Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

Det er centralt i vores brug af nyinstitutionalismen, at vi går væk fra at betragte corporatebranding som et valg taget på baggrund af en påviselig profitabel effekt. I stedet må valgetaf corporate branding forstås i forhold til den legitimerende effekt, det har forvirksomheden. Der er store dele af en virksomheds arbejde, der ikke nødvendigvis hareffektivitet og profit, som deres primære mål. Et eksempel på dette kunne væreudarbejdelsen af et etisk regnskab, som nok i højere grad kan siges at have merelegitimerende mål. Essensen i dette er, at påpege, at vores opgave indledende har betragtetvirksomhedens valg af corporate branding som et rationelt spørgsmål om profit/non-profit,hvorimod vi nu åbner op for det faktum, at det sagtens kan have et andet og mere indirekteformål. Det skal i forbindelse hermed pointeres, at vi ikke argumenterer for, at devirksomheder vi undersøger, og andre virksomheder, som også har indført en form forcorporate branding, er irrationelle. Det vi søger at belyse er, at virksomheder i etnyinstitutionelt perspektiv handler ud fra flere hensyn end de direkte økonomiske, ihenhold til de forventninger omverdenen har og skaber. Hermed mener vi, atvirksomhedens handlinger i dag foregår i et grænsefelt mellem de konventionelleøkonomiske overvejelser og andre mere socialt/helhedsorienterede tanker.Denne forståelse af nyinstitutionalismen bygger på en forestilling om, at aktører handlerbegrænset rationelt. Næste afsnit vil følge op på disse tanker ved at uddybe dennerationalitetsopfattelse, til forskel fra en ubegrænset rationalitet. Grunden til, at vi vælger atgå i dybden med dette, er, at vi mener, at beslutninger skal forstås ud fra den rationalitet,de kan siges at blive taget ud fra. Således at vores videre forståelse af grundlaget for valgetaf corporate branding influeret af forståelsen af virksomhedens rationalitet.6.2.1 Rationelle og Begrænset Rationelle BeslutningerI store dele af den samfundsvidenskabelige og særligt den økonomiske verden bunderidéerne om beslutningsprocesser i et syn på beslutningstagen som en bevidst ogkonsekvensstyret handling. Den grundlæggende ide er, at menneskelig handling er etresultat af menneskelig beslutning (March, 1995:52).Dette syn på beslutningstagen, er baseret på fire ting:1. Et kendskab til alternativer. Beslutningstagere har en række handlingsalternativerat vælge imellem.85

More magazines by this user
Similar magazines