Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

3 Corporate branding3.1 IndledningVi finder det nødvendigt at bruge dette kapitel påat beskrive, hvad corporate branding drejer sigom, samt hvilke elementer og processer detindeholder og påvirker , for senere i projektet atkunne diskutere begrebet og en måling heraf.Dette kapitel har således til hensigt at give etindblik i og en forståelse af corporate brandingud fra forskellige teoretikere og empiriskeiagttagelser. Dette kapitel skal således danne udgangspunkt for vores forståelse afcorporate branding og ligge til grund for en indkredsning af feltet, som vi senere vilarbejde med i vores analyse og diskussion.Branding ogcorporate brandingMåling af corporatebrandingAnalyse og diskussionVirksomheders valg afcorporate branding?Kapitlet er bygget op således, at baggrunden for corporate branding præsenteres, hvorefterder teoretisk vil blive redegjort for begrebets og dets indhold i sammenhæng med områderindenfor virksomhedens strategi, herunder dens vision, kultur og image. Før kapitletafrundes med en kildekritik af teoretikernes fremstilling af corporate branding, vil visupplere vores fremstilling med nogle af de tre bankers erfaringer med corporate brandingog forsøge at sætte dette i forhold til teorien.3.2 Produkt brandingCorporate branding er en videreudvikling af det, indenfor markedsføring, almindeligtkendte begreb branding, som betegner disciplinen at skabe og vedligeholde et produktsvaremærke (Hollensen, 2003:470). Denne brandingdisciplin søger gennem et unikt navn,symbol eller lignende at tilføre et produkt eller en service en speciel identitet, således at detkan differentiere sig fra konkurrenternes (Aaker, 1991:7; Keller, 1998:38). Brandingen afde forskellige produkter giver mulighed for, at forbrugeren kan identificere sig med et eller24

More magazines by this user
Similar magazines