SEXTlPS TlL LU FORMANDSVALG - Danmarks Landboungdom

landboungdom.dk
  • No tags were found...

SEXTlPS TlL LU FORMANDSVALG - Danmarks Landboungdom

formandsvalgDet er dig, der bestemmernr. 3 maj 2008sextips til luJoan Ørting på besøgvokseværkhimmelstormerneklub med fremgang


Leder:Tekst: Arne BuchholtFoto: LUHvor skal vi hen, do?Selvfølgelig til Ho Feriecenterden 26. april!Tiden går hurtigt, og snart erdet igen tid til Årsmøde i LU.Og denne gang bliver det i heltnye rammer! Stedet har vi aldrigprøvet før, mødeformen er ogsåny, og alle løjerne sluttes af meden kæmpe gallafest. Så det bliverhelt sikkert både festligt ogfornøjeligt!Nu vil jeg ikke løfte sløret formeget, men jeg kan godt sige, atman kommer til at opleve ledelsenpå slap line denne dag. Årsmødeter jo tidspunktet, hvor viskal vælge nye medlemmer tillandsledelsen og ikke mindstny formand. Og det bliver megetspændende, hvem det skalvære.Jeg har efterhånden oplevet endel gange, at det i LU kredse erblevet diskuteret, om formandenskal være politisk eller mere organisatorisk.I mine øjne er detspørgsmål ikke så væsentligt.Hovedsagen er, at man brænderfor sin forening og vil gøre enindsats for den.Og politikken? Den slipper manikke for. Stort set alt i LU ogandre foreninger har på et ellerandet plan noget med politikat gøre. Selv et traktortræk kanpludselig have skræmmende2meget med politik at gøre! I forbindelsemed Årsmødet 08 læggerlandsledelsen op til, at alleaktive medlemmer skal havestemmeret. Så der bliver virkelignoget at komme efter. Ogmon ikke kursus og aktivitetsudvalgethar en lille overraskelsemed til eftermiddagen?Årsmøde 08 afsluttes selvfølgeligmed en god fest, hvor du kanmøde dine LU venner fra nær ogfjern. Kender du ikke så mangeendnu? Ja, så er Årsmødet etgodt sted at starte!SES VI? DET TROR JEG NOKLIGE VI GØR!


INDHOLD:Forsidefoto: Jesper Hall4 Farvel fra Steffen Damsgaard6 Eva tændte etableringsdrømme8 Joan gav LU røde kinder10 Gokart og pizza i Viborg12 Hvad skal du have i løn?14 På glatbane med 20 tons gyllevogn16 Traktortræk kalender 200818 Med RYE i Budapest20 Med Fie på Martskursus22 Vokseværk i Himmerland25 Mester svinger pegepinden26 Optakt til årsmødet30 LU Sommerfest31 Opslagstavlen og Til du brækker dig....Ny Landbrugsuddannelseside 12Store maskiner på isside 14Rural Youth Europeside 18Himmerlændinge medvokseværkLU:3side 22


