SU-Økonomiudvalg den 2006-09-13 - Billund Kommune

billund.dk
  • No tags were found...

SU-Økonomiudvalg den 2006-09-13 - Billund Kommune

http://mws02/Dagsorden/download.aspx?obj=showminutes&meetingid=400Side 1 af 712-01-2010LukUdskrivReferatSU-Økonomiudvalg den 13-09-2006Mødelokale 21 kl. 15:00Mødet afsluttet kl. 18:15Tilstede: Gitte Ottosen (A), Jørgen Clement (V), Jens Dalgaard (V), Preben Jensen (V), Ib Kristensen (V), Lona Linding (V),Flemming Nissen (C),Fraværende: Jette Seidenschnur (C): Flemming Nissen deltog som suppleant,1. 1. Behandling af Styrelsesvedtægt for Ny Billund kommune2. Styrelsesgrundlag - kompetencefordeling vedrørende ansættelse og afskedigelse af personale3. Fordeling af lokaler på Billund og Grindsted rådhus4. Udgifter til renovering mv. af de to rådhuse samt flytteudgifter.5. Budget 20076. Opsparing - indefrosne midler7. Udbud pengeforretninger8. Løbende opfølgning9. Vejbelysning, selskabsdannelse10. Kontraktforlængelse for park- og vejvedligeholdelse i Billund KommuneJ.nr.Forslag / indstillingSagsfremstilling1. 1. Behandling af Styrelsesvedtægt for Ny Billund kommune Til topOffentlig versionSU-00.01.00A01Til drøftelse og oversendelse til 2. behandling.IndledningTil styrelse af kommunens anliggender skal Sammenlægningsudvalget vedtage en styrelsesvedtægt,som skal underkastes 2 behandlinger med mindst 6 dages mellemrum. Vedtægten træder i kraft den1.1.2007.SagenStyrelsesvedtægten indeholder følgende oplysninger:• kapital 1Byrådets sammensætning, valg af borgmester og 1. og 2. viceborgmester samt forberedelse,indkaldelse og afholdelse af møder.• kapitel 2Borgmesterens opgaver• kapitel 3Nedsættelse af udvalg• kapitel 4økonomiudvalgets sammensætning og opgaver• kapitel Vde stående udvalgs sammensætning og opgaver• kapitel VIvederlag til borgmester, viceborgmester og udvalgsformænd.Styrelsesvedtægten opbygning følger Indenrigs- og sundhedsministeriets vejledende forslag tilopbygning af en styrelsesvedtægt.


http://mws02/Dagsorden/download.aspx?obj=showminutes&meetingid=400Side 2 af 712-01-2010Sammenlægningsudvalget skal særligt tage stilling til• om man tiltræder forslaget om at kalde sig Byråd.• Udvalgenes navne. Der lægges op til kortere navne for Børne og Kulturudvalget ogArbejdsmarkedsudvalget• kap. V om fordeling af opgaverne mellem udvalgene• §§ 13, stk. 5, 14, stk. 5, 16, stk. 5, 17 stk. 5 og § 19, stk. 5, hvor der, som noget nyt, er indføjeten arbejdsmetode for udvalgene, som ikke findes Indenrigs- og sundhedsministerietsstandardudgave til styrelsesvedtægt, nemlig spørgsmålet om dialog med brugere og borgere• § 21 om vederlagsprocenterne til viceborgmestre og udvalgsformænd, som kun er angivetvejledende i oplægget. Bemærk at den samlede procent bliver på 110, da formandsvederlagettil Børn og ungeudvalget og Folkeoplysningsudvalget skal medtages• §§ 21 stk. 8 og 22, stk. 2, hvor byrådet skal beslutte, hvor lang tid der skal ydesformandsvederlag under fravær – dog højst i 9 måneder.Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse § 2.Bilag1. 20060913 Forslag til styrelsesvedtægt for Ny Billund kommuneSammenlægningsudvalget skal vedtage en styrelsesvedtægt for Ny Billund kommune med gyldighedfra den 1. januar 2007.Vedtægten behandles på 2 møder i Sammenlægningsudvalget med mindst 6 dage imellem.Beslutning Beslutning fra mødet i SU-Økonomiudvalg den 13-09-2006Økonomiudvalget anbefaler og oversender til Sammenlægningsudvalgets 1. behandling.Vederlagsprocenterne foreslås ændret til 30% til formænd for Børn- og Kulturudvalget og Social- ogSundhedsudvalget, 20% til formænd for Teknik- og Miljøudvalg og Arbejdsmarkedsudvalget. Formandfor folkeoplysningsudvalget vederlægges ikke.Jørgen Clement og Flemming Nissen deltog ikke i punktets behandling.J.nr.Forslag / indstillingSagsfremstilling2. Styrelsesgrundlag - kompetencefordeling vedrørende ansættelse og afskedigelse afpersonale Til topOffentlig versionSU-00.01.00A21Kommunaldirektøren indstiller, at sagen drøftesIndledningSom led i beslutning om det samlede styringsgrundlag for Ny Billund kommune skal der fastlægges enkompetencefordeling mellem byråd, udvalg og administration.SagenDette oplæg handler om kompetencefordelingen vedrørende ansættelse og afskedigelse af personale.Der lægges generelt op til, at kompetence til at ansætte og afskedige personale delegeres, så detfølger