderborgKREDS 29 - TØLLØSEFM: Hanne Larsen,Møllegårdsvej 38, 4295Stenlille, tlf. 5780 5098ARK: Torben Schou, Holtevej41, Mølleborup, 4370St. Merløse, tlf. 4640 3803BRK: Gorm Christensen,Flinterupvej 29, 4180 Sorø,tlf. 5784 5324PRK: Gorm Christensen,Flinterupvej 29, 4180 Sorø,tlf. 5784 5324T: Sønderstrupvej 28, TølløseKREDS 30 - GREVEFM: Lotte Hansen,Lykkesholm 46, 2690Karlslunde, tlf. 4615 3753,lwo@get2net.dkARK: Lotte Hansen,Lykkesholm 46, 2690Karlslunde, tlf. 4615 3753,lwo@get2net.dkBRK: Randi Salzwedell,Karlslunde Mosevej 24, 2690Karlslunde, tlf. 4613 8878PRK: Lotte Hansen,Lykkesholm46, 2690 Karlslunde,tlf. 4615 3753, lwo@get2net.dkT: Greve Centervej 58,2670 GreveKREDS 31 - SKIVEFM: Jørgen Refsgaard,Brorsonsvej 2, 7800 Skive,tlf. 9756 4597ARK: Jørgen Refsgaard,Brorsonsvej 2, 7800 Skive,tlf. 9756 4597BRK: Vilhelm K. Pedersen,Hjaltesvej 23, 7800 Skive,tlf. 9752 6050PRK: Jørgen Refsgaard,Brorsonsvej 2, 7800 Skive,tlf. 9756 4597T: Jegstrupvej, SkiveKREDS 32 - RINGKØBINGFM: Gordon Steffensen,Händelsvej 10, 7500Holstebro, tlf. 9741 4426,gordonsteff@yahoo.dkARK: *Erik Røgen, Kornblomsten29, 6950 Ringkøbing,tlf. 9732 1494BRK: Maja Kristensen,Novej 64, 6950 Ringkøbing,tlf. 9733 0133PRK Gordon Steffensen,Händelsvej 10, 7500Holstebro, tlf. 9741 4426,gordonsteff@yahoo.dkT: Herningvej 139, Ringkøbing,tlf. 9734 3142KREDS 33 - HOLSTEBROFM: Georg Flæng, Naurvej 25,7500 Holstebro, tlf. 9743 2026ARK: Claus Mosgaard Mølby,Tvislundvej 2, Tvis, 7500Holstebro, tlf. 9743 5885,mosgaard.radio@mail.dkBRK: Karsten Kokholm,H. C. Lumbyesvej 15, 7500Holstebro, tlf. 9740 1292PRK: Glenn E. Jensen,Engbjerg 48, 7400 Herning,tlf. 9716 8789 / 2147 0410,g.jensen@tdcspace.dkT: Ringkøbingvej overforIdumlundvejKREDS 34 - HORSENSFM: Ole Hansen,Houmarksvej 11, Åstrup,7130 Juelsminde,tlf. 7568 5710,p.o@hansen.tdcadsl.dkARK: *Anders Friis Jørgensen,Steen Blichersvej 3, 8700Horsens, tlf. 7562 6461BRK: Tommy Eskildsen,Vossevangen 6, Haldrup,8700 Horsens, tlf. 7665 5825PRK: Lisbeth Jensen, Ternevej38, 8700 Horsens,tlf. 4087 0605T: Lovbyvej 80, Horsens,tlf. 7562 1141KREDS 35 - SYDFYNFM: Charlotte Dybbro,Hågerupvej 79, 5600 Fåborg,tlf. 6264 1224ARK Charlotte Dybbro,Hågerupvej 79, 5600 Fåborg,tlf. 6264 1224BRK: Martin Ladov,Tingskovvej 22, Espe,5750 Ringe, tlf. 6264 1220PRK: Mette Sørensen,Gravvænget 25, 5882 Vejstrup,tlf. 6323 0066T: Holmelundsvej, V. SkerningeKREDS 36 - NEDLAGTKREDS 37 - VEJLEFM: Kai Fr. Mortensen,Egelandsvej 83, Fredsted, 6040Egtved, tlf. 7586 3200, 40204009, lyshoej@c.dkARK: *Kai Fr. Mortensen,Egelandsvej 83, Fredsted,6040 Egtved, tlf. 7586 3200,4020 4009, lyshoej@c.dkBRK: Remmy Nielsen,Købmandskrogen 38,6621 Gesten, tlf. 2065 7265PRK: Hanne Søndergård,Hesselballevej 28, 7100 Vejle,tlf. 7566 4949T: Kærbøllinghusevej, VejleKREDS 38 - HADERSLEVFM: Karin Christiansen,Bovvej 40, 6534 Agerskov,tlf. 7483 3705Schæferhunden · 4 · april 2006 15


Kredsenes adresselisteARK: *Karin Christiansen,Bovvej 40, 6534 Agerskov,tlf. 7483 3705BRK: Louise Kjeldstrøm,Diagonalvej 5, Strandelhjørn,6500 Vojens, tlf. 5918 5531,lal@os.dkPRK: Louise Kjeldstrøm,Diagonalvej 5, Strandelhjørn,6500 Vojens, tlf. 5918 5531,lal@os.dkT: Christian Koldsvej,HaderslevKREDS 39 - ARRESØFM: Bent Larsen, Tågerupvej27, 3200 Helsinge,tlf. 4871 2871ARK: *Bent Larsen, Tågerupvej27, 3200 Helsinge,tlf. 4871 2871BRK: Hans Nielsen,Toftevangen 4, Merløse, 3320Skævinge, tlf. 4046 3704PRK: Bjarne Larsen,Landagervej 49, 3200Helsinge, tlf. 2126 1660T: Stenlandsgården, Østergade,HelsingeKREDS 40 - NEDLAGTKREDS 41 - NYKØBINGFALSTERFM: Lars Pedersen Christensen,Østersøvej 27, 4872 Idestrup,tlf. 3031 7012, lars.p.christensen@get2net.dkARK: *Knud Erik Jellinghof,Øster Landevej 126, 4930Maribo, tlf. 5478 0908BRK: Lene Andresen,Grønsundvej 277, 4800Nøkøbing F., tlf. 5444 7056,leneandresen@post12,tele.dkPRK: Natalie Svendson,Bregningevej 8, 4892 Kettinge,tlf. 3125 7201, nathaliejacobsen913@hotmail.comT: Kringelborg Allé 3, 4800Nykøbing F.KREDS 42 - HEDENSTEDFM: Bjarne Kristensen, NySebberupvej 45, 8723 Løsning,tlf. 7565 0540ARK: Helle Kristensen, NySebberupvej 45, 8723 Løsning,tlf. 7589 5762BRK: Kaj Verner Thomsen,Koksfourt 1, 7140 Stouby,tlf. 7568 7482PRK: Bjarne Kristensen,Ny Sebberupvej 45, 8723Løsning, tlf. 7565 0540T: Årupvej 65, 8722 HedenstedKREDS 43 - HVIDOVREFM: Michelle Nielsen, ValbyLanggade 251, st. th. 2500Valby, tlf. 3630 9149ARK: *Iris Sørensen,Rhodesiavej 72, 2770 Kastrup,tlf. 3253 3321BRK: Jesper Svanberg, Fyrren15, 4000 Roskilde,tlf. 4638 3454,svanberg.jesper@gmail.dkPRK: Michelle Nielsen, ValbyLanggade 251, st. th. 2500Valby, tlf. 3630 9149T: Stamholmen, AvedøreHolme, HvidovreKREDS 44 - ESBJERGFM: Hans-Peter Hansen,Sønderengen 26,6700 Esbjerg, tlf. 7515 7415fm@kreds44-esbjerg.dkARK: Hans-Peter Hansen,Sønderengen 26,6700 Esbjerg, tlf. 7515 7415fm@kreds44-esbjerg.dkBRK: Hans-Peter Hansen,Sønderengen 26,6700 Esbjerg, tlf. 7515 7415fm@kreds44-esbjerg.dkPRK: Hans-Peter Hansen,Sønderengen 26,6700 Esbjerg, tlf. 7515 7415fm@kreds44-esbjerg.dkT: Frøkærvej, Guldager, EsbjergKREDS 45 - STRUERFM: Bernhard Bertelsen,Østvænget 57, Hodsager,7490 Aulum, tlf. 9747 6319ARK: *Ebba Sørensen,Hardsysselvej 8, Vejrum,7600 Struer, tlf. 9746 4371,ark@kreds45.dkBRK: IngenPRK: IngenT: Brasholmvej 4, Struer,tlf. 9786 5023KREDS 46 - KØGEFM: Susanne Andersen,Tykmosevej 16, 4622 Havdrup,tlf. 4618 8646ARK: Margit Sørensen,Køgevej 15, 4652 Hårlev,tlf. 5628 6813BRK: Vibeke Enevoldsen,Lergravsvej 2, Ørslev, 4100Ringested, tlf. 2010 1111PRK: Susanne Andersen,Tykmosevej 16, 4622 Havdrup,tlf. 4618 8646T: Bregnegårdsvej 2,4600 KøgeKREDS 47 - SUSÅFM: Benny Stoico,Snerlevej 35, 4180 Sorø,tlf. 5783 5478ARK: *Asa Garodkin,Oregårdsvængevej 15, 4720Præstø, tlf. 5599 3020,garodkin,@post.tele.dkBRK: Heino Andersen, Thorsvej27, 4700 Næstved, tlf. 55702223, hsa@chsystem.dkPRK: Benny Stoico, Snerlevej35, 4180 Sorø, tlf. 5783 5478T: Nyvangsvej, HerlufmagleKREDS 48 - NEDLAGTKREDS 49 - ODENSE NORDFM: Ib Thieme Rasmussen,Læssøegade 31, 5000 OdenseC, tlf. 6611 8371ARK: *Erling Lynge Larsen,Ølstedvej 3, 5672 Broby,tlf. 6263 1236BRK: Robert Blohm, Ågade 61,5270 Odense N, tlf. 66181083, robertblohm@nalnet.dkPRK: IngenT: Rugårdsvej 279 (Indk.Rugårdsvej 289)KREDS 50 - NEDLAGTKREDS 51 - BRØNDBYFM: Janine Wright Jørgensen,Pilevang 1, 3670 Veksø,tlf. 5672 1599ARK: Lena Pichler Bjerre,Boeslunde Byvej 60, 4242Boeslunde, tlf. 5814 0239BRK: Erik Dalby, Pilevang 1,3670 Veksø, tlf. 5672 1599PRK: Janine Wright Jørgensen,Pilevang 1, 3670 Veksø,tlf. 5672 1599T: Sydgårdsvej, Brøndby StrandKREDS 52 - ULLERSLEVFM: Finn Kristiansen, L. Kr.Larsensvej 26, 5540 Ullerslev,tlf. 6535 3963ARK: Finn Kristiansen, L. Kr.Larsensvej 26, 5540 Ullerslev,tlf. 6535 3963BRK: Kirsten Glud, Nymarken2, 5300 Kerteminde,tlf. 6539 1532PRK: Finn Kristiansen, L. Kr.Larsensvej 26, 5540 Ullerslev,tlf. 6535 3963T: Kaliffenlund 3, UllerslevKREDS 53 - NIBEFM: Günter Krieg, Skivumvej135, 9600 Aars,tlf. 9862 6022, gunter@wwi.dkARK: *Jan Vejen, Mettesvej 51,9800 Hjørring, tlf. 9890 0249BRK: Helle Andersen,Aarestrupvej 96, Aarestrup,9520 Skørping, tlf. 8640 8960PRK: Günter Krieg, Skivumvej135, 9600 Aars, tlf. 98626022, gunter@wwi.dkKREDS 54 - BRØNDERSLEVFM: Peter Christiansen,Stenspurvevej 2, 9800Hjørring, tlf. 9890 4096ARK: Peter Christiansen,Stenspurvevej 2, 9800Hjørring, tlf. 9890 4096BRK: Peter Christiansen,Stenspurvevej 2, 9800Hjørring, tlf. 9890 4096PRK: Carsten Søhus, Skolekrogen4, 9490 Pandrup, tlf. 9824 0085T: Stadevej v/PlantagenKREDS 55 - FURESØFM: Jeanette Marker,Lindevej 2, 3300 Helsinge,tlf. 4847 5418ARK: Jackie Månsson,Frederikkevej 4, 3050Humlebæk, tlf. 4916 2027BRK: Camilla Sønderskov,Louis Piosgade 7, 1. tv., 2450Kbh. SV, tlf. 2728 5623PRK Jeanette Marker,Lindevej 2, 3300 Helsinge,tlf. 4847 5418T: Gl. Bregnerødvej 8, FarumKREDS 56 - PRÆSTØFM: Kim Nielsen, Mønvej 91,Allerslev, 4720 Præstø,tlf. 5599 6586ARK: *Asa Garodkin,Oregårdsvængevej 15,4720 Præstø, tlf. 5599 3020,garodkin@post.tele.dkBRK: Michael Larsen, Strædet6, 4720 Bårse, tlf. 5599 0343,kennelregnbuen@mail.dkPRK: Karin Jørgensen,Brøderupvej 22, 4733Tappernøje, tlf. 5696 7970,japmus@mail.dkT: Dyrlevvej, PræstøKREDS 57 - MØNFM: Brian Winther, Ørslevvej28, 4760 Vordingborg,tlf. 3120 7388ARK: Brian Winther, Ørslevvej28, 4760 Vordingborg,tlf. 3120 7388BRK: Jeanette Sjöberg,Viemosegade 6, 4771Kalvehave, tlf. 5538 0505PRK: Jeannette Sjöberg,Viemosegade 6, 4771Kalvehave, tlf. 5538 0505T: Kobbelvej, StegeKREDS 58 - NEDLAGTKREDS 59 - GRINDSTEDFM: Karin Dederding,Askjærvej 2, 7250 Hejnsvig,tlf. 5613 1090 / 4079 7015ARK: Veronica Åbacka,Allegade 26, 6753 Agerbæk,tlf. 7519 6636BRK: Kent Thing, Askjærvej 2,7250 Hejnsvig, tlf. 5613 1090/ 4084 5238PRK: Karin Dederding,Askjærvej 2, 7250 Hejnsvig,tlf. 5613 1090 / 4079 7015T: Odinsvej 30, GrindstedKREDS 60 - THISTEDFM: Lars Christensen,Hanstholmvej 6,7700 Thisted, tlf. 9792 2401ARK: *Per Frost,Moesgårdvej 1, 6990 Ulfborg,tlf. 9749 0095BRK: Michael Jensen,Åbrinken 34, 7700 Thisted,16 Schæferhunden · 4 · april 2006


