HG skal styrkes [PDF] - Handelsskolernes Lærerforening

hl.dk

HG skal styrkes [PDF] - Handelsskolernes Lærerforening

hg skal styrkes – ikke afkortesEN HVIDBOG FRA HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING


IndholdHG skal styrkes – ikke afkortes7Der er brug for en reform af HG9En afkortet HG er en dårlig ide12Virksomhederne ønskerkvalificerede unge14Dokumentation:kvantitativ undersøgelse af HG15Dokumentation:Kvalitativ undersøgelse af HG21”Jeg vil noget med handelog butiksverdenen, HG erden korte vej, men manfår alligevel en ordentliguddannelse. Det vigtigstefor mig er nemlig, at jeghar en uddannelse, somkan give mig et job. Detkan man med HG.”Anna Hagsholm, 18 år, Vamdrup45


hg skal styrkes – ikke afkortesRegeringen har sat gang i et tiltrængt arbej -de med at reformere og forbedre erhvervs -ud dannelserne. Det er ikke et sekund fortidligt. Danmark har en kæmpe udfordringmed erhvervsuddannelserne, der mister tiltrækningskrafthos de unge og tilmed hosde arbejds givere, som burde efterspørgeeleverne efter et afsluttet grundforløb.Et af de erhvervsuddannelsesgrundforløb,der nu er i spil, er HG. HG er handelsskoler -nes grundforløb og er bestemt et forløbmed udfordringer. Både fordi eleverne harvidt forskellige forudsætninger, og fordidet kan være svært at finde praktik stederi erhvervs livet efter grundforløbet.Det har været fremført i uddannelses -kredse, at HG som en del af en kommendereform bør afkortes fra de nuværendetypisk to år til et år.Denne hvidbog dokumenterer, at en afkortningaf HG-forløbet er en dårlig ide – særligt medfokus på de elever, der har faglige eller socialeudfordringer. HG bør fortsat imødekomme alleelevgrupper, og alle elevgrupper kan drage nytteaf et 2-årigt forløb.Vi håber, at indholdet af denne hvidbog kanbruges i reformarbejdet, og ser frem til, at HGikke bliver ringere, men styrkes og udvikles.Det er der brug for.København, april 2013Søren Hoppe Christensen, FormandHL, HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING”Det vil ikke blive det samme. Det socialebegynder først på 2. år. Det socialeholder på folk og gør, at man møder opom morgenen.”Christopher Holm, 20 år, Kolding67


DER ER BRUG FOR EN REFORM AF HGErhvervsuddannelserne har brug for et løft. ForHG’s vedkommende er det især problematisk,at op mod halvdelen af de unge, som påbegynderen merkantil erhvervs uddannelse, ikke fårgjort den færdig.Denne situation er uholdbar, men løsningener ikke at afkorte HG. To helt nye undersøgelser1 , som indgår i denne hvidbog, viser, atHG’s 2-årige grundforløb spiller en væsentligud dannelsespolitisk og social rolle.Således vurderer et markant flertal af handelsskolelærerne,at 30-50 pct. af elevernemangler basale læse-, skrive- og regnefærdigheder,når de påbegynder HG. Og alligevellykkes det i løbet af det 2-årige forløb at fåhævet niveauet så betydeligt, at langt størstepartenaf de unge kommer videre, entenpå hovedforløbet eller i anden uddannelse.Ligeledes viser et kvalitativt studie, baseretpå interviews med 36 HG-elever på 2. år,at et markant flertal af eleverne finder detafgørende for deres mulighed for at gennemføreHG, at forløbet varer mere end et år.HG’s 2-årige grundforløb kan således godtkarakteriseres som en succes, når det handlerom, at elever fra ikke-boglige hjem eller ikkeuddannelsesparateelever gennemfører enungdomsuddannelse. Samtidig viser andreundersøgelser 2 , at selvom frafaldet på HGer stort, så hæves elevernes faglige niveauså meget, at hele 62 pct. af de frafaldne eleverfortsætter med en anden uddannelse. Kun11 pct. forsvinder helt ud af arbejdsstyrken.Dette skyldes især, at eleverne på HG fårtilstrækkelig med tid til at opnå relevantefærdigheder, hvilket vil være helt umuligt iet 12-måneders forløb.Samlet er der ingen argumenter for at afkorteHG. Derimod bør forløbet styrkes og udvik -les, og reformarbejdet bør tage afsæt i denrealitet, at HG i dag har et dobbelt sigte: Bådeat være første del af en merkantil uddannelse”Jeg kunne ikke komme ind på etgymnasium, og mine lærere sagde,at jeg ikke var klar.”1Der er tale om både en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandthandelsskoleelever og lærere, som afdækker elevernes niveau, når detgælder basale færdigheder, faglighed og modenhed, samt konsekvenserneaf en afkortning af HG’s grundforløb til 12 måneder. Undersøgelserne erudført af ADVICE A/S for Handelsskolernes Lærerforening i periodenAnne-Mette Schulze Pettersson, 19 år, Hørsholmfebruar-marts 2013.2”Frafaldet mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser”,New Insight, 2009.89


