Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

7 KonklusionI dette projekt har vores overordnede søgen været, at analysere og afdække corporatebranding, som har opnået stigende indflydelse og udbredelse, indenfor det organisatoriskefelt, som det er en del af. Vi har registreret, at begrebet nævnes i adskilligevirksomhedsmæssige sammenhænge, samt at mange virksomheder ogmanagementteoretikere udtrykker, at corporate branding er den eneste måde, hvorpåvirksomheder kan efterkomme de flertydige krav, som samfundet stiller. Eftersom begrebetsåledes har opnået en bred accept, har vi undret os over, hvorvidt det har en beviselig værdifor virksomheden, som kan begrunde dets udbredelse. På baggrund heraf har vi stilletspørgsmålet; ”Kan det bevises at corporate branding kan betale sig? Hvis ikke - hvadkan så begrunde dets udbredelse?”.For at kunne undersøge, om corporate branding kan betale sig for virksomheder, fandt videt nødvendigt at analysere begrebet samt redegøre for, hvorledes det kan måles ud fra etteoretisk og et empirisk perspektiv. I denne gennemgang erfarede vi, at begrebet corporatebranding besidder et antal forskellige betragtninger og dimensioner, og kan siges at dækkeover store dele af virksomheden og dens handlen. Desuden fandt vi, at de målemetoder,som vi har redegjort for, ikke formår at afspejle den reelle værdi af corporate branding.Endvidere viste vores interviews med bankerne, at de opfatter corporate brandingforskelligt, og at ingen af dem formår at måle den eksakte værdi heraf.I vores videre analyse af corporate branding, målemetoderne og bankernes betragtningerfandt vi frem til at der, i forsøget på at måle begrebets økonomiske effekt, opstår enproblematik omkring, hvad begrebet dækker over, og hvad det specifikt kan tilskrives.Dette skal forstås i forhold til, at værdien bliver skabt imellem virksomheden og densinterne og eksterne interessenter. Ydermere kan effekter af corporate branding som f.eks.medarbejdertilfredshed og et positivt image blandt forbrugerne, være svært at estimere ogopgøre i økonomiske termer. Afsluttende, i projektets første del, fandt vi frem til, atcorporate branding er en kontinuerlig og langsigtet strategi, som er svær at gøre målbar.Bankernes udtalelser afspejlede også kompleksiteten i en finansiel måling, idetrespondenterne påpegede, at de ikke kan bevise, at corporate branding medfører etfinansielt afkast. De er dog til stadighed overbeviste om, at corporate branding har enpositiv økonomisk effekt for de respektive virksomheder.101

More magazines by this user
Similar magazines