DANA TAPLIM - Beslaco

beslaco.dk

DANA TAPLIM - Beslaco

DANA TAPLIMProduktbeskrivelse & anvendelse:DANA Taplim er en udfyldende hurtig afbindende kraftig tap- og dyvellim, til næsten alleindendørs samlinger i møbel- og træindustrien.Fysiske / kemiske data:Lim:Type:Vandbaseret PVAc dispersionFarve:GulKonsistens:Tyk flydendeTørstofindhold: ca. 56 %Viskositet: ca. 16.000 cP, Brookfield RVF, 20 rpm, 20 °CVægtfylde:ca. 1,1 kg/literEmballage:5 kg, 10 kg og 30 kg.Holdbarhed:Minimum 24 måneder i uåbnet emballage ved køligopbevaring. Opbevares frostfrit.Afhærdet lim:Farve:Mat gulligBestandighed: Temperatur: Op til ca. 80 °C, afhængig af styrkekrav.Limen er termoplastisk, og styrkenaftager derfor med stigende temperatur.Sikkerhed:Sundhedsfareklasse:Brandfareklasse:IngenIngenFor yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.DANA Taplim - Revideret 27.12.02 - Side 1/2


Brugsanvisning:Forberedelse:Påføring:Limfladerne skal være godt tilpassede, rene og tørre, fri for olie, fedtstoffero.lign . Bedste resultat opnås på nyforarbejdet træ.Samling: Ved limning af særlig styrkekrævende samlinger, påføres lim både pådyvlen (tappen), i hullet og på hele limfladen. Mindre krævende samlinger kanpåføres lim i hullet alene. Ekstra nedtørrede og komprimerede dyvlerekspanderer ved optagelse af vand fra limen og giver størst styrke.Fladelimning: Påfør limen på den ene flade. Ved limning af hårde træarter kanman med fordel påføre lim på begge flader og øge ventetiden samt pressetiden.Træfugtighed: Bedst fra ca. 7 - 15 % (nedtørrede dyvler gerne ned til 4 %).Anvendelsestemperatur:Limmængde:Åben ventetid:Pressetryk:Pressetid:min. 10 °C. Temperaturen gælder både træ, lim og lokale.ca. 120 - 200 g/m². Limen skal påføres så rigeligt, at den perler op langskanten af dyvel/tap samlinger.max. 5 minutter på fyrretræ ved 20 °C og 50 % luftfugtighed. Vedsammenlægning skal limen altid give fuld afsmitning på den modsatte flade.Såfremt ventetiden er »lukket«, kan den øges med ca. 1 - 2 minutter.Ventetiden kan forlænges ved dobbelt limpåføring, hårdt træ, lavere temperaturog højere luft- / træfugtighed.Ventetiden reduceres ved højere temperatur og lavere luft-/træfugtighed.ca. 1 - 5 kg/cm². Ved spændinger i træet kræves højere pressetryk.min. 6 minutter for fyrretræ med ca. 9 % træfugt ved 20 °C.Pressetiden skal øges ved hårdt træ, dobbelt limpåføring, lavere temperatursamt højere træ- og luftfugtighed.Pressetiden kan reduceres ved f.eks. forvarmning af træet eller anvendelse afvarmpresse.I visse tilfælde kan samlingens konstruktion gøre egentlig »pressetid«overflødig.Fuld styrke opnås efter ca. 1 døgn ved 20 °C.Rengøring:Lim på huden fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand menslimen endnu er våd. Indtørret lim opløses med sprit.Alle angivne tider er vejledende. Tilstrækkelige forsøg bør gennemføresfor fastlæggelse af de endelige arbejdsbetingelser.For mere detaljerede oplysninger om limning af de forskellige træarter ogandre materialer, samt efterbehandling af limede emner, henvises tilbrochuren »Trælim - Produkt Oversigt og Anvendelse«.Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at findebedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikkepåtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i detteproduktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Derhenvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – www.danalim.dkTLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75DANA Taplim - Revideret 27.12.02 - Side 2/2