den økonomiske kompetence.Det betyder, at institutionsledere selv ansætter og afskediger eget personale og at institutionslederegenerelt ansættes og afskediges af direktøren for området, naturligvis i behørigt samarbejde med delovbestemte bestyrelser og råd. Byrådet ansætter og afskediger direktører.HøringSMED har behandlet oplægget på sit møde den 4. september og har ingen kommentarer til forslaget.Lovgrundlag Styrelseslovens § 18Bilag1. Kompetencefordeling vedrørende ansættelse og afskedigelse af personaleDer er udarbejdet et forslag til kompetencefordeling vedrørende ansættelse og afskedigelse afpersonale i Ny Billund kommune fra 1.1.2007.Beslutning Beslutning fra mødet i SU-Økonomiudvalg den 13-09-2006Der arbejdes videre med den foreslåede delegation med den tilføjelse, at special-lovgivning vedr.f.eks. bestyrelsers kompetence skal efterleves.J.nr.Forslag / indstilling3. Fordeling af lokaler på Billund og Grindsted rådhus Til topOffentlig versionSU-82.04.00A00Kommunaldirektøren indstiller, at• der vælges model 2 med Voksenservice i Billund for at sikre bedst muligt tværgåendesamarbejde på børn og familieområdet.• såfremt man fastholder model 1, da fastlægges der et maxantal på ca. 85-90 permanentearbejdspladser på Billund rådhus - model 1.2. Hermed skal der findes alternativ plads til ca. 30personer i Grindsted.• der bør ikke ske en opdeling af Teknik og Miljøforvaltningen grundet tværgående


http://mws02/Dagsorden/download.aspx?obj=showminutes&meetingid=400Side 3 af 712-01-2010Sagsfremstillingsagsbehandling mellem miljø og planområdet.IndledningPlanlægning af flytning af forvaltninger i administrationen nærmer sig den afsluttende fase.SagenI den forbindelse kan det konstateres, at samling af forvaltningerne Børn og Kultur og Teknik og Miljøpå Billund Rådhus giver pladsproblemer, så det bliver umuligt at opnå den fagligt set bedste løsning.Der er derfor arbejdet med alternative løsninger, som giver en bedre og mere ligelig fordeling mellemde to rådhuse.Da der tidligere i fusionsprocessen af de to Byråd og af Sammenlægningsudvalget er taget beslutningom fordeling af forvaltninger på Rådhusene i Billund og Grindsted, kan der ikke vælges alternativeløsninger uden fornyet politisk behandling i Sammenlægningsudvalget.Tidligere beslutning:Grindsted Byråd, Billund Byråd og Sammenlægningsudvalget har i efteråret 2005 og januar 2006 tagetfølgende beslutning om den fremtidige fordeling af forvaltninger på de to Rådhuse:Placering af forvaltninger:På baggrund af direktionens anbefaling anbefaler den politiske styregruppe med accept fra byrådenefølgende placering af forvaltninger:I Grindsted placeres:• Stabene• Social- og Sundhedsforvaltningen• Borgerservicecenter Grindsted• Arbejdsmarkedsområdet * JobcenterI Billund placeres:• Børne- og Kulturforvaltningen• Teknisk forvaltning• Borgerservicecenter BillundPlaceringen er sket ud fra byrådenes forventninger om:• At forvaltninger ikke skal deles• At begge de nuværende rådhuse skal anvendes• At der skal være et borgerservicecenter i begge rådhuse• At stabene placeres på Grindsted Rådhus• At lejemål skal begrænses mest muligtPlaceringen af Social- og Sundhedsforvaltningen i Grindsted skal ses i sammenhæng med, at der erbeliggende 6 sociale amts institutioner i Grindsted, hvorfor det vil være naturligt at placere Social- ogSundhedsforvaltningen her af hensyn til det fremtidige samarbejde. Et andet afgørende parameter harværet det fremtidige samarbejdet på arbejdsmarkedsområdet som er besluttet placeret i Grindstedunder økonomidirektøren.Ud fra ovenstående forudsætninger har direktionen set på, hvor mange medarbejdere der p.t. erplaceret i de to rådhuse, samt hvor mange medarbejdere, der forventes at komme fra henholdsvisamtet og arbejdsformidlingen.---------------Situationen september 2006.For at sikre de bedste muligheder for tværgående samarbejde på Børne- og familieområdet vil detvære den bedste løsning at samle alle medarbejderne på Børne og kulturområdet under samme tag iBillund. Det er samme løsning, som allerede fungerer i dag i Billund.Det betyder, at der placeres både en række mere permanente arbejdspladser som familerådgivningen,kulturområdet, skole- og daginstitutionsområdet og en række delearbejdspladser til de udgåendefunktioner som sundhedspleje, PPR, støttepædagoger, dagplejepædagoger m.v.på Billund rådhus.