AdresselisteHovedbestyrelse:Landsformand:Peter Larsen, Bækkeskovvej 41,2700 Brønshøj. Tlf. 3860 7268.E-mail: formand@schaeferhund.dkNæstformand:Karin Christiansen, Bovvej 40, 6534 Agerskov.Tlf. 7483 3705.E-mail: karin@schaeferhund.dkSekretær:Annemarie Mortensen, Lodderne 6,4330 Hvalsø. Tlf. 4640 9520.E-mail: anm@aarsleff.comKasserer:Bent Andersen, Scheels Eng, Tykmosevej 16,4622 Havdrup. Tlf. 4618 8646.E-mail: kasserer@schaeferhund.dkBestyrelsesmedlem:Steen AndersenPræstøvej 2a st. tv., 4640 Fakse.Tlf: 5838 2508, mobil: 2334 2623.E-mail: steen@schaeferhund.dk1. suppleant:Karin Dederding2. suppleant:Lotte Albret WissingAvlsrådsformand:Fritz Juul Bennedbæk, Ved Klintebakken 3,3390 Hundested. Tlf. 4793 9685.E-mail: avr@schaeferhund.dkBrugshunderådsformand:Gunner Jensen, Præstetoften 12,5471 Søndersø. Tlf. 6489 2090.E-mail: kgjensen@adslhome.dkForretningsudvalg:Peter LarsenBent AndersenKarin ChristiansenDisciplinærudvalg:Peter M. Larsen (Landsformand)Mogens BechmannHenrik EgemoseSekretariat:Jette StormSkolevej 42A, 5690 Tommerup.Tlf. 6476 1326, fax 6476 2790Tlf.tid: mandag 15-18 samttirsdag, torsdag og fredag 11-14E-mail: schaeferhund@schaeferhund.dkRedaktør:Lotte Albret WissingKornager 401, 2980 KokkedalTlf. 2641 5755E-mail: lotte.wissing@privat.dkKlubbens bibliotek:Ida Larsen, Ølstedvej 3, Brobyværk,5672 Broby. Tlf. 6263 1236Avlsråd:Fritz Juul Bennedbæk (Formand for rådet),Ved Klintebakken 3, 3390 Hundested.Tlf. 4793 9685.E-mail: avr@schaeferhund.dkKarsten Sonne Andersen, Ankergade 3,5000 Odense C. Tlf. 6590 3690E-mail: satori@get2net.dkMona Bech Sørensen, Pinborgvej 34,8900 Randers.Tlf. 8649 6749.E-mail: marthasminde@tdcadsl.dkElse Loft, Assentorpvej 90, 4295 Stenlille.Tlf. 4361 0697, e-mail: e.loft@ofir.dkFrank Olsen, Gl. Slangerupvej 2,3600 Frederikssund. Tlf. 4731 7427.E-mail: chade@post11.tele.dkSvend Rungstrøm, Hovedgaden 119,3630 Jægerspris. Tlf. 2986 8785.E-mail: sr@kennelmaack.comBrugshunderåd:Gunner Jensen (Formand for rådet)Præstetoften 12, 5471 Søndersø.Tlf. 6489 2090.E-mail: kgjensen@adslhome.dkJohn JabinaRingstedvej 101 A+B, 4000 RoskildeTlf. 4636 3634, mobil: 4074 3634E-mail: jabina@tdcadsl.dkAnders OlsenMøllevej 24, Tornemark, 4262 SandvedTlf. 2927 8298E-mail: a.o@olsen.mail.dkErik Ahrends, Pottervej 4, Over Jerstal,6500 Vojens. Tlf.: 7454 7776.E-mail: E.ahrends@mail.tele.dkPoul Eriksen-Jensen, Byagervej 82 B, 8330 Beder.Tlf. 8693 7818, e-mail: poj@nypost.dkJohn Rasmussen, Erik Skeelsvej 24 b,5700 Svendborg. Tlf. 6221 3390.E-mail: Vijubii@nielsen.mail.dkEksteriørdommere:Frits Andresen, Åbenråvej 46, Hjordkær,6230 Rødekro. Tlf. 7466 6406Fritz Juul Bennedbæk, Ved Klintebakken 3,3390 Hundested. Tlf. 4793 9685E-mail: avr@schaeferhund.dkHelge Hansen, Horsensvej 471, Boks 1052,7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 5513Jørgen Jacobsen, Kløftevænget 3B, Stensballe,8700 Horsens. Tlf. 7565 7626Anders Friis JørgensenSteen Blichersvej 3, 8700 Horsens. Tlf. 7562 6461E-mail: kennel-horsnaes@stofanet.dkRené Jørgensen, Højvangen 39, 2860 Søborg.Tlf. 3966 6166Tonny L. Jørgensen, Klarup Skolevej 10,9270 Klarup. Tlf. 9831 8368Erik Lassen, Kløvermarksvej 11, Annisse,3200 Helsinge. Tlf. 4879 5392Michael Lumby, Søndervig Landevej 5,6950 Ringkøbing. Tlf. 9732 4846Sv. E. Lundkvist, Fredensvej 18,3400 Hillerød. Tlf. 4825 1510Jørgen Hindse Madsen, Hovedgaden 164,3630 Jægerspris. Tlf. 4753 1302Poul Meineche, Randersvej 47, Mejlby,8981 Spentrup. Tlf. 8644 1390(bedst kl. 18.30-19.30 samt mandag)E-mail: Poulm@haar-hund.dkKurt Sørensen, Kløvervangen 14, 3660 Stenløse.Tlf. 4818 4282Brugsprøvedommere:Erik Ahrends, Pottervej 4, Over Jerstal, 6500Vojens. Tlf.: 7454 7776.E-mail: E.ahrends@mail.tele.dkBent Andersen, Scheels Eng, Tykmosevej 16,4622 Havdrup. Tlf. 4618 8646E-mail: scheelseng@vip.cybercity.dkLene Carlson, Hærvejen 34, 4660 St. Heddinge.Tlf. 5656 1333. E-mail: LEC@kmd.dkFlemming Due, Bredgade 18, 3. tv.,9000 Aalborg. Tlf. 2345 1205 eller 9818 2003E-mail: fldu@fjordskolen.dkHenrik Egemose, Fuglsangsallé 133,2700 Brønshøj. Tlf. 3874 0960Harry Hansen, Havrevænget 5,3650 Ølstykke. Tlf. 4717 8832Gunner Jensen, Præstetoften 12,5471 Søndersø. Tlf. 6489 2090E-mail: kgjensen@adslhome.dkErik Johannesson, Gl. Viborgvej 378,Ålum, 8900 Randers. Tlf. 2533 9242.E-mail: eij@os.dkLars Juhl, Rugtoften 30, Skodborg,6630 Rødding. Tlf. 7484 8561Peter Larsen, Bækkeskovvej 41, 2700 Brønshøj.Tlf. 3860 7268. E-mail: maltha@e-privat.dkPoul Meineche, Randersvej 47, Mejlby,8981 Spentrup. Tlf. 8644 1390(bedst kl. 18.30-19.30 samt mandag)E-mail: Poulm@haar-hund.dkPer Svoldgaard Nielsen, Breumvej 8, Jebjerg,7870 Roslev. Tlf. 9757 4636E-mail: pandp@dlgtele.dkVilly Petersen, Bakkevej 8, 4621 Gadstrup.Tlf. 4619 0585Helle Priess, Allindelillevej 20, 4100 Ringsted.Tlf. 5760 0648 el. 2346 3098.E-mail: maituk@maituk.dkChristian Sørensen, Rhodesiavej 72,2770 Kastrup. Tlf. 3253 3321LandsdelskoordinatorerARK:LD 1:LD 4: Lene Riis Olsen, Aagaardsvej 37,3700 Rønne. Tlf. 4038 8837LD 5: Lynge Larsen, Ølstedvej 3,5672 Broby. Tlf. 6263 1236LD 6: Liselotte Houen, Abildgårdsvej 1839760 Vrå. Tlf. 9898 8881E-mail: kennelhouen@hotmail.comLD 7:LD 8: Karin Christiansen, Bovvej 40, 6543Agerskov. Tlf. 7483 3705.E-mail: karin.fc@get2net.dkBRK:LD 1:LD 4: Flemming Larsen, Lindeallé 4, 3700Rønne. Tlf. 5696 3376/4032 1866LD 5: Ida Larsen, Ølstedvej 3, 5672 Broby.Tlf. 6263 1236. E-mail: kennelmaegaard@privat.dkLD 6: Mette Dalsgaard Thomsen,Skodsborgvej 33, 9270 Klarup. Tlf. 9832 6532E-mail: Kreds-53-Nibe@klarupnet.dkLD 7:LD 8: Bente Smidt Bonde, Hindbærvænget 36,6000 Kolding. Tlf. 7556 6690LandsdeleSchæferhundeklubben er opdelt i 6 landsdele(LD) på følgende måde:LD 1 - Sjælland: Kredsene 1 - 2 - 3 af 19964 - 5 - 6 - 7 - 8 - 15 - 23 -24 - 29 - 30 - 39 - 41 - 4346 - 47 - 51 - 55 - 56 -57 - 61 - 62 - 72 - 82 - 84.LD 4 - Bornholm: Kreds 22.LD 5 - Fyn: Kredsene 9 - 25 - 26 - 2735 - 49 - 52 - 79.LD 6 - Jylland Nord: Kredsene 10 - 11 - 16 - 1953 - 54 - 60 - 63 - 67 - 81.LD 7 - Jylland Midt: Kredsene 12 - 14 - 17 - 2021 - 31 - 32 - 33 - 34 - 4564 - 65 - 71 - 74 - 75 - 80.LD 8 - Jylland Syd: Kredsene 13 - 18 - 28 - 3738 - 42 - 44 - 58 - 59 - 6870 - 76 - 77.18 Schæferhunden · 4 · april 2006