LU:Tekst: Steffen DamsgaardFoto: Jesper HallFarvel fraFormand SteffenKære LandboUngdomEfter fire år som formand forLandboUngdom har jeg valgt atstoppe som landsformand. Deter en stor beslutning for mig, forLandboUngdom har betydet megetfor mig ikke bare i tiden somformand, men også i tiden fra lokalbestyrelsesmedlem og vejen tillandsformandsposten.Men jeg har også en god fornemmelsei kroppen over at komme videremed andre udfordringer, somnetop er blevet mulige på grundaf min post som landsformand iLandboUngdom.Det har været en kæmpe udfordringog en meget spændende postat være landsformand i Landbo-Ungdom. Det har været fire spændende,lærerige, sjove, foranderligeog udfordrende år som jeg føler,har flyttet LandboUngdom i en positivretning med flere flotte resultater.Det er også en formandspostsom for mig personligt har lært migrigtig meget og givet mig en utroligmasse erfaringer og kompetencer,som jeg kan bruge videre.Når jeg ser tilbage på min tid iLandboUngdom, så er der en langrække begivenheder og resultatersom jeg kan se tilbage på medglæde. Fx:• Ny fælles landbrugsuddannelse.• Praktikgodkendelsessystem ilandbrugsuddannelsen og elevbesøg.• En ny lederuddannelse i landbrugsuddannelsen.• Rekrutteringskampagnen JordenKalder.• Kampen for landdistriktsmidler.• Forbedret YJ-låneordning.• Vært for CEJA-konference.• Etableringskonference ”FølgDrømmen”.• Konkurrencen ”LandbrugetsBedste Arbejdsplads”.• Konkurrencen ”FremtidensLandmand”.• LU-Festivalen.• Efterårsseminaret med RuralYouth Europa.• Ansættelse af 1-2 foreningskonsulenter.• Oplæg til ny struktur i foreningen.Repræsentantskabet lavesom til Lederforum. Og nyt Årsmødemed direkte medlemsdemokrati.• Rekrutteringskampagne til nyeModul 1 klub.Det er bare nogle af de ting, somvi i Landsorganisationen har arbejdetmed i de seneste fire år, listener meget meget længere. Deter selvfølgelig ikke noget, jeg harklaret selv alene. Det hele kun-4ne kun lade sig gøre med mangerigtig gode ledelsesmedlemmershjælp og med et sekretariat beståendeaf meget dygtige medarbejdere.Samarbejdet til lokalbestyrelser,regionsbestyrelser og regionalekonsulenter har også været supergodt og altafgørende for at heleorganisationen har kunnet udviklesig. Uden engagerede medlemmerog dygtige bestyrelsesmedlemmerså er LandboUngdom intet. Jegkan kun anbefale, at netop DUengagerer dig i LandboUngdompå én eller anden måde. Det kanføre vidt. Måske bliver DU en dagden næste landsformand, hvemved?Jeg er glad for at videregive styringenaf LandboUngdom til andreengagerede mennesker, somvil sætte sine præg på foreningen.Med disse ord vil jeg sluttemin ”nekrolog” og ønske Landbo-Ungdom alt mulig held og lykke ifremtiden.Seneste nyt:Lige før bladets deadline blev detafgjort, at Steffen nu er ny formandfor Landdistrikternes Fællesråd efterat have vundet formandsvalgeti LDF over den siddende formandLone Andersen. Et stort tillykke tilSteffen med den nye titel.(red.)


BANGSBO EQUIPMENT - KLÆ’R DIG PÅ15%RABATNår du eller arbejdsgiveren køber arbejdstøj hosBangsbo Equipment ApS, gives der 15% rabat tildig, arbejdsgiveren, dine kolleger eller andre.Alle kan stå som købere og få rabatten, nårblot tøjet bestilles via dig som medlem afLandboUngdom.GEVINST HVER GANGSom om det ikke var nok,giver viefterfølgende10%af din købesum til DIN lokaleLandboUngdom forening.Er der spørgsmål, eller ønskes der besøgkan henvendelse ske til:Web adm./lagerBettina SeerupTlf. 98 48 48 93lu@bangsbo-equipment.dkSalg og markedsføringCarsten LundsgaardTlf. 61 76 97 21cl@bangsbo-equipment.dkSHOPPEN ER ÅBENDØGNET RUNDT PÅlu.bangsbo-equipment.dkPerspektivvej 2 ∙ 9900 Frederikshavn ∙ Telefon 98 48 48 93 ∙ Fax 98 48 49 93 ∙ lu@bangsbo-equipment.dkwww.bangsbo-equipment.dk


LU:Etableringskonference:Tekst: Claus QuidingFoto: Ninna Dreyer StaugaardEva Kjer Hansen tændteetableringsdrømme hos250 unge landmændFødevareministeren fik masser af opgaver med sig hjem, efter athave været i debat med 250 unge landmænd på LandboUngdomsetableringskonference.Festsalen på Dalum Landbrugsskolevar fyldt til sidste plads, daLandboUngdom torsdag den 13.marts havde inviteret til etableringskonferencen”Følg drømmen”.250 unge fra hele landethavde taget turen til Odense,for at få input og næring til deresdrøm om at blive selvstændig.En af deltagerne var BjørnBorup fra Brønderslev. ”Jeg har ilidt over et år, været på jagt efteren kvæggård, som jeg kunneovertage. Gerne i samarbejde medandre eller sammen med en etableretlandmand, men jagten harhidtil været forgæves. De krav vistår overfor i dag, når vi vil etablereos, er ganske store, og i renhandel kræver bankerne mindst1,5 millioner kroner i opsparing,hvis man fx vil købe en gård til24 millioner kroner og det tagertrods alt lidt tid at spare dem op,”fortæller Bjørn Borup.Væk med successionsreglerneDerfor er hans drøm, at lave etpartnerskab med en etableretlandmand, og på et senere tidspunktselv overtage gården. Mende regler der i dag er i forholdtil succession i forbindelse medet generationsskifte, er den ungelandmand ikke tilfreds med, og detfik fødevareministeren at mærke.”Jeg vil gerne have, at hun laversuccessionsreglerne om, så periodennedsættes fra de tre år, dener i dag. Ja, helst skulle hun heltfjerne tidsgrænsen, den sætter enstopper for mange generationskifti landbruget,” vurderer Bjørn Borup.Han kunne glæde sig over, atideen om ændring af successionsreglernevar et af de punkter, som6Eva Kjer Hansen skrev ned på sinblok under debatten med de ungeiværksætterspirer. Desuden varforsamlingen utilfreds med kommunerneslange behandlingstider iforhold til miljøgodkendelser, det