http://mws02/Dagsorden/download.aspx?obj=showminutes&meetingid=400Side 4 af 712-01-2010Samlet set er det tale om ca 70 personer, hvoraf de 30 deler 15 arbejdspladser, altså 55 permanentearbejdspladser i Børne og KulturforvaltningenNotat fra Børn- og kulturdirektøren ses som bilagTeknik og Miljøforvaltningen har ca 50 ansatte, som alle skal have permanent arbejdsplads på Billundrådhus.Hertil kommer Borgerservice, som på Billund rådhus får ca. 8 medarbejdere og permanentearbejdspladser.Det betyder, at der ialt placeres ca. 128 medarbejdere på Billund rådhus, fordelt på 113 permanentearbejdspladser. I dag er der placeret 76 arbejdspladser på Billund rådhus, hvoraf ca 10 har udgåendefunktioner (sundhedspleje, PPR ).De fysiske ramme på Billund Rådhus er ikke egnede til så stor merbelastning i forhold til i dag.Vurderingen er, at der ikke bør være mere end 85-90 permanente arbejdspladser, fordi der vil opståmiljøproblemer ved højere udnyttelsesgrad. 113 arbejdspladser er en udevidelse på 49 % og 90arbejdspladser er en udvidelse på 18 %Derfor bør det vurderes, om der er andre muligheder, som fortsat tilgodeser den beslutning mestmuligt, som blev taget af Sammenlægningsudvalget i januar, og som påvirker andre områder mindstmuligt. Dog vil det aldrig kunne undgås at dele forvaltninger, som strukturen nu er besluttet.På Grindsted Rådhus arbejder der i dag 135 personer. Med den politiske beslutning fra januar 2006samt placering af hele Børn og Kultur i Billund, vil der fra 1.1.07 arbejde ca. 125 personer i Grindstedincl. 7 personer fra staten. Desuden er der ca 30 personer placeret på Stationen.Det skal bemærkes, at Børn og Kultur i Grindsted ikke er samlet i dag, hvorfor den politiske beslutningom ikke at dele forvaltninger, ikke p.t. er opfyldt. En del af forvaltningen er placeret på Stationen og endel på rådhuset.Det kan videre bemærkes, at beslutning om den fremtidige administrative organisation har medført, atarbejdsmarkedsområdet nu henhører under socialdirektøren mod tidligere under stabsdirektøren, ogat den valgte borgerservicemodel medfører en meget omfattende borgerservicefunktion, hvorvedvoksenservice er blevet til en mindre ”bestillerenhed” myndighedsfunktion og et konsulentteam på ialtca. 20 personer.Der kan oplistes følgende modellerModel 1.Beslutningen fastholdes om, hvilke forvaltninger der placeres hvor.Det betyder for Billund rådhus, enten1. Der skabes plads til alle 128 medarbejdere, eller 113 permanente arbejdspladser i de nævnteforvaltningsafsnit2. Der placeres max 85-90 arbejdspladser på rådhuset, hvorved der skal findes alternativeplaceringsmuligheder for ca. 30 personer i Grindsted.Model 2BilagBeslutning• Børn og Kultur placeres fortsat i Billund med 55 permanente arbejdspladser.• Teknik og Miljø med 50 arbejdspladser bliver på Grindsted rådhus og bytter plads i Billundmed Voksenservice med ca 20 arbejdspladser.• Opgaverne i Voksenservice består bl.a. af visitationsteam samt en række rådgivendefunktioner på ældre og handicapområdet. Funktionen kræver tæt samspil med borgerservice,og har også samspil med jobcenter.• Herved bliver socialforvaltningen delt i to, idet jobcentret er i Grindsted. Da den politiskebeslutning blev taget i januar var jobcentret dog ikke en del af socialforvaltningen, men hørteunder stabsdirektøren og borgerservice var ikke defineret så omfattende, som det er besluttet idag.• Denne løsning medfører en fordeling på 83 permanente arbejdspladser, fordelt på ca. 98personer i Billund og 155 i Grindsted.• En anden muligehd var at placeres IT afdelingen i Billund, som udgør 9 personer. Hervednedsættes belastningen på rådhuset, så der placeres 73 permanente arbejdspladser fordeltpå 87 personer.• Stationen bliver anvendt til sygeplejen, som p.t. er på Grindsted Rådhus. Det drejer sig om ca.30 personer.1. 20060913 Notat fra Børn- og KulturBeslutning fra mødet i SU-Økonomiudvalg den 13-09-2006