og samtidig at rumme og løfte en rækkeunge, som får hævet deres færdigheder ogmotivation til et markant højere niveau, derleder dem andre steder hen. Heri ligger enerkendelse af, at HG også efter en reform villevere elever til andre ungdomsuddannelser,selvom målet naturligvis er, at så mange sommuligt fortsætter på et hovedforløb. Skulleen reform medføre, at HG bliver et formeltafsluttet teoretisk ungdomsuddannelsesforløb,vil behovet for, at eleverne forberedespå videre uddannelse, blive endnu større.HG bør udvikles og reformeres ud fra disseretningslinjer:• HG er et grundforløb med en merkantilkernefaglighed, som samtidig har etgenerelt uddannelsespolitisk formål: Delsat kvalificere de unge til at indgå en uddannelsesaftale,og dels at sikre, at de ungekommer videre og får afsluttet en kompetencegivendeungdomsuddannelse.• HG skal være fagligt motiverende ogud fordrende for de stærkere elever. Deskal have kompetencer, så de kan konkurreremed de gymnasieelever, der ogsåsøger praktikpladser på hovedforløbene.Derfor skal grundforløbet differentieresyder ligere, så disse elever kan få flerehøjniveaufag.• HG skal kunne rumme de fagligt svagereelever og øge deres basale færdighederog sociale kompetencer til et niveau, hvorde kan påbegynde et hovedforløb eller enanden ungdomsuddannelse.• HG skal være et grundforløb, der sikrer,at alle elevgrupper opnår den fornødnefaglighed og modenhed, der gør dem efterspurgteaf arbejdsgiverne.• HG skal være et grundforløb, der giveradgang til og merit på andre uddannelser.”I folkeskolen sagde de, at jeg ikke var klog nok tilgymnasiet. Det har altid ligget i baghovedet – detkan jeg ikke. Men kommunen har givet mig gejst ogopildnet mig til at gå på HG.”Luna Pultz Johansen, 24 år, Ballerupsholm1011


