12.07.2015 Views

Vejledning til arbejde i SFO-forældreråd i Århus Kommune - Aarhus.dk

Vejledning til arbejde i SFO-forældreråd i Århus Kommune - Aarhus.dk

Vejledning til arbejde i SFO-forældreråd i Århus Kommune - Aarhus.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1<strong>Vejledning</strong> <strong>til</strong> <strong>arbejde</strong> i<strong>SFO</strong>-forældreråd iÅrhus <strong>Kommune</strong>Børn og UngeÅrhus <strong>Kommune</strong>


3INDHOLD<strong>SFO</strong>RTEGNELSEFORORD ............................................................................................................................................... 5<strong>SFO</strong>-FORÆLDRERÅDETS FORMÅL OG SAMMENSÆTNING .............................................................. 7FORHOLDET MELLEM BYRÅDET, SKOLEBESTYRELSEN, <strong>SFO</strong>-FORÆLDRERÅDET, SKOLELEDERENOG <strong>SFO</strong>-LEDEREN ................................................................................................................................ 8<strong>SFO</strong>-FORÆLDRERÅDETS OPGAVER OG ANSVAR .............................................................................. 10MÅL OG PRINCIPPER FOR <strong>SFO</strong>’ENS VIRKSOMHED ........................................................................... 10FASTLÆGGE PRINCIPPER ................................................................................................................. 11FORÆLDRE-<strong>SFO</strong> SAMARBEJDET ....................................................................................................... 11DRØFTE ETHVERT SPØRGSMÅL VEDRØRENDE <strong>SFO</strong>’ENS DRIFT ......................................................... 11EVALUERING AF <strong>SFO</strong>’ENS VIRKSOMHED .......................................................................................... 12ANSÆTTELSE AF PERSONALE .......................................................................................................... 12PÅTEGNE SKRIVELSER ..................................................................................................................... 12FORÆLDRERÅDETS ARBEJDE OG MØDER ......................................................................................... 13HABILITET........................................................................................................................................ 13TAVSHEDSPLIGT .............................................................................................................................. 13FORRETNINGSORDEN ...................................................................................................................... 13MØDEINDKALDELSE OG DAGSORDEN ............................................................................................ 14FORÆLDRERÅDSMØDER ................................................................................................................. 14REFERAT .......................................................................................................................................... 15ARBEJDSGRUPPER ........................................................................................................................... 15VALG AF FORÆLDREREPRÆSENTANTER ........................................................................................... 16VALGRET OG VALGBARHED ............................................................................................................ 16VALGMØDE .................................................................................................................................... 16FUNKTIONSPERIODE ........................................................................................................................ 17INDBERETNING VEDRØRENDE VALGET ............................................................................................ 17VALG AF PERSONALEREPRÆSENTANT .............................................................................................. 18VALGRET OG VALGBARHED ............................................................................................................ 18VALGMØDE .................................................................................................................................... 18FUNKTIONSPERIODE ........................................................................................................................ 18BILAG 1: UDDRAG AF VEDTÆGTER FOR STYRELSE AF KOMMUNALE SKOLER I ÅRHUSKOMMUNE .......................................................................................................................................... 19BILAG 2: VEJLEDENDE EKSEMPEL PÅ FORRETNINGSORDEN ............................................................ 21


5FORORDKære forældreVelkommen <strong>til</strong> <strong>arbejde</strong>t i <strong>SFO</strong>-forældrerådene.Århus Byråd har besluttet, at I som forældre skal have mulighed for medbestemmelse i forhold <strong>til</strong> jeres børns skoleog fritids<strong>til</strong>bud, og at der skal s<strong>til</strong>les krav <strong>til</strong> jer om medansvar for børnenes udvikling.I Børn og Unge ønsker vi at skabe konstruktive rammer for sam<strong>arbejde</strong>t med jer forældre, og vi ønsker at styrkeforældresam<strong>arbejde</strong>t ved at have en tydelig opgave-, rolle- og ansvarsfordeling som grundlag for et gensidigt,forpligtende sam<strong>arbejde</strong> om jeres børns trivsel, læring og udvikling. Dette gælder både i forhold <strong>til</strong> det dagligeforældresam<strong>arbejde</strong> og i forhold <strong>til</strong> formelle fora for medbestemmelse i skolefritidsordningerne.Det er de formelle fora for forældremedbestemmelse, som er beskrevet i denne pjece. For at sikre de bedst muligerammer for forældremedbestemmelse har byrådet besluttet, at der i skolefritidsordninger skal være et samletforældreråd, der i sam<strong>arbejde</strong> med skolebestyrelsen og skolefritidsordningens ledere og ansatte har fokus på deoverordnede linjer for hele skolefritidsordningen.Formålet med at have et forældreråd i skolefritidsordningen er at sikre, at I har indflydelse på jeres børns hverdagi deres skolefritidsordning. Forældrerådet skal også bidrage <strong>til</strong>, at der er et godt sam<strong>arbejde</strong> mellem forældre,med<strong>arbejde</strong>re og ledelse på tværs af alle afdelinger i skolefritidsordningen.Rammerne for <strong>arbejde</strong>t i forældrerådet er fastlagt i folkeskoleloven og i en styrelsesvedtægt for kommunaleskoler, som er vedtaget af byrådet. Denne pjece er en vejledning <strong>til</strong> <strong>arbejde</strong>t i forældrerådet, og den henvender sigbåde <strong>til</strong> jer forældre og <strong>til</strong> med<strong>arbejde</strong>re og ledelsen i en skolefritidsordning. I pjecen gennemgås bl.a. forældrerådeneskompetencer, hvordan <strong>arbejde</strong>t kan <strong>til</strong>rettelægges samt valgproceduren. De enkelte afsnit i pjecen kan læsesuafhængigt af hinanden, så den kan bruges som opslagsværk.Jeg håber, at pjecen vil være en hjælp <strong>til</strong>, at der bliver velfungerede forældreråd i skolefritidsordningerne, så I somforældre får mulighed for at have indflydelse på både de overordnede linjer for skolefritidsordningen og de næreting i den enkelte afdeling.God fornøjelse med <strong>arbejde</strong>t.Louise GadeRådmand


7<strong>SFO</strong>-FORÆLDRERÅDETS FORMÅL OG SAMMENSÆTNINGFormålet med at oprette forældreråd i skolefritidsordninger(<strong>SFO</strong>’er) er at sikre forældrene indflydelse påderes børns fritids<strong>til</strong>bud gennem et formaliseret sam<strong>arbejde</strong>mellem <strong>SFO</strong>-forældrerådet og skolebestyrelsenog det daglige sam<strong>arbejde</strong> mellem forældre, personaleog <strong>SFO</strong>-lederen.For at <strong>til</strong>godese særlige grupper af forældre kan skolebestyrelsenfastsætte retningslinier, der sikrer en bestemtforældregruppe repræsentation i forældrerådet. Dettevil typisk være aktuelt i <strong>SFO</strong>’er, der modtager særligtmange børn med handicap eller særligt mange børnfra andre kulturer.<strong>SFO</strong>-forældrerådet består af:1 forældrerepræsentant fra hver afdeling i <strong>SFO</strong>’ermed 4 eller flere afdelinger2 forældrerepræsentanter fra hver afdeling i<strong>SFO</strong>’er med 2 eller 3 afdelinger5 forældrerepræsentanter i <strong>SFO</strong>’er med kun énafdeling1 med<strong>arbejde</strong>rrepræsentant medmindre med<strong>arbejde</strong>rneikke ønsker at være repræsenteret.<strong>SFO</strong>-lederen er sekretær for <strong>SFO</strong>-forældrerådet.


