IW Nyt nr. 124 - Inner Wheel Denmark

innerwheel.dk

IW Nyt nr. 124 - Inner Wheel Denmark

INNER WHEEL DANMARKINNERWHEELNr. 124Marts201132.ÅrgangMon der er forår på vej?


4 5Nationalrepræsentanten skriverEfter en lang og hårdvinter ser vi alle fremtil lysere tider. Lyseretider er det ogsåfor Inner Wheel. Forførste gang i en langårrække viser voresmedlemsstatistik, atvi har fremgang. Ikkeen stor fremgang, men alligevel nok til atjeg synes der er grund til at glæde sig. Værmed til at fastholde den fremgang!! Derer så mange gode og spændende initiativerude i klubberne som kan tiltrække nyemedlemmer, så det er bare at gribe chancen.Når vi nu taler om medlemstilgang har rådetbesluttet at belønne den klub som optagerflest medlemmer i indeværende InnerWheel år – se mere om konkurrencen andetsteds i bladet.Også på landsplan er der nye initiativer påvej. Dansk Inner Wheel Råd har udskrevet enstilekonkurrence for elever i alderen 16-20 årpå landets gymnasielle uddannelser medemnet: Vil du acceptere et Danmark,hvor kvinder handles til prostitution –eller skal Danmark være kendt for sin socialebæredygtighed?Konkurrencen er tænkt dels som en øjenåbnerfor aldersgruppen, dels som en mådeat gøre opmærksom på Inner Wheel som etengageret kvinde-netværk.Det bliver spændende at se besvarelserne,og vinderne vil få overrakt deres præmierpå Landsmødet.Resultatet af alle besvarelserne på de spørgeskemaerI udfyldte i foråret 2010, liggernu på hjemmesiden. Meningen er, atdet skal være en inspiration til klubberneog siderne må ikke blive statiske, menskal hele tiden skulle kunne udvikles mednye input fra medlemmerne. Så hvis du/Ihar nye input til materialet ”Inspiration tilklubberne” så skriv til web-master BirteHolst Andersen.Lovbogsudvalget har været på overarbejdeog på rådsmødet i januar blev lovforslagetgennemgået punkt for punkt endnu engang, og rådet vedtog enstemmigt at sendelovforslaget til afstemning på landsmødeti oktober. Når dette blad læses, er rådetslovforslag sendt til samtlige klubber oglovforslaget er et punkt på alle dagsordnertil forårsdistriktsmøderne. Der vil herblive mulighed for at stille spørgsmål, ogfå svar evt. uklarheder. Når materialet tilårets landsmøde bliver sendt ud, vil lovforslagetselvfølgelig være at finde her, ogklubberne vil have mulighed for at kommemed ændringsforslag. Jeg håber ikke derer stave- og kommafejl i det forslag derudsendes nu – men selv om der er læstkorrektur af mange forskellige, et utal afgange, vil jeg bede Jer bære over med evt.småfejl. Sagen er jo den, at når lovforslaget(forhåbentlig) bliver vedtaget på landsmødet,skal det oversættes til engelsk,derefter sendes til stadfæstelse i England.De rettelser man evt. måtte have fra IIW’sside vil derefter blive skrevet ind i lovene– og så vil endelig korrekturlæsning bliveforetaget. Lovforslaget ligger på hjemmesiden,og her er der mulighed for at stillespørgsmål. Spørgsmål og svar vil blive lagtpå hjemmesiden.På rådsmødet i januar blev det aftalt at vivil forsøge at lave en fælles tur til Convention17.