Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

etyder, at den endelige værdi uundgåeligt indeholdte elementer, som ikke kan tilskrivescorporate branding.De to andre målemetoder udregner brandværdien ved enten at addere alle omkostningerneeller fiktivt at regne ud, hvad det ville koste at erstatte brandet. Disse metoder finder visubjektivt funderet og utilstrækkelige, idet værdien af et brand ikke kan måles ud fraomkostninger, men derimod skal opgøres ud fra hvad disse omkostninger har skabt afpositiv eller negativ respons.Alt i alt er vi kommet frem til, at alle målemetoderne viser et for statisk billede af corporatebranding, eftersom denne er en dynamisk og kontinuerlig proces.Vores empiri tegner også et tydeligt billede af, at bankernes respektive målemetoder ikkeer i stand til at måle den økonomiske effekt af deres corporate brand. Respondenterneudtaler, at de ikke finder det muligt at opgøre denne værdi i finansielle termer. Dettebetyder dog ikke, at respondenterne ikke tror på, at corporate branding kan skabe værdi forden bank, de repræsenter. De er alle overbeviste om, at corporate branding tilfører ”deres”virksomhed økonomisk værdi, men påpeger, at det alt andet lige må være en trossag.Set i lyset af projektets foregående kapitler kan vi derfor konkludere, at det ikke kanbevises teoretisk eller empirisk, at corporate branding kan betale s ig.Da anvendelse af corporate branding som strategisk værktøj på nuværende tidspunkt ikkekan forklares i relation til tilvejebringelse af øget profit, finder vi det relevant for projektetsproblemfelt at gå skridtet videre i vores analyse og søge alternative forklaringer på denstore fokus på og brug af corporate branding, som vi har observeret. Vi stiller derfor nuspørgsmålet: Hvorfor vælger virksomheder at corporate brande, når det ikke kan bevisespålideligt, at det kan betale sig?80

More magazines by this user
Similar magazines