VorNyt 20, marts 2012 - Vordingborg Kommune

vordingborg.dk

VorNyt 20, marts 2012 - Vordingborg Kommune

LederI dialog og med respektFor et par år siden søgte en af minesønner om optagelse i et kor, der givermange koncerter og som derfor havdeen optagelsesprøve. Optagelsesprøvenvar en god oplevelse for ham, fordiden blev gennemført af en venlig ogmeget kompetent lærer. Men efter etpar dage fik han desværre afslag påoptagelsen.Det interessante ved afslaget varimidlertid, at det var formuleret, så mannærmest blev i godt humør af at læsedet. For det første var det velskrevet.Der var ingen fejl, og det var skrevetligefremt og i letlæst talesprog. Begrundelsenfor afslaget var klar og forståelig,og der var også et par råd til, hvad hanalternativt kunne gøre med sin lyst tilmusik.Dermed blev et afslag til en ok oplevelse,og samtidig efterlod det os meden stor respekt for koret.Jeg ved ikke, om nogle af korets værdierhedder dialog og respekt, ligesomto af vores værdier gør i VordingborgKommune, men jeg ved, at de vargode til dialogen, og at det foregik påen respektfuld måde.Hvad kendetegner den gode dialog hosos i Vordingborg Kommune? Det håberjeg, I af og til drøfter rundt omkring påarbejdspladserne – for kun ved at taleom vores værdier og dele vores forståelseaf dem, kan vi holde dem i live.For mig er der flere forhold, der kendetegnerden gode og respektfulde dialog– og som også blev afspejlet i det, mindreng oplevede med koret.Først og fremmest tror jeg, det erafgørende, at man kommunikerer iøjenhøjde og med respekt for modtageren.Det betyder især, at man brugerformuleringer, som modparten forstår,og som viser forståelse for modtageren.De fleste af os har det jo sådan, athvis man føler sig hørt og forstået, kanman mange gange bedre acceptere, atman ikke nødvendigvis får ret. Et godttjek på, om man skriver på den måde,er at læse det, man skriver, igennemen gang til inden afsendelsen og ligemærke efter i maven, hvordan man selv(eller måske en bekendt) ville have det,hvis man fik sådan en besked. Tilsvarendekan man spole tilbage og tyggepå mundtlige dialoger.Vi er i kommunen fuld af forskelligefagligheder med hver vores fagsprog.Derfor er det vigtigt, at vi kommunikererenkelt, forståeligt og med oversættelseaf fagudtrykkene, når vi ønsker at nåandre, der ikke er fagpersoner.Helt grundlæggende er det vigtigt, at viskriver på godt, letlæst dansk. Det eret håndværk, der kan læres og trænes.De af os, der skriver meget, skal helstvære dygtige og opdaterede på det.Endelig mener jeg, den gode dialog fraVordingborg Kommune tager afsæt i,at vi husker, at vi taler – og skriver - påvegne af hele kommunen. Ligesomvi, når vi går ind i en butik i gågaden,forventer at de ekspedienter vi møder,repræsenterer og taler for hele butikken- sådan forventer vores borgere ogbrugere også ofte, at vi repræsentererhele kommunen som ansatte. Selvomvi naturligvis ikke kan svare for alt, hvadder foregår i en så stor organisation, kanvi lytte til de behov og ønsker, borgernekommer med. Dermed kan vi ofte hjælpemed at løse problemet eller sørgefor, at nogle af vores kolleger løser det.På den måde tror jeg, vi med en godog åben dialog ofte kan nå fra at giveen oplevelse af en kasseopdelt til enhelhedsorienteret kommune, der mødervores borgere som hele mennesker.Jeg vil slutte af med at ønske alle etgodt (og forhåbentlig varmt) forår - ogendelig sige tak for den solide indsatsmed at holde budgettet i 2011, som vinu kan konstatere faktisk holdt for 2. åri træk – det er rigtig godt gået!Tomas Therkildsen, KommunaldirektørVorNyt marts 2012Ansvh. redaktør: Kommunaldirektør Tomas TherkildsenRedaktion: Anette Nøddelund, John Nielsen,Thomas Uhlenfeldt, alle fra Fællessekretariatetsamt Randi Jakobsen fra HR og Ulrik Jensen fraBiblioteket.Fotos: Vordingborg Kommune og Colourbox.Layout og grafisk produktion: Pihl – grafisk designTrykkeri: Grafikom A/S.Trykt på Cyclus Print, som overholder kravene iSvanemærket. Papiret er 100% genbrugspapir.Oplag: 4.000 stk.Bestilling af VorNyt kan ske hos John Nielsen påtlf. 55 36 27 15Du kan være med til at præge bladets indhold:Skriv et indlæg eller kom med idéer til artikler.Sidste frist for forslag til næste nr. er den 1. maj 2012Kontakt redaktionen på kommunikation@vordingborg.dkeller tlf. 55 36 27 13, 55 36 27 14 eller 55 36 27 15.Næste nummer forventes at udkomme i juni 2012.