-21. april 2012, så sæt kryds ikalenderen allerede nu. Danmark søgerendnu en gang om at få Convention tilDanmark, så jo flere vi kan komme af stedtil Tyrkiet, jo bedre.Rådet har sendt et proposal til Englandsom omhandlede åbning af medkriterierne.Dette forslag blev desværre afvist. Heldigviser der andre forslag der omhandleråbning og som kommer til afstemning.Proposals på dansk vil komme rundt tilklubberne og vil også være at finde påhjemmesiden.Forude, i maj og juni måneder, vinker bådedistriktskædeoverrækkelser og nationalkædeoverrækkelse. Mød op og vær medtil at fejre dem der i de kommende år, vilbruge en stor del af deres tid til at arbejdetil gavn for Inner Wheel, de fortjener at fåen festlig dag!Til slut vil jeg ønske Jer alle nogle godeforårsdistriktsmøder med hyggeligt og inspirerendesamvær.Benedicte HaubroeNationalrepræsentantVordingborg-Storstrømmen 25 års jubilæumFredag d. 11 nov. 2010 afholdt Vordingborg-StorstrømmenInner Wheel klub 25års jubilæum på Hjalet.Klubben blev oprettet 16. november 1985og bestod af 24 glade piger, som så frem tilen god tid med godt kammeratskab, godeoplevelser samt en international forståelsefor venskab og samarbejde.I dag er klubben på 23 medlemmer hvorafde 5 har været med helt fra starten. Vi føleralle at intentionerne fra dengang stadigvækgælder.I festen på Hjalet var vi 39 glade personerincl. vores dejlige mænd og distrktspræsidentenfor vores område, Lone Prammingsamt Ditte Bertelsen som var ”fødselshjælper”til starten af klubben.På billedet ses de glade jubilarer samtpræsident og fødselshjælper.Fra venstre: Stine Pedersen, GudrunNygaard Hansen, Jytte Nielsen,Sonja Thomsen, vores præsident KarenMarkussen og fødselsdagshjælperDitte BertelsenVenlig hilsenLili Inge HesselbergISO


10 115 års jubilæum i Kaunas IW Klub 2005-2010Fredensborg IW fejrede jubilæum og julemødeI 2005 blev Rudkøbing Inner Wheel Klub”Fadderklub” til Kaunas Inner WheelKlub, og Gurli Brejndal ”Gudmor” tilklubben.Ved charterfesten i Kaunas deltog GurliBrejndal og Distriktets Pastpræsident AnnaliseLarsen. (Vicenationalrepræsentant2010-11).Med chartringen af klubben i Kaunas harRudkøbing Inner Wheel Klub gjort InnerWheels formål om ” - at fremme sandt venskab”og - at fremme international forståelse”til virkelighed.Klubben i Kaunas arbejder med forskelligeJubilæumsfesten 2010Nyt fra rådskassererenhjælpeprojekter bl.a. hjælp til børnene pået lokalt børnehjem.GBPå rådsmødet i oktober blev vores eksisterende bankforhold diskuteretog vi enedes om at undersøge markedet for andre muligheder.Det endte op med, at vi primo december skiftede over til NORDEA- og det resulterede derfor i nye konto nr.De nye konto-nr. er følgende:UNICEF: 1726 0757 825 465Landsmødekonto: 1726 0757 824 957DIW: 1726 0757 825 570Årsindsamlingen: 1726 6274 976 703Mange hilsnerElse StorgaardRådskassererSøndag den 5. dec. 2010 - var det 40 år sidenFredensborg IW havde charterfest.Vi fejrede vores jubilæum og julemødei ”Jægerhytten” ved Birkerød, den lå i etmeget smukt vinterklædt landskab – helt isne. Der er 4 af vores medlemmer, som harværet med lige fra start, så de kunne ogsåfejre 40-års jubilæum.2 af dem – Inger Møller og Gerda Hansen -havde været i gemmerne og fundet sjove oginteressante minder og billeder frem fra de40 år, og det gav anledning til megen latterog kommentarer og ” før og nu” snak. De 2andre jubilarer – Ulla Boldt og Oda Christiansenvar desværre forhindret i at deltage p.gr. a. vejret. Efter en lækker buffet og kaffeblev julegaverne delt ud under stor munterhed.Britta Christensen havde traditionen troskrevet en julesang og i år var det ikke blotårets gang - men årenes gang der var temaet.Ann-Mari Birch havde skrevet en finfødselsdagssang. Vi sang begge sangene- og mange julesange, så vi fik rigtig brugtstemmebåndene. Dagen sluttede med atpræsidenten udnævnte de tre 40 års jubilarer– Inger M. – Gerda H. – og Oda C. tilæresmedlemmer (Ulla B. er allerede).En dejlig søndag var til ende og en godoptakt til julen var lagt.Birgit ReimersFredensborg IW


