Medarbejder

de.dk
  • No tags were found...

Medarbejder

PENSIONSkoncept


TRYGHED, FRIHED OG SUNDHEDFLEKSIBILITET I PENSIONSORDNINGENKære medarbejdereDE har som brancheorganisation en opgave i at sikre deoptimale vilkår for branchen, og vi har derfor i samarbejdemed Danmarks største forsikringsmæglere, Willis,etableret en brancheløsning for pensionsopsparing ogforsikring, som er attraktiv for både ejere og medarbejdere,men som også kan tilbydes medarbejderne.Ordningen er lavet hos Skandia, som er et velrenommeretpensionsselskab. Herudover har vi valgt Mølholm Forsikringsom leverandør af en frivillig behandlingsforsikring.Tryghed, frihed og sundhed, er temaerne i den nye ordning.Trygheden har vi forsøgt at skabe med en forsikringspakke,der giver dig mulighed for at sikre dig og din familieøkonomisk, hvis uheldet skulle være ude. Vi har laveten basisdækning for erhvervsevnetab, der er tilpasset densærlige indtjeningsform, vi har i branchen, og vi har lavetdækning for død og kritisk sygdom uden krav om helbredsundersøgelse.Sundheden sikres igennem et tilbud om behandlingsforsikring,der kan hjælpe dig og din virksomhed i kampenmod sygefravær, og som indeholder mange mulighederfor behandling, som kan være med til at tage skavankernei opløbet, inden de bliver til alvorlige sygdomme.Ordningen administreres af Willis, der også yder uvildigog kompetent rådgivning. Willis tilbyder hver enkelt medarbejderet individuelt møde, hvor I bliver rådgivet ompension og forsikring.For at give dig et bedre overblik over pensionsordningensmange forsikringsdækninger har vi valgt at gøre lidtmere ud af informationen om pensionskonceptet. Detgør vi blandt andet med denne informationsbrochureog en interaktiv præsentation, som du finder på http://virksomhed.willisview.dkMed venlig hilsenDine ønsker og behov for forsikring og pensionsopsparingændrer sig afhængig af, hvilken livsfase dubefinder dig i: Som ung skal du etablere dig, så hergiver det langt større mening at bruge penge på enlejlighed og en flybillet til kæresten i Paris i stedet forat spare op til en pensionisttilværelse, der alligevelfortaber sig i fremtidens tåger.Herefter stifter du måske familie, og sammen medglæden ved at blive forælder følger også endeløse bekymringer,så du bliver nu også interesseret i at sikredig selv og dine kære, hvis fremtiden viser sig mindregunstig end planlagt.Dit særlige behov for tryghed via gode forsikringerfortsætter, mens dine børn stadig bor hjemme og erafhængige af dig og den tilværelse, du kan byde dem.Men en dag flyver de fra reden, og helt automatiskbegynder dit fokus ganske langsomt at stille sig indpå tanken om, at du engang vil nå pensionsalderen.De forventningsfulde forestillinger om alt det, dugerne vil opleve, får dig helt automatisk til at overvejeøkonomien. Kan den holde til ferier og det gode liv,du har vænnet dig til?Det er netop denne brede vifte af behov, en god forsikrings-og pensionsordning skal kunne strække over.Den skal være så tilpas fleksibel, at du har god mulighedfor at vælge de særlige løsninger til, som du harbrug for i den fase af livet, du nu engang befinder dig i.Udover basisdækningen er der mulighed for at vælgeyderligere individuelle forsikringsdækninger.Vi forventer længere levetider og har alle forventningerom fortsat højt forbrug, når vi skal pensioneres, men vimå imødese, at de offentlige ydelser indsnævres.Friheden til at leve det liv, man ønsker sig som pensionistsikres ikke gennem de offentlige pensioner, men opnåsgennem en pensionsopsparing, der er tilpasset ens personligeønsker. I den nye ordning er der stor frihed til atvælge opsparingsform – og stor frihed til at vælge, hvordu vil placere din opsparing.Michael AndersenVicedirektørAlderLivsfaseSingle/Par uden børnUdviklingKarriere20-30 31-45 46-55 56-Fokus på:Løn og fleksibilitetFamiliemed små børnKarriereudviklingUddannelseFokus på:Tryghed ogfleksibilitetFamiliemed store børnTypisk lederalderPersonlig udviklingFokus på:Tryghed ogfleksibilitetFamiliemed voksne børnStor know-howFokus på:Seniorpolitik ogopsparingForebyggelseBehandlingForsikringOpsparingSymbolforklaringHøj interesseJævn interesseLav interesse