HB-møde onsdag den 1. marts 2006 kl. 17.00på Hotel Madam Bagger, Havnegade 17, 4220 KorsørHovedbestyrelsenDeltagere:Peter Larsen (PL)Bent Andersen (BA)Karin Christiansen (KC)Charlotte Dybbro (CD)Fritz Bennedbæk (FB)Steen Andersen (SA)Kurt Jensen (KJ)Jette Storm (JS)Lotte Albret Wissing (LW)Martin Dyberg (MD)1. Indkomne sager til HBHB 22/05-6: Indberetning af et medlem fraet andet medlem. Til orientering.HB 22/05-7: Indberetning af et medlemfra et andet medlem. Til orientering.HB 22/05-8: Brev fra HB til et medlemvedr. gæld til kreds. Til orientering.HB 22/05-9: Brev fra HB til kreds vedr. etmedlems gæld til kredsen. Til orientering.HB 22/05-10: Brev fra HB til et medlemsom svar på HB 22/05-6. Til orientering.HB 22/05-11: Brev fra HB til et medlemsom svar på HB 22/05-7. Til orientering.HB 22/05-12: Indberetning af et medlemfra 15 medlemmer af en kreds. Sendesvidere til disciplinærudvalget.HB 23/05-16: Brev fra HB til et medlem.Til orientering.HB 23/05-17: Mail fra et medlem.HB 23/05-18: Brev fra et medlem til KJ.HB 23/05-19: Brev fra et medlem vedr.Karats Ulko. De to redegørelser er behandlet.De er modstridende. Vi kan ikke gøremere, så sagens akter sendes til DKK. KCskriver til sagens parter.HB 2/06-2: Svar fra HB til et medlemvedr. kredsskifte. Til orientering.HB 5/06-3: Brev fra HB til Kreds 62. Tilorientering.HB 5/06-5: Referat fra generalforsamlingi kreds 62. Til orientering.HB 5/06-6: Mail fra et medlem vedr.stemmetæller til generalforsamlingen ikreds 62.HB 5/06-7: Brev fra HB til kreds 62.HB 5/06-8: Mail fra et medlem af kreds62. Ifølge DKK’s lovudvalg har HB ikkebelæg for beslutningen om at erklæregeneralforsamlingen ugyldig. KC har givetkredsen besked.Dirigentens rolle samt afviklingen af engeneralforsamling behandles i en artikelfør næste års generalforsamlinger. Gældendebestemmelser opdateres.HB 6/06-2: Brev fra HB til 7 eksteriørdommere.Til orientering.DKK 1/06-1: Brev fra VDH, der oplyser,at Elke Peper er død. Til orientering.DKK 9/06-1: Brev fra DKK vedr. udfyldelseaf præmielister. Til orientering.2. Indkomne sager til ARAR 3/06-3: Brev fra DKK vedr. 1 tæve, dehenstiller til, der ikke længere avles på. Tilorientering.AR 3/06-4: Brev fra DKK med avlsforbudpå 3 tæver. Til orientering.AR 5/06-1: Brev fra DKK vedr. albuediagnosepå hund. DKK oplyser, de har laveten fejl og i første omgang indført resultatet 1i albuer for Team Paka Diablo. Det viste sig,at resultatet burde være 2. Vi beder DKKuddybe skrivelsen. KC skriver til DKK.AR 7/05-4: Brev fra Lux. Til orientering.KC skriver tilbage.FB oplyste, at B. Norda skal dømme unghundetæver på HAS samt til Pinseskuet.Der linkes til Landsdelsskuer, HAS, udtagelseskonkurrencersamt DM på forsidenaf klubbens hjemmeside.3. Indkomne sager til BHRBHR 3/05-9: Brev til DKK med indstillingaf Lene Carlson som brugsprøvedommer.Til orientering.BHR 3/05-10: Brev fra DKK om uddannelseaf brugsprøvedommeraspirant. KJfølger op.BHR 3/05-12: Brev fra DKK om uddannelseaf brugsprøvedommeraspirant. BHRhar svaret.BHR 14/ 05-1: Brev fra Søren Schubertom ophør som brugsprøvedommer. Til orientering.BHR 3/06-1: Referat fra Fællesmødet iDKK. Til orientering.BHR 3/06-2: Brev fra FU til DKK. Til orientering.KJ kontakter DKK vedrørende den tyskefærdselsprøve.4. RepræsentantskabsmødetÆresmedlemmer og gaver blev drøftet.5. Økonomi ved møder (HF-møder, selvbestaltedemøder med invitation) - KJHvis HB, AR eller BHR bliver inviteret tilopdrættermøder, HF-møder eller lignende,betaler hovedkassen kørepenge, hvis detvurderes at være af interesse for klubben.6. Kredsenes adresselisteKredsoversigten kommer en gang om året ibladet. SA arbejder videre med oplægget.7. EventueltDet nye regnskabsprogram kører nu. Storros til sekretariatet.ReferentCharlotte DybbroTræning til FærdselsprøvenI sidste nummer af Schæferhunden bragte jeg en lille oplysende artikel om Færdselsprøven. På foranledning skal jeg i den forbindelseunderstrege, at det tilhørende billedmateriale ikke stammer fra en Færdselsprøve, men derimod fra træning til prøven.På baggrund af billederne er nogle tilsyneladende blevet nervøse for, om Færdselsprøven er en meget svær prøve at bestå. Nej, bestemtikke. Men som med al anden prøvetræning skal man jo ikke kun træne det, der står i programmet. Hvis hunden kan vænnes til og klarelidt flere udfordringer end påkrævet - ja, så er man da meget bedre rustet til prøvens krav. Og det var det, jeg forsøgte at illustrere medbillederne.Og så skal det jo lige tilføjes, at meget kan vi styre i Schæferhundeklubben - men ikke den offentlige færdsel og trafik. Der er ingengaranti for, hvad ”almindelige” mennesker og deres hunde finder på ude i det virkelige liv, også selv om vi er til prøve. Og det er jo netopidéen i Færdselsprøven - at vores dygtige brugshunds socialitet og lydighed bliver testet ”ude i samfundet”, væk fra den beskyttedetræningsplads.Jeg var selv til Færdselsprøve med min hund i fredags. Lydighedsdelen foregik i en offentlig park, hvor folk ofte lufter hunde, og selvfølgeligkom der en dame forbi med barnevogn og en løs golden retriever kun få meter fra, hvor min hund lå langtidsafdækket. Jeg erstolt over at kunne sige, at min hund blev liggende både i den situation og oppe i gågaden, hvor han blev klappet på, og folk gik rundtmed skramlende indkøbsvogne, cykler og hunde. Færdselsprøven handler ikke om points og at sidde korrekt på plads på millimeter -den handler om sund fornuft. Så kom nu ud og træn de hunde og bliv pavestolte over, hvor meget de egentlig kan!Red.Schæferhunden · 4 · april 2006 19