12 13Ladies Midtnight WalkJeg har i mange år gået med en drøm omat gøre en forskel. Og her i sommer, hvormin datter og hendes famile var hjemmepå ferie fra England, fortalte min svigersønigen, hvor dejligt det var, endnu en gang,at have fuldført en cykeltur, en cykeltur tilParis til fordel for velgørenhed. Jeg fortalteham, at jeg også havde et sådant ønske,men at en cykeltur til Paris måske, - ligevar i overkanten. Mike foreslog så; Hvorforså ikke lave en gåtur for kvinder, fornoget som jeg brændte for, a Ladies MidtnightWalk.Jeg greb den i luften og tænkte med detsamme på Inner Wheel. Det måtte værenoget som, jeg kunne dele med kvinderneder. Jeg ringede til Søs Milton og vi havdeet møde, hvor vi hurtigt var enige om, atdet var en god ide, både som indsamling,men også som en måde, hvor vi kunne fånye medlemmer på, så vi kunne blive enstørre skare til at gøre en forskel. Så vibesluttede at ideen skulle præsenteres påmånedsmødet.Formålet med denne gåtur på ca. 10 km erselvfølgelig, at samle penge ind. Mit forslagom at tildele indsamlingen til HospiceSjælland i Roskilde, var vi med det sammeenige om, var et rigtigt godt sted, at sendeen pose penge hen til. Og navnet LadiesMidtnight Walk betyder selvfølgelig, atvi starter ved midnat. Datoen er sat til denførste sommerdag, den 1. juni. Måske meden fakkel i hånden på deltagerne, for atsymbolisere, at der altid en et lys for endenaf tunnelen både for patienten og dennespårørende.Og hvorfor har jeg så tænkt på Hospice.Desværre har jeg selv måtte tage afskedmed en pårørende, min mand gennem 20år. Jeg ”boede” på Roskilde sygehus i 7uger, de sidste 3 var vi indlagt sammenog hvor ville jeg ønske, jeg og vore børnkunne have brugt tiden anderledes. Jeg varsygepasser for Palle, 24 timer i døgnet ogvore børn var ”sittere”, når jeg skulle haveet frikvarter. Jeg samlede op, der hvor tingeneblev glemt og glattede ud når livetblev for hårdt. Ingen kritik af personalet,de løb hurtigt men det var aldrig nok. Hvorville det have været rart, hvis jeg og børnenehavde kunnet anvende vore resurser,til at tage stille og roligt afsked med voresfar og at det ikke var os, han skulle bedeom hjælp til de praktiske ting.Det er det, man kan på et Hospice. Allepraktiske ting bliver der taget hånd om.Man kan bare være sammen og gøre det, -at sige farvel til noget trygt og smukt.Vi har et mål på ca. 200 tusinde kroner. Detkommer til at koste 100 kroner pr. person atdeltage. Gå-turen er for alle Inner Wheeleresamt deres veninder og deres veninder.Vi håber på rigtig mange deltagere. Vi harogså brug for vore mænd, - nogle af dem,til de pitstop, vi skal have undervejs og sombagstoppere, så vi er sikre på at alle kommeri mål. Alle skal kunne deltage. Det erikke et must, at kunne gå de 10 km og deter her vore bagstoppere kommer ind.Til denne gå-tur har vi søgt en hovedsponsor,men deltagerne skal også have sponsorere.Dette kommer vi tilbage til senere. Vier nu 8 piger, som er samlet og arbejder påat få dette arrangement op at stå, med hvervore opgaver. Vi skal på internettet, påface-book, i avisen og på TV, vi skal havetrøjer, lavet gaveposer og mange, mangeandre ting.Hold da op, hvor skal vi blive synlige, alleos i Inner Wheel.Rigtige mange hilsner og godt nyt år til allei Inner Wheel.Karin Zoe Neldeberg,Roskilde IWKONKURRENCEMedlemsfremgang, JA tak!Er din klub den der optager flest medlemmer i Inner Wheelåret 1. juli 2010 – 30. juni 2011?DIN klub har mulighed for at vinde 2000,- kr.Vinderen vil blive offentliggjort og få præmien overrakt påLandsmødet søndag den 2.oktober 2011.