Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

anding. Disse medtager nemlig mange af de samme elementer, som corporate brandingindeholder, og kan derfor udgøre et fundament at bygge videre på. Samtidig er vi bevidsteom problemet i, at vi selv udvælger de målemetoder, som vi bagefter problematiserer.Igennem vores grundige afsøgning af feltet for målemetoder, mener vi dog at haverefereret de forfattere og målemetoder, som var mest anvendte og brugbare, og derfor bedstkvalificerede.Vi finder, at den litteratur, der eksisterer om corporate branding, kan være tvivlsom i sinargumentation for begrebet og dets effekt. Med dette mener vi, at der til tider mangleroverbevisende argumenter for en række af de kendsgerninger, der fremlægges ilitteraturen. Kritik af managementlitteraturen og teoretikernes argumenter, vil vi uddybe islutningen af projektets kapitel tre.2.2.2 Anvendelsesorienteret videnskabVi anser, at litteraturen om corporate branding, samt managementlitteratur generelt, hørerunder den anvendelsesorienteret videnskab. Denne antagelse er grundet i, at denanvendelsesorienterede videnskab indenfor erhvervsøkonomien søger at udvikle ogformidle teorier, metoder og redskaber, som kan anvendes til at løse praktiske problemer iorganisationer (Andersen, 1990:16). Endvidere karakteriseres denne ved, at den aktivtsøger at forandre eller forbedre virkeligheden. Den anvendelsesorienterede videnskab står imodsætning til grundvidenskab, som gør en dyd ud af at definere begreber, idetbegrebsforståelsen har stor relevans for, hvorledes det videnskabelige arbejde forløber(Andersen, 1990:17).”Modsat en anvendelsesorien teret videnskabs praktiske problemløsende sigte sættergrundvidenskaberne sig alene det mål at forøge vor erkendelse - at ” søge sandheden” -uden at hæfte sig videre ved den praktiske anvendelse af denne erkendelse” (Andersen,1996:16). Anvendelsesvidenskabens praktiske orientering mod at forandre eller forbedreverden medfører, at forskeren har større frihed i valg af metoder, og dermed bliver teoriermere usammenhængende og løst koblede i forhold til grundvidenskaben (Andersen,1990:24ff.). Disse punkter lægger sig opad vores syn på managementteksternestvivlsomme bevisførelse. Hvis en given metode skaber løsninger inden for et felt, og derinden for forskningskredsen er enighed herom, bliver denne metode således videnskabelig,uanset om den dertil er empirisk eller teoretisk beviselig (Andersen, 1990:24). Endvidere12

More magazines by this user
Similar magazines