EN AFKORTET HG ER EN DÅRLIG IDEIkke engang økonomisk kan der argumente -løb på kun et år. Alt andet lige vil en afkortningEt lavere fagligt niveau. Nogle af de unge, somIngen mulighed for faglig differentiering.res for, at en kortere HG vil skaffe flere pengeaf HG betyde, at især de svageste elever vil fåstarter på HG, har ofte brug for lidt mere tidDer er stort behov for, at eleverne undervisesi statskassen. HG er allerede i dag det absolutvanskeligere ved at gennemføre grundforløbettil at tilegne sig de nødvendige faglige kund-fagligt på forskellige niveauer. Dette vil næppebilligste grundforløb på erhvervsuddannel -og endnu sværere ved at få en uddannelses-skaber. Således vurderer handelsskolelærerne,være muligt, såfremt HG afkortes. Grundfor-serne, og undersøgelserne her i hvidbogenaftale. Og disse unge vil sandsynligvis være forat det især er elevernes faglige niveau, derløbet bliver ikke udfordrende nok for de stær-peger på, at en stor andel af de nuværenderinge rustede og motiverede til at overgå tiltrues af en kortere HG.kere elever 4 , som vil mangle muligheder forHG-elever vil stå uden uddannelsesmulig -anden uddannelse. Resultatet bliver en størrehøjniveaufag, der kan kvalificere dem til prak-heder, såfremt HG afkortes. Man kan frygte,samlet frafaldsprocent end i dag.Dårligere basale færdigheder. Desværre ertikpladser og evt. videre uddannelse. Samtidigat disse unge vil skulle overgå til aktivering/det sådan, at en forholdsvis stor gruppe eleverlades de svagere elever i stikken, fordi der ikkeoffentlig forsørgelse eller påbegynde (ogVigende efterspørgsel fra erhvervslivet.starter på HG uden at kunne læse, skrive ellerbliver tid til at hæve deres niveau i det nødven-måske afbryde) andre, dyrere uddannelses-Udsagn fra virksomhedernes brancheorga-regne ordentligt. Det 2-årige forløb giver demdige omfang.forløb.nisation Dansk Erhverv peger klart på, at enmulighed for at indhente det forsømte. Enkortere HG ikke er interessant. Både på grundafkortet HG udelukker denne gruppe fra atAt regeringen svækker sin egen 95 pct.-af forringelsen af elevernes faglige niveau,få en ungdomsuddannelse.målsætning. En afkortning af HG giver øgetDerudover vil en afkortet HGog fordi eleverne ofte har brug for at modnesudstødning, manglende efterspørgsel frabetyde følgende:socialt. Dvs. en kortere HG vil reducere antalletRingere sociale kompetencer. Den 2-årige HGerhvervslivet og forringede kvalifikationeraf indgåede uddannelsesaftaler. Tal viser ier for mange elever afgørende for udviklingenhos de unge. Og er dermed helt i modstrid medØget udstødning. Hele 74 pct. af handelsskole-øvrigt, at arbejdsgiverne overvejende fore-af deres sociale kompetencer. I nærværenderegeringens egen målsætning om, at 95 pct.lærerne vurderer, at en afkortning af HG viltrækker at ansætte de lidt ”ældre” og merekvalitative undersøgelse påpeger eleverne,af alle unge skal have en kompetencegivendegøre det sværere for eleverne at få en uddan-modne elever 3 .at udviklingen af sociale relationer har megetungdomsuddannelse. Både handelsskole-nelsesaftale. Det samme mønster går igen, nårstor betydning for deres motivation for atlærerne og eleverne frygter, at en afkortetvi spørger eleverne – som helt entydigt svarer,gennemføre HG. Og at dette ikke kan nås påHG vil have konsekvenser for kvaliteten afat de vil have svært ved at gennemføre et for-et år, når man f.eks. kun har oplevet at lideuddannelsen samt for elevernes mulighedernederlag i folkeskolen.på arbejdsmarkedet.”Hvis man har et ”handicap”, så bliver detanerkendt. Der bliver ikke set ned på en somi folkeskolen.”Anita Lippert Holt, 23 år, Vojens3”Tiden er ikke til kortere ungdomsuddannelser”. DE-L, 2012.4CEFU (2011) har i en tidligere kvalitativ undersøgelse påvist, at engruppe af eleverne savner udfordringer på 2. år. Ingen af de 36 adspurgteelever i ADVICE-undersøgelsen pegede på, at de savnede udfordringereller kedede sig på 2. år.1213