(Klubben skal være repræsenteret på Landsmødet)Donation IW/Rotary januar 2011For 26. gang kunne Inner Wheel - Rotary ogRotaract klubberne i Odense uddele overskuddetfra julekoncerten i Odense Domkirkei november 2010.Det foregik ved et festligt arrangement påhotel HC Andersen hvor Odense Sct. KnudInner Wheel Klub var vært. I år ønskedeklubberne at betænke ”Den Alkoholfri CaféParaplyen” under KFUM’s sociale arbejde,Nørregade 77, Odense. Gerda Ibsen, OdenseSct. Knud Inner Wheels pastpræsident, overrakte80.000 kr. til Marianne Kragmann, CafeParaplyens daglige leder, samt formand forCafe Paraplyens bestyrelse Merete Aarup.De var begge meget glade og taknemmeligefor det flotte beløb og Merete Aarup takkedealle for den påskønnelse det er til Caféen ogdens store stab af frivillige hjælpere. Café Paraplyenstartede for 21 år siden og har åbentstort set året rundt. Paraplyen er en alkoholfricafé, hvor alle er velkomne. Det er et mødested,hvor man kan snakke, læse avis, spillespil eller bare få lov til at være.”Vi er en socialcafé med aktiviteter, ikke et socialt værested”fortalte Marianne Kragmann, et sted hvorman kan genopfriske sociale kompetencer ogopbygge netværk og fællesskab. ”Samtidigyder Café Paraplyen en målrettet arbejdsmarkedsindsatsfor de socialt mest udsatte grupper.En indsats som bygger på frivillig deltagelse,motivation, tillid og hvor håndholdt,individuel indsats er afgørende for vejen fraudsat til ansat. Café Paraplyen har de sidste9 år drevet et beskæftigelsesprojekt, som harværet af afgørende betydning for mange udsattemennesker i Odense. ” Café Paraplyentilbyder desuden selvhjælpsgrupper, abstinensbehandling,antabus og økonomisk rådgivning.De mange penge skal bl.a. bruges påaktiviteter i caféen, aktiviteter på den årligealkoholfrie ø lejr på Skarø, udflugter samt etnyt gulvtæppe.Aftenen sluttede med en flot lille koncert afEKKO duo, der består af to unge talentfuldemusikere fra Syddansk Musikkonservatoriumog Skuespillerskole: Herbert Boersmaviolin og Sofie Spanget Takkula på Cello.Lone FalckOdense Vestre IW


14 15Stilekonkurrence om TraffickingSom omtalt i forbindelse med Landsmødeti oktober 2010 har Dansk Inner WheelRåd besluttet at udskrive en stilekonkurrenceom Trafficking – handel med kvinder.Konkurrencen går i luften her i løbetaf januar.En arbejdsgruppe bestående af rektor forKalundborg Gymnasium Peter Abildgaard,Marketingdirektør Arne Sylvester,gymnasielærerne Trine Lauridsen, IngerretheRiis, lederen af Reden International,Vibeke Lenskjold, samt distriktspræsidentD 48 Lone Pramming og pastdistriktspræsidentD 47 Kirsten Dahl-Sørensen, beggerepræsenterende Dansk Inner Wheel Rådhar gennem de sidste måneder arbejdetmed opgaveformulering, kampagnehjemmesidem.m.Resultatet ligger nu klar. Målgruppen eralle unge mennesker mellem 16 og 20 årsom er i en gymnasial uddannelse. Opgavenvil blive udsendt til de unge via dereseget Facebook netværk.Opgavens hovedoverskrift er:Vil du acceptere et Danmark, hvor kvinderhandles til prostitution – eller skal Danmarkvære kendt for sin sociale bæredygtighed?Opgaven kan udmøntes, f.eks. som:• Et essay• En kronik• En novelle• En video eller lignendeDen skal tage udgangspunkt i:Dagens eller fremtidens Danmark med fokuseringpå et eller flere af