Ko ifølge Chris MacDonald.”Vær opmærksom pådine tanker, for debliver dine ord.Vær opmærksom pådine ord, for de blivertil dine handlinger.Vær opmærksom pådine handlinger, for debliver dine vaner.Vær opmærksompå dine vaner, for debliver til din skæbne.”UkendtEnergisk og humørfyldt Chris MacDonald på besøgVed et stort fyraftensmøde underholdtog underviste den altidengagerede og medrivende ChrisMacDonald 600 håbefulde ogspændte kolleger.Chris talte ud fra overskriften: ”Livskvalitet,arbejdsglæde og trivsel i hverdagen”,og vi kom rigtig rundt i hjørnerneaf alle tre emner. I næsten tre timerholdt han salen i sin hule hånd medkloge ord, skæve vinkler og humor, oghan fik løst op for vores vintermyosermed gode grin og indspark til refleksion.Det første spørgsmål han stillede salenvar: ”Kan vi være glade hele tiden?”,og han svarede selv: ”Nej – det kan viikke”. Men vi kan gøre en hel del selvfor at være glade i hverdagen – på arbejdet– derhjemme – i samværet medandre mennesker.Humør gi’r energiVores humør er ligefremt proportionaltmed vores energi. Det betyder, at har vilav energi, er vores humør også lavt, ogomvendt. Højt humør giver god energi.Så møder du en ”effektiv sur skid” pådin vej, skal du enten lukke øjnene ellergive et godt smil tilbage.Dermed ikke sagt, at du ikke må væreked af det eller være vred, men du skalhele tiden have en positiv dialog meddig selv, så du ved, hvor du er henne.Er du meget vred – så gå en tur.Den indre koChris tegnede en ”rummelig/ruminerende”ko, en illustration af al den brok,der kan skrue ned for vores livsglædeog arbejdsglæde. Koen har fire maver,og den første mave kan rumme200 liter græs. Når koen hviler, gylperden disse 200 liter græs op i mindreportioner og tygger drøv på det. Dettesidestillede han med alt den brok, somkan dræne os for energi i hverdagen.Som koen tygger på sin mad, tyggervi på vores tanker. Det tager et splitsekundat ødelægge din livskvalitet medkedelige tanker, så du må ikke brugemere end 5 til 10 minutter på en kedeligtanke om dagen. Samlet set måde kedelige tanker ikke fylde mere endhøjst 30 minutter om dagen.Vi påvirker os selv, i hvilken retning vivil gå – og hvilket humør vi vil være i.Vi bliver påvirket af de mennesker, deromgiver os. Ligesom vi påvirker demennesker, som vi omgiver os medeller møder på vores vej.Så find dig et positivt menneske, dukan få energi af, for sure menneskerskrumper din hjerne.Søvn og motion holder dig friskChris beskrev motion som ”hjernegødning”.Når du dyrker motion, stimulererdu din hjerne og derved dit velbefindende.Når du dyrker motion, får du enbedre søvn, og søvn er ligeledes vigtigfor dit velbefindende og udstråling.Chris’ budskab i den anledning var, atvi skal have vores 7 til 8 timers søvnhver nat. For lidt søvn påvirker dig megetnegativt. Du bliver træt, stresset ogfår indlæringsbesvær. Det påvirker dinlivsglæde. Du må ikke gå på kompromismed søvnen.”Har du søvnproblemer, så sluk foralt med knapper (tv, radio, computerm.m.) en halv time før sengetid. Slap afog find roen før du går i seng.Et andet budskab var ”Bliv ved med atlære hele livet – sudoku er ikke nok!”.Her er søvnen også vigtig, da 50 % afvores indlæring sker, når vi sover.Chris MacDonald havde mange flerepointer og beskrivelser, men lad demvære et bidrag til alle de tilstedeværendesegne oplevelser og billeder pånethinden, som vi fik med hjem.Britta Helbech PedersenHR og Personalestaben6 7


