Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

5 Corporate brandings målbarhedI dette kapitel vil vi, ud fra vores teoretiskeog empiriske grundlag, analysere ogdiskutere, hvilke værdier der skal måles, samthvordan dette bør gøres, for at kunne besvareom det kan påvises, at corporate brandingkan betale sig.Vi vil således diskutere begrebet corporatebranding, dets kompleksitet, og hvorledes detBranding ogcorporate brandingMåling af corporatebrandingAnalyse og diskussionskaber værdi, for at kunne indkredse hvad der bør indgå i en måling. På baggrund herafdiskuteres målemetodernes brugbarhed i forhold til corporate branding.Inden vi slutter kapitlet af med at diskutere ovenstående i henhold til vores problemfelt og-stilling, vil vi inddrage empirien og belyse, hvordan de tre banker evaluerer derescorporate brands, samt hvad deres erfaringer med måling har vist. Med bankerne somreferenceramme vil vi kunne sætte projektets problemstilling i forhold til virkeligheden ogfremføre eksempler på, hvordan man også i praksis kan have problemer med at relaterefænomener som corporate branding direkte til virksomhedens bundlinie.Virksomheders valg afcorporate branding?Kapitlet bliver derfor en opsamling og diskussion af projektets foreløbige dele, set i lysetaf vores indfaldsvinkel - det erhvervsøkonomiske perspektiv – og danner dermedudgangspunkt for en foreløbig besvarelse af første del af vores problemformulering.5.1 Begrebets kompleksitetI kapitel tre beskrev vi de teoretiske tilgange til og forståelser af corporate branding, ogkom i vores opsummering bl.a. frem til, at corporate branding handler om at skabe ogintegrere et fælles værdisæt i virksomhedens interne og eksterne aktiviteter. Arbejdet medcorporate branding skulle således gerne medføre, at interessenterne får et merehelhedsorienteret billede af virksomheden (Hatch & Schultz, 2001). I henhold til dette,fremføres det af teoretikerne, at corporate branding kan tilføre en virksomhed fleresynergieffekter. Heriblandt kan nævnes medarbejdernes øgede engagement i kraft af57

More magazines by this user
Similar magazines