nedenståendeemner:• Kunderne• Ofrene• Bagmændene• Lovgivning• Politiets indsatsOpgaven skal afleveres senest den 1. maj2011 til:Dansk Inner Wheel Råd v/pastdistriktspræsidentKirsten Dahl-Sørensen, JensBornøsvej 8, 2970 Hørsholm, e-mail:kd-s@mail.dkDer er nedsat en dommerkomite, som vilbehandle alle opgavebesvarelser og indstillede 3 bedste til godkendelse i DanskInner Wheel Råd. Der vil være 1. præmiepå kr. 10.000,- og henholdsvis kr. 5.000,-og kr. 3.000,- til 2. og 3. præmie.Resultatet af konkurrencen og overrækkelseaf præmier finder sted i forbindelse medInner Wheel Danmarks landsmøde søndag,den 2. oktober 2011, hvor også InnerWheel Danmarks årsindsamling 2010-11vil blive overrakt til Reden International.Hvad er formålet med at udskrive en stilekonkurrence?Ja, det er, at Inner WheelDanmark gerne vil gå foran og vise, atkvinder hjælper kvinder, samt at vi udvisersocial ansvarlighed og synliggør, at vii vort arbejde gør en forskel. Vi bidragerdermed til en videndeling om Traffickingsamt påvirkning af den unge generation tilat tage et socialt medansvar.Vi er i øjeblikket i gang med at skaffesponsorer til præmierne. Vi har allerede3. præmien i hus. Hver præmie kan nemtsammenstykkes af flere personer, firmaer,fonde. Har du gode ideer hører vi gernederom på e-mail: kd-s@mail.dkI øvrigt henvises til hjemmesiden – http://www.innerwheelmodkvindehandel.dk.Herligt, hvis du vil bidrage med at videresendeoplysninger om denne hjemmesidei dit netværk. Måske har du en søn/dattereller barnebarn, der kunne tænke sig at deltage!På arbejdsgruppens vegneKirsten Dahl-SørensenPastdistriktspræsident D 47Strøtanker om Inner WheelDistrikt 44På denne tid af året erdet Diso´ens opgaveat læse alle de beretningerder er sendt frade forskellige klubber.De handler omhvad klubberne harforetaget sig den 10.januar i anledning afInner Wheels fødselsdag. Det gennemgåendeer at man ikke har lavet noget specieltpå selve dagen. Ofte er det slået sammenmed januarmødet. Det helt gennemgåendeer, at næsten alle klubber i velgørenhedensnavn har doneret et beløb. Formålet medat fejre dagen er på den måde helt opfyldt.Et emne man ofte kommer til at snakke omi IW- regi er: hvordan får vi nye og fleremedlemmer ?Det har vi snakket om både på distriktsplanog landsplan, og der er kommet rigtigmange gode ideer og forslag. Jeg blevså glad en dag, da en innerwheeler fra enanden klub ringede. Man kommer så lettil at snakke om Inner Wheel og om hvadman gør i sin egen klub. De havde ligeoptaget 4 nye medlemmer. Ideen var atRotaryklubben holdt en gang om året enfest med damer, på den måde fik de nyedamer mødt de ”gamle”, der så fik lejlighedtil at spørge de ”nye ” om de ikkehavde lyst til at komme til et møde i InnerWheel. Ideen er sikkert ikke ny, men allekneb gælder.Jeg er for øvrigt ikke bange for fremtiden iden retning, vi har i vores klub et par ganskeunge medlemmer og det tæller kraftigtnår nye skal rekrutteres. Vigtigt er det ogsåat vi ”gamle” ikke sidder og vil bestemmedet hele, og sige at sådan plejer vi at gøre.Det er vi meget bevidste om i vores klub,da vi ”gamle” for 20 år siden ikke blev hørtpå grund af de rigtig gamle dengang.Jeg synes der er så mange muligheder medInner Wheel, man får så mange oplevelserman ellers ikke ville få. Jeg har nu væretDiso i 1½ år, og jeg har været megetglad for at være med i distriktsbestyrelsenog jeg kan kun opfordre andre til at gribechancen/muligheden for at være med ogsåder.Som jeg ofte har sagt; jeg har taget mintørn, nu må andre også have mulighedenfor