http://mws02/Dagsorden/download.aspx?obj=showminutes&meetingid=400Side 5 af 712-01-2010Økonomiudvalget godkendte model 1.2., hvorved den oprindelige beslutning ikke er ændret.4. Udgifter til renovering mv. af de to rådhuse samt flytteudgifter. Til topOffentlig versionJ.nr.B-82.18.00S05Forslag / indstilling Det indstilles, at at der meddeles anlægsbevilling på 6,0 mill. kr. med tilsvarende rådighedsbeløb i2006. Grindsted Kommune bidrager med 62%, 3.720.000 kr. og Billund Kommune med 38%, 2.280.000 kr.Sagsfremstilling På Rådhuset i Grindsted skal indrettes lokaler til Borgerservice. På såvel Rådhuset i Grindsted som påRådhuset i Billund skal foretages renoveringer mv. i forbindelse med forvaltningernes ændredeplaceringer pr. 1. januar 2007.Økonomi/Personale Udgiften hertil inkl. flytteudgifter til fysisk omflytning er foreløbig kalkuleret til 6 mill. kr.Beslutning Beslutning fra mødet i SU-Økonomiudvalg den 13-09-2006AnbefalesJ.nr.Forslag / indstilling5. Budget 2007 Til topOffentlig versionSU-00.01.00S02Det indstilles, at1. Det udarbejdede budgetforslag fremsendes til Sammenlægningsudvalgets 1. behandling, herunder• bevillingsoversigt, indeholdende nettodriftsbevilinger pr. politikområde.• Valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2007.• Udskrivningsprocenten fastsættes til 24,97%, Grundskyldspromillen fastsættes til 18,48promile. Dækningsafgiften for offentlige ejendomme fastsættes til 4½ promille afgrundværdien, dog 9 promille for statslige ejendomme og 5 promille for forskelsværdien.Kirkeskattepct. fastsættes til 0,89%.• Takstkataloget godkendes.• Ændringsforslag til budgettet skal være Økonomifunktionen i hænde senest d. 4. oktober kl.12.00Beslutning fra mødet i SU-Økonomiudvalg den 10-08-2006:Budgettet for kto. 06 blev gennemgået. Budgetsagen genoptages på næste møde.SagsfremstillingBeslutning fra mødet i SU-Økonomiudvalg den 23-08-2006:Takstbladet fremlægges på budgetseminar med udgangspunkt i højeste takster.Anlæg indarbejdes som forslag.Kto 06 - status taget til efterretning.IndledningMed baggrund i materiale udarbejdet til byrådets budgetseminar d. 15. august og d. 28. augsut, samtbudgetforlig af 1. september 2006 (Bilagt sagen) er udarbejdet forslag til budget for 2007 medoverslagsårene 2008 til 2010. Budgetforslaget findes bilagt sagen (eftersendes). Aftalen mellemRegeringen og KL indeholder mulighed for at søge dispensation til at gennemføre lånoptagelse til endel af engangsudgifterne.SagenSagsfremstilling fra mødet i SU-Økonomiudvalg den 10-08-2006:Status på budget 2007.Der gives en orientering med baggrund i det til budgetseminaret den 15. august udsendte materiale.Materialet forventes udsendt senest den 8. august.Beslutning Beslutning fra mødet i SU-Økonomiudvalg den 13-09-2006Økonomiudvalget fremsender budgetforslag og takstblad til Sammenlægningsudvalgets 1. behandling.Bloktilskud justeres med 11 mio. kr. årligt fra 2008. Flemming Nissen tog forbehold for lukning afPlejecentret i Filskov og for størrelse på afledningsbidraget for spildevand.Jørgen Clement deltog ikke i punktet.J.nr.Forslag / indstilling6. Opsparing - indefrosne midler Til topOffentlig versionSU-00.01.00S00Det indstilles, at der gives dispensation for 5,2 millioner kr. jævnfør bilag.Beslutning fra mødet i SU-Økonomiudvalg den 12-06-2006:Sagen udsat.Beslutning fra ekstraordinært SU-Økonomiudvalgsmødet 21.06.2006Kriterier for godkendelse af brug af opsparing-ansøgningerne tilbagesendes til kommunens forvaltningsområder med henblik på at give mulighed