8FORHOLDET MELLEM BYRÅDET, SKOLEBESTYRELSEN, <strong>SFO</strong>-FORÆL-DRERÅDET, SKOLELEDEREN, OG <strong>SFO</strong>-LEDERENStyrelsen af de kommunale <strong>SFO</strong>’er er delt mellem fem instanser: Byrådet, skolebestyrelsen, <strong>SFO</strong>-forældrerådet,skolelederen og <strong>SFO</strong>-lederen. Kompetencefordelingen mellem de 5 instanser er fastlagt i „Styrelsesvedtægternefor Århus Kommunale Skolevæsen“ og kan illustreres således:BYRÅD•Overordnet ansvar• Fastsætter mål og rammer• Skolestrukturen• Fastsætter forældrebetaling•Fører <strong>til</strong>synSKOLEBESTYRELSEN• Fastlægger mål og principper• Fastlægger overordnetprioritering af budgettetSKOLELEDEREN• Ansvar for den daglige drift afhele skolen• Træffer beslutning omansættelse<strong>SFO</strong>-LEDEREN• Den daglige pædagogiske ogadministrative ledelse• Træffer konkrete beslutninger• Udmønter budgettet<strong>SFO</strong>-FORÆLDRERÅDETHar indflydelse på:• Mål og principper for <strong>SFO</strong>’ensvirksomhed• Evaluering af <strong>SFO</strong>’ens virksomhed• Ansættelse af personale• Forældresam<strong>arbejde</strong>t


9Byrådet har det overordnede ansvar for kommunensskoler. Byrådet fastlægger mål og rammer for skolernesvirksomhed og dermed også for <strong>SFO</strong>’en. Dette fremgåraf Styrelsesvedtægtens for Århus Kommunale Skolevæsen§ 1. <strong>SFO</strong>-forældrerådet skal udøve sit <strong>arbejde</strong>inden for disse mål og rammer.I henhold <strong>til</strong> folkeskolelovens § 40 er det byrådet, dertræffer beslutning om skolestrukturen, herunder oprettelseog nedlæggelse af skoler og der<strong>til</strong>hørende <strong>SFO</strong>’er,børnenormering og optagelse af børn, normering afpersonale samt ansættelse og afskedigelse, økonomiskebevillinger, forældrebetaling samt <strong>til</strong>deling af friplads.Derudover har kommunen pligt <strong>til</strong> at føre <strong>til</strong>syn med deenkelte skoler og yde hjælp, hvis der er problemer. Påmange områder har byrådet uddelegeret kompetencer<strong>til</strong> Børn og Unge, eller skolelederen og <strong>SFO</strong>-lederen.Byrådet kan helt eller delvist delegere sine beføjelser <strong>til</strong>skolebestyrelserne bortset fra de beføjelser, der følgeraf bevillings- og arbejdsgiverkompetencen.SkolebestyrelsenSkolens samlede virksomhed består af en undervisningsdelog en fritidsdel. I henhold <strong>til</strong> folkeskolelovens § 44træffer skolebestyrelsen beslutninger om skolens overordnedestyring, herunder overordnede mål og principperfor den samlede virksomhed.<strong>SFO</strong>-forældrerådet er skolebestyrelsens samarbejdspartneri forhold <strong>til</strong> <strong>SFO</strong>’en og skal inddrages ved behandlingaf sager, der vedrører <strong>SFO</strong>’en. Endvidere erskolebestyrelsen forpligtiget <strong>til</strong> at afholde to møder omåret med <strong>SFO</strong>-forældrerådet. For at understøtte udviklingenaf et godt sam<strong>arbejde</strong> mellem bestyrelse og forældrerådet,og for at sikre klarhed om <strong>SFO</strong>-forældrerådetsråderum, ud<strong>arbejde</strong>s der en samarbejdsaftalemellem skolebestyrelsen og <strong>SFO</strong>-forældrerådet. Formeltligger forældreindflydelses-kompetencerne og ansvarethos skolebestyrelsen, det kan dog være hensigtsmæssigtog ønskværdigt, at der uddelegeres en rækkekompetencer vedrørende <strong>SFO</strong>’en <strong>til</strong> <strong>SFO</strong>-forældrerådet.En sådan uddelegering skal indskrives i ovennævntesamarbejdsaftale.<strong>SFO</strong>-forældrerådets områder for indflydelse er beskrevetnærmere i afsnittet „<strong>SFO</strong>-forældrerådets opgaverog ansvar“.Skolelederen har det daglige ansvar på skolen, ogdenne varetager den daglige administration af skolensvirksomhed ud fra de overordnede retningslinier udstykketaf henholdsvis byrådet og skolebestyrelsen. Eftersom<strong>SFO</strong>’en er en del af skolens samlede virksomhed,har skolelederen et overordnet ansvar for den dagligedrift af <strong>SFO</strong>’en. Skolelederen skal dog uddelegere såmange kompetencer som muligt vedrørende <strong>SFO</strong>’en <strong>til</strong><strong>SFO</strong>-lederen.På samme måde kan skolebestyrelsen inden for enrække områder uddelegere sine kompetencer hvadangår forhold i <strong>SFO</strong>’en <strong>til</strong> <strong>SFO</strong>-forældrerådet. Omfangetaf uddelegeringen skal aftales i samarbejdsaftalernemellem skolebestyrelsen og <strong>SFO</strong>-forældrerådet.<strong>SFO</strong>-lederen er leder af det samlede <strong>SFO</strong>-<strong>til</strong>bud medreference <strong>til</strong> skolelederen. <strong>SFO</strong>-lederen er således ansvarligfor den daglige drift og dermed for alle konkretebeslutninger vedrørende fastlæggelse af de overordnedefaglige strategier for <strong>SFO</strong>’en, det faglige/pædagogiske<strong>arbejde</strong>, personalemæssige forhold, samt detadministrative og budgetmæssige ledelsesansvar for alleafdelinger af <strong>SFO</strong>’en. Dette <strong>arbejde</strong> foregår i et tæt ogforpligtende sam<strong>arbejde</strong> med både skolens og <strong>SFO</strong>’ensledelsesteam.<strong>SFO</strong>-lederen er ikke en del af <strong>SFO</strong>-forældrerådet, menvaretager en sekretariatsfunktion i forhold <strong>til</strong> forældrerådet.Dette betyder, at <strong>SFO</strong>-lederen skal: Forberede sager og forelægge spørgsmål for forældrerådet.Heri ligger også, at lederen skal sikre,at forældrerådet har et ordentligt beslutningsgrundlagog ikke træffer beslutninger, som ikkekan udføres i praksis. I sam<strong>arbejde</strong> med forældrerådsformanden medvirke<strong>til</strong>, at der udsendes mødein<strong>dk</strong>aldelser ogdagsorden, samt at der tages referat af møderne. Varetage en „mæglerrolle“ i forhold <strong>til</strong> forældrerådet.Det betyder, at lederen ved uenighederskal forsøge at mediere og fremlægge løsningsforslag,der <strong>til</strong>godeser alle parter. Det betyderdog ikke, at lederen skal skjule sin egen holdning.