at prøve det.Distriktsbestyrelsen er jo ikke en videnskabeligbestyrelse, det er ganske almindeligeInnerwheel piger der gør et stykke arbejdei en periode, og så får man en god indsigti hvad Inner Wheel er, og møder en massedejlige piger fra hele landet.Fascinationen er også, at det er en verdensomspændendeorganisation. Det virkerdragende på en måde.Det var lidt strøtanker om Inner Wheel. Nuvarer det ikke så længe, så har vi forårsdistriktsmødei Skive, og jeg glæder mig tilat møde så mange som muligt der.Kirsten KirketerpDISO Distrikt 44www.innerwheel.dk


16 17Lidt fra det store udlandDistrikt 45Det seneste nye herlige inden deadlinefor Inner WheelNyt er vor ”aktivesøndag”, men detskriver distriktspræsidentUlla Hassagerom andetsteds i bladet.Jeg har fået lyst til at bruge min spaltepladsi Inner Wheel Nyt på at fortælle om et InnerWheel møde i Indien.I august 2010 var min mand og jeg på besøghos en tidligere udvekslingsstudent.Anledningen var hendes lillebrors bryllup.En kusine er Inner Wheeler, hun har ogsåværet distriktspræsident. Jeg havde sagt ien bisætning, at det kunne være sjovt atkomme til et Inner Wheel møde, og førvi vidste af det, var det arrangeret. Ca. 12Inner Wheel piger og 8-10 rotarianere komtil et møde indkaldt med dags varsel!Vi blev kørt til en skole, som Rotary,Rotaract og Inner Wheel driver. Her blevvi modtaget med traditionelle kranse ogmange af børnene var klædt i deres allerfinestetøj.På første sal i skolen har Inner Wheel klubbenet mødelokale og her blev mødet holdt.Det blev indledt med en ”Inner WheelPrayer”. Den har jeg aldrig hørt før, ogjeg bad om teksten, men fik den desværreikke, men den handler selvfølgelig om vortmotto om hjælpsomhed og venskab.Min mand og jeg sad til højbords meden præsident på hver side. Inner Wheelpræsidenten kunne desværre ikke rigtigtnoget engelsk, så vores samtale gik ikkeså let. Det overraskede mig positivt at sebåde muslimer og hinduer blandt medlemmerne.Jeg holdt et lille indlæg, hvor jegselvfølgelig takkede dem for at afholdemødet, men jeg benyttede også lejlighedentil at fortælle dem om de problemer, vi hari Europa med at få Rotary relaterede medlemmer.På Convention har vi haft indtrykaf, at det især er de mange og store indiskeklubber, der stemmer imod vore ønsker tilreformer. Måske er det ikke helt korrekt.Jeg kom i al fald derfra med et løfte om, atde ville se positivt på vores forslag.IWére med undertegnede iført salwar kamishi midtenNu er det måske ikke så tit, at man kanvære så heldige, som vi var. Men I vedmåske, at der findes en ”directory” mednavne og adresser på alle Inner Wheelklubber i verden. Så når I tager til ”Langtbortistan”er det en god ide at undersøge,om der skulle være mulighed for at besøgeen klub. Man vil altid blive modtaget medvenlighed og få en stor oplevelse ud af det,er jeg sikker på.Spørg jeres præsident eller kontakt distriktetfor nærmere information.Benedicte OvergaardDISO D45Nu lurer foråret lige om hjørnetDistrikt 46-og nu der kan ikkevære langt derhen tilhjørnet. Men sikkerter det, at hvis vi heleåret kan finde foråretsvarme og lys ivore hjerter og tagevare om hinanden,så bliver det knap såsvært at komme gennem de kolde og mørkestunder, som livet byder os.Inner Wheels formål er bl.a. at fremmesandt venskab, hjælpsomhed og medmenneskeligforståelse. For dem, der har detsvært, kan det være en uvurderlig hjælp athave en ven, der har en varm hånd, et lyttendeøre og en støttende skulder – det ersåmænd ikke altid, der