Sundhed med dig i centrumNå dit personlige mål med VordingborgKommunes nye sundhedsportal.Nu er der godt nyt til dem, der gernevil leve sundere, men savner redskabernetil at gøre noget ved drømmen.Vordingborg Kommune har indgået etsamarbejde med sundhedsportalen Viivaa,og dermed får alle ansatte adgangtil en portal fyldt med inspiration til ensundere hverdag.Med et medlemskab på Viivaa får manadgang til skræddersyede trænings- ogkostprogrammer, personlige anbefalinger,tusindvis af lækre og sundeopskrifter samt artikler om alt lige frakost til arbejdsliv. Derudover kan denenkelte på Viivaa indgå i et fællesskabmed andre brugere, debattere meddem, blive medlem af relevante gruppereller tilmelde sig arrangementer.Med Viivaa er der ikke tale om enfærdig manual til, hvordan man skalleve sit liv. Viivaa er skabt til almindeligedanskere, der ønsker sundere vaner,men ikke er interesseret i fanatiske ogurealistiske leveregler. Viivaa giver enpraktisk, enkel og handlingsorienteretvejledning for at sikre en livsstilsændring,der kan vare ved.Alle med en mailadresse i VordingborgKommune modtager et login tilViivaa i løbet af marts. Ansatte udenen mailadresse kan oprette en profil vialinket, som findes på intranettet under”Arbejdsmiljø”.Du kan stille spørgsmål til tilbuddet tilHR-konsulent Maj-Britt Otto på tlf.55 36 27 82 eller mbri@vordingborg.dk,mens spørgsmål til selve brugen afViivaa kan sendes til support@viivaa.dk.Nyt fra HRÆndrede vilkår for psykologisk rådgivningFra i år er dersket ændringeri ligningsloven,som betyder,at psykologiskrådgivning ved privatrelaterede problemerer skattepligtig for medarbejderen.Vordingborg Kommune har hidtil haften ordning med Falck Healthcare A/S,hvor medarbejdere har kunnet modtagepsykologisk rådgivning til bådearbejdsrelaterede og privatrelateredeproblemer. Denne ordning er en kollektivordning, hvilket betyder, at allemedarbejdere i kommunen skulle beskattesaf ordningen – uanset om manhar benyttet den.Hovedudvalget har derfor besluttet, atder ikke længere ydes psykologisk rådgivningtil privatrelaterede problemer.Begrundelsen er, at medarbejderneikke skal pålægges en beskatning foren ydelse, som de ikke har modtaget.Fremover vil man kun kunne få psykologiskrådgivning til arbejdsrelateredeproblemstillinger:• Arbejdsrelaterede alvorlige hændelser(ulykker, dødsfald, vold, trusler,alvorlig sygdom).• Arbejdsrelaterede trivselsproblemer(angst, stress, udbrændthed, mobning,chikane, omstrukturering ogfyring).• Støtte til krisestyring til ledelse ogmedarbejdere ved alvorlig ulykkeAlle fastansatte medarbejdere harmulighed for at søge gratis og anonymhjælp gennem HR- og Personalestaben,som visiterer til psykologisk rådgivning.Man kan ringe til lokalnumrene2782, 2783, 2784 eller 2786 – med5536 foran, hvis du ringer udefra. Dukan læse mere om ordningen på intranettetunder Arbejdsmiljø – Psykologiskkrisehjælp.Eva Rasmussen,HR- og Personalestaben


Knudshoved Odde er min favoritMit yndlingsstedSom barnefødt i Nyråd har jeg rigtigmange yndlingssteder i lokalområdet,bl.a. Vintersbølle Skoven og Kulsbjergområdet,men de seneste år er det dogKnudshoved Odde, der er blevet minfavorit, og som jeg nyder både til landsog til vands.En tur på mountainbike langs vandetfra Orevej, igennem Oreby- og Knudsskov,til spidsen af odden tager en godtime fra Vordingborg By, og det er enpragtfuld tur med meget afvekslendenatur og spændende dyreliv, og noglesteder også et ret udfordrende terræn.Mest nyder jeg dog at tage båden ogkaste anker ind under land ved Orebyskoveni bunden af odden, her kanopleves den mest fantastiske kystskovi området. Når man har udenbysgæster, giver det virkelig et plus, hvisman pakker til et godt måltid, somså kan nydes med denne storslåedeudsigt. Samtidigt er der med kun ca.1 meters dybde flere revler med denfineste sandbund, som om sommerengiver mulighed for også at komme entur i vandet. Bemærk, flere gæster harefterfølgende forsøgt at finde stedetfra landsiden, hvilket kan være ganskevanskeligt, derfor har de også døbtstedet ”Den hemmelige Strand”.Jeg sender stafetten videre til BjørnHaldur, Langebækskolen.Jesper Nielsen, IT-stabenKysten ved Orebyskoven i maj måned.Nyt om navneHer bringer vi navnene på jubilarer samt kolleger, der er fratrådt tilpension eller efterløn. Husk at indberette navnene fra jeres enhedtil det lønteam, I hører under.25 års jubilæumNavnAnette Lis JensenCarsten Fini Holse OlsenCharlotte KarstensenJeanette Pia AndersenJytte Edy FrandsenKirsten Marie BruunLissi Birgit HenriksenMette CarbelMona Irene HansenPaul Debois40 års jubilæumNavnJohanne RasmussenTove Merethe NielsenArbejdsstedMarienberg SkoleMarienberg SkoleDagtilbudTroldehavenDistrikt VintersbølleDet Beskyttede Værksted, VordingborgDagplejenFanefjordskolenDistrikt RosenvangPlan og MiljøArbejdsstedPlan og MiljøFanehavenFratrådte på grund af pension/efterlønNavnArbejdsstedAase LarsenBorgerservice StegeAase PedersenVærestedet OasenAnnelise HøghIselingeskolenBente MadsenPsyk.- HandicapBirgit Irene Schou Nielsen Distrikt UlvsundBodil RommeDistrikt UlvsundBodil SodborgØkonomistabenBritt Rodal RichlandBo og Naboskab, VordingborgHanne Engel Frederiksen Stege SkoleHelge HedegaardSocialpsykiatrien VordingborgInge-Lise DjørupDistrikt UlvsundInge Kasimira CarlsenDistrikt FjordgårdenLene Bjerringgaard Nissen Børnehuset NordlysLene J.E. RasmussenDistrikt FjordgårdenLis SteenAbildhøjskolenLisbeth S. KnudsenDistrikt FanefjordLissi Birgit HenriksenDagplejenMarion RavnAutismecenter StorstrømMargit ThygesenBorgerservice VordingborgShyamaladevi Santhirasegarram Autismecenter StorstrømSonja Rigmor Nikolajsen Distrikt VintersbølleSusanne Juul JensenDagplejenUlla LarsenSocialpsykiatrien VordingborgYrsa Maja WalczakDistrikt Vintersbølle10 11