10<strong>SFO</strong>-FORÆLDRERÅDETS OPGAVER OG ANSVAR<strong>SFO</strong>-forældrerådets hovedopgave er at formidleforældresynspunkter og medvirke <strong>til</strong> et sam<strong>arbejde</strong> med<strong>SFO</strong>’ens leder og personale. Derudover er forældrerådetsamarbejdspartner for skolebestyrelsen. Karakterenaf dette sam<strong>arbejde</strong> skal indskrives i en samarbejdsaftalemellem netop disse parter.<strong>SFO</strong>-forældrerådet skal i sam<strong>arbejde</strong> med <strong>SFO</strong>’ens ledereog med<strong>arbejde</strong>re samt skolebestyrelsen være med<strong>til</strong> at skabe de bedst mulige forudsætninger for børnenestrivsel, læring og udvikling. Samarbejdsaftalen sætterrammerne for kompetencefordelingen mellem skolebestyrelsenog <strong>SFO</strong>-forældrerådet. Det er en forudsætning,at forældrerådets beslutninger ligger indenforde rammer, som byrådet har vedtaget i Styrelsesvedtægtenfor Århus Kommunale Skolevæsen.Forældrerådet har indflydelse på følgende områder, dernedenfor er beskrevet mere indgående hver for sig: Mål og principper for <strong>SFO</strong>’ens virksomhed, detgælder for:o budgetteto det pædagogiskeo lokaleanvendelse og etablering Forældre-<strong>SFO</strong> sam<strong>arbejde</strong>t Drøfte ethvert spørgsmål vedrørende <strong>SFO</strong>’ensdrift Evaluering af <strong>SFO</strong>’ens virksomhed Ansættelse af personale Påtegne skrivelserMÅL OG PRINCIPPER FOR <strong>SFO</strong>’ENSVIRKSOMHED<strong>SFO</strong>-forældrerådet har indflydelse på de overordnedemål og principper for <strong>SFO</strong>’ens virksomhed. Dette <strong>arbejde</strong>rfinder sted i sam<strong>arbejde</strong> med skolebestyrelsen, ogde nærmere omstændigheder og kompetencefordelingerskal præciseres i samarbejdsaftalen mellemde to parter.<strong>SFO</strong>-forældrerådets indflydelse er afhængig af gradenaf delegering fra skolebestyrelsen <strong>til</strong> forældrerådet, derskal nedfældes i samarbejdsaftalen.Den enkelte <strong>SFO</strong> får <strong>til</strong>delt et budget i forhold <strong>til</strong> <strong>SFO</strong>budgetmodellen,og nøjagtigt som <strong>SFO</strong>’en er en del afskolens samlede virksomhed, er <strong>SFO</strong>’ens budget ogsåen del af skolens samlede budget. På dette plan har<strong>SFO</strong>-forældrerådet i kraft af deres samarbejdsaftale medskolebestyrelsen mulighed for at gå i dialog om rammernefor <strong>SFO</strong>’ens budget.<strong>SFO</strong>-lederen administrerer <strong>SFO</strong>’ens budget inden for derammer, skolelederen og skolebestyrelsen harudstukket. <strong>SFO</strong>-lederen er derfor budgetansvarlig overfor skolelederen.<strong>SFO</strong>-forældrerådet har høringsret over for <strong>SFO</strong>-lederenom dennes administration af budgettet, og de har ligeledesmulighed for at komme med forslag og ønsker.Dette betyder, at <strong>SFO</strong>-forældrerådet ikke kan disponereover nogen dele af budgettet, men de kan i dialog med<strong>SFO</strong>-lederen være med <strong>til</strong> at ud<strong>arbejde</strong> mål og principper,der er vejledende for anvendelsen af budgettet.På det pædagogiske område gælder der samme generelleansvarsfordeling. <strong>SFO</strong>-forældrerådet kan indgå idialog og sam<strong>arbejde</strong> med skolebestyrelsen om de overordnedepædagogiske retningslinier for <strong>SFO</strong>’en. Derudoverhar de mulighed for at komme med forslag ogønsker over for <strong>SFO</strong>-lederen <strong>til</strong> udmøntningen af deoverordnede pædagogiske retningslinier. Der hviler såledeset ansvar på både <strong>SFO</strong>-forældrerådet, <strong>SFO</strong>’ensledere og med<strong>arbejde</strong>re for at etablere og udvikle etgunstigt forældresam<strong>arbejde</strong>, hvorved forældrerådethar mulighed for at udøve indflydelse på udmøntningenaf <strong>SFO</strong>’ens pædagogiske mål og principper.På samme måde har forældrerådet også mulighed forat komme med ønsker og forslag <strong>til</strong> anvendelse samtetablering af lokaler i <strong>SFO</strong>’en. Forældrerådet har såledesindflydelse på både de fysiske og de psykiske rammeri <strong>SFO</strong>’en.Det gælder generelt, at der så vidt muligt skal <strong>arbejde</strong>spå en sammenhæng i helheden af <strong>SFO</strong>’ens virksomhed,hvilket fx betyder, at der skal være sammenhængmellem de økonomiske prioriteringer og de pædagogiskemål og principper.


11FASTLÆGGE PRINCIPPER- Et princip er en retningslinje, der ønsker at fremmenoget bestemt.Et princip kan defineres som en ramme, der giver mulighedfor flere forskellige handlinger. Det må såledesikke indeholde konkrete handlingsanvisninger, da deter skolelederens eller <strong>SFO</strong>-lederens opgave og ansvarat træffe de konkrete daglige beslutninger, der kanfremme udviklingen af det vedtagne princip. Man kansige, at skolebestyrelsen og/eller <strong>SFO</strong>-forældrerådet skalbeslutte „hvad“ (retningen), mens skole- eller <strong>SFO</strong>-ledereni sam<strong>arbejde</strong> med personalet beslutter „hvordan“(metoden). <strong>SFO</strong>-lederen skal redegøre over for forældrerådet,hvordan han eller hun udmønter de fastlagteprincipper.Det kan variere meget, hvor abstrakt et princip er. Forat præcisere, hvad skolebestyrelsen og/eller <strong>SFO</strong>-forældrerådetkan fastlægge som principper, er der nedenforangivet nogle konkrete eksempler på principper. Derer også angivet eksempler på, hvordan principper ikkekan formuleres.Eksempler på principper, skolebestyrelsenkan vedtage, og som <strong>SFO</strong>-forældrerådet kanhave indflydelse på ud<strong>arbejde</strong>lsen af:(1) Efteruddannelse af personalet skal prioriteresøkonomisk, da det kan være med <strong>til</strong> at højnekvaliteten af personalet.(2) Musikalske aktiviteter skal prioriteres højt i<strong>SFO</strong>’en.(3) Der skal indrettes et musiklokale i <strong>SFO</strong>’en.Eksempler på principper, som skolebestyrelsenikke kan vedtage (og dermed heller ikke<strong>SFO</strong>-forældrerådet):(1) Personalet i afdeling 1 af <strong>SFO</strong>’en skal på kursusi hånd<strong>arbejde</strong> (skolebestyrelsen kan ikkebeslutte hvem, der skal på hvilke kurser hvornår).(2) Der skal in<strong>dk</strong>øbes 10 blokfløjter hos A. BentsensMusikforretning (skolebestyrelsen kan ikkebeslutte, at der skal in<strong>dk</strong>øbes i en bestemt forretning).(3) Lokalet i det nordøstlige hjørne af <strong>SFO</strong>’en skalindrettes <strong>til</strong> musiklokale (skolebestyrelsen kanikke bestemme anvendelsen af bestemte lokalei <strong>SFO</strong>’en).FORÆLDRE-<strong>SFO</strong> SAMARBEJDET<strong>SFO</strong>-forældrerådet har indflydelse på afholdelsen afdiverse arrangementer, der kan være med <strong>til</strong> at styrkesam<strong>arbejde</strong>t og det sociale fællesskab mellem <strong>SFO</strong> ogforældrene samt forældrene imellem. Dette betyder, atde kan tage initiativ <strong>til</strong> arrangementer, der kan spændelige fra sociale hyggeaftener <strong>til</strong> evaluerende samtalermellem <strong>SFO</strong>’en og de enkelte eller grupper af forældre(fx en afdeling af <strong>SFO</strong>’en). Forældrerådet kan dog ikkedisponere over de ansattes timer. Arrangementer, derinvolverer de ansatte, skal derfor aftales i fællesskabmed <strong>SFO</strong>’ens ledelse.DRØFTE ETHVERT SPØRGSMÅLVEDRØRENDE <strong>SFO</strong>’ENS DRIFT<strong>SFO</strong>-forældrerådet har ret <strong>til</strong> på eget initiativ at tageethvert spørgsmål vedrørende <strong>SFO</strong>’ens drift op <strong>til</strong> debat.Forældrerådet kan bede om en redegørelse fra <strong>SFO</strong>lederenom et bestemt forhold eller en bestemt sag.Herefter kan forældrerådet drøfte sagen og <strong>til</strong>kendegiveen holdning. Der kan dog ikke træffes beslutning,da den daglige drift er lederens kompetenceområde.Forældrerådsmedlemmer må ikke skaffe sig fortrolige


