Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

corporate branding overhovedet kan betegnes som et begreb? Ud fra vores forståelse har etbegreb en fast substans, og kan derfor defineres og afgrænses i forhold til andre begreber.Vi observerede både teoretisk og empirisk, at der ikke findes en endegyldig definition påcorporate branding. Både teoretikerne og bankerne tillagde corporate branding deressubjektive fortolkning, og anvendte det på forskellige måder. Mogens Holten Larsen fraBergsøe 4 har denne kommentar til brugen af branding: ”Og det er en fare ved et begreb,når det bliver brugt på så mange måder, at det så bliver diffust og udflydende, og så enderdet med ikke at have nogen betydning” (Berlingske Tidende, 3 sektion, 20.05.03).Samtidig med ovenstående er corporate branding en langsigtet strategi, som skabes overtid.For når corporate branding er svær at afgrænse, definere og isolere, har det så ingenbetydning og kan det overhovedet bruges som værkstøj?I starten af vores opgave antog vi, at corporate branding hørte ind under denerhvervsøkonomiske anvendelsesorienterede videnskab, idet vi mente at corporatebranding var en metode og et redskab til at løse praktiske problemer i en virksomhed(Anderse n, 1990:16).Men hvis det er svært at give en endegyldig betegnelse for corporate branding og deneffekt det skaber - altså hvad det hjælper virksomheden med, er det så overhovedetanvendelsesorienteret?Vores empiri viser tydeligt, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at isolerecorporate brandings effekt. Alle respondenterne mener dog stadig, at corporate branding eret godt og brugbart værktøj for den virksomhed, de repræsenter. De er endvidereoverbeviste om, at selvom de ikke kan bevise corpor ate brandings effekt, har det alligevelen stor økonomisk værdi for dem.Vi kan på baggrund af dette sige, at corporate branding har en betydning for devirksomheder, der bruger det. Men da betydningen er svær at indkredse i faktuelle termer,er corporate brandings effekt så en trossag?Dette kan vi ikke svare på, idet vi kun kan konstatere, at de målemetoderne, vi har fundet,er utilstrækkelige. Vi kan ikke vide om corporate branding tilfører virksomheden en stor78

More magazines by this user
Similar magazines