Interne kursus- og uddannelsestilbudFor alle ansatteOrienteringsmøde om efteruddannelseTid og sted: 24. april 2012, kl. 13 -16,Vordingborg Rådhus, ByrådssalenTilmeldingsfrist: 19. april 2012 via kursusportalen.Yderligere oplysninger fås hos Eva A. Rasmussen på55 36 27 83 eller eara@vordingborg.dkErgonomi for DaginstitutionerTid og sted: 8.maj og 12. juni 2012 kl. 12.30 - 16.00i kantinen på Vordingborg rådhus.Tilmeldingsfrist: 24. april 2012 via kursusportalen.Kontaktperson i HR- og personalestaben erMaj-Britt Otto, mbri@vordingborg.dkFor ledereHåndtering af sygefravær m.m. for ledere med personaleansvarTid og sted: 28. marts 2012 kl. 8.30 - 11.30 i kantinen på Vordingborg Rådhus.Tilmeldingsfrist: 16. marts 2012 via kursusportalen.Yderligere oplysninger fås hos Britta Helbech Pedersen på 55 36 27 86 ellerbrhp@vordingborg.dk.Kursusbeskrivelser og tilmeldingsprocedureDu kan se kursusbeskrivelserne på kursusportalen på intranettet.Send din tilmelding gennem kursusportalen, efter aftale med din nærmesteleder.Hvis du er usikker på, hvordan det skal gøres, eller ikke har adgang til intranettet,kan du kontakte HR- og Personalestaben, tlf. 55 36 27 83 eller 55 36 27 82.Førstehjælp og brandbekæmpelseTid og sted: 9. og 10. maj 2012 kl. 9 - 16i kantinen på Vordingborg rådhus.Tilmeldingsfrist: 27. april 2012 via kursusportalen.Alle kurserne afsluttes med en test, og deltagerne fårefterfølgende udleveret et kompetencegivende godkendtkursusbevis.Kontaktperson fra HR- og personalestaben erMaj-Britt Otto, mbri@vordingborg.dkFor jer, som ikke har nem adgang til intranettet, kan kursusportalen findes påinternettet på webadressen: http://www.futurematch.dk/portal/vordingborg/.HR- og Personalestaben, Eva Ahrenst RasmussenVelkomstmøde for nye medarbejdere og ledereDen 8. juni 2012 kl. 8.30 - 11.30i kantinen på Vordingborg Rådhus.Tilmeldingsfrist: 29. maj 2012 via kursusportalen.Alle nye medarbejdere og ledere skal deltage i etvelkomstmøde.Tilmeld dig nyhedsbrevet med aktuelle nyheder fra kommunenSom noget nyt kan man nu abonnere på et nyhedsbrev, der hver fredag bliverudsendt med aktuelle nyheder her fra Vordingborg Kommune.Nyhedsbrevet dækker alle fagområder og giver et godt indtryk af, hvad derforegår på mange felter. En gang om måneden indeholder nyhedsbrevet et kortresumé af de vigtigste punkter fra mødet i kommunalbestyrelsen aftenen før.Du tilmelder dig nyhedsbrevet inde på kommunens hjemmesidewww.vordingborg.dk – se efter kuverten i højre side af forsiden.

More magazines by this user
Similar magazines