12oplysninger, der ikke har betydning for varetagelsen afrådets opgaver, jf. forvaltningslovens § 32.EVALUERING AF <strong>SFO</strong>’ENS VIRKSOMHED<strong>SFO</strong>-forældrerådet har indflydelse på evalueringer afhele <strong>SFO</strong>’ens virksomhed - og især i forhold <strong>til</strong> forældresam<strong>arbejde</strong>t.Dette betyder, at forældrerådet harmulighed for at s<strong>til</strong>le forslag om emner eller specifikkeaspekter af <strong>SFO</strong>’ens virksomhed, der skal inddrages ievalueringen. Så vidt muligt skal forældrerådet og<strong>SFO</strong>’ens ledelse sam<strong>arbejde</strong> om de overordnede linier ievalueringen af <strong>SFO</strong>’ens virksomhed, forældrerådet kandog ikke kræve at få specifikke emner med som en delaf evalueringen.PÅTEGNE SKRIVELSER<strong>SFO</strong>-forældrerådet skal i nogle <strong>til</strong>fælde påtegne (underskrive)bestemte skrivelser <strong>til</strong> forvaltningen, byrådeteller andre myndigheder. Det kan for eksempel væreansøgninger, udtalelser, høringssvar og generelle klager.Derimod er administrative meddelelser og skrivelservedrørende enkeltpersoner undtaget.Forældrerådet kan beslutte, at fx formanden og/ellernæstformanden i nogle eller alle <strong>til</strong>fælde er bemyndiget<strong>til</strong> at påtegne på vegne af forældrerådet. Dette skali så fald fremgå af forretningsordenen eller af et referatfra et forældrerådsmøde.ANSÆTTELSE AF PERSONALE<strong>SFO</strong>-forældrerådet har indflydelse på ansættelse af personalei <strong>SFO</strong>’en, hvilket udmønter sig gennem etansættelsesudvalg, hvori en repræsentant for forældrerådetdeltager. Ansættelsesudvalget kan bestå af følgende:<strong>SFO</strong>-lederenSouschefen for <strong>SFO</strong>’enSkolelederenEt forældrevalgt medlem af skolebestyrelsenTillidsrepræsentanten for skolepædagogerneEt medlem af <strong>SFO</strong>-forældrerådetUdvalget står for at afholde samtaler med de udvalgteansøgere og ud<strong>arbejde</strong>r på baggrund heraf en inds<strong>til</strong>ling.Skolelederen træffer den endelige beslutning omansættelse af en given med<strong>arbejde</strong>r.


13FORÆLDRERÅDETS ARBEJDE OG MØDERForældrerådet er et samarbejdsorgan, der skal bidrage<strong>til</strong>, at der opnås det bedst mulige sam<strong>arbejde</strong> mellemforældre, personale og <strong>SFO</strong>-lederen. Forældrerådet ersåledes et vigtigt bindeled mellem <strong>SFO</strong>-ledere og med<strong>arbejde</strong>reog forældregruppen. Derudover er <strong>SFO</strong>-forældrerådetogså samarbejdspartner <strong>til</strong> skolebestyrelsen.Forældrerådet har pligt <strong>til</strong> at informere de øvrige forældre,personalet og <strong>SFO</strong>-lederen om deres <strong>arbejde</strong> ogbeslutninger.Det er i høj grad op <strong>til</strong> forældrerådet selv at <strong>til</strong>rettelægge<strong>arbejde</strong>t og arbejdsformen. Bestemmelserne istyrelsesvedtægten og reglerne i forvaltningsloven skalimidlertid overholdes. De vigtigste af disse regler erbeskrevet nedenfor.HABILITETForældrerådet er underlagt forvaltningslovens regler ominhabilitet i § 3-6. Habilitetsreglerne skal sikre, at enperson, der har en direkte og individuel, personlig interessei en sag, ikke medvirker ved behandlingen af denpågældende sag, fordi der dermed er risiko for, at ve<strong>dk</strong>ommendespersonlige interesse påvirker beslutningen.Et forældrerådsmedlem, der betragtes som inhabil iforhold <strong>til</strong> en bestemt sag, må således ikke medvirkeved behandlingen af den pågældende sag eller deltagei afgørelsen.Man betragtes som inhabil, hvis man har en særlig personligeller økonomisk interesse i sagens udfald. Detsamme gælder, hvis et nærtstående familiemedlem (fxen ægtefælle, svoger eller niece) har en sådan interesse.Hvis man er i tvivl om egen habilitet i en given sag, børman gøre <strong>SFO</strong>-lederen eller forældrerådsformandenopmærksom på problems<strong>til</strong>lingen. Hvorvidt der er taleom inhabilitet afgøres af <strong>SFO</strong>-lederen efter en drøftelsei forældrerådet. Børn og Unge kan inddrages i tvivls<strong>til</strong>fælde.Hvis man er uenig i lederens beslutning angåendeinhabilitet, kan afgørelsen forelægges Børn ogUnge. Forældrerådets beslutning kan blive erklæretugyldig, hvis en inhabil person har medvirket ved behandlingen.To eksempler på inhabilitet er: Hvis et forældrerådsmedlem eller et medlem afdennes familie søger en s<strong>til</strong>ling i <strong>SFO</strong>’en, er ve<strong>dk</strong>ommendeinhabil i ansættelsessagen. Hvis en klage vedrører et forældrerådsmedlemeller et medlem af dennes familie, er ve<strong>dk</strong>ommendeinhabil i behandling af sagenTAVSHEDSPLIGTForældrerådsmedlemmerne er underlagt reglerne omtavshedspligt i forvaltningsloven (§ 27-32) og straffeloven(§ 152). Det betyder, at alle oplysninger, der kanbetegnes som private eller fortrolige er belagt med tavshedspligt.Det kan være oplysninger om fx enkelte familiersøkonomiske forhold, forhold i hjemmet, oplysningerom med<strong>arbejde</strong>res personlige forhold eller lignende.Der må kun fremlægges fortrolige oplysningerpå et forældrerådsmøde, hvis oplysningerne er relevantefor behandlingen af det pågældende emne. Oplysningerneskal i så fald behandles under et lukket punkt pådagsordenen.Alle forældrevalgte medlemmer af forældrerådet skalunderskrive en særlig tavshedserklæring fra Børn ogUnge. Brud på tavshedspligten er strafbart. Bemærk,at tavshedspligten også gælder efter, at man er udtrådtaf forældrerådet.FORRETNINGSORDENSom supplement <strong>til</strong> styrelsesvedtægten vil det værehensigtsmæssigt at ud<strong>arbejde</strong> en forretningsorden forforældrerådets <strong>arbejde</strong>. Forretningsordenen skal medvirke<strong>til</strong> at skabe klarhed om, hvordan forældrerådetudøver sit <strong>arbejde</strong>. Den kan fx klargøre, hvem der in<strong>dk</strong>alder<strong>til</strong> forældrerådsmøder, forældrerådetsafstemningsprocedurer, hvordan referatet udformes,hvornår suppleanter in<strong>dk</strong>aldes, og hvornår de har stemmeretosv. En eventuel forretningsorden fremsendes <strong>til</strong>skolebestyrelsen.Bagest i denne pjece (bilag 2) findes et vejledende eksempelpå en forretningsorden. Eksemplet er tænkt som