http://mws02/Dagsorden/download.aspx?obj=showminutes&meetingid=400Side 6 af 712-01-2010for, at der kan meddeles dispensation i det omfang andre institutioner forpligter sig til at spare op af sit2006 budget. De institutioner, som forpligter sig til at spare op, beholder selv opsparingen, menbidrager til den samlede serviceramme.- som udgangspunkt gives der ikke dispensation til løbende drift, herunder løn.- som hovedregel afvises dispensation indenfor 2% af institutionens budgetramme.- kontrakter indgået forud for 16. maj 2006, kan bevilges.- behandling af ansøgninger genoptages på augustmødet 2006, dog således at kommunaldirektørenkan meddele dispensation i enkeltsager, der ikke kan vente på afgørelse.SagsfremstillingBeslutning fra mødet i Sammenlægningsudvalget den 21-06-2006:Godkendt indstillingen fra SU-Økonomiudvalget.IndledningDer er siden den 21. juni foretaget en revurdering af behovet for dispensationer i henhold tilbeslutningen fra SU-Økonomiudvalgsmødet. Revurderingen har medført, at dispensationsbehovetreduceres væsentligt.Ældreområdet i Grindsted Kommune forventes som helhed at have den samme opsparing med ud af2006, som det havde med ind.Der blev i maj søgt dispensationer for sammenlagt 15 millioner kr. Ved den seneste vurdering erdispensationsbehovet 5,2 millioner kr., når der tages højde for, at der ikke gives dispensation til deførste 2% af eget budget.SagenSagsfremstilling fra mødet i SU-Økonomiudvalg den 12-06-2006:Tirsdag den 16. maj blev der udsendt et brev underskrevet af borgmester Ib Kristensen og borgmesterPreben Jensen til institutioner og afdelinger med opsparingsadgang. I brevet står der, "at med virkningfra dd. er opsparingen fra 2005, som er overført til 2006 indefrosset, og der må således ikkedisponeres over opsparede midler før i 2007". Der gives mulighed for at søge dispensation fra reglen.Der er den 7. juni indkommet 45 dispensationsansøgninger med et samlet dispensationsbeløb på 14,5millioner kr.Opsparingen fra 2005 til 2006 var i alt på 35,8 millioner kr. fordelt med 11,7 i Billund kommune og 24,1i Grindsted Kommune.Bilag 1. Dispensationsansøgningerfindes på sagen2. 20060913, OversigtRevurderet oversigt pr. 13. september 2006Beslutning Beslutning fra mødet i SU-Økonomiudvalg den 13-09-2006Anbefales.Jørgen Clement og Flemming Nissen deltog ikke i sagens behandling.J.nr.J.nr.Forslag / indstillingSagsfremstillingBilag7. Udbud pengeforretninger Til topOffentlig versionSU-00.01Ø228. Løbende opfølgning Til topOffentlig versionSU-00.01.00Ø09Til orienteringSenest d. 20. i hver måned skal kommunerne Billund og Grindsted fremsende oplysninger tilSammenlægningsudvalget vedrørende:- Ultimo saldi på likvide beholdninger for den foregårende måned, samt de gennemsnitligebeholdninger for henholdsvis de 3 sidste måneder og de 12 sidste måneder.- Oversigt over kontrakter, som er indgået siden sidste oversendelseBilagt findes Likviditetsoversigt og Forbrugsopgørelse for Billund og Grindsted kommuner. Der er ikkemodtaget kontrakter indgået af kommunerne.1. 20060913 Budgetopfølgning pr. 31.8.062. 2060913 Likviditetsoversigt pr. 7.9.2006Beslutning Beslutning fra mødet i SU-Økonomiudvalg den 13-09-2006Til efterretningJørgen Clement og Flemming Nissen deltog ikke i sagens behandling.J.nr.9. Vejbelysning, selskabsdannelse Til topOffentlig versionT-05.01.12G01