ehandlingsforsikringBASISDÆKNINGERHurtig behandling– Via Mølholm Forsikring får du en behandlingsforsikring, som giver digmulighed for at blive be handlet inden for 10 arbejdsdage på privat hospital.– Du har desuden mulighed for frit at vælge blandt de behandlingssteder iDanmark, Skandinavien og Tyskland, der indgår i Mølholms netværk.– Du skal ikke afgive personlige helbredsoplysninger for at indtræde i ordningen.– Dækningen udløber ved ?? år.Behandling af tidligere skader– Når forsikringen har været i kraft i 1 år, dækker den lidelser, der er opståettidligere, uanset om der har været symptomer i karensperioden.– Der er dækning for følgelidelser af kroniske sygdomme, der er opstået førforsikringsperioden.Meddækning af ægtefælle/samlever– Du kan vælge at lade din ægtefælle eller samlever være med for sikret påsamme vilkår.– Når din ægtefælle eller samlever er medforsikret, bliver jeres børn under21 år gratis omfattet af forsikringen uanset deres bopæl.Erhvervsevnetab 40% af din årsløn– Dækningen fastsættes i forhold til din indkomst og udbetales, når dinerhvervs evne har været nedsat med mindst halvdelen i 3 måneder.– Du modtager ydelsen indtil dit 65. år, eller til du bliver rask.– Du betaler almindelig indkomstskat af udbetalingen.visse Kritiske Sygdomme 100.000 kr.– Hvis du får stillet en alvorlig diagnose, der er omfattet af kritisk sygdomsforsikringen,vil du være berettiget til at modtage erstatningen.– Udbetalingen er skattefri og til fri disposition.– Dækningen udløber ved 65 år.Død 100% af din årsløn– Udbetalingen er som udgangspunkt skattefri for dine efterladte, og du skalbetale skat af præmien. Du kan også vælge, at udbetalingen skal væreskattepligtig, og du bliver så ikke beskattet af præmien.– Dækningen udløber ved 65 år.Eksempler på dækninger– Afklarende diagnose, forundersøgelse, operation og efterkontrol.– Ubegrænset psykiatrisk behandling og psykologhjælp.– Ubegrænset fysioterapi og kiropraktik i 6 måneder.– Akupunktur og ergoterapi (op til 10 behandlinger) / zoneterapi (op til 8 behandlinger).– Misbrugsafvænning (op til 85.000 kr. pr. behandlingsforløb).præmiefritagelse– Præmiefritagelse vil sige, at du er fritaget for at betale præmie på din forsikring,hvis du skulle miste din arbejdsevne. Præmien overtages af forsikringsselskabetefter normalt 3 måneder, og så længe erhvervsevnetabet består. Dog længstindtil udløb eller du dør. Dermed bevares de etablerede forsikringsdækninger ogindbetalinger til pensionsordningen.Skandia lifeline lindring– Skandia Lifeline Lindring giver dig hurtig adgang til forebyggende, tværfagligbehandling af symptomer på skader i bevægeapparatet, som du har pådragetdig i arbejdstiden.– Det kan være hold i nakken, ondt i ryggen eller spændinger i skuldre.– Behandling kan bookes på www.minsundhedsportal.dk 24 timer i døgnet.Godt for dig – godt for virksomhedenDu opnår et bedre helbred, når dine skavanker bliver taget i opløbet, inden debliver til alvorlige sygdomme.For virksomheden betyder det, at du vil blive behandlet hurtigere og bedre.Dermed er du også hurtigere tilbage på din arbejdsplads til fordel for dine arbejdsopgaverog til glæde for dine kunder og kolleger.Intet krav om helbredsoplysningerBasis dækningerne kræver ikke personlige helbreds oplysninger, men alene enbe kræftelse på, at du ikke tidligere har søgt/modtaget førtidspension, er iskåne- eller fleksjob, er eller har været under revalidering og lignende.Tilvalg ud over 60% ved erhvervsevnetab, 400% ved død og 400.000 kr. vedkritisk sygdom kræver en kort helbredserklæring. Skandia overtager eksisterendemedarbejderes nuværende dækninger uden krav om helbredsoplysningerop til Skandias gældende grænser.