14inspiration, forældrerådet kan selv bestemme, hvordanforretningsordenen skal udformes.MØDEINDKALDELSE OG DAGSORDENForældrerådsformanden eller <strong>SFO</strong>-lederen in<strong>dk</strong>alder <strong>til</strong>forældrerådsmøde med minimum 14 dages varsel. Detkan være en god idé, at forældrerådet på sit første mødeefter forældrerådsvalget (det konstituerende møde) fastlæggeren mødekalender for det kommende år, så alleforældrerådsmedlemmer har mulighed for at planlæggederes tid.Sammen med mødein<strong>dk</strong>aldelsen udsendes en dagsordenfor mødet. <strong>SFO</strong>-lederen og formanden ud<strong>arbejde</strong>rdagsordenen i fællesskab. De punkter, som skal behandlespå mødet, skal fremgå af dagsordenen. Alleforældrerådsmedlemmer kan kræve at få et bestemtspørgsmål optaget på dagsordenen. Sidst på mødet kander være afsat tid <strong>til</strong> at tage eventuelle andre sager op,men forældrerådet kan kun træffe afgørelse i sager,der behandles under dagsordenpunktet „eventuelt“,hvis alle medlemmer er <strong>til</strong> stede ved mødet og enstemmigtvedtager det.Alle medlemmer af forældrerådet skal have mulighedfor på forhånd at sætte sig ind i de sager, der skal behandlespå mødet, og personalet skal have lejlighed <strong>til</strong>at drøfte dagsordenpunkterne på et personalemødeforud for forældrerådsmødet. Det er derfor vigtigt, atdet tydeligt fremgår af dagsordenen, hvad der skal drøftesunder hvert dagsordenpunkt, og om der er tale omen orientering, diskussion eller et beslutningspunkt. Hvisder er bilag, der belyser sagen, bør disse med fordelsendes ud sammen med dagsordenen.FORÆLDRERÅDSMØDERDer afholdes forældrerådsmøde så ofte, forældrerådsformandeneller <strong>SFO</strong>-lederen finder det nødvendigt. Derskal dog afholdes mindst fire møder om året. Derudoverer skolebestyrelsen forpligtet <strong>til</strong> at afholde mindstto møder om året med <strong>SFO</strong>-forældrerådet.Forældrerådsmøderne er i udgangspunktet offentlige(åbne). Sager belagt med tavshedspligt skal imidlertidbehandles under lukkede punkter på dagsordenen, dvs.for lukkede døre. Tilhørere, der ikke er medlem af forældrerådet,har ikke taleret, med mindre dette udtrykkeligtønskes af forældrerådet. Tilhørere har heller ikkestemmeret.Formanden er mødeleder. Det vil sige, at formandensørger for, at dagsordenen og tidsplanen overholdes,at alle får ordet osv. Det kan være en god idé med enopsummering efter hvert dagsordenpunkt. Det er ligeledesen god idé, at referenten ved mødets afslutningkort opsummerer mødet på baggrund af sine notater<strong>til</strong> referatet, så eventuelle uklarheder fjernes.Forældrerådet skal sikre et solidt grundlag for sine beslutninger.Det er <strong>SFO</strong>-lederens ansvar at s<strong>til</strong>le relevanteoplysninger om hverdagen i <strong>SFO</strong>’en <strong>til</strong> rådighed for forældrerådet.Det er især vigtigt, at lederen følger op påforældrerådets forslag og ønsker. Forældrerådet kanogså selv bede om en redegørelse fra lederen ellerpersonalerepræsentanterne om et bestemt forhold.Forældrerådet kan eventuelt vælge at nedsætte en arbejdsgruppe(se nedenfor), der skal <strong>arbejde</strong> videre medspørgsmålet og informere forældrerådet. Beslutningeri en sag kan udsættes <strong>til</strong> et senere møde, hvis to ellerflere af forældrerådets medlemmer ønsker det, eller hvispersonalerepræsentanten ikke har haft mulighed forat diskutere sagen på et forudgående personalemøde.Dette kan dog <strong>til</strong>sidesættes, hvis forældrerådet ved enudskydelse sætter sig selv uden for indflydelse (fx vedat overskride en tidsfrist).Forældrerådet skal bestræbe sig på at opnå enighedom deres beslutninger. I <strong>til</strong>fælde af uenighed er det lederensopgave at fremsætte kompromisforslag, der <strong>til</strong>godeseralle parter. Hvis der ikke kan opnås enighedom et bestemt spørgsmål, kan der afholdes afstemning.Afstemningen skal være skriftlig, hvis blot ét af de <strong>til</strong>stedeværendeforældrerådsmedlemmer ønsker det.Forældrerådet er kun beslutningsdygtigt, hvis over halvdelenaf medlemmerne er <strong>til</strong> stede, og der kan kun træffesbeslutninger om sager, der er på dagsordenen.Forældrerådsmedlemmer, der er fraværende ved mødet,kan ikke stemme ved fuldmagt. Ved afstemningerkræver en afgørelse et såkaldt almindeligt flertal, dvs.at over halvdelen af de afgivne stemmer skal være foret givent forslag. Ved stemmelighed er formandensstemme udslagsgivende.


15REFERATDer skal skrives et referat af hvert forældrerådsmøde,som offentliggøres for forældre og personale i <strong>SFO</strong>’en.Fortrolige oplysninger må naturligvis ikke offentliggøres,jvf. regler om tavshedspligt.Der kan enten skrives et egentligt referat, der kort informererom de forskellige synspunkter og hvilke beslutninger,der er truffet osv. Alternativt kan der skrivesen såkaldt beslutningsprotokol, der udelukkende gengiverde beslutninger, der er opnået enighed om. Retningslinjerfor referatet kan fastlægges i forretningsordenen.ARBEJDSGRUPPERForældrerådet kan nedsætte en arbejdsgruppe, der skalplanlægge et konkret arrangement. Der er ingen fasteretningslinjer i styrelsesvedtægten for arbejdsgruppers<strong>arbejde</strong>, det er derfor op <strong>til</strong> forældrerådet selv at afgøre,hvordan <strong>arbejde</strong>t skal planlægges. En arbejdsgruppekan bestå af forældrerådsmedlemmer, men detkan også være en god idé at inddrage andre forældre.