BrugshunderådetBHR møde den 13. marts 2006 på Comvell, Middelfart, kl. 17.00Alle mødt.Dagsorden:1. DM/VM udtagelser 20062. SPH DM 20063. SPH udtagelser – kan de holdes på 1dag?4. FP - prøve5. Økonomimøder – hundeførermøder /selvbestaltede møder med invitation6. Kurser? Træner / hundeførerkurser7. Hotelreservation:DM hotel 06VM hotel 068. Spørgsmål til BHR.8. Kan en hund, som har bestået sinBHP-3 med 70 point i gr. C, stille op ien DM-VM udtagelse.8. Kan vi give dispensation til, at hunde,som har bestået en AB eller ABCprøve,kan stille op i en B-prøve veden konkurrence.9. Valg til repræsentantskabsmødet10. EventueltAd. 1Kreds 4 arrangerer en ekstra DM/VM udtagelseden 18.-19. marts. Villy Petersendømmer B og C, og Bent Andersen A.Kreds 10-Hjørring arrangerer en ekstraDM/VM udtagelse den 22.-23. april.Henrik Egemose dømmer B og C, og LarsJuhl A.De, der måtte kvalificere sig til DM vedudtagelse i Kreds 10, vil ikke umiddelbartkunne blive præsenteret i DM kataloget,men Kreds 35 arbejder på alternativløsning.Der vil den 25. marts være præsentationaf de 6 figuranter i VM-truppen for WUSVrepræsentanter.Ad. 2.Vi mangler stadig en kreds til at afholdeSPH DM i oktober. Der skal sættes enopfordring på Sidste Nyt og en opfordringi Schæferhunden, ligesom repræsentantskabsmødetskal bruges til at få en kreds tilat melde sig som arrangør.Der er pt. planlagt 4 udtagelser frem til eteventuelt DM:- 1.-2. april: Kreds 71-Grenå, dommer:Lars Juhl- 8.-9. april: Kreds 1-Rødovre, dommer:Peter Larsen- 29.-30. april: Kreds 22-Bornholm,dommer: Peter Larsen- 16.-17. sept.: Kreds 55-Furesø, dommerendnu ikke fastlagt.Ad. 3Rådet var enige om, at en udtagelse holdesover 2 dage. Er deltagerantallet så lavt, atdet ikke vil være forsvarligt at holde udtagelsenover 2 dage, kan der søges dispensationi BHR til at holde udtagelsen på 1dag.Ad. 4BHR har sidste efterår diskuteretFærdselsprøven. Et flertal i rådet har haftvanskeligt ved at se, hvad en begrundelsefor at indføre kravet om en bestået færdselsprøveskulle være. Hvis argumentet er,at en hundefører skal have bevist en viskontrol over sin hund, før han/hun kanaflægge en prøve med forsvarsarbejde,hvad så med ABC-prøven? Vil PH og HJVindføre prøven? Hvis ikke, kan man stadigfå avlskåret sin hund uden en færdselsprøve.På baggrund af diskussionen varBHR’s indstilling ikke at anbefale, atFærdselsprøven skal bruges som adgangsgivendetil BHP og IPO prøver. HB var ikkeenig med BHR, og HB har meddelt DKK,at Schæferhundeklubben tilslutter sig deøvrige specialklubber i spørgsmålet. DKKhar herefter besluttet, at Færdselsprøvenbliver obligatorisk fra 1. juli 2006. Allehunde, der ikke har en BHP eller IPO prøveinden denne dato, skal have bestået enFP for at kunne stille til en BHP eller IPOprøve.PH og HJV indfører ikke Færdselsprøvensom adgangsgivende prøve.Har man aflagt den tyske Begleithundeprüfung,vil denne være gældende i Danmark.Ad. 5Udgifter til deltagelse i møder, vi somrepræsentanter for Schæferhundeklubbenbliver inviteret til og deltager i, og som ertil gavn for Schæferhundeklubben, afholdesaf Schæferhundeklubben.Ad. 6Alle initiativer til dygtiggørelse af klubbensmedlemmer vil blive hilst velkommen.John R tager kontakt til instruktører påklubben instruktørliste for at få den ajourført.John R har et par gode ideer til emner forinstruktørsamling og spurgte til økonomien.Med forhøjelsen af kursusgebyret sidsteår skulle der ikke være problemer i atafholde instruktørsamling med inspirationudefra.John R har skabt kontakt til kompetenteelitehundeførere, der gerne vil give enhånd med ved afholdelse af hundeførerkurser.Vi skal igen gøre opmærksom på, at enkreds kan rekvirere hundeførerkurser hosBHR for 1.500 kr. BHR afholder så udgiftentil instruktør.Ad. 7Der er reserveret hotelværelser til råd,dommere, figuranter og VIP-er til DM.Der er reserveret hotelværelser til VMholdet.Ad. 8En ekvipage skal, for at kunne stille til enDM-udtagelse, have bestået en BHP3 ellerIPO3 med mindst 80 point i gr. C.Det er ikke BHR’s opgave at opstille kriterierfor, hvilke hunde der kan stille tilkonkurrencer, der er kredsarrangementer.Ad. 9Kurt og Jørgen U forsætter ikke i rådet.Gunner Jensen bliver forslået som BHRformandog John Rasmussen som BHRmedlem.Der blev diskuteret emner somsuppleanter til rådet.Ad. 10John havde på et kursus haft en kursist fraen anden specialklub under DKK, der stilledemed en øre- og halekuperet hund.BHR besluttede, at kursister, der møder opmed hunde, der ikke vil have mulighed forat aflægge brugshundeprøver, kan afvises.Poul sender en mail til den pågældendeklub, og vi sender et brev til DKK’s BHUmed opfordring til, at BHU sender brev tilalle specialklubber om emnet.Vi higer og søger…!!!Er der dog ikke en kreds, som vil påtage sig at stå for SPH-DM 2006?Skal alle de mange træningstimer og SPH-udtagelserne være spildte?Skal vi i år ikke kunne mødes til en sportslig sporweekend i al slags vejr, hvor vihalser af sted mellem biler og spor og får en masse frisk luft og god motion?Og hvad med det hyggelige samvær og den gode mad?Skal vi ikke kunne udpege en Danmarksmester for Sporhunde 2006?HJÆLP, kære kredse! Der MÅ da være nogle, der vil påtage sig denne vigtige opgave?!Henvendelse snarest til Brugshunderådet!20 Schæferhunden · 4 · april 2006


BrugshunderådetAnmeldte brugsprøverTil hundeførerenHUSK! at indsende alle nødvendigeoplysninger ved tilmelding til brugsprøve,såsom hundens fulde navn (som angivetpå stambogen, hvis en sådan haves),tidl. beståede prøver, køn, fødselsdato,DKK reg.nr. og øretatoveringsnr.,prøve der tilmeldes i, samt ejers navn,adresse, tlf. nr. og medlemskreds. Indsendgerne en kopi af stambogen til prøvelederen,det vil gøre det nemmere atudfylde resultat- og dommerlister mv.ForsikringFor at kunne aflægge prøve, skal prøvedeltagerenshund være dækket af en udvidetansvarsforsikring. Kvittering herforskal på forlangende kunne forevises.April29/4. Kreds 29-Tølløse. Beg. B, BHP, IPO,SL. D: Harry Hansen. P: Freddy Eriksen, tlf.5965 1872. Start kl. 9.00.29/4. Kreds 38-Haderslev. Beg. B, BHP,IPO, SPH, SL. D: Gunner Jensen. P: LouiseKjeldstrøm, tlf. 2851 6828. Start kl. 9.00.29/4. Kreds 25-Nordfyn. Beg. B, BHP, IPO,SPH. D: Erik Ahrends. P: Tage Arndal, tlf.6486 1604. Start kl. 09.00.29/4. Kreds 31-Skive. Beg. B, BHP, IPO,SL. D: Per S. Nielsen. P: Jesper Karmann,tlf. 9751 0919. Start kl. 9.00.29/4. Kreds 4-Roskilde. Beg. B, BHP, IPO,SL. D: Lene Carlson. P: Philip Rosenberg,tlf. 4619 4781. Start kl. 15.00.29/4. Kreds 47-Suså. Beg. B, BHP, IPO, SL.D: Henrik Egemose. P: Heino Andersen,tlf. 5570 2223. Start kl. 9.00.30/4. Kreds 17-Silkeborg. Beg. B, BHP,IPO, SPH. D: Poul Meineche. P: AlexanderHansen, tlf. 2277 7942. Start kl. 9.00.30/4. Kreds 67-Åbybro. Beg. B, BHP, IPO,SPH, SL. D: Per Svoldgaard Nielsen. P:Jørgen Poulsen, tlf. 98178660. Start kl.16.00.30/4. Kreds 18-Aabenraa. Beg. B, BHP,IPO, SL. D: Erik Ahrends. P: Anna MarieBlaudzun, tlf. 7467 3982. start kl. 9.00.Maj5/5. Prøvestop. BHP-III DM6/5. Prøvestop. BHP-III DM7/5. Prøvestop. BHP-III DM13/5. Kreds 42-Hedensted. Beg. B, BHP,IPO. D: Erik S. Ahrends. P: Kaj VernerThomsen, tlf. 2288 3940. Start kl. 9.00.13/5. Kreds 57-Møn. Beg. B, BHP, IPO, SL.D: Bent Andersen. P: Jeanette Sjöberg, tlf.23200030. Start kl. 9.00.13/5. Kreds 62-Vallensbæk. Beg. B, BHP,IPO, SPH, SL. D: Lene Carlson. P: OleBrandt, tlf. 4352 1635. Start kl. 9.00.18/5. Kreds 18-Aabenraa. UHP. D: ErikAhrends. P: Anna Marie Blaudzun, tlf.7467 3982. start kl. 18.00.18/5. Kreds 81-Løkken-Vrå. Beg. B, BHP,IPO, SPH, FP, SL. D: Erik Johannesson. P:Søren Jensen, tlf. 2127 8111. Start kl.16.30.20/5. Kreds 38-Haderslev. Beg. B, BHP,IPO, SPH, SL. D: Gunner Jensen. P: LouiseKjeldstrøm, tlf. 2851 6828. Start kl. 9.00.20/5. Kreds 60-Thisted. Beg. B, BHP, IPO.D: Per Svoldgaard Nielsen. P: MichaelJensen, tlf. 9792 4868. Start kl. 9.00.20/5. Kreds 56-Præstø. Beg. B, BHP, IPO,SPH, SL. D: Lene Carlson. P: HanneAndersen, tlf. 5598 5201. Start kl. 9.00.20/5. Kreds 2-Amager. Beg. B, BHP, IPO,SL. D: Henrik Egemose. P: Wia Petersen,tlf. 4465 4948. Start kl. 9.00.20/5. Kreds 80-Viborg. Beg. B, BHP, IPO,SL. D: Erik Johannesson. P: AnnetteDahlberg, tlf. 4678 9226. Start kl. 9.00.20/5. Kreds 53-Nibe. Beg. B, BHP, IPO,SPH, SL. D: Erik Ahrends. P: HelleAndersen, tlf. 2145 3363. Start kl. 9.30.21/5. Kreds 30-Greve. Beg. B, BHP, IPO,SL. D: Harry Hansen. P: Randi Salzwedell,tlf. 2128 5575. Start kl. 9.00.23/5. Kreds 26-Vestfyn. FP. D: GunnerJensen. P: Henry Kuus, tlf. 6486 1798.Start kl. 17.00.27/5. Kreds 43-Hvidovre. FP. D: LeneCarlson. P: Jesper Svanberg, tlf. 23499960. Start kl. 8.30.27/5. Kreds 77-Tørring. Beg. B, BHP, IPO.D: Gunner Jensen. P: Jørgen Nielsen, tlf.7674 0402. Start kl. 9.00.28/5. Kreds 5-Hillerød. Beg. B, BHP. D:Lene Carlson. P: John Hansen, tlf. 48289042. Start kl. 9.00.Juni7/6. Kreds 17-Silkeborg. UHP. D: SvendErik Lundkvist.P: Jan Karlsen, tlf. 86855158. Start kl. 17.00.8/6. Kreds 81-Løkken-Vrå. UHP. D: TonnyL. Jørgensen. P: Søren Jensen, tlf. 21278111. Start kl. 17.00.10/6. Kreds 12-Århus. Danmarks bedsteBegynder B. D: Gunner Jensen. P: JanneAlholt, tlf. 8615 1504. Start kl. 9.00.10/6. Kreds 84-Skovbo. Beg. B, BHP, IPO,SPH, SL. D: Lene Carlson. P: HenrikJeberg, tlf. 4484 0111. Start kl. 08.30.10/6. Kreds 1-Rødovre. Beg. B, BHP, IPO,SPH, SL. D: Helle Priess. P: Steen Hansen,tlf. 3874 1808. Start kl. 8.00.10/6. Kreds 38-Haderslev. Beg. B, BHP,IPO, SL. D: Harry Hansen. P: LouiseKjeldstrøm, tlf. 5918 5531. Start kl. 9.00.10/6. Kreds 16-Aalborg. Beg. B, BHP. D:Per Svoldgaard Nielsen. P: EjvindAndersen, tlf. 9814 5878. Start kl. 9.00.13/6. Kreds 49-Odense N. UHP. D: GunnerJensen. P: Robert Blohm, tlf. 25789083. Start kl. 18.00.15/6. Kreds 62-Vallensbæk. FP. D: HellePriess. P: Ole Brandt, tlf. 4352 1635. Startkl. 18.00.17/6. Kreds 43-Hvidovre. Beg. B, BHP. D:Helle Priess. P: Jan Østerby, tlf. 3670 0043.Start kl. 9.00.18/6. Kreds 32-Ringkøbing. Kredsmesterskab.Beg. B, BHP, IPO, SPH, SL. D: PoulMeineche Hansen. P: Maja Kristensen, tlf.9733 0133. Start kl. 9.00.20/6. Kreds 43-Hvidovre. UHP. D: PelleLundkvist. P: Jesper Svanberg, tlf. 23499960. Start kl. 17.30.24/6. Kreds 62-Vallensbæk. Beg. B, BHP,IPO, SPH, SL. D: Helle Priess. P: OleBrandt, tlf. 4352 1635. Start kl. 9.00.Til kredseneAnmeldelse af prøver via hjemmesiden.Her kommer en lille vejledning i,hvordan prøver anmeldes på hjemmesiden.Vigtigt: Du skal have et password forat kunne anmelde prøver. Det kan fåspå it@schaeferhund.dkNår du har passwordet, gør du følgende:på www.schaeferhund.dkvælger du login - Kurser og arrangementer.Nu skal du blot udfylde allefelterne - husk at afslutte ved at klikkepå Ansøg-knappen.Hvis du anvender papiranmeldelsesblanketten,skal du huske at tilføjeoplysninger om prøvens starttidspunktog e-mailadresse på prøvelederen.Blanketten sendes til Anders Olsen,Møllevej 24, Tornemark, 4262 Sandved.Spørgsmål kan stilles via mail påa.o@olsen.mail.dk.Godkendelse af prøven sendes pr .e-mail til prøveleder og dommer.Schæferhunden · 4 · april 2006 21