VIRKSOMHEDERNE ØNSKERKVALIFICEREDE UNGEDOKUMENTATION:KVANTITATIV UNDERSØGELSE AF HGHandelsskolelærerne er dem, der er tættestpå HG. Det er lærerne, som har den dagligeomgang med eleverne, og som år efter åroplever ændringer i fagligt niveau, socialekompetencer og motivation. Og ikke mindster det lærerne, der tilrettelægger og har ansvaretfor den undervisning, der finder stedpå grundforløbet.På den baggrund er det relevant at tagetemperaturen på HG via en kvantitativ undersøgelseblandt landets HG-lærere. 501 lærerehar deltaget i undersøgelsen fra skoler overhele landet. Data er indsamlet i februar 2013.Der er ikke tidligere gennemført en så omfangsrigkvantitativ undersøgelse af lærernessyn på elevernes faglige og sociale færdighedersamt af deres syn på uddannelsen somhelhed.Profil af HG-eleverneDen generelle vurdering af HG-eleverne er,at de kommer fra hjem uden boglig baggrund,at deres faglige niveau fra folkeskolen er lavt,og at eleverne på den baggrund mangler basalelæse-, skrive- og regnefærdigheder. Samtidiggiver lærerne også udtryk for, at elevgruppener sammensat sådan, at der ud over enforholdsvis stor andel af varierende ”svagere”elever (30-60 pct.) findes en mindre gruppeaf ”stærkere” elever, som er mere afklaredeuddannelsesmæssigt.Især påpeger lærerne (68 pct.), at HG-eleverneforlader grundskolen med et lavt eller megetlavt fagligt niveau, herunder at en stor del afeleverne mangler basale læse-, skrive- ogregnefærdigheder.I tillæg til den kvantitative undersøgelse harlærerne kunnet komme med åbne kvalitativeudsagn om deres syn på HG.”Når Dansk Erhverv spørger medlemsvirksomhederne om deres syn på det 2-årigegrundforløb, giver de alle udtryk for tilfredshed med det, som eleverne rent faktisklærer undervejs, og de kompetencer de kommer ud med.Det merkantile grundforløb giver mulighed for, at den enkelte elev kan opnå enddameget høje uddannelsesniveauer i fagene, som er attraktive for deres praktikvirksomheder.Det merkantile grundforløb giver ligeledes mulighed for, at elever, der erafklarede om, hvilken uddannelse de gerne vil fortsætte deres praktiske oplæringi, kan tilrettelægge et uddannelsesforløb, der stiler mod en bestemt uddannelse.Virksomhederne er desuden er meget tilfredse med, at eleverne gennem det 2-årigegrundforløb bliver mere modne.””Hvis man går tilbage til et 1-årigt HG-grundforløb, så vil man stå i ensituation, hvor eleverne ikke har de rette faglige forudsætninger. Deer ganske enkelt ikke klædt ordentlig på. Vi vil til enhver tid råde voresvirksomheder til at fravælge elever med et 1-årigt grundforløb, hvis dehar muligheden for at få en egnet kandidat med et 2-årigt grundforløb.”Svend Berg, uddannelseschef i Dansk ErhvervAllan Hermansen, Indeks Retail A/S14 15