16VALG AF FORÆLDREREPRÆSENTANTER<strong>SFO</strong>-forældrerådet består af 1-5 forældrerepræsentanterfra hver enkelt afdeling i <strong>SFO</strong>’en samt 1 med<strong>arbejde</strong>rrepræsentant,medmindre med<strong>arbejde</strong>rne ikke ønskerat være repræsenteret i forældrerådet. <strong>SFO</strong>-lederenvaretager en sekretariatsfunktion for forældrerådet,men er uden stemmeret.Oprettelse af et <strong>SFO</strong>-forældreråd forudsætter, at minimumto forældre ønsker at blive valgt <strong>til</strong> rådet.Personer, der er ansat på skolen (dermed også i <strong>SFO</strong>’en),kan ikke vælges som forældrerepræsentant <strong>til</strong> <strong>SFO</strong>-forældrerådet.Ansatte i <strong>SFO</strong>’en kan derimod vælges sompersonalerepræsentant. Det er ikke en forudsætningfor valg <strong>til</strong> <strong>SFO</strong>-forældrerådet, at man er bosat i Århus<strong>Kommune</strong>. Personer, der allerede har siddet i forældrerådeti én eller flere valgperioder, kan godt genops<strong>til</strong>leog genvælges.Ingen har pligt <strong>til</strong> at være medlem af et <strong>SFO</strong>-forældreråd.Et medlem kan når som helst udtræde af forældrerådet,men det er vigtigt for kontinuiteten, at repræsentanterneså vidt muligt forbliver i forældrerådethele valgperioden. Medlemmer af forældrerådet modtageringen diæter.VALGRET OG VALGBARHEDPersoner, som på valgtidspunktet har forældremyndighedeneller den faktiske omsorg for et barn i <strong>SFO</strong>’en,kan vælges som forældrerepræsentant og er stemmeberettigetved valget. Ved personer, der har den faktiskeomsorg for barnet, forstås:Personer, som er gift med indehaveren af forældremyndighedenover et barn, og som <strong>til</strong>hørersamme husstand som forældremyndighedsindehaverenog barnet (dette gælder dog ikke vedfælles forældremyndighed over barnet).Ugifte fædre/mødre, som <strong>til</strong>hører samme husstandsom forældremyndighedsindehaveren ogbarnet.Personer, som har et barn boende hos sig i døgnpleje.Begge et barns forældre kan s<strong>til</strong>le op og vælges <strong>til</strong> <strong>SFO</strong>forældrerådet.Der kan ikke <strong>til</strong>deles valgret <strong>til</strong> mere endto personer på grundlag af det samme barn. Hvis enforælder har den fulde forældremyndighed over et barnog er gift og bor sammen med en anden end barnetsanden biologiske forælder, vil forældremyndighedsindehaverensægtefælle have fortrinsret <strong>til</strong> at s<strong>til</strong>le op <strong>til</strong><strong>SFO</strong>-forældrerådet frem for den anden biologiske forælder,hvis forældremyndighedsindehaveren giver sin<strong>til</strong>slutning <strong>til</strong>, at ægtefællen s<strong>til</strong>ler op <strong>til</strong> <strong>SFO</strong>-forældrerådet.VALGMØDEHvert år inden den 1. oktober afholdes der valg af forældrerepræsentanter<strong>til</strong> <strong>SFO</strong>-forældrerådet i alle afdelingeraf <strong>SFO</strong>’en. Den fritidspædagogiske leder i denenkelte afdeling in<strong>dk</strong>alder med 14 dages varsel afdelingensforældre <strong>til</strong> valgmøde med angivelse afdagsordenspunkter.Det vil være naturligt at opdele valgmødet i to dele. Iden første del af mødet orienterer det siddende forældrerådom det seneste års <strong>arbejde</strong>. Forældrerådets orienteringkan eventuelt suppleres med en redegørelsefra <strong>SFO</strong>-lederen om institutionens pædagogiske <strong>arbejde</strong>.Den anden del af mødet består af selve valget, der indledesmed ops<strong>til</strong>ling af kandidater. Ops<strong>til</strong>ling af forældrekandidatersker ved, at de fremmødte forældre kommermed forslag <strong>til</strong> kandidater. Hvis man ikke deltageri valgmødet, kan man ops<strong>til</strong>le kandidater pr. fuldmagt.Valgmødets dirigent sikrer, at alle de ops<strong>til</strong>lede kandidaterer valgbare og ønsker at opnå valg <strong>til</strong> forældrerådet.Der afholdes skriftlig afstemning, hvis blot én af de <strong>til</strong>stedeværendeønsker det. Forældrene har én stemmepr. barn i afdelingen. På stemmesedlen kan der skrivesop <strong>til</strong> tre forskellige navne på forældrekandidater, derønskes valgt. Hvis der anføres mere end tre navne erstemmesedlen ugyldig. Hvis det samme navn forekommermere end én gang på stemmesedlen, tæller stemmesedlenalligevel kun som én stemme på den pågældendeperson. Kun forældre, der er <strong>til</strong> stede, kanstemme. Der kan således ikke stemmes pr. fuldmagt.De kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt <strong>til</strong> <strong>SFO</strong>forældrerådet.Ved stemmelighed mellem flere kandidaterforetages omafstemning blandt de kandidater, der