AvlsrådetDommerbesætningen påSchæferhundeklubbens officielleudstillingsarrangementerDa der efter repræsentantskabsmødet 2006 er opstået nogen tvivl om, i hvilketomfang nogle af Schæferhundeklubbens eksteriørdommere ville stå til rådighedved bl. a. Landsdelsskuer, Hovedavlsskuet 2006 og avlskåringer, har det væretnødvendigt at rette henvendelse til de enkelte implicerede dommere for at fåverificeret, om de ville dømme ved disse arrangementer.I skrivende stund - hvor bladet er på vej i trykken - har dette arbejde desværreendnu ikke kunnet afsluttes, hvorfor det ikke har været muligt at anføre denendelige dommerbesætning.Avlsrådet vil naturligvis holde medlemmerne løbende orienteret via Schæferhundeklubbenshjemmeside www.schaeferhund.dk.Vi beklager den ulejlighed, det må have forvoldt.Avlsrådet, 5. april 2006Kommende avlskåringerOBS!Tilmeldingen skal være modtaget senest14 dage før kåringen. Hvis duhar spørgsmål, så henvend dig til dinavlsvejleder, der gerne vil være digbehjælpelig.HUSK på dagen at medbringe originalstamtavle, resultathæfte, dokumentationfor HD-resultat samtDNA-test.Er din hund HD-fotograferet ellerhar brugsprøver i Tyskland, skal resultatetvære registreret i DanskKennel Klub. Originale papirer skalmedbringes med påskrift fra DKK påkåringsdagen. Er det ikke i orden,afvises hunden.Kreds 2-Amager den 14. maj 2006Kl. 9.00 på Tårnby Skole, Sneserevej10, 2770 Kastrup. Kåringsdommer:Fritz Bennedbæk. Kåringsleder: EjlerNielsen, Søsvinget 33, 2635 Ishøj,tlf. 4042 7582.Nye ansigter iHovedbestyrelsenog rådeneAvlsrådetBrugshunderådetValgt påRepræsentantskabsmødetden 26. marts 2006(Fotos: Stage)HovedbestyrelsenFrank Olsen, medlem af AvlsrådetGunner Jensen, formand for BrugshunderådetAnnemarie Mortensen, sekretær i HBSvend Rungstrøm, medlem af AvlsrådetJohn Rasmussen, medlem af Brugshunderådet22 Schæferhunden · 4 · april 2006


Rubrik annoncerRubrikannoncer sendes (elektronisk) til:Lotte Albret Wissing: lotte.wissing@privat.dk(se kolofonen s. 3 for øvrige kontaktdetaljer).Betaling opkræves, når bladet er udkommet med annoncen.Spaltebredden for rubrikannoncer er 87 mm, og minimumprisenfor en meddelelse er 165 kr. for op til 7 linierà ca. 70 karakterer (bogstaver, tegn og mellemrum)inkl. navn og adresse. For hver ekstra linie ud over de 7betales 20 kr.Hvor annoncen handler om hvalpekuld, kan kun optageskuld, der kan og vil blive stambogsført i Dansk KennelKlub. Indsenderen hæfter for, at ovenstående overholdesog er ansvarlig over for Schæferhundeklubben og DanskKennel Klub.Kennel Hajen v/ Katja Cath Carnett, Kringsholmvej 15, 2670 Greve,tlf. 4361 2828/ mobil 4077 9999, www.kennel-hajen.dk meddeler:Hajen´s Yndige Bjæf PH-P, HD:B, AK (Hajen´s Drønert, PH-K, HD:B, AK – Trollv. Haus Milinda, SchH3, IPO3, HD: normal, AK, Viceverdensmester) er d. 27.februar parret med Joker vom Schmiedergarten SchH3, FH-1, HD: normal, AK,index 66 (Lasco v. Westfalenspross SchH3, BSP, IPO3, FH-2, HD: normal, AK/1– Exe v. Schmiedergarten SchH3, BSP, IPO3, FH2, HD: normal.Kennel TO-Fast informerer:1) Ungtæve Karats Gaya født 3/3-05, HD og AA: OK. Resultat følger. SG påvinterskuet. Efter Richy v. Vestervenn og Karats Binka. Sælges for kr. 8000 plusHD/AA omk.2) TO-Fast Cleo BHP1, AK, HD:B (Degn’s Ort – Pa-Schacks Feta) har den 1/3-06 født 0,3 efter Hajens Krumse BHP3, AK, HD:B, AD:0, DM-deltager 2006.En ekstremt belastbar unghan (Tom v. Leefdaalhof – Hajen Daffi). Sewww.Hajenkrumse.dk, www.kennel-to-slow.dk.3) TO-Fast Katla BHP1, AK, HD:AA, 00 (Satoris Santo – Pa-Schacks Feta) er den20/2-06 parret med WM nr. 2 2005 Jabina Querry BHP3, AK/1, HD: normal(Ascanis Gamin – Jabina Lanka). Se. www.querry.dk, www.kennel-to-slow.dk.Kontakt Lars 2220 5132 eller Kent 2218 3730 Kennel TO-Fast/ TO-Slow.Kennel Rowick v/ Per Dandanell/ Tage Wickmann Jørgensen, Hovvejen 5,4771 Kalvehave, info@kennelrowick.dk, www.kennelrowick.dk,tlf. 5538 8200/ 2872 7321 meddeler:Rowicks Figga HD:A, AA:0, index:116,30, BHP3, AK (Hajens Gangster HD:A,PH-V, AK – Rowicks Birka HD:B, BHP3, AK) har den 13. marts født 4 hanner,3 grå, 1 sort/brun og 4 tæver, 2 grå og 2 sort/brune efter Jabina Falco HD:A,AA:0, index:130,02, BHP3, AK, nr. 2 ved DM 2005 (DM-deltager Jabina LewisHD:B, BHP3, AK – Ursa v. Rockland HD:A, BHP3, AK).Figga er en førbar tæve med høje drifter, en fortrinlig tænd/sluk-mekanisme oget fremragende væsen. Falco er ekstrem arbejdsivrig og belastbar. Han imponerergennem meget temperament, førerhårdhed, høje drifter, utrættelig byttedriftog et fremragende væsen.Kennel Tafo v/ Tage Mathiasen, Nørregade 58, 7171 Uldum, tlf 2147 8482Tofo´s Centa BHP1, AK (Nick v. Heiligen Bösch – Lindholdt´s Lattie) er den18/2 2006 parret med Falko v. Wolfsblick (Falk v.d. Wölfen – LunaWestfalenspross), som for øvrigt også bliver ført af Thomas Lapp, og Falko harlige den 16/10 2005 lavet den første kvalifikation til BSP med A:99 B:96 C:100.Interesseret!! Jeg fremviser gerne hvalpe fra de 2 første kuld efter Centa, og jegved godt, at man ikke kan avle efter point, men det jeg vil, er at avle sundehunde med drifter, sundt væsen og gode bygningsforhold, som gør, at hundenekan tåle og vil arbejde!Fra det første kuld efter Centa er der flere af hvalpene, der allerede har brugsprøver,bl.a. Tafo´s Eica BHP3 og AK/1 kun 21 måneder gammel.Hvalpe forventes ca. 20/4-06, forudbestilt: 1,1Kennel Jabina v/ John og Dorthe Jabina Ringstedvej 101 A & B, 4000 Roskilde,tlf.4636 3634 Fax 5573 3886, jabina@tdcadsl.stofanet.dk meddeler:Eule v. Kleinen Zigeuner HD:A, ED:0, SchH 1, IPO2, K/2 skue: SG er den 21/22006 parret med Jim v.d. Staelduinhoeve IPO3, AK, HD:A, AA:0 (Uso v. d.Schiffslache IPO3, SchH3, AK/1 – Edonna v. d. Staelduinhoeve IPO3, VH3)Kennel Hulgaard, tlf. 5682 1360, www.kennelhulgaard.dk, meddeler:Hulgaard’s Loma, BHP 1, AK, HD: A/0, index 118 (Svogerslevs Waylon,BHP 3, AK-D: Egnet til forbedring og fastholdelse af brugsegenskaber -Smøgen´s Nana, PH-P) er den 22.03.2006 parret med Pilot vom Bärenfang,2 x WUSV, SchH3, IPO3, VH3, SPH, HD:normal, ZW 78 (Boss vomGrossen Land, SchH3 - Happy vom Bärenfang SchH 3).Kennel Mierelle v/ Dorte Mierelle, Rubinvej 46, 7000 Fredericia.Tlf. 7594 4320/ 2074 4805, www.kennel-mierelle.dk meddeler:Satoris Hanne HD:B2, AA:0, BHP2, AK (Nick v. Heiligenbösch, SchH3, BSP ogVM-delt. AK-D – Meggi v. Karthago, BHP3, AK) er i april måned parret medHulgaards Lato, aktiv tjenestehund, HD:A, AA:0, PH-P, PH-K, AK (SvogerslevsWaylon, HD:A1, IPO3, BHP2, AK, AK-D – Smøgens Nanna HD:B2, AA:0, PH,AM )Fotos: Joan Serritzlev ©Schæferhunden · 4 · april 2006 23


