Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

Måling af corporate brandingHer vil vi fremvise anerkendte målemetoder for brand- og corporate equity, samt metodertil fastsættelse af den finansielle værdi af corporate branding. Dette skal danne etudgangspunkt for en vurdering af, hvorvidt metoderne formår at medtage de nødvendigeelementer af cor porate branding, jf. kapitel tre, samt om det er muligt at opgøre værdien ikr./øre.Analyse og diskussionDenne del (kapitel fem) har til hensigt at samle trådene fra de foregående kapitler, hvorvedvi vil analysere og diskutere aspekter, der er relevante for projektets problemfelt.Overordnet vil kapitlet indeholde en problematisering af corporate branding, herunderbegrebets kompleksitet, hvad der kan tilskrives corporate branding, og hvilken potentielværdi det kan medføre. På baggrund heraf vil vi vurdere de fremførte målemetoder somanvendelse til måling af corporate branding.Herefter vil bankernes erfaringer og anvendte målemetoder blive belyst.Med afsæt i teoretiske og empiriske iagttagelser vil vi diskutere, hvorvidt det er muligt atmåle corporate brand equity, og om det er muligt at fastsætte den finansielle værdi, somcorporate branding tilfører en given virksomhed.Virksomheders valg af corporate brandingDenne del af projektet (kapitel seks) vil give et alternativt bud på, hvad der ligge r til grundfor anvendelsen og udbredelsen af corporate branding. Her bruger vi en nyinstitutioneltilgang som begrundelse for, hvorledes corporate branding kan siges at have vundet indpasi marketinglitteraturen såvel som i erhvervslivet. Derudover vil vi inddrage teori omvirksomheders beslutningsgrundlag og -processer som supplement til ovenståendebetragtninger.2.5 Fravalg og konsekvenserDe valg vi har foretaget i metoden, for at belyse og undersøge vores problemstilling, harnødvendigvis også betydet nogle fravalg. Det medfører en række metodiske og21

More magazines by this user
Similar magazines