Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

interessenter. På grund af deres værdiers umiddelbare mangel på individualitet, formåringen af bankerne af definere værdier, som afspejler specifikke valg. Ønsker Danske Bankat være uengageret og svært tilgængelige? Ønsker Nordea ikke at skabe værdi og vil defravælge innovation? Ønsker Jyske Bank at være handlingslammede og mangle interesse ideres kunder? Og ønsker nogle af bankerne ikke at have de andre bankers værdier? IfølgeMogens Holten Larsen bruger virksomheder stort set de samme 20 samfundsmæssigeværdier, når de skal udtrykke, hvem de er. Han tilføjer: "Hvis alle virksomheder begynderat udtrykke kraftigt hvem de er, og samtidig bruger samme univers af værdier, så sker dersådan set det modsatte af det ønskelige - man bliver mere ens og anonym" (BerlingskeTidende, 20.05.03).Opsummerende kan det konkluderes, at bankerne, ifølge vores empiri, hver især opfattersig selv som værende anderledes i forhold til de andre banker. Deres værdigrundlagreflekterer således heller ikke udpræget ensartethed. Til trods for disse interne forskelle ibevæggrunde, implementering og værdier, har ingen af bankerne formået at skabe nogenudpræget form for særpræg. Både Young og Rubicams undersøgelse, samt værdiernesuniverselle karakter, afspejler, at bankerne udadtil fremstår forholdsvis ensartede. Valget afcorporate branding har derfor, på nuværende tidspunkt, ikke hjulpet til differentiering afbankerne, og deres valg af værdier har umiddelbart ikke ført noget særpræg med sig. Selvom vi derfor ikke kan konkludere, at bankernes valg af corporate branding har ført til øgethomogenitet, har vi i hvert fald registreret, at de endnu ikke har formået at adskille sigmarkant fra hinanden.6.7 Opsummering og afrundingVi har i det ovenstående givet et, i henhold til projektets første del, alternativt bud på,hvorfor så mange virksomheder, herunder bankerne, vælger at corporate brande. Dette harvi gjort ved hjælp af DiMaggio & Powell samt March teorier. Hermed har vi udvidet voresforståelse af, hvorledes virksomheder handler under forskellige, mulige, institutionellepåvirkninger, og opnået en alternativ indsigt i valget af corporate branding, til forskel fraden beviselige sammenhæng med bundlinien. Forklaringen, i henhold til DiMaggio &Powell samt March, skal findes i tre isomorfe processer, samt de underliggende99

More magazines by this user
Similar magazines