Hvordan vil du karakterisere elevernes faglige niveau, når debegynder HG, i forhold til dit indtryk af det generelle afslutningsniveaufra grundskolen?Hvor stor en andel af HG-eleverne mangler, efter dinvurdering, basale læse-skrive-regnefærdigheder vedpåbegyndelse af HG?n=501 ■ Ved påbegyndelsen af HG n=50160 %57 %30 %50 %25 %26 %40 %20 %18 %20 %30 %27 %15 %20 %10 %10 % 9 %7 %10 %0 %0 %4 %11 %1 %5 %0 %3 %4 %0 % 1 % 4 %MegethøjHøjHverkenhøjteller lavtLavtMegetlavtVedikkeUnder 10 %10-1920-2930-3940-4950-59 %60-69 %70-79 %80-8990 % ellerderoverVed ikkeHvor stor en andel af HG-eleverne kommer, efter dinvurdering, fra ikke-boglige hjem?Som en del af undersøgelsen har 237 afkunne afslutte HG-forløbet med et tilfreds-lærerne leveret forskellige kvalitativestillende resultat på blot ét år.30 %n=501udsagn om deres syn på HG.2. De socialt og/eller fagligt svagere elever.Disse elever vil ikke få lært nok og vil25 %Hovedsynspunkterne er følgende:heller ikke blive modnet nok af et forkortet20 %18 %21 %17 %HG-eleverne kan inddeles i tre overordnedeHG-forløb.15 %elevgrupper, som vil blive påvirket på for-3. De skoletrætte elever, der ser HG-forløbet10 %5 %0 %7 %6 %0 % 1 % 2 %11 %8 % 8 %skellig vis af en eventuel forkortelse af HGforløbet:1. De fagligt stærkere elever, som er motiveredefor hurtigt at komme igennemsom et nødvendigt onde for at kunne få enpraktikplads.Under 10 %10-1920-2930-3940-4950-59 %60-69 %70-79 %80-8990 % ellerderoverVed ikkeHG-forløbet. En del af disse elever vil godt16 17


Det 2-årige grundforløb løfter eleverne fagligtDer er plads til forbedringer af HGMed udgangspunkt i det faglige niveau eleverne havde, da depåbegyndte HG: Hvordan vil du vurdere elvernes faglige niveau,når de afslutter HG?n=50160 %54 %50 %40 %35 %30 %Elevernes faglige niveau erblevet væsentligt højere,end da de begyndte på HG.Det hænger samtidig sammenmed, at lærerne oplever,at eleverne oplever en øgetmotivation ved at deltage iundervisningen.Hvor stor en andel af HG-eleverne mangler, efter dinvurdering, basale læse-skrive-regnefærdigheder vedafslutningen af HG?■ Ved afslutningen af HG n=50130 %25 %20 %17 %15 %13 %24 % 23 %6 % 5 %3 % 2 %0 % 0 %20 %10 %6 %10 %5 %0 %1 %7 %2 % 2 %0 %Elevernesfagligeniveau erblevet megetringere endforventetElevernesfagligeniveauer blevetringere endforventetElevernesfagligeniveau erblevet somforventetElevernesfagligeniveau erblevethøjere endforventetElevernesfagligeniveau erblevet megethøjere endforventetVedikkeUnder 10 %10-1920-2930-3940-4950-59 %60-69 %70-79 %80-8990 % ellerderoverVed ikkeHvordan vurderer du elevernes faglige afklaring ift. videreuddannelse/beskæftigelse?60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 %■ Meget ringe ■ Ringe ■ Hverken/eller ■ Stærke ■ Meget stærken=50122 %43 %20 %11 %4 %Ved påbegyndelse af HG2 %12 %29 %47 %Ved afslutning af HG10 %Vigtigt er det også, atHG-eleverne i løbet af det2-årige forløb bliver mar -kant mere afklarede omderes videre uddannelseog beskæftigelse. Det eren betydelig styrke ved det2-årige grundforløb, at elevernebliver mere afklaredeom deres beskæftigelsessituation.Selvom handelsskolelærerne entydigt sva - Det hænger nøje sammen med, at 56 pct. afrer, at det faglige niveau såvel som elevernes de adspurgte lærere mener, at halvdelen afmotivation forbedres mærkbart under det eleverne tilhører gruppen af ”svage elever”,2-årige grundforløb, så er der er stadig brug der har direkte behov for det 2-årige grundforløb.Samtidig mener 74 pct. af de adspurgtefor forbedringer. Mange elever er ganskeenkelt ikke uddannelsesparate eller går i gang lærere, at en afkortning af grundforløbet vilmed HG på et meget lavt fagligt niveau. 60 pct. gøre svært eller meget svært for eleverne ataf de adspurgte lærere vurderer, at omkring opnå en uddannelsesaftale.20 pct. af eleverne ikke har opnået de basalelæse-, skrive- og regnefærdigheder ved HGforløbetsafslutning.En lærer udtrykker det således: ”Hvis HG bliver maksimalt 12 måneder,vil det især gå ud over den svage og uafklarede gruppe af elever.Eleverne vil mangle den modning, som to år giver.”18 19


