Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

2 Metode2.1 Indledende metodiske overvejelserProjektets indledende søgen er, at belyse corporate branding og at måle den potentielleøkonomiske værdi, det tilfører virksomheder. Således er vi af den opfattelse, at vi blivernødt til at afdække alsidigheden i begrebet, for at kunne begribe det. På nuværendetidspunkt skal det ikke være noget hemmelighed, at corporate branding er en kompleksstørrelse, hvorved en indsigt i begrebet kræver, at afdække et bredt udsnit af felte tsberøringsflader. Af samme årsag har vi også søgt at belyse et antal målemetoder, der kanudgøre et repræsentativt udsnit af de forskellige tilgange hertil, som vi har registreret.Desuden har vi valgt at inddrage tre banker, som udgør vores empiriske indsigt ivirksomheders forståelse, anvendelse og vurdering.Da vi er skeptiske og forbeholdne overfor den beviselige økonomiske værdi af corporatebranding, afspejler ”anden” del af vores problemformulering alternative begrundelser for,hvorfor virksomheder vælger at corporate brande. Denne todeling af projektet har vi valgtat betegne som en opdeling i henholdsvis en indfaldsvinkel og en udfaldsvinkel.Indfaldsvinkelen på projektet bliver derfor, at vi indkredser og problematiserer begrebetcorporate branding og i henhold til målemetoderne vurderer, om det er beviseligt, at detkan betale sig. Med udfaldsvinkelen stiller vi spørgsmålstegn ved dét, der bryder med denlogik, vi tidligere har iagttaget virksomheder med. Hvis virksomheder ikke ved, om det kanbetale sig at implementere og anvende corporate branding, hvorfor gør de det så?2.2 Valg af optikker og teorierI dette afsnit vil vi gøre rede for de teorier, vi har valgt at inddrage i projektet, samt hvorforvi har valgt dem. Vi vil komme ind på deres videnskabsteoretiske baggrund, hvordan vibruger dem i forhold til hinanden og hvilke forbehold, der eventuelt bør tages ved brugenaf dem. Årsagen hertil skal ses ud fra, at det teoretiske fundament for projektet er inddelt iflere lag i forhold til de forskellige teoriers abstraktionsniveau og formål i projektet.10

More magazines by this user
Similar magazines