17har opnået samme antal stemmer. Ved omvalget kanhver stemmeberettiget stemme på én kandidat. Resultereromvalget også i stemmelighed, foranstalter denfritidspædagogiske leder, at der trækkes lod mellemkandidaterne. Der vælges så vidt muligt lige så mangesuppleanter som ordinære forældrerådsmedlemmer. Deter imidlertid kun kandidater, der får minimum énstemme, der kan vælges <strong>til</strong> suppleant. Når en forældrerepræsentanttræder ud af <strong>SFO</strong>-forældrerådet, indtrædersuppleanterne i den rækkefølge, de er blevet valgt.Ved stemmelighed blandt suppleanter foranstalter denfritidspædagogiske leder, at der trækkes lod om rækkefølgen.Det kan i forretningsordenen fastlægges, om suppleanterkun indtræder i forældrerådet, når et ordinærtmedlem udtræder, eller om de også indtræder ved sygdomeller afbud. Som udgangspunkt har suppleanterførst stemmeret i forældrerådet i det øjeblik, de bliverordinære medlemmer af forældrerådet, men det kanfastlægges i forretningsordenen, at suppleanter ogsåhar stemmeret, når de indtræder ved ordinære medlemmersafbud.FUNKTIONSPERIODEFunktionsperioden for et <strong>SFO</strong>-forældreråd er fra d. 1.oktober <strong>til</strong> den 30. september det efterfølgende år, ellerind<strong>til</strong> et nyt forældreråd er valgt. Forældrerepræsentanterneog – så vidt muligt et <strong>til</strong>svarende antalsuppleanter – vælges for 2 år. Hvert andet år er halvdelenaf medlemmerne og halvdelen af suppleanterne påvalg, og hvert andet år er den øvrige halvdel af medlemmerneog den øvrige halvdel af suppleanterne påvalg. Hvis der er et ulige antal forældrerepræsentanteri <strong>SFO</strong>-forældrerådet, fx 5, er 3 forældrerepræsentanterog suppleanter på valg hvert andet år, og resten, dvs. 2forældrerepræsentanter og suppleanter, på valg hvertandet år.Første gang, der gennemføres valg <strong>til</strong> et <strong>SFO</strong>-forældreråd,vælges halvdelen af medlemmerne for et år ogden øvrige halvdel for to år. Hvis der er et ulige antalforældrerepræsentanter i <strong>SFO</strong>-forældrerådet, fx 5, vælges3 forældrerepræsentanter og suppleanter for et årog resten, dvs. 2 forældrerepræsentanter og suppleanterfor to år i den første periode.Forældrerepræsentanter udtræder af <strong>SFO</strong>-forældrerådetden dag, de ikke længere har børn i <strong>SFO</strong>’en ogerstattes af suppleanten. <strong>SFO</strong>-forældrerådet kan ikkevæltes, og medlemmer af <strong>SFO</strong>-forældrerådet kan ikkeekskluderes. Til gengæld kan medlemmer af <strong>SFO</strong>-forældrerådet<strong>til</strong> enhver tid udtræde af rådet. <strong>SFO</strong>-forældrerådetkan derfor vælge at gå af, hvis det ikke længereføler, at det har forældregruppens opbakning.Hvis både en <strong>SFO</strong>-afdelings forældrerepræsentant(er)og suppleant(er) udtræder af <strong>SFO</strong>-forældrerådet, skalder afholdes et ekstraordinært valgmøde i den pågældende<strong>SFO</strong>-afdeling med henblik på at besætte denledige plads i <strong>SFO</strong>-forældrerådet. Den fritidspædagogiskeleder i den pågældende afdeling in<strong>dk</strong>alder<strong>til</strong> dette møde og afholder valget på samme mådesom ved et ordinært valgmøde. Opstår den situation,at der ikke længere er to forældre i <strong>SFO</strong>-forældrerådet,og ekstraordinære valgmøder i de enkelte afdelingerikke formår at ændre på situationen, nedlægges <strong>SFO</strong>forældrerådetind<strong>til</strong> det følgende ordinære valg. I denneperiode overtager <strong>SFO</strong>-lederen <strong>SFO</strong>-forældrerådetskompetence.INDBERETNING VEDRØRENDE VALGETDet nyvalgte forældreråd vælger på sit første møde enformand og en næstformand (der er formandens stedfortræder)blandt forældrerepræsentanterne i forældrerådet.Derefter fremsender <strong>SFO</strong>-lederen en liste mednavne på de valgte forældre- og med<strong>arbejde</strong>rrepræsentanter<strong>til</strong> skolebestyrelsen. Formandens navn, adresseog telefonnummer skal fremgå af listen.


18VALG AF PERSONALEREPRÆSENTANT<strong>SFO</strong>’ens med<strong>arbejde</strong>re er repræsenteret i forældrerådet,medmindre med<strong>arbejde</strong>rne ikke ønsker at værerepræsenteret heri. Personalerepræsentanten vælges forét år.VALGRET OG VALGBARHEDAlle med<strong>arbejde</strong>re, der er omfattet af <strong>SFO</strong>-lederensledelseskompe-tence, er valgbare <strong>til</strong> posten som personalerepræsentant(typisk pædagoger og pædagogmedhjælpere– dette kan variere de enkelte <strong>SFO</strong>’er imellem),dog er de fritidspædagogiske ledere ikke valgbare,men alene stemmeberettigede. <strong>SFO</strong>’ens leder ogsouschef kan heller ikke vælges som personalerepræsentanter.De med<strong>arbejde</strong>re, der vælges, bør ikke haveet ansættelsesforhold på under et år.VALGMØDEHvert år inden den 1. oktober in<strong>dk</strong>alder <strong>SFO</strong>-lederenalle med<strong>arbejde</strong>re i <strong>SFO</strong>´en <strong>til</strong> et personalemøde. <strong>SFO</strong>lederenin<strong>dk</strong>alder <strong>til</strong> personalemødet med 14 dagesvarsel med angivelse af dagsordenspunkter.Mødet indledes med at få afklaret, om et flertal afmed<strong>arbejde</strong>rne ønsker medarbej-derrepræsentation i<strong>SFO</strong>-forældrerådet. Hvis et flertal ønsker en med<strong>arbejde</strong>ri <strong>SFO</strong>-forældrerådet, påbegyndes valget af en med<strong>arbejde</strong>r.Ops<strong>til</strong>ling af med<strong>arbejde</strong>rkandidater <strong>til</strong> <strong>SFO</strong>-forældrerådetsker ved, at de fremmødte med<strong>arbejde</strong>re kommermed forslag <strong>til</strong> kandidater. Hvis man ikke deltageri valgmødet, kan man ops<strong>til</strong>le kandidater pr. fuldmagt.Der udleveres en stemmeseddel pr. ansat, hvorpå derkan skrives op <strong>til</strong> tre forskellige navne på kandidater,der ønskes valgt. Alle med<strong>arbejde</strong>re kan stemme påalle kandi-dater. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.Den med<strong>arbejde</strong>r, der har fået flest stem-mer, er valgt.Den med<strong>arbejde</strong>r, der har fået næstflest stemmer, ervalgt som supple-ant. Ved stemmelighed mellem flerekandidater foretages omafstemning blandt de kandidater,der har opnået samme antal stemmer. Resultereromvalget også i stemme-lighed, foranstalter <strong>SFO</strong>-lederen,at der trækkes lod mellem kandidaterne.FUNKTIONSPERIODEPersonalerepræsentanten vælges for et år ad gangen,og valgperioden er fra d. 1. oktober <strong>til</strong> 30. septemberdet følgende år. Der er mulighed for genvalg.Personalerepræsentanten udtræder af <strong>SFO</strong>-forældrerådetfra den dag, ve<strong>dk</strong>om-mende ikke længere er ansati <strong>SFO</strong>´en, og suppleanten indtræder i stedet. Personalerepræsentantenkan ligesom forældrerepræsentanter<strong>til</strong> enhver tid selv udtræde af forældrerådet, men kanikke ekskluderes.