DOKUMENTATION:KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HGADVICE A/S har gennemført interviews med36 elever fordelt på fire fokusgrupper beståendeaf elever fra forskellige dele af grund -forløbets 2. år. Fokusgrupperne og efterfølgendeuddybende samtaler med eleverneer udført i februar 2013 på HandelsskolenKøbenhavn Nord i Virum samt IBC Kolding.Fokusgrupperne bestod af elever fra to specialklasserfor ordblinde samt to almindeligeklasser.Opsummerende kan man således sige, at:En stor gruppe af de unge er helt klar over, atde står med en række sociale og uddannelsesmæssigeudfordringer. Det er et gennemgåendetræk, at eleverne, der går på HG, er sårbareunge. Nogle elever har læringsvanskeligheder,andre har haft problemer i folkeskolen, noglekommer fra socialt dårligt stillede familier, ogfælles for langt de fleste er, at uddannelse oglæring er en stor udfordring, som de hidtil harhaft det svært med.Ingen divergens mellem lærernes ogelevernes syn på HGDet helt gennemgående træk i den kvalitativeundersøgelse er, at elevernes vurdering afderes sociale baggrund, faglige niveau samtkonsekvenserne af en afkortning af uddannelsenpå alle punkter stemmer overens medlærernes vurderinger.HG er et sted med et anerkendende fælles -skab, hvor de unge kan være, som de er.På HG får eleverne støtte og anerkendelsefra både lærere og de øvrige elever. De stærkeindbyrdes relationer er en afgørende motivationsfaktorfor eleverne, og relationerne medvirkertil, at eleverne bliver på uddannelsen.HG er for mange den første skole, hvor de erglade for at være.”Jeg har haft en svær depression. Den fikjeg på gymnasiet grundet et hårdt år påefterskolen. Til sidst måtte jeg droppe ud,og så var HG en bedre løsning for mig.”Margitta Wraae, 19 år, Vamdrup2021