emne fik også plads på ministerenshuskeliste.Vi kan sælge tid, ro og naturKonferencen bød foruden ministerensbesøg også på oplæg omFødevareminister Eva Kjer Hansen i debatmed 250 etableringsparate unge landmænd.Formand for LandboUngdom SteffenDamsgaard og fødevareminister Eva KjerHansen diskuterer etableringsmulighederfor unge landmænd på konferencen ”Følgdrømmen”.mere utraditionelle mulighederfor erhverv på landet. Blandt andetfra Jimmy Havgaard, stifter affirmaet Rævhede Naturprodukter,som gav sin opskrift på, hvordanman kan opdyrke et nicheprodukt,i hans tilfælde er det specialiteterfra vildt. Fremtidsforsker JesperBo Jensen rundede dagen af medet kig ud i fremtidens landdistrikter,og han gav nogle bud på, hvilkemuligheder der ligger og venterpå at blive opdyrket. Her varhovedpointen, at fremtidens luksusbliver tid, ro og natur, og defindes ude i de danske landdistrikter.Derfor skal folk i landdistrikterneefter hans mening udnyttede ting, de har, og sælge sig pådet, i stedet for at forsøge at flyttebymidten derud. Arrangørerneaf konferencen var efterfølgendegodt tilfredse med forløbet. ”Detvar flot med så stor opbakning,tænk sig, at over 200 af de fremmødte,sad med drømmen om, atblive selvstændige i landbruget elleri nær tilknytning til landbruget,og det er på trods af den galoperendestruktur udvikling, vihar oplevet de seneste 10 år. Bådejordpriser og ejendomspriser er jomeget høje, men det kvæler åbenbartikke drømmen om et liv somselvstændig, og det er da skøntog meget lovende for fremtideni dansk landbrug,” understregerSteffen Damsgaard, formand forLandboUngdom.7


LU:SexologrødeMidtVest LandboUngdom havdebesøg af Danmarks lækreste sexologJoan Ørting. 140 unge varmødt frem på CVU Vita i Holstebro,hvor foredraget blev holdt,og stemningen var forrygendehele vejen gennem det 1½ timeslange foredrag, fortæller ungdomskonsulentErik A. Kjeldsen. –Der var mødt en god blanding aflu-medlemmer og sygeplejeskeogpædagogstuderende frem, sådet var en god cocktail, fortællerhan. Joan Ørting var fuld afspræl, og hendes baggrund somuddannet skuespiller gjorde, atder var gang i den i Holstebroden aften. En af deltagerne LUmedlemSteffen Lund, var megettilfreds med udbyttet af foredraget.– Det var vildt godt, stemningenvar god og der blev grinet enmasse. Hun gik direkte til folk, ogstillede meget personlige og nærgåendespørgsmål til os deltagere,da var det svært ikke at blive lidtrød i kinderne, griner Steffen. Hanvar sammen med de andre deltagereblevet opfordret til, at skrivespørgsmål ned på en seddel,som Joan Ørting så ville svare på.– Episoden med spørgsmålene frasalen var super god. For hun fiknogle fra publikum op på scenenfor at læse spørgsmålene op for8