er brug for de storeforkromede ord, så her kan vi vist alle ydeen indsats.Jeg håber også, at alle klubber har haft etgodt valg og har fået alle posterne besat ibestyrelserne med både ”nye og gamle”.Selv har jeg ladet mig opstille til en post imin klub igen efter næsten 3 gode år somDISO. Når man først har prøvet at deltagei bestyrelsesarbejdet, er det svært at slippedet igen.Tak for mange dejlige jule- og nytårshilsenerog for ISO’ernes skemaer med oplysningom arrangementer i anledning afInner Wheels fødselsdag 10. januar. Der ermange gode ideer mht at samle penge indtil donationer – samlet oversigt kan ses pådistriktets hjemmeside.Den 5. marts er Kolding Inner Wheel klubvært for forårsdistriktsmødet. Måske ermødet overstået, når bladet udkommer,men jeg håber mange af jer deltager ogbl.a. godkender og hilser på den nye distriktsbestyrelse.I forbindelse med Inner Wheel Danmarksstøtte til imødegåelse af kvindehandel, erder bl.a. udskrevet en stilekonkurrencefor unge mellem 16 og 20 år med afleveringsfrist20. maj 2011. Oplægget er ”Vildu acceptere et Danmark, hvor kvinderhandles til prostitution?” Kender I nogen imålgruppen, så gør dem bekendt med konkurrencenpå www.innerwheelmodkvindehandel.dkeller linket på forsiden af D46hjemmeside, så de unge kan engageres iemnet. Der er 3 præmier på højkant. Detskal blive spændende at se resultatet.Et knus gør en glad dag gladere.Mange hilsenerBirgit JelstrupDISO D46www.innerwheel.dk


20 2140 års jubilæum i Haderslev Hertug Hans IWDen 21. november var det 40 år siden Haderslev Hertug Hans Inner Wheel havde charterfest. Ianledning af 40 års jubilæet var der jubilæumsfest på ”Slukefter Kro” i Vedsted ved Haderslev.Helårskort/påskepyntfra Hillerød Inner Wheel KlubHer er 16 af klubbens 18 medlemmer plus et kommende medlem samt præsidenten fra HaderslevInner Wheel samlet til jubilæumsfesten i Haderslev Hertug Hans Inner Wheel.Samtidig var der 3 medlemmer, der havde 40 års jubilæum i Haderslev Hertug Hans InnerWheel.Kortenes tekst:Til lykke, God bedring, Hjertelig til lykke, En kærlig hilsen,Tak for indbydelsen - eller tekst efter eget ønske, uden merprisPris: 2 kort + 2 kuverter kr. 40,00 pakket i gavepakning - excl. forsendelse.Pris: Påskepynt pakket med 2 påskepiger i gavepose kr. 25,00 - excl. forsendelse.Pengene der indkommer for postkortene går, ubeskåret, til fordel for:Hillerød Inner Wheel Klubs Hjertepudeprojekt ogBørne -og Ungecentret ”Mælkebøtten” i Nuuk, Grønland.Puderne gives til brystopererede kvinder.”Mælkebøtten” bruger pengene til oplevelserog aktiviteter for børnene og de unge.”Mælkebøtten” modtog kr. 15.500,00 i 2010 efter salg af julekort og julepynt.Lilian Nielsen, Inger Jakobsen og Grethe Pedersen.Anna Karin KnudsenHaderslev Hertug Hans IWKortene kan købes/bestilles hos:Kirsten KannSlotsgade 14, 2. Sal, 3400 Hillerød.Tlf.: 4826 0880E-mail: kirstenkann@hotmail.comMed Inner Wheel hilsenHillerød Inner Wheel Klub


22 23Aktiv søndagI lighed med sidste år inviterede D-45 noglepiger fra hver klub til at deltage i et uformelt,gratis arrangement, hvor vi skulle røre os ogsnakke.I år var arrangementet d. 6. februar henlagt tilHammerum Fri- og Efterskole ved Herning(ca. midt i distriktet), og invitationen lød pålidt instruktion i Zumba, lækker frokost ogsnak om bl.a. intercity-møder.Tilmelding var senest 3. januar, og på dennedato var der desværre kun tilmeldt 18 medlemmer.Der blev sendt reminder ud, og såvågnede folk op fra jule-nytårsdvalen, så iløbet af