En afkortning af grundforløbet vil tabe en”Jeg har haft en svær depression. Den fik jeg påforhold til læring, og at de har brug for ekstraniveau, der skal til for at komme ind pådel af de unge på gulvet. Alle eleverne i dengymnasiet grundet et hårdt år på efterskolen. Tilhjælp fra lærerne og ekstra tid til at forståandre ungdomsuddannelser, så er de alligevelkvalitative undersøgelse var bekymrede for,sidst måtte jeg droppe ud, og så var HG en bedreopgaverne.på 2. år meget mere målrettede, i forhold tilat en afkortet HG vil medføre, at der ikkeløsning for mig.”hvad de vil med HG. Langt de fleste ser uddan-længere er plads til unge med læringsvanske-”I folkeskolen sagde de, at jeg ikke var klog noknelsen som en god direkte vej til et job. Og deligheder i uddannelsessystemet. Samtidig varInden HG har mange af eleverne levet en nogettil gymnasiet. Det har altid ligget i bag hovedetpeger på, at de både føler sig klar og rustedeeleverne enige om, at de ikke selv ville kunne”omtumlet” tilværelse enten i eller uden for– det kan jeg ikke. Men kommunen har givet migtil at arbejde, men at det kan være svært at fågennemføre en HG, eller at grundforløbet ikkefolkeskolen. Mange var ikke klar til en ung-gejst og opildnet mig til at gå på HG.”en uddannelsesaftale.ville appellere til dem, hvis de kun havde et årdomsuddannelse efter 9. klasse. De har ententil det.taget 10. klasse eller gået på efterskole for atSocialt oplever eleverne alle at blive ”stemplet””Jeg vil noget med handel og butiksverdenen. HGblive modne og fagligt klar til en ungdomsud-af elever på andre ungdoms uddannelser, delser den korte vej, men man får alligevel en ordentligdannelse. Nogle elever har endvidere væretpå grund af deres læringsvanskeligheder,uddannelse. Det vigtigste for mig er nemlig, at jegEleverne har brug for tryggeuden for skolesammenhæng i flere år eller hardels fordi de går på HG. I modsætning tilhar en uddannelse, som kan give mig et job. Detrammer – det leverer HGtaget omvejen via uafsluttede forløb på andredette beskriver de HG som et rum, hvor de erkan man med HG.”ungdomsuddannelser.accepterede, og de ser HG som deres enesteDe fleste af eleverne kommer fra hjem,mulighed for at få en god uddannelse.hvor deres forældre ingen uddannelse har.”Jeg kunne ikke komme ind på et gymnasium, ogEleverne afviser en 1-årig HGDerudover har de unge nogle dårlige oplevel -mine lærere sagde, at jeg ikke var klar.””Hvis man har et ”handicap”, så bliver detser med i bagagen fra deres tidligere uddan-anerkendt. Der bliver ikke set ned på én somEt flertal af eleverne angiver, at de netop harnelsessteder. Faktisk omtales HG som detDe samlede hidtidige erfaringer med uddan-i folkeskolen.”valgt HG på grund af uddannelsestiden. Et årførste sted, hvor de er glade for at være, ognelse er således ikke særligt gode for mangeer for lidt i forhold til deres faglige niveau, oghvor de anerkendes af både lærere og elever.af eleverne. På den baggrund er de unge heltSelvom eleverne peger på, at de alle valgtetre år virker uoverskueligt. Derudover pegeropmærksomme på, at de har få ressourcer iHG, fordi de ikke mener, at de har det fagligede unge på, at de indbyrdes sociale relationer”Det ville lægge for stort pres på folk.HG er for dem, der har brug for lidtekstra hjælp og tid.”Michela Laura Almind, 18 år, Kolding2223


ikke ville kunne nå at blive opbygget på såkort tid. Ligeledes vil de stærke relationer tillærerne ikke opstå, da disse tager tid og forde flestes vedkommende først skabes på 2.år. Det er disse stærke relationer, der gør, atrespondenterne føler sig trygge og motiverestil at færdiggøre uddannelsen.”Det vil ikke blive det samme. Det sociale begynderførst på 2. år. Det sociale holder på folk og gør, atman møder op om morgenen.”Flere elever tror ikke, at der længere vil væreplads til dem, der har læringsvanskeligheder,og mener, at disse vil blive efterladt uden foruddannelsessystemet.En enkelt af eleverne nævner, at det førsteår af uddannelsen handler om at lære, hvaden uddannelse er, og at det først er på 2. år,at eleverne bliver klar til at komme ud påarbejdsmarkedet.”Arbejdsmarkedet ville skulle vise os alt, vi villeikke have styr på noget. De ville helt sikkertende med at finde en anden, der ikke har enHG-uddannelse.”Eleverne er enige om, at de enten ville undladeat starte på HG eller ville droppe ud undervejs,hvis forløbet blev afkortet til et år, og at de iøvrigt ville have meget sværere ved at få enuddannelsesaftale.”Det ville lægge for stort pres på folk. HG er fordem, der har brug for lidt ekstra hjælp og tid.””Jeg synes, det er hul i hovedet at skære et år væk.Jeg ville droppe ud, det ved jeg bare.””Arbejdsmarkedet ville skulle vise os alt, viville ikke have styr på noget. De ville heltsikkert ende med at finde en anden, der ikkehar en HG-uddannelse.”Christian Ørum Schack, 18 år, Lunderskov2425


EN HVIDBOG FRA HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENINGHL - Godthåbsvej 106 - 2000 Frederiksberg - 38 10 88 00 - hl@hl.dk

More magazines by this user
Similar magazines