http://mws02/Dagsorden/download.aspx?obj=showminutes&meetingid=400Side 7 af 712-01-2010Beslutnings00/BelysningKompetenceForslag / indstilling Beslutning fra mødet i SU-Teknik- og Miljøudvalget den 17-08-2006:Su-Teknik- og miljøudvalget indstiller 17/8 2006 forslaget til godkendelse og anbefaler Inger Donslundvalgt.Sagsfremstilling Sagsfremstilling fra mødet i SU-Teknik- og Miljøudvalget den 17-08-2006:Der bør overvejes dannelse af selskabet Billund Gadelys A/S, med det formål at samle og koordinerevejbelysningen i Billund og Grindsted kommuner i 2006, samt i Ny Billund Kommune fra 1/1 2007.Selskabets opgave bliver varetagelse af drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæggene,samt udligning af forskelle i serviceniveau. Herunder sikre størst mulig effektivitet og lige behandling afborgere i alle dele af den nye kommune. Med baggrund i højesteretsdom fra 2005, kan et selskab derproducerer vejbelysning til en kommune, fratrække energiafgiften. Heri ligger et besparelsespotentialefor kommunen der giver mulighed for udligning af serviceforskelle, samt optimering og forbedring afvejbelysningsanlæggene.Den endelige dannelse af selskabet bør afvente undersøgelse som advokatfirmaet Bech-Brun for tidengennemfører til belysning af lovligheden af den påtænkte selskabsdannelse. Undersøgelsen eriværksat af Kommunernes Revision på vegne af et antal jyske kommuner. Undersøgelsen forventesafsluttet ultimo august 2006.Selskabet forventes dannet senest den 30/9 2006 med tilbagevirkende kraft til den 1/4 2006.Teknisk Service (BK) og Teknisk Forvaltning (GK) foreslår, at der udpeges ialt 3 medlemmer tilbestyrelsen fra henholdsvis Billund kommune, Grindsted Kommune og fra Sammenlægningsudvalget.Selskabet foreslås dannet ved en stiftende generalforsamling senest den 30/9 2006, hvis lovlighedenbekræftes i advokatundersøgelsen.Grindsted Byråds Tekniske Udvalg indstiller 8/8 2006 forslaget til godkendelse og valgte SørenKlausen.Billund Byråds Tekniske Udvalg indstiller 8/8 2006 forslaget til godkendelse og valgte Kim GosvigHansen.Billund Byråds Økonomiudvalg anbefaler og Billund Byråd godkendte 8/8 2006 Teknisk Udvalgsindstilling.Lovgrundlag Lovgrundlag fra mødet i SU-Teknik- og Miljøudvalget den 17-08-2006:Lov om offentlige veje, Aktieselskabsloven og MomslovenBilag 1.Notat (SU TM 17/8 2006)Beslutning Beslutning fra mødet i SU-Økonomiudvalg den 13-09-2006J.nr.BeslutningsKompetenceForslag / indstillingSagsfremstillingAnbefales.10. Kontraktforlængelse for park- og vejvedligeholdelse i Billund Kommune Til topOffentlig versionT-05.01.08Ø54-SU00/VejvedligeholelseSU-Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde den 05-07-2006, forslag til kontraktforlængelse.Opsparede midler fra 2005 indgår som besparelse i 2007 og 2008, således at de udmeldtebesparelser på 5 % kan gennemføres.Park & Vej anbefaler, at bygherren anvender sin ret til option med forlængelse af kontrakten i to år.Herved gennemføres arbejderne med uændret kontraktindhold.Ved evt. forhandling om ændring af kontraktens indhold, vil udgifterne blive forøget.Sammenlægningsudvalget besluttede på møde den 22-03-2006, at der forhandles med VAe (nu LMK-VEJservice a/s) om forlængelse af kontrakten for det oprindelige Billundområde i et år eller to år,hvilket er muligt i henhold til nuværende kontrakt.Udgifterne kan holdes inden for de udmeldte budgetrammer.Økonomi/PersonaleBilag1. 20060913 LMK-VEJserviceBeslutning Beslutning fra mødet i SU-Økonomiudvalg den 13-09-2006Anbefales.

More magazines by this user
Similar magazines