Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

Da vi på baggrund af ovenstående observationer kunne konkludere, at en finansiel målingaf et corporate brand er svær at gennemføre, undrede vi os over, hvorfor flere og flerevirksomheder vælger at investere i corporate branding, når det ikke kan bevises, at de kantjene penge på det.For at undersøge dette paradoks, fandt vi det relevant at skifte vores erhve rvsøkonomiskeoptik ud med et sociologisk, nyinstitutionelt perspektiv.Ved at anvende tre teoretikeres forklaring på, hvordan og hvorfor organisationer påvirkesaf udefrakommende faktorer, analyserede og diskuterede vi nogle formodninger ombankernes begrundelser for at vælge corporate branding. Her kom vi bl.a. frem til, atbeslutninger om valget af corporate branding bliver taget på et begrænset rationeltgrundlag, idet virksomheder påvirkes af forskellige isomorfe processer. Disse processerindbefatter henholdsvis implicitte og eksplicitte forventninger og regler fra interessenterne,som den enkelte virksomhed skal forholde sig til. Virksomhedernes egen usikkerhedresulterer i, at de imiterer hinanden, idet det forekommer mere sikkert at vælge metoder,som andre virksomheder anvender.Samtidig kom vi frem til, at virksomhedernes valg påvirkes af dens brug af akademikereog fagfolk, idet disse søger at legitimere deres egen og begrebets berettigelse igennemderes arbejde.Vi kan derfor konkludere, at det på nuværende tidspunkt ikke kan bevises om corporatebranding kan betale sig, samt at dét, der kan begrunde dets udbredelse er forskelligesamfundsmæssige, faglige og netværksrelaterede processer, som påvirker virksomheder ien retning mod øget homogenitet.102

More magazines by this user
Similar magazines