få dage var der tilmeldt 42 IW-piger.Trods lille kapacitet i bruse- og omklædningsrummet,fik vi den værste sved skylletaf, efter vi havde rystet hofter og bryster tilZumba-rytmerne. Så var der velfortjent frokost,hvorefter vi gik til vores mødelokalefor at røre stemmebåndene med sange ogsnak om, hvad der sker i klubberne, som evt.kunne inspirere, forslag til møderne og informationom bl.a. konkurrencer. Vi havde ogsåRingenes PigerLaura og Sofie bor i Højslev ved Skive oger ivrige hjælpere for farmor i Herning.De to piger på 8 og 10 år har formået atfå familie og venner til at samle ca. 10 kgdåseringe i løbet af 2010.Det har givet pigerne forståelse for, at mangodt kan hjælpe stort med små midler.Venlig hlsenRagna Bondrop, ISO HerningIWen lille gættekonkurrence, som udløste lækkerchokolade til vinderne.Næsten ½-delen af de tilstedeværende meldtesig som interesserede til at deltage i Conventioni Tyrkiet til april 2012.Mit indtryk er, at de fleste gik glade hjem efternogle gode timer, hvor både krop og venskaberblev styrket.Ulla HassagerDistriktspræsident 45IW dag fejresInner Wheels fødselsdag holder vi sammenmed vort ordinære møde. I år uddelte vi 2000kr. til Krisecentret for Mænd, og Mødrehjælpenfik 1500 kr. Vores præsident fik HorsensFolkeblad til at omtale det med billede. Krisecentretfor mænd i Horsens er Danmarksførste, og er nu i Tobaksgården, der er godplads til 4-6 personer. Mænd der har væretigennem skilsmisse, dødsfald, vold, psykisksom fysisk, konkurser m.m. Der er ca. 1000mænd, der henvender sig hvert år. Prisen formad, tøjvask og rengøring er 125 kr. pr. dag.Mødrehjælpen i Horsens driver butik medbrugt børnetøj. Tøj, der ikke bliver solgt,sendes til østeuropæiske lande. Der er 42frivillige. Og vort medlem Gunver har væretmed fra begyndelsen. Enlige gravide mødrekan hente en startpakke, der indeholder alt,hvad en baby har behov for. Overskuddet ibutikken går bl.a. til julepakker, så familier-IW-dag i Karlslunde IWFor at samle penge ind til Inner Wheeldagen,havde Karlslunde IW stablet et”Bring and Buy” tema på benene. Alleskulle komme med nogle ting, som vi andreså skulle købe til fastsat pris. Alle varmeget glade for arrangementet og der blevvirkelig ”shoppet” igennem. Til sidst varder gemt nogle ekstra ting, som vi så holdt”hollandsk auktion” over. Jeg skal lovefor, at der blev budt. Pengene har vi sendttil Julemærkehjemmet Kildemose. På dethjem er der 24 børn i alderen 8-12 år. Børnenetilbydes et ophold på 10 uger, hvor deer hjemme hver anden weekend. Mange afbørnene har udover sociale problemer ogsåvægtproblemer. De taber sig i gennemsnit9 kg på de 10 uger. Ofte har børnenene kan holde en alm. dansk jul. I Horsenssender man hvert år 12 mødre med børn påsommerlejr i Sønderjylland, og et nyt tiltager hjælp til børnefødselsdage, hvad der ogsåer behov for.Beløbet til Mødrehjælpen er indsamlet vedjulemødet. I stedet for pakkespil, indbetaltehver deltager 50 kr. Beløbet til Krisecentretfor mænd er overskud fra et klubarrangement.Anna Sofie GrimstrupISO, Horsens Vitus Bering IWønske om små udflugter og vores penge vilde bruge på en tur i svømmehallen eller ien skøjtehal. Det er bare en dejlig fornemmelse,at vi ved, de har haft en dejlig tur.En af pigerne i Karlslunde IW, Alice Dalsgård,syr ”puttetæpper” i patchwork til Julemærkehjemmene.Efter et sådan ophold,får de et tæppe med hjem. En god gerning,kan ikke gøres for tit.Kirsten Jakobsen, Karlslunde IW

More magazines by this user
Similar magazines