Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

overveje, i hvor høj grad corporate brandings elementer adskiller sig fra de foregåendemanagement trends, som corporate culture, corporate religion, værdibaseret ledelse osv.osv. Umiddelbart synes mange af de samme elementer at gå igen. De kredser alle omorganisationers og interessenternes bløde og uhåndgribelige sider, der skal tilpasses demange legitimitetskrav, som virksomheder oplever fra samfundet. Således kunne andrebegreber, der indeholder ’noget’ med værdier og kultur, være et godt udgangspunkt for atkomme i betragtning som en eventuel afløser for corporate branding. Man kunne derforforstille sig, at vores og andres kritiske tilgang til corporate branding, kunne have enindflydelse på, at dets oplevede nytteværdi er blevet ”mindsket”, og at flere virksomhedermåske vil fravælge begrebet, til fordel for den næste management trend.Den manglende målbarhed, vi har registreret i vores opgave, bevirker dog, at det hellerikke kan påvises, at corporate branding ikke kan betale sig! Dette synes vi er en interessantpointe i forhold til, at det derved bliver lige så svært at dementere berettigelsen for atcorporate brande, da man reelt ikke kan vide, om man går glip af en stor profit. I dette lyskan fremtiden for corporate branding, i henhold til vores vinkel, bestemmes ud fravirksomhedernes ”religion”, samt de isomorfe påvirkninger virksomheden ligger under for.Derved har corporate branding i realiteten mulighed for at institutionalisere sig som en fastvirksomhedsdisciplin, på lige fod med andre.Ydermere gælder det for disse værktøjer og metoder, som involverer bløde oguhåndgribelige værdier er, at de i mange tilfælde kan have en effekt, uanset om de reeltbidrager virksomheden med noget nyt. Det siges jo, at tro kan flytte bjerge. I forlængelse afdenne metafor kan vi sige, i henhold til den imiterende isomorfi, at hvis investorer, somønsker at investere penge i virksomheder, vurderer, at corporate branding har enberettigelse, så vil deres investering i virksomheden skabe en sikkerhed og et økonomiskråderum, som gør, at virksomhedens legitimering af sig selv, igennem corporate branding,skaber en økonomisk gevinst, på trods af, at begrebet måske ikke tilfører virksomhedennogen målbar værdi.Alt i alt kan man derfor sige, at målingen af virksomhedens corporate brand equitymuligvis kun har haft relevans for vores faglige søgen efter at stille os kritiske overfor det104

More magazines by this user
Similar magazines