Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

Bilag 5. BegrebsafklaringAnvendelsesorienteret videnskab – (Den erhvervsøkonomiske) søger at udvikle ogformidle teorier, metoder og redskaber, som kan anvendes til at løse praktiske problemer iorganisationer (Andersen, 1990:16). Dét der karakteriserer anvendelsesteori er, at denaktivt søger at forandre eller forbedre virkeligheden. Står i modsætning til grundvidenskab.Begrænset rationalitet – Beskæftiger sig med menneskelig handling og gør op medrationalitets begrebet. Anser at mennesker handler ud fra begrænset rationalitet. Dvs. at derikke er kendskab til præferencer, alternativer og konsekvenser af deres handling, da disseer præget af usikkerhed og uklarhed (March, 1995:52-53).Brand - ”An identifying feature that distinguishes one product from another; morespecifically, any name, term, symbol, sign, or design or a unifying combination of these”(Hollesen, 2003:761). Når vi anvender begrebet brand, ser vi det relateret til et specifiktprodukt, dvs. produktbrand.Brand equity – Den merværdi som tillægges et brand udover produktets materielle værdi,dvs. den immaterielle værdi. I overensstemmelse med Aaker forstår vi brand equity som:“a set of brand assets and liabilities linked to a brand, its name and symbol, that add to orsubtract from the value provided by a product or service to a firm and/or to that firm’scustomers” (Aaker, 1991:15).Corporate brand – Den overordnede forståelse vi har af corporate branding er, sombetegnelsen også hentyder til, branding af en virksomhed, dvs. hvor virksomheden sættes icentrum for branding, markedsføring, intern og ekstern kommunikation osv. Blandtteoretikere indenfor dette felt er der ikke nogen entydig definition af begrebet, hvilket kanbetragtes ud fra det faktum, at det er et kompleks begreb, der dækker over mangeelementer.Corporate brand equity – Den merværdi som et corporate brand tilfører en virksomhed.”Corporate brand equity can be defined as the differential response by consumers,126

More magazines by this user
Similar magazines