1. Identifikation af stoffet/materialet ogleverandørenDana TaplimSIKKERHEDSDATABLADRevisionsdato:Erstatter (tidligere dato):31-01-01 20-08-96Varenr. :PR-nummer:2071, 2072, 2073 Ikke anmeldelsespligtigLeverandør: Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge.Tlf: 56 64 00 70 Fax: 56 64 00 90Telefonnr. i nødssituationer:Læge kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen påtlf: 35 31 60 60 / 35 31 35 31.Varetype: Vandbaseret PVAc dispersion.Anvendelsesområde:Tap- og dyvellim. Produktets tekniske anvendelse fremgår afproduktinformationen.4. Førstehjælpsforanstaltninger:5. Brandbekæmpelse:Produktet er ikke brændbart.Dana Taplim - 20-11-03 - side 1/2Generelt:I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Medbring dette sikkerhedsdatablad.Indånding:Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdesunderopsyn.Øjnene:Skyl straks med vand i mindst 10 minutter. Fjern evt. kontaktlinser,spil øjet godt op. Søg læge ved fortsat irritation.Huden:Forurenet tøj fjernes straks og forurenet hud vaskes grundigtmed vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug ikkeopløsningsmiddel eller fortynder.Indtagelse:Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdeshovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne.Tilkald læge.Slukningsmidler: Skum, kulsyre, pulver eller vandtåge. Brugikke vandstråle, der spreder branden.Emballager fjernes fra brandstedet, hvis det kan ske udenrisiko.Ved ophedning og brand kan der dannes sundhedsskadeligenedbrydningsprodukter. Åndedrætsværn er påkrævet.2. Sammensætning / oplysning omindholdsstoffer:Farlige stoffer iht. dansk lovgivning (symbol og R-sætninger for det rene stof):Navn: Konc: Symbol: R-sætninger:- - - -Produktet indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.Eventuelle flygtige stoffer er angivet i pkt. 8 med ppm.6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:Sørg for god ventilation. Undgå indånding af dampe.Personlig beskyttelse: Se pkt. 8.Spild opsamles med absorberende materiale (f.eks. sand, jord,granulat eller savsmuld) og anbringes i engangsbeholder.Bortskaffelse: Se pkt. 13.Rens fortrinsvis med vand og rengøringsmiddel, undgåanvendelse af opløsningsmidler.Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndighederneinformeres.3. Fareidentifikation:Produktet er uden for fareklasse og skal derfor ikke forsynesmed advarselsetiket.7. Håndtering og opbevaring:Håndtering:Undgå hud- og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe ogsprøjtetåge. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikketilladt i arbejdslokaler.Personlig beskyttelse: Se pkt. 8.Opbevaring:Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukketemballage og i overensstemmelse med gældende regler på ettørt og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer.Hold produktet væk fra antændelseskilder, oxiderende stofferog stærkt sure og basiske materialer. Rygning forbudt.Uvedkommende ingen adgang. Åbnet emballage må lukkesomhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.Opbevares frostfrit.


Dana Lim A/S8. Eksponeringskontrol / personligeværnemidler:Tekniske foranstaltninger:Sørg for effektiv tilstrækkelig ventilation. Hvis det ikke er muligtanvendes åndedrætsværn i henhold til kodenummeret(arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummereredeprodukter).13. Bortskaffelse:Rester af produktet er klassificeret som kemikalieaffald:Affaldstype: H Affaldskort: 3.22Dana Taplim - 20-11-03 - side 2/2EAK-kode: 08 04 03 00 (Affald fra vandbaserede klæbestofferog fugemasser)Grænseværdier:Navn: ppm mg/m 3- - -De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse medArbejdstilsynets liste over grænseværdier (okt. 2000).Personlige værnemidler:Åndedrætsværn:-Beskyttelse af hænder:Undgå kontakt med huden. Brug egnedebeskyttelseshandsker. Brug evt. bomuldshandsker somunderhandsker.Øjenværn:Undgå kontakt med øjne. Brug egnede beskyttelsesbriller elleransigtsskærm som beskyttelse mod stænk.Beskyttelse af hud:Undgå kontakt med huden. Anvend evt. særligt arbejdstøj.9. Fysiske og kemiske egenskaber:Fysisk tilstand:Tyk flydendeFarve:GulVægtfylde, g/ml: Ca. 1,1Flammepunkt, °C: -Opløselighed i vand:GodVægt% org. opløsningsmidel: 0Produktet, brandfarlig væske af klasse: Ingen14. Transportoplysninger:Ikke klassificeret som farligt gods under transport.Vej/jernbane:ADR/RID: Klasse/punkt/litra: -Transportnavn: -Sø:IMDG: Klasse: - Pk.gr: -MP: - UN-nr: -MFAG: - EmS-nr: -Shippingnavn: -15. Oplysninger om regulering:I overensstemmelse med "Miljøministeriets bekendtgørelse omklassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring afkemiske stoffer og produkter” og "Arbejdstilsynetsbekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre” er produktetmærket som følger:Faremærkning: -Indeholder: -R-sætninger: -S-sætninger: -MAL-kode: 0-1 (1993)Anvendelsesbegrænsninger: Ingen indenfor produktetstekniske anvendelsesområde.Krav til særlig uddannelse: Ingen særlige.10. Stabilitet og reaktivitet:Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannessundhedsskadelige nedbrydningsprodukter.Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærkt sure og stærktbasiske materialer for at undgå varmeudviklende reaktioner.11. Toksikologiske oplysninger:(Sundhedsfarlige egenskaber)Huden: Gentagen og langvarig hudkontakt kan forårsagerødme og irritation.Øjnene: Stænk i øjnene giver irritation.12. Miljøoplysninger:16. Andre oplysninger:Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vornuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerensarbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dettesikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, atproduktet anvendes som angivet ovenfor, ligesom det erforudsat, at anvendelsesbegrænsninger og krav til særliguddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar atopfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne idette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse afde sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne eringen garanti for produktets egenskaber.Ved uheld og under henvendelse til sygehus eller læge, skaldenne brugsanvisning altid medbringes.Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

More magazines by this user
Similar magazines