KenneloversigtenSund HundBornholmParly & Anita Carlsen ............................ 5647 0714Godthåbsvej 17, 3751 ØstermarieE-mail: a.carlsen@worldonline.dkkennel C H I J A Sv/Jette og JanSiebenhaarHer er plads tilDIN ANNONCEGreveErik & Else Loft ..................................... 4361 0697mobil/fax ......................... 4054 0997/4361 0897Assentorpvej 90, 4295 StenlilleE-mail: e.loft@ofir.dkwww.kennelgreve.comHer er plads tilDIN ANNONCECoronisGitte & Steen Møllegaard SalmonsenTelefon ........................................................ 5764 0181mobil ....................................................... 2096 5626Skovvej 26, Nordrup, 4100 RingstedE-mail: coronis@mail.dkGrænsenMartin Hjort Nielsen & Pernille PedersenTlf./mobil........................... 4618 7170/2239 0551Havdrupvej 13, 4622 HavdrupE-mail: mhn@wanadoo.dkwww.kennelgraensen.dkSjællandogLolland-FalsterAkaciasKarin Gram ................................................. 4465 7226mobil ............................................................. 4014 7226Nederkær 9, 2765 SmørumE-mail: akacias@akacias.dkwww.akacias.dkTina og Jan RasmussenSigerslevvestervej 18DK-3600 Frederikssund+45 23 30 92 78www.dandixie.dkGubbengaardKaren Gubbengaard & Dan KøberTlf./mobil........................... 4399 9203/5194 9203Høje Taastrupvej 24, 2630 TaastrupE-mail: kennel@gubbengaard.dkwww.gubbengaard.dkHajenKatja Cath Carnett............................... 4361 2828mobil ....................................................... 4077 9999Kringsholmvej 15, 2670 GreveE-mail: kennel.hajen@mail.tele.dkwww.kennel-hajen.dkAlceaPeter Nielsen ................................................4632 6227Mølleparken 1, 4621 GadstrupE-mail: alcea@alcea.dkwww.alcea.dkDegnJill og Leif Degn .................................. 3252 0726mobil ................................. 4020 0726/3062 1404Østerlarsvej 22, 2770 KastrupE-mail: degn@kennel-degn.dkwww.kennel-degn.dkHatani’sEjler Nielsen ......................................... 4373 1012mobil ....................................................... 4042 7582Søsvinget 33, 2635 IshøjE-mail: hatani@ishoejby.dkDisagerHans Peder Søndergaard ................ 5858 1250Disagervej 10, 4200 SlagelseE-mail: hps@disager.dkwww.disager.dkElverhøjJackie Månsson .................................. 4075 4027Hornbækvej 517, 3080 TikøbE-mail: elverhoj@c.dkwww.elverhoj.comHaus HaargaardLisa Haargaard...................................... 4774 9820Mobil ....................................................... 2064 7468Myntestien 13, 3310 ØlstedE-mail: kennel@haus-haargaard.dkwww.haus-haargaard.dkHaus WienersErwin Brocks og Jannie Paustiantelefon/mobil ................. 4354 9080/2811 9180Bredekærsvænge 212, 2635 IshøjE-mail: e.brocks@ishoejby.dkwww.hauswieners.dkBannebjergLillian Samuelsen ..................................... 4839 1156mobil ............................................................. 2532 8016Bannebjergvej 30, 3230 GræstedE-mail: Isa-bannebjerg@mail.dkGarodkinAsa og John Garodkin ..................... 5599 3020Oregårdsvængevej 15, 4720 PræstøE-mail: garodkin@post.tele.dkwww.kennel-garodkin.dkHedegårdKarsten Hedegård Andersen ......... 5492 8006Kirkevej 1, Branderslev, 4900 Nakskov.E-mail: info@kennelhedegaard.dkwww.kennelhedegaard.dkBobækMargit Sørensen.................................. 5628 6813mobil ....................................................... 2160 7813Køgevej 15, 4652 HårlevE-mail: Bobaek@post.tele.dkGlennLilli Nagel & Peer Thykjær................ 5678 9407mobil ....................................................... 2534 3804Alslevvej 8 B, 4653 KariseE-mail: kennel-glenn@hund.dkwww.kennel-glenn.dkHeksehusetUlla Sørensen ...................................... 4613 7788mobil ......................................................... 2617 2788Lillemosevej 17, 2640 Hedehusenewww.kennel-heksehuset.dk24 Schæferhunden · 4 · april 2006


Kennel HulgaardHer er plads tilDIN ANNONCEKenneloversigtenKENNEL SCHÆFER POWERArbejdsglade hunde – der@du’rCarl HulgaardTelefon.......................................................5682 1360Salbyvej 166, Ll. Salby, 4600 KøgeE-mail: kennelhulgaard@get2net.dkwww.kennelhulgaard.dkLærkbo’sPer Rasmussen Lærke ........................5534 1402mobil/fax............................5050 1402/5534 1406Platanvej 10, 4760 VordingborgE-mail: prl@hundesport.dkwww.hundesport.dkBenny & Helle Kristensen ............... 5918 8888mobil ....................................................... 4015 0880Østrupvej 28, Østrup, 4350 UgerløseE-mail: power@paradis.dkwww.schaeferpower.dkSontoSonja Pedersen ................................... 4649 9481mobil ....................................................... 2464 0055Skullerupvej 22, 4330 HvalsøE-mail: sonto@tdcadsl.dkwww.sonto.dkJohn & Dorthe JabinaTlf./mobil ............................4636 3634/4074 3634Ringstedvej 101 A & B, 4000 RoskildeE-mail: Jabina@tdcadsl.dkwww.jabina.dkLena Pichler Bjerre & Erik BjerreBoeslunde Byvej 60, 4242 BoeslundeTlf/Fax: 5814 0239, mobil: 4016 8939E-mail: Kennel@Leri.dkwww.german-shepherd-dog.dewww.leri.dkTeam SajoSusanne N. Jensen & John NielsenTlf./fax ............................... 5852 0823/5852 0823mobil ....................................................... 2552 4888Thorvaldsensvej 5, 4200 SlagelseE-mail: teamsajo@get2net.dkJøriniRita & H. Jørgen Nissen .................. 5573 3886fax ............................................................. 5573 3886Helgenæsvej 95, 4700 NæstvedE-mail: Jorini@mail1.stofanet.dkwww.jorini.rohde-nissen.dkMaackSvend Rungstrøm ................................ 4753 1209mobil...........................................................2986 8785Hovedgaden 119, 3630 JægersprisE-mail: sr@kennelmaack.comwww.kennelmaack.comTeam SufraSusanne & Frank Pedersen.............. 4640 7054Hovedvejen 294, Osted, 4140 BorupE-mail: sufra@sufra.dk, susanne@sufra.dkwww.sufra.dkKefasTorben Schou ...................................... 4640 3803Hjortholmvej 77, 4340 TølløseE-mail: post@kennel-kefas.dkwww.kennel-kefas.dkKisaBirthe og Michael Wangtelefon/mobil .................. 5826 2659/4055 1578Holbækvej 5, 4293 Dianalundwww.kisas.dkKorskildeHelge Petersen .......................................5596 7970Mobil..........................................................2651 6218Brøderupvej 22, 4733 TappernøjeE-mail: kennel@kennel-korskilde.dkwww.kennel-korskilde.dkKratmosenEva Haargaard...................................... 4589 0649mobil ..........................................................2181 7320Kratmosevej 7, 2950 VedbækE-mail: kratmosen@mail.tele.dkwww.kratmosen.dkwww.maituk.dkHelle PriessAllindelillevej 204100 RingstedTlf. 5760 0648Velkommen tilKennel Mai TukOpdræt af familie- og sportshundeE-mail: maituk@maituk.dkNormannerPia & Fritz Bennedbæk ..................... 4793 9685mobil ....................................................... 2368 4400Ved Klintebakken 3, 3390 HundestedE-mail: kennel@normanner.dkwww.normanner.dkPeloPeder og Lotte OlesenTelefon ............................. 4619 5442/6171 5442Vilkestrupvej 1, 4623 Ll. SkensvedE-mail: pelo@kennel-pelo.dkThomseboThomas Bo Larsen................................ 4774 9980mobil......................................................... 2461 6351Skåninggårdsvej 1, 3300 FrederiksværkE-mail: vibsi.bo@mail.dkwww.thomsebo.dkGorm Christensen ogMerete Frank Christensen57 84 53 24www.kennel-trold.webbyen.dkUlveskovenLouise og Henrik Heiberg WestTlf./mobil ......................... 5636 1508/4011 1315Munke-Bjergebyvej 15, 4190 MunkebjergbyE-mail: kennel@ulveskoven.dkwww.ulveskoven.dkLangtoftenElsie & Arne Lambrecht.................... 5545 6520mobil ....................................................... 2368 0553Byvænget 24, 4262 SandvedE-mail: arne.l@mail.dkRowickPer Dandanell & Tage Wichmann JørgensenTlf. .........................................5538 8200/3297 4490mobil...........................................................2872 7322Hovvej 5, 4771 KalvehaveE-mail: pia.larsen@cirque.dkHer er plads tilDIN ANNONCESchæferhunden · 4 · april 2006 25