19BILAG 1: UDDRAG AF VEDTÆGTER FOR STYRELSE AF KOMMUNALESKOLER I ÅRHUS KOMMUNE (BESTEMMELSEN VEDRØRENDE <strong>SFO</strong>-FORÆLDRERÅD)§ 16 <strong>SFO</strong>-FORÆLDRERÅDI hver skolefritidsordning vælges der et <strong>SFO</strong>-forældrerådaf og blandt forældre <strong>til</strong> børn i skolefritidsordningen.<strong>SFO</strong>-forældrerådets primære opgave er at formidleforældresynspunkter og medvirke <strong>til</strong> et sam<strong>arbejde</strong> medskolefritidsordningens leder og personale. <strong>SFO</strong>-forældrerådeter samarbejdspartner for skolebestyrelsen, ogskolebestyrelsen skal inddrage <strong>SFO</strong>-forældrerådet vedbehandling af sager om <strong>SFO</strong>’en.<strong>SFO</strong>-forældrerådet har indflydelse på:ud<strong>arbejde</strong>lse af mål og principper for skolefritidsordningensvirksomhedud<strong>arbejde</strong>lse af principper for skolefritidsordningensbudgetforslag inden for de gældende rammerarrangementer og møder med forældrene, skolehjemsam<strong>arbejde</strong>t m.v.ud<strong>arbejde</strong>lse af forslag <strong>til</strong> principper for skolefritidsordningensindretning, lokaleetablering oglokaleanvendelseansættelse af personale i skolefritidsordningenevaluering af skolefritidsordningens virksomhed,herunder forældresam<strong>arbejde</strong>t.<strong>SFO</strong>-forældrerådet består af:1 forældrerepræsentant fra hver afdeling i <strong>SFO</strong>´ermed 4 eller flere afdelinger2 forældrerepræsentanter fra hver afdeling i<strong>SFO</strong>´er med 2 eller 3 afdelinger5 forældrerepræsentanter i <strong>SFO</strong>´er med kun énafdeling1 med<strong>arbejde</strong>rrepræsentant medmindre med<strong>arbejde</strong>rneikke ønsker at være repræsenteret.<strong>SFO</strong>-lederen er sekretær for <strong>SFO</strong>-forældrerådet.Personer, der er ansat på skolen, kan ikke være forældrevalgtemedlemmer af <strong>SFO</strong>-forældrerådet. <strong>SFO</strong>-forældrerådetafholder mindst fire årlige møder.Skolebestyrelsen forpligtes <strong>til</strong> at afholde to møder omåret med <strong>SFO</strong>-forældrerådet, og der skal ud<strong>arbejde</strong>s ensamarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og <strong>SFO</strong>-forældrerådet.<strong>SFO</strong>-forældrerådet fungerer i perioden fra 1. oktober<strong>til</strong> 30. september det følgende år.Hvert år inden 1. oktober afholdes der valg <strong>til</strong> <strong>SFO</strong>-forældrerådeti alle afdelinger og konstituerendeforældrerådsmøde.<strong>SFO</strong>-lederen in<strong>dk</strong>alder de valgte medlemmer <strong>til</strong> detkonstituerende <strong>SFO</strong>-forældrerådsmøde,hvor der vælges en formand og en næstformand, somskal være forældrerepræsentanter.På mødet aftaler medlemmerne, hvem der er valgt foret år, og hvem der er valgt for to år. I de <strong>SFO</strong>’er, hvor<strong>SFO</strong>-forældrerådet består af to medlemmer fra hverafdeling (<strong>SFO</strong>’er med to eller tre afdelinger), skal de tomedlemmer udskiftes på skift hvert andet år. Formandentegner <strong>SFO</strong>-forældrerådet mellem møderne. Næstformandener stedfortræder for formanden.Formanden fastsætter tid og sted for møderne, in<strong>dk</strong>aldermedlemmerne samt fastsætter dagsordenen.Der tages referat fra <strong>SFO</strong>-forældrerådsmøderne. Referatetoffentliggøres.Valg af forældrerepræsentanter:Den fritidspædagogiske leder i den enkelte afdelingin<strong>dk</strong>alder med 14 dages varsel afdelingens forældre <strong>til</strong>valgmøde med angivelse af dagsordenspunkter.Den fritidspædagogiske leder er ordstyrer <strong>til</strong> valget ogforestår valghandlingen.Ops<strong>til</strong>ling af afdelingens kandidater <strong>til</strong> <strong>SFO</strong>-forældrerådetsker ved, at de fremmødte forældre fremkommermed forslag <strong>til</strong> kandidater.Forældrene har én stemme pr. barn i afdelingen. Derudleveres en stemmeseddel pr. barn, hvorpå der kanskrives op <strong>til</strong> tre forskellige navne på forældrekandidater,der ønskes valgt. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.


20De forældre, der har fået flest stemmer, er valgt. Er derstemmelighed, stemmes der om, hvem af kandidaternemed stemmelighed, der skal være afdelingens medlem/medlemmer af <strong>SFO</strong>-forældrerådet.Der vælges et <strong>til</strong>svarende antal suppleanter, der indtræderi den rækkefølge, hvorefter de har opnået fleststemmer. Det skal fremgå af referatet, i hvilken rækkefølgesuppleanterne er valgt.Oprettelse af et <strong>SFO</strong>-forældreråd forudsætter, at minimumto forældre ønsker at blive valgt <strong>til</strong> <strong>SFO</strong>-forældrerådet.<strong>SFO</strong>-forældrerådets forældrerepræsentanter vælges forto år. Der er mulighed for genvalg. Hvert andet år erhalvdelen af medlemmerne, hvert andet år er den øvrigehalvdel af medlemmerne på valg. Første gang vælgeshalvdelen af medlemmerne for et år og den øvrigehalvdel for to år.Forældrerådsmedlemmer udtræder af <strong>SFO</strong>-forældrerådet,når ve<strong>dk</strong>ommendes barn udskrives af skolefritidsordningen.Valg af med<strong>arbejde</strong>rrepræsentanter:<strong>SFO</strong>-lederen in<strong>dk</strong>alder alle med<strong>arbejde</strong>rne i <strong>SFO</strong>’en <strong>til</strong>et personalemøde. Mødet indledes med at få afklaret,om et flertal af med<strong>arbejde</strong>rne ønsker med<strong>arbejde</strong>rrepræsentationi <strong>SFO</strong>-forældrerådet. Hvis et flertal afmed<strong>arbejde</strong>rne ønsker med<strong>arbejde</strong>rrepræsentation i<strong>SFO</strong>-forældrerådet, afholdes valget efter samme proceduresom med<strong>arbejde</strong>rrepræsentanter i skolebestyrelsen.Dog skal valget være afholdt inden den 1. oktober.


21BILAG 2: VEJLEDENDE EKSEMPEL PÅ FORRETNINGSORDENFORRETNINGSORDEN FOR <strong>SFO</strong>-FORÆLDRERÅDET PÅ:Århus-SkolenÅrhusvej8000 ÅrhusKONSTITUERENDE MØDEIn<strong>dk</strong>aldelse<strong>SFO</strong>-lederen in<strong>dk</strong>alder <strong>til</strong> konstituerende møde umiddelbartefter den 1. oktober. Mødet in<strong>dk</strong>aldes med 14dages varsel.Dagsorden<strong>SFO</strong>-lederen ud<strong>arbejde</strong>r skriftlig dagsorden og ledermødet, ind<strong>til</strong> formanden er valgt.Formand og næstformandFormandens opgaver: at <strong>til</strong>rettelægge dagsorden sammen med <strong>SFO</strong>lederen at in<strong>dk</strong>alde <strong>til</strong> møder, hvis det ikke er aftalt, at<strong>SFO</strong>-lederen som en del af varetagelsen afsekretariatsfunktionen in<strong>dk</strong>alder <strong>til</strong> møderne at lede <strong>SFO</strong>-forældrerådets møder at påtegne skrivelser at tegne <strong>SFO</strong>-forældrerådet udad<strong>til</strong> mellem møderne.Under formandens fravær overtager næstformandendennes opgaver.Dagsorden indeholder: <strong>SFO</strong>-lederen orienterer om forældreråds<strong>arbejde</strong>t,herunder <strong>SFO</strong>-lederens <strong>arbejde</strong> i forhold <strong>til</strong> <strong>SFO</strong>forældrerådet. valg af formand valg af næstformand aftale om, hvem der skriver referat (én fast referent,eller opgaven går på skift mellem medlemmerne) <strong>SFO</strong>-forældrerådet tager s<strong>til</strong>ling <strong>til</strong> følgende iforhold <strong>til</strong> suppleanter:o om suppleanter kun indtræder i <strong>SFO</strong>-forældrerådet,når et ordinært medlemudtræder eller også ved ordinære medlemmersforfald ved enkelte mødero om suppleanter