TILVALGSDÆKNINGEROPSPARINGSMULIGHEDERErhvervsevnetab op til 80% af årsløn– Du kan tilvælge op til 40% forsikringsdækning ved tab af erhvervs evne til solidariskpris og dermed opnå 80% i dækning.– Dækningen udløber ved 65 år.markedsrente – Skandia Link– Skandia Link er et markedsrentesystem, hvor du kan vælge imellem enrække fonde, der indeholder forskellige værdipapirer.– Du sammensætter selv din portefølje af fonde, og skal derfor selv tagestilling til valget af værdipapirer samt hvilket risikoniveau, du ønsker.visse Kritiske Sygdomme op til 1.204.500 kr.– Du kan maksimalt vælge en dækning ved kritisk sygdom på 1.204.500 kr.(2011) til solidarisk pris.– Dækningen udløber ved 65 år.markedsrente – Skandia Match– Skandia Match er et forvaltningsprodukt, hvor eksterne forvaltere står forudvælgelsen af værdipapirerne.– Ved hjælp af en rådgiver fra Willis findes din risikoprofil, og dine investeringerovervåges i døgndrift af SparInvest.Død op til 800% af årsløn– Du kan tilvælge op til 700% forsikringsdækning til solidarisk pris og dermedopnå 800% i dækning.– Dækningen udløber ved 65 år.Gennemsnitsrente – skandia bonuspension– Du kan vælge at placere din pensionsopsparing i dette delvist garan teredeopsparingsmiljø.– I modsætning til markedsrentemiljøet, som er præget af store udsving i renten,vil du i gennemsnitsrentemiljøet typisk opnå en lavere, men mere stabilforrentning over tid.ulykkesforsikring (CHARTIS)– Bliver du ramt af en ulykke, der fører til varigt mén, vil der blive udbetalt enerstatning, der er afhængig af invaliditetsgraden. Den maksimaleerstatning udgør 500.000 kr.– I tilfælde af død får dine efterladte udbetalt dækningen på 500.000 kr.– Farlig sport samt tand- og tyggeskader er også dækket af ulykkesforsikringen.Solidariske præmier MED GARANTISolidariske præmier betyder, at du betaler den samme præmie, uanset alder.Gælder for tab af erhvervsevne, dødsfaldsdækning, kritisk sygdom og præmiefritagelse.Der er præmiegaranti i 2011 og 2012. I 2013 kan præmien maksimalt stigemed 20% ved dårligt skadesforløb.BehovsanalysenAlle virksomhedens medarbejdere tilbydes en personlig samtale med en rådgiverfra Willis.Det er vigtigt, at du medbringer oplysninger om dine eksisterende livsforsikringerog pensionsordninger, CPR-nr. på din ægtefælle/sam lever og børn samt dinseneste lønseddel.Rådgiveren fra Willis ind taster dine ønsker og dine data i en behovs analyse,som beregner dine muligheder. Du får naturligvis en kopi af behovs analysen.


UVILDIG RÅDGIVNINGpERSONLIG RÅDGIVNINGWillis er underlagt forsikringsmæglerloven og yder uvildigrådgivning.Vi er alle forskellige og befinder os i forskellige livsfa ser,og derfor har vi valgt at stille en pen sionsmægler til din ogdine medarbejderes rådighed for at sikre, at pensionsordningenbliver tilrettet den enkeltes ønsker og behov.kontaktpersonerHvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne iDE-Pension, kan du ringe til en af DE's kontaktpersonerhos Willis.Det er også vigtigt, at forsikringer bliver tilrettet, hvisder sker ændringer i ens liv. F.eks. hvis man får børn, blivergift/skilt, eller der sker større ændringer i ens øko nomiskeforhold. Derfor kan du nemt booke en samtalemed pensionsmægler fra Willis.Tina Brandt,pensionsmægler,Direkte telefon: 88 13 96 65E-mail: tbh@willis.dkBo Thomas Niebling,pensionsrådgiverDirekte telefon: 88 13 97 31E-mail: btn@willis.dkKøbenhavn Aarhus Odense Aalborg Roskilde HolstebroTuborgvej 5 Brendstrupgårdsvej 13 Finlandgade 1 Nyhavnsgade 14, 4 TH Trekroner Centervej 57 Nupark 512900 Hellerup 8200 Aarhus N 5000 Odense C 9000 Aalborg 4000 Roskilde 7500 HolstebroTlf. 88 13 96 00 Tlf. 88 13 94 00 Tlf. 88 13 93 00 Tlf. 88 13 92 00 Tlf. 88 13 96 00 Tlf. 88 13 94 00Willis Kommunikation – juni 2011

More magazines by this user
Similar magazines