KenneloversigtenKENNEL VESTEGNENwww.kennel-vestegnen.dkBayogiTove & Jan Pedersen...........................9896 3360mobil ..........................................................2993 7110Bredkærvej 100, 9800 HjørringE-mail: kennel@bayogi.dkwww.bayogi.dkHawetoWerner Schuhmacher........................ 8615 1504mobil ........................................................ 3055 8676Fuglsangsvej 1, 8660 SkanderborgE-mail: haweto@haweto.dkwww.haweto.dkv/Kurt Sørensen,Lillemosevej 17, SterkendeDK – 2640 HedehuseneTlf. (+45) 46 13 77 88Mob. (+45) 40 21 03 83(PS. Vi har også hunde- og kattepension)Bee-Chief’sBo Bartels ................................................9848 4282mobil ..........................................................6167 4282Laulundsvej 16, Stenhøj, 9900 FrederikshavnE-mail: bartels@tele2adsl.dkHeagerMaja & Ove Kristensen .......................9733 0133mobil ....................................................... 2326 3133Novej 64, Heager, 6950 RingkøbingE-mail: kennel@heager.dkwww.heager.dkWe-SchouThomas Schou ..................................... 4641 2027Hyggevej 8, 3630 JægersprisE-mail: we-schou@kennel-we-schou.dkwww.kennel-we-schou.dkBøggildFrank VolterTlf./mobil........................ 8699 9892 / 2215 1901Bøggildsvej 7, 8530 HjortshøjE-mail: fpv@get2net.dkhttp://kennelboeggild.dkHorsnæsAnders Friis Jørgensen ..................... 7562 6461Steen Blichersvej 3, 8700 HorsensE-mail: kennel-horsnaes@mail1.stofanet.dkwww.kennel-horsnaes.dkFynDanconHenrik Ludvigsen ..................................8622 6217Hjortshøj Møllevej 31, 8530 HjortshøjE-mail: dancons@vip.cybercity.dkwww.dancons.dkHouenLiseLotte Houen................................... 9898 8881mobil ..........................................................4015 7766Abildgårdsvej 183, Sterup, 9760 VråE-mail: kennelhouen@hotmail.comBjarliBjarne og Lisbeth Petersen ............ 6485 2412mobil ....................................................... 2280 5412Gl. Skolevej 13, 5450 OtterupE-mail: bjarne@bjarli.dkwww.bjarli.dkDjalsamJette Andersen og Leo SørensenTlf./mobil ......................... 6444 1627/2094 1627Åbjergvej 39, 5464 BrenderupE-mail: post@djalsam.dkwww.djalsam.dkInger & Egon KnudsenSCHÆFERHUNDEOPDRÆTKala-lu’sAase Overgaard & Jørgen U SørensenTlf./mobil........................... 7576 1850/2485 0450Lystrupvej 24, Ølsted, 8723 LøsningE-mail: kennel@kala-lu.dkwww.kala-lu.dkKiamiKirsten & Poul Granslevtlf./mobil .............................8629 5520/4013 5520Præstegårdsvej 89, 8320 MårsletE-mail: kiami@webspeed.dkwww.kiami.dkMaegaardIda & Lynge Larsen ..............................6263 1236Ølstedvej 3, 5672 BrobyE-mail: kennelmaegaard@privat.dkwww.kennelmaegaard.dkJyllandEl HalconAlf RafnYdersmindesvej 5A, 8560 KolindTlf. 8639 1387 · Mobil 2537 2696E-mail: el-halcon@mail.dkwww.el-halcon.dkKoldbakkenBenny Kristensen ................................ 8644 1291Koldbakken 5, Tvede, 8900 RandersE-mail: koldbakken@mail.tele.dkhttp://home13.inet.tele.dk/koldbak/koldbakLagusoLars & Gurli Jønsson.......................... 8694 4562Havervej 14, 8464 GaltenE-mail: laguso@post.tele.dkwww.laguso.dkFatiniLone & Svend Højager Nielsen....... 9747 6330mobil ....................................................... 2043 4280Hallundbækvej 9, Hodsager, 7490 AulumE-mail: fatini@mail.tele.dkwww.fatini.dkLille-NollerKnud Topgaard Jensen & Gitte KudskTlf./mobil ............................9695 5100/2123 1984Egebjergvej 25, 7830 VinderupE-mail: lille-noller@post.tele.dkwww.lille-noller.dkMichael LumbySøndervig Landevej 5, 6950 RingkøbingTlf. 2024 4846E-mail: kennel@alderslyst.dkwww.alderslyst.dkGrønBjarne og Susanne Grøn.................. 7585 1582Ny Agersbølvej 23, Lindved, 7100 VejleE-mail: gron@mail.dkwww.kennel-groen.dkHer er plads tilDIN ANNONCE26 Schæferhunden · 4 · april 2006


KenneloversigtenSmedIrene Thygesen & Jakob SmedTlf. ...................................... 8640 6812/4079 1165Fiskegårdsvej 30, 8900 RandersE-mail: irene@kennel-smed.dkwww.kennel-smed.dkAvlshannerCHIJAS W E I K OMierelleDorte Mierelle ..................................... 7594 4320mobil......................................................... 2074 4805Rubinvej 46, Erritsø, 7000 FredericiaE-mail: mail@kennel-mierelle.dkwww.kennel-mierelle.dkOkjærOve Vad Rokkjær ................................ 9714 1476Røjenvej 11, 7451 SundsE-mail: kvik2@edbcentrum.dkPri-WatBirgitte Prior og Bent OchwatTlf. .............................................................. 9893 0512Mosevej 160, Blæsbjerg, 9870 SindalE-mail: pri-wat@mail.tele.dkwww.kennel-pri-wat.dkRaskErling Rask ..................... 7586 3090/2033 1090Jægervej 3, Blåkærskov, 6040 EgtvedPå Sjælland: Joan Serritzlev ........... 4642 0112E-mail: erling@kennelrask.dk - joan@kennelrask.dkwww.kennelrask.dkKennelSandkærgårdLillian ChristensenHjortsvang Kærvej 4,7160 TørringTlf. 7567 6550E-mail: Sandkaergaard@os.dkSchæferhavenBeatrice Thorén og Michael LaursenTlf./mobil ....................... 9891 1994 / 2089 4994Bjarkesvej 10, 9800 HjørringE-mail: 98911994@stofanet.dkwww.schaeferhaven.dkStaudt.dkNiels Christian StaudtTlf.-fax/mobil.................... 9893 4278/4096 4278Nørregade 107, 9870 SindalE-mail: kennelstaudt@mail.dkwww.kennelstaudt.dkStudsdalDanielle og Alex PedersenTlf. .............................................................. 7586 3224mobil ....................................................... 4052 8018Farrisvej 40, Troldkær, 6630 RøddingE-mail: Studsdal@sport.dkwww.kennelstudsdal.dk Team Quindi’sHanne BoeTlf.mobil.....................................................7533 1807mobil...........................................................2815 1741Plougslundvej 206, 7190 BillundE-mail: hanneboea@hotmail.comTo-FastKent Krog & Lars Jakobsen ..............9831 7408mobil/fax ......................... 2220 5132/9832 6444Skodsborgvej 42, 9270 KlarupE-mail: lars.jakobsen@shell.comTotoVivi og Jan Larsen..........6061 4201/2120 9982Allelevvej 2, Allelev,8570 TrustrupUnik DogNiels Arne Ladekarl .............................7555 3884Mobil..........................................................2332 7184Brakker Stationsvej 5, 6040 EgtvedE-mail: Na.birkely@mail.dkSchH 3, AK-D, HD:A, AA:0, DNACello Alfavlk, SchH3, AK - Avkl.Chijas Qvana, BHP1, AKKennel C H I J A S kontaktes viaTlf: 5918 0153 / 2648 7161, www.chijas.dk, chijas@chijas.dkHenvendelse til:Laust JakobsenTlf. 8710 2253, mob. 6165 2253Email: laust@qato.dkAK I, Mønstret politihund i Grp. I, PH-P, PH-K,Særlige bemærkninger:Nr. 2 ved DMEn særdeles tiltalende grå han, som skalroses for sin størrelse og harmoni. Han fremstilles tør og fast.Kan med fordel tilføres tæver, som savner temperament ogarbejdslyst.www.qato.dkHaweto LuzianoBHP3, AK1, HD fast normal,AA 00, DNADauløkkes Yankee AVKLHaweto Tosca AK1• Henvendelse til:Kennel Unik Dog• Niels Arne Ladekarl• Brakker Stationsvej 5• 6040 Egtved• Tlf. 7555 3884• E-mail:• NA.birkely@mail.dkPolititjenestehund, PH-P, AK-1,HD:A, AA:0, index 119En fadertypisk, psykisk robust og særdeles tiltalende maskulin ogkraftfuld han med megen udstråling og særdeles gode væsensanlæg.Særdeles god harmoni og fremtoning. Kan med fordel anvendes tiltæver, der savner kraft, kønspræg og bevægelsesharmoni.Yderligere infowww.kennelhulgaard.dkHenvendelse tilKennelHulgaardtlf. 5682 1360ellerMichaelJeppesentlf. 4052 7897Skriver’sLilly Skriver ..............................................7533 5242Højene 18, 7250 HejnsvigE-mail: skrivers@mail.dkVittarpSøs & Poul FuglsangTlf./mobil........................... 9737 6018/2162 9803Bavnegårdsvej 5, Vittarp, 6880 TarmE-mail: fuglsang@vittarp.dkhttp://www.vittarp.dkSchæferhunden · 4 · april 2006 27


