Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

de fremførte teoretiske perspektiver samt med de andre banker. Hermed kan man antage, atnetop samspillet og ensartetheden mellem virksomhedens vision, kultur og image er detessentielle i corporate branding.Jyske Banks værdier er: Sund fornuft, Åben og hæderlig, Anderledes og uhøjtidelig, Ægteinteresse og ligeværd, Handlekraftig og vedholdende. For at realisere disse har samtlige afbankens medarbejdere været samlet for at diskutere værdierne på tværs i grupper.Efterfølgende ”diskuterede man værdierne igennem i de enkelte afdelinger og prøvede atfinde ud af, hvad der skulle til for at implementere dem i de givne afdelinger. Hvad betyderde lige for os? Vi har gjort meget for at det skal gennemsyre hele virksomheden”. JyskeBank har derved fokuseret meget på at implementere værdier blandt medarbejderne ogderved skabe ensartethed mellem virksomhedens vision og kultur, hvilket er væsentligt foret stærkt corporate brand, jf. Hatch og Schultz.Jyske Bank mener, at via corporate brandet bliver værdierne udtrykt i alt det, de gør. Detteharmonerer med de tidligere anførte teoretiske antagelser om, at den eksternekommunikation bør være forankret i virksomhedens fælles værdigrundlagMed Jyske Banks vision om at blive Danmarks mest kundevendte bank, kan man ud fraKellers overvejelser om dimensionerne i corporate branding, antage, at Jyske Bankfokuserer på ”People and relations” for at øge opmærksomheden på deres corporate brandog skabelse af brand equity ved ”costumer-focused corporate image association”. I teoriener det centrale heri at udvise oprigtig bekymring for sine kunder, hvilket netop er funderet ién af Jyske Bank værdier: Ægte interesse og ligeværd.I det ovenstående har vi fremført bankernes opfattelse og anvendelse af corporatebranding, og sat det i relation til de teoretiske perspektiver. Samlet set har empirien vist, atbankernes begrundelse for og hensigt med at vælge corporate branding bl.a. er; ud fra enkonstatering af visse samfundsmæssige forhold, som de ser sig nødsaget til at tage hensyntil; for at forbedre virksomhedens image; for at kunne differentiere sig fra konkurrenterne;for at ensrette virksomheden samt; for at skabe profit. Bankernes opfattelse af corporatebranding er overordnet, at det handler om at skabe sammenhæng internt og eksternt ivirksomheden. I forlængelse heraf, at corporate branding har at gøre med alting ivirksomheden, og at begrebet tillægges en subjektiv vurdering.38