12.07.2015 Views

MJN-omsætnings koordinatsystemer - Folkeskolen

MJN-omsætnings koordinatsystemer - Folkeskolen

MJN-omsætnings koordinatsystemer - Folkeskolen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Mohammad J. NasserTilst skole-Aarhus/2012ΜϑΝΜϑΝΜϑΝΜϑΝ-omsætnings koordinatsystemer:km hm dam m dm cm mmcmdmmhmkmmmdam(fra)(til)5104103102101100104105103102101100101104103102101100101102103101100101102102101100101102103104101100102103104105100103104105106103102106101101102101210ar2mm2cm2dm2m2dam2hm2kmar2km2hm2dam2m2dm2cm2mm(fra)(til)1010810610410201081010106104102010210810610410010210410610010210410410010210410610810010210410610810101001021041061081010101210610210210210410210210210haha


Mohammad J. NasserTilst skole-Aarhus/2012ΜϑΝΜϑΝΜϑΝΜϑΝ-omsætnings koordinatsystemer:310121001061061018103cm3dm3m3mm3hm3km3dam3dam3km3hm3m3dm3cm3mm(fra)(til)15101510910610010310910610010310610910010310610610010310610910121001031061091012101510010310610910121015101810910Kl l ml31031031031091031012101210mlKll


Mohammad J. NasserTilst skole-Aarhus/2012ΜϑΝΜϑΝΜϑΝΜϑΝ-omsætnings koordinatsystemer:210(fra)(til)510410310210110010410510310210110010110410310210110010110210310110010110210210010110210310410110010210310410510010110210310410510610310kg hg dag g dg cg mgcgdgmgghgkgdag110110610210610dm³cm³cldllmlhlkldalkl hl dal l dl cl ml(fra)(til)510410310210110010410510310210110010110410310210110010110210310110010110210210110010110210310410110010110210310410510010110210310410510610310m³m³ dm³ cm³


Forklaring: Diagonalen(rødt) skelner mellem gange med 10-potenserog dividere med 10-potenser.Gang med 10-potenser ligger til venstre for eller under diagonalen.Dividér med 10-potenser ligger til højre for eller over diagonalen.Eksempel 1: Omregn 300 dm til m?Find dm i (fra) aksen og m i (til) aksen: Du dividerer med 10300 dm = 300 : 10 = 30 m.Eksempel 2: Omsæt 2,7 cm² til m²?Find cm² i (fra) aksen og m² i (til) aksen: Du dividerer med 10 0002,7 cm² = 2,7 : 10 000 = 0,00027 m².Eksempel 3: Lav 0,45 m³ om til cm³?Find m³ i (fra) aksen og cm³ i (til) aksen: Du ganger med 1000 0000,45 m³ = 0,45 . 1000 000 = 450 000 cm³.Eksempel 4: Omregn 1500 mg til g?Find mg i (fra) aksen og g i (til) aksen: Du divider med 10001500 mg = 1500 : 1000 = 1,5 g.Eksempel 5: Omregn 10 hl til cl?Find hl i (fra) aksen og cl i (til) aksen: Du ganger med 10 00010 hl = 10 . 10 000 = 100 000 cl.Eksempel 6: Omsæt 6,5 m³ til dl?Find m³ i (fra) aksen og dl i (til) aksen: Du ganger med 10 0006, 5 m³ = 6,5 . 10 000 = 65 000 dl.Eksempel 7: Omsæt 175 ml til dm³?Find ml i (fra) aksen og dm³ i (til) aksen: Du dividerer med 1000175 ml = 175 : 1000 = 0,175 dm³.Mohammad J. NasserTilst skole-Aarhus/2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!