Tekst: Claus QuidingJoan Ørting gavkinder og gode fifhende, og de spørgsmål var altsåret heftige, husker Steffen. Efter athave klædt deltagerne på i forholdtil gode ideer til sexlivet, skulleJoan Ørting skynde sig tilbage tilKøbenhavn for at træne til næsteuges afsnit af ’Varm på is’. Så næstegang der er fest i LU, skal dugå efter dem med en T-shirt, hvorder står – Jeg var til foredrag medJoan Ørting, så ved du, at du fårdet bedste med hjem.Ta’ med LandboUngdom og Modul 1 klubben til …Torsdag den 5. juni 2008 (Grundlovsdag)Busturen begynder om natten (cirka kl. 3) med opsamling fra Aalborg og ned gennemJylland. Ankomst til parken i Soltau, Tyskland omkring åbningstid kl. 9.Aftensmad spises i parken inden afgang kl. 18.30. Herefter køres mod Danmarkmed afsætning op gennem Jylland og ankomst i Aalborg ved midnat.Deltagere fra Sjælland, Fyn og øerne stiger på bussen i Kolding.Pris: 495 kroner (inkl. bus og adgang til parken)Måltider, enkelte aktiviteter, souvenirs og drikkevarer er for egen regning.Der er plads til 70 deltagere på turen.Tilmeld dig og de andre fra din forening/Modul 1 klubtil din ungdomskonsulent senest den torsdag den 15. maj.Turen arrangeres af LandboUngdoms Aktivitets- og Kursusudvalg.Har du spørgsmål om turen, så kontakt Boon på 2047 7155.9


LU:Tekst og foto: Ian LyngOpskriften på godtbestyrelsesarbejdeI region Viborg LandboUngdom erder tradition for, at vi starter detnye år med en ryste-sammen-turfor nye og gamle bestyrelsesmedlemmer.Efter den sidste lokalforeninghar konstitueret sig, er dettid til at vi mødes og ser de nye an!Skive Gokart og Paintball er blevetstedet, hvor vi mødes til benhårdtrace, pizza og socialt samvær. Iregion Viborg tror vi på, at konkurrence,mad og drikke samt engod snak er en sikker vej til et årmed sammenhold i bestyrelserneog venskab på tværs af de lokalegrænser.Skulle du og din lokalforening nuhave fået lyst til et lignende arrangement,skal du blot finde følgendeingredienser og følge den nedenståendeopskrift.Du skal bruge:• 8 blandede Goliatpizzaer fra byensbedste pizzabager• Øl og vand• 20 gamle og 10 nye bestyrelsesmedlemmer• 6 gokarts• Højt humør og en knivspids selvironiSådan gør du:Invitation sendes ud ca. 10 dagefør arrangementet – husk at få alledata med! Banen er naturligvis reserverettil to timer.Vi mødes ca. 45 minutter før løbetskydes i gang og indtager pizzamed højt humør og med let mobningaf de nye i forsamlingen.Der laves 6 hold med 5 blandedebestyrelsesmedlemmer fra hele regionen.Husk at ryste godt så medlemmerneblandes.Alle deltagere ifører sig de obligatoriskekøredragter og hjelm ogfår informationer fra den lokale”Thorkild Thyrring”.Der køres løb i to timer, hvor derpå banen bliver givet og taget ikurver og på langsider. I restaurantenbliver den aktuelle stillingenivrigt diskuteret samtidig med,at der skabes venskaber på tværsaf lokalforeningerne.ResultatetSelve ideen, at ryste nye og gamlebestyrelsesmedlemmer sammengennem en fælles positiv oplevelse,har faktisk en del år på bageni region Viborg LandboUngdom.Tidligere har vi prøvet så forskelligeting som motionscenter, svømmetur,Stand Up-show og nu forandet år i træk gokart. Resultathar hvert år været en samlet bestyrelse,der kender og respektererhinanden og derved får en massebestyrelsesarbejde fra hånden tilglæde for alle medlemmer i regionViborg LandboUngdom.Go appetit ;-)10


SituationØnskeLøsningLandmand in speEgen bedriftRådgivning i Danske Banks landbrugscenterFordele til medlemmer af LandboUngdomSom medlem af LandboUngdom kan du blive kunde i etaf vores regionale landbrugscentre, hvor du får en fuldtidslandbrugsrådgiver – og en række kontante fordele.Læs mere om at være kunde i vores landbrugscenter påwww.landboungdom.dk og www.danskebank.dk/landbrug.11

More magazines by this user
Similar magazines