ArrangementskalenderDato Arrangement LD Kreds DommereAPRIL30.04 Kombi 7 12-Aarhus Per Nielsen-Anders Friis JørgensenMAJ06-07.05 DKK Int. Udstilling Hillerød Rene Jørgensen06-07.05 DM BHP 3 5 35-Sydfyn A: Lars Juhl B: Harry Hansen C: Henrik Egemose14.05 AK 1 02-Amager Fritz Bennedbæk14.05 Kombi 7 71-Grenaa Poul Meineche21.05 Kombi 1 22-Bornholm Fritz Bennedbæk25.05 Kombi 7 33-Holstebro Poul Meineche25.05 Kombi 1 62-Vallensbæk Mats Höglund, SverigeJUNI05.06 LD-Pinseskue 7 32-Ringkøbing Fritz Bennedbæk-Rene Jørgensen og Bernd Norda10.06 Danmarks Bedste Begynder B 7 12-Århus Gunner Jensen11.06 Kombi 1 47-Suså Poul Meineche-Per Nielsen11.06 Kombi 5 49-Odense N Anders Jørgensen17-18.06 DKK Int. Udstilling Aalborg Tonny Jørgensen17.06 AK (lørdag) 5 09-Odense Fritz Bennedbæk-Rene Jørgensen18.06 Kombi 7 75-Aarhus N Rene Jørgensen25.06 Kombi 6 10-Hjørring Poul M. Hansen25.06 Kombi 1 03-Ballerup Henning Setzer-Fritz BennedbækJULI02.07 DKK National Udstilling Bornholm02.07 LD-Skt. Hans Skue 1 23-Slagelse Fritz Benndbæk-Rene Jørgensen-Anders F. Jørgensen27-30.07 DKK Int. Udstilling Brøndby Tor: Fritz Bennedbæk, fre: Rafael M. Alcrudo, Span.Lør: Luis P. Teixeira, PT, søn: Jean Fournier, US30.07 AK 1 06-Frederikssund Fritz BennedbækAUGUST06.08 Kombi 8 76-Bramming Poul M. Hansen13.08 Kombi 6 16-Aalborg Anders F. Jørgensen13.08 Kombi 1 04-Roskilde Fritz Bennebæk18-20.8 Hollandsk Siegerschau25-27.8 HAS 7 64-Them Br.H: Fritz Bennedbæk-Br.T: Rene JørgensenUngh.H+T: Bernd Norda-Yng.T: ?Yng.H+Hv.H: Poul Meineche-Hv.T: Anders F. JørgensenSEPTEMBER01-03.09 Bundessiegerzuchtchau Oberhausen10.09 Kombi 1 02-Amager Poul Meineche16.09 Danmarks Bedste BHP 1 8 70-Fredericia16-17.09 DKK Int. Udstilling Ballerup Frits Andresen17.09 AK 38-Haderslev Poul Meineche23.09 Mix-Match 1 62-Vallensbæk Sv. E. Lundkvist24.09 Kombi 6 11-Randers Poul Meineche24.09 AK 1 62-Vallensbæk Rene JørgensenOKTOBER01.10 Kombi 6 67-Aabybro Bernd Norda05-08.10 WUSV VM Randers14-15.10 DM/VM Udtagelse 1 29-Tølløse Helle Priess & Villy Petersen14-15.10 DKK IPO SPH DM15.10 Certifikatudstilling 1 47-Suså Dommernavn følger21-22.10 DKK IPO DM Dansk Dobermann klub, Gruppe Horsens21-22.10 SPH DM Peter Larsen & Gunner Jensen28-29.10 DM/VM Udtagelse 6 54-Brønderslev Gunner Jensen & Per S. NielsenNOVEMBER04-05.11 Kombi 5 09-Odense Wilfried Scheld05-06.11 DKK Int. Udstilling Herning J. Hindse Madsen12.11 Kombi 1 06-Frederikssund Poul Meineche-Niels Høyer12.11 AK 7 32-Ringkøbing ?19.11 AK 1 56-Præstø Fritz Bennedbæk28 Schæferhunden · 4 · april 2006


Vi fører alt tiltræningsarbejdeog udfører specielleopgaver i læder ogwebbing.Reparation afdragter/ærmer m.v.Salg af foder.Åbningstider:Mandag lukket, tirsdagfredag14.00-18.00,lørdag 10.00-15.00,søndag-helligdageLUKKETVi fører beskyttelsesudstyrfra: FRABO,SCHWEIKERT og KLINLeverandør tilPolitiets, Flyvevåbnets og Told/Skats tjenestehundeApS»Skelgården«, Sallevvej 39 . 4622 HavdrupTlf. 4618 7724 . Fax 4618 7725E-mail: kenjan@kenjan.dk . Hjemmeside: kenjan.dkLøbegården er opbygget af 20 mm firkantrør med tremmer af 5mm stål med 50 mm aftand mellem hver tremme. Det hele ersammensvejset til moduler, der fås i størrelse 1000 x 1800 mm(længde x højde).Varmegalvanisering af højeste kvalitet udgør en effektiv rustbeskyttelseog gården kan stå ude hele året rundt i skiftende vejrlig.Dørmodulet er af standardlængde 1000 mm med en 600 mmdøråbning.Løbegården kan samles iutallige kombinationer.Overliggere, spær ogtrådholdere alt efter behov.Specielle mål ogønsker udføres.Ring eller skriv til:MetalicaFyn ApSGlasvænget 6 · 5492 VissenbjergTelefon 64 47 35 66Fax 64 47 36 37E-mail: mf@metalicafyn.dkwww.metalicafyn.dkLØBEGÅRD• Løbegården, der passer tilalle hunderacer• Uendelige kombinationsmuligheder• Standardmoduler• Ingen rust – varmegalvanisering• PrisbilligEkspertise og omsorg for store og småVirklund DyreklinikFagdyrlæge Peter WeisMarienlystvej 4 · Virklund · DK-8600 SilkeborgTlf. 86837510 · www.virklunddyreklinik.dkMedlemmernespletskudHundehusesælges. 3 størrelser (lille - mellem - stor).Husene er dobbelt isolerede med tag lige til at løfte af.Med spidstag eller fladt tag. Brochure med billeder- og altid gerne til tjeneste med yderligere oplysninger.GUDMUND LEMMINGERJordkærvej 23 . 8600 Silkeborg . Tlf. 8685 5142En skøn lille hvalp på et meget stort brønddæksel!Chade’s Fighter, 4 måneder gammel i 2003.Fotograferet og indsendt af den stolte ejer,Børge Stavensø Jensen, Fredericia.Schæferhunden · 4 · april 2006 29


Kreds 71 - GrenaaSøndag den 14. maj 2006 kl. 10.00Dommer:Poul MeinecheVi starter med4-6 mdr. hvalpeArrangementet sker påkredsens træningspladsSkilte vil være opsatSkriftlig tilmelding senestmandag den 8. maj 2006 til:Niels Ove RasmussenMøgelbjergparken 578500 GrenaaTlf. 86 32 55 18E-mail: berani@worldonline.dkellerAlice WarrerÅrhusvej 108963 AuningTlf. 86 48 39 46Søndagden 21. maj 2006 kl. 9.00Afholdes ved Kreds 6’s træningsanlæg,Holmensvej 29, 3600 Frederikssund.Skilte vil være sat op.Dommer:Svend Erik Lundquist (Pelle)Vi starter med 4-6 mdr. Hvalpe og fortsætter opad.Der vil blive gået direkte fra standmønstring og ud påbanen i nummerorden.Tilmeld dig senestsøndag den 14. maj 2006 til:Svend RungstrømHovedgaden 119, 3630 JægersprisTlf. 4753 1209 / 2986 8785Mail: V.Weide@mail.dkHjemmeside: www.kreds6frederikssund.dkKreds 62KOMBISKUEKristi Himmelfartsdagden 25. maj 2006 kl. 9.00på kredsens træningsplads,Lundbækvej 9, 2665Vallensbæk Strand.Motorvej [E20/E47/E55]frakørsel [25] ellerMotorvej [21]frakørsel [3].Dommer:Mats Höglund (Sverige)Der dømmes i alle klasser,incl. hvalpe 4-6 mdr.Flot præmiebordog god forplejningtil rimelige priser.Ved skriftligtilmelding vedlægkopi af stambogtil:Per Horn,Tryggevældevej 622700 BrønshøjTlf. 24 61 03 45På internet:www.kreds62.dkSidste tilmelding:Den 19. maj.HUSK! Ringtræning i Kreds 62 hver onsdag fra april ogfrem til HAS. Unghunde fra kl. 18, voksne fra kl. 19.30 Schæferhunden · 4 · april 2006


Poul MeinecheNyanlagt ring pladsGlæd dig til vores altidpopulære køkken & grill medlækkert hjemmelavet mad.LD-PINSESKUEi Kreds 32 - Ringkøbing 2. pinsedag 5. juni kl. 9.00på Rindum Skoles sportsplads ved ROFI-centret, Ringkøbing(indkørsel fra Mergelvej, sidevej til Ndr. Ringvej - følg skiltene)Dommere:Fritz BennedbækBrugsklasse hanner,10-12 mdr. hanner,8-10 mdr. hanner,6-8 mdr. hanner,René JørgensenBrugsklasse tæver,10-12 mdr. tæver,8-10 mdr. tæver, 6-8 mdr. tæverBernd NordaUnghundekl. hanner og tæver,yngstekl. hanner og tæverSom sædvanliget imponerende pokalbord- med præmier til alledeltagere!Ringkøbing Vandrerhjem 100 m frapladsen - tlf. 9732 2455Telefon på pladsen: 2856 7430Hovedsponsor:Brug gernetilmeldingsblanketten påwww.heager.dkMaja Kristensen, Novej 64,6950 RingkøbingTlf. 9733 0133Mail: kennel@heager.dkErik Røgen, Kornblomsten 296950 RingkøbingTlf. 9732 1494Mail: roegen@webspeed.dkMichael Lumby, SøndervigLandevej 5, 6950 RingkøbingTlf. 9732 4846 og 2044 4846Mail: kennel@alderslyst.dkSchæferhunden · 4 · april 2006 31


Maskinel MagasinpostID NR. 42380Afsender:Postbox 77777000 FredericiaÆndringer vedr. abonnementring venligst 64 76 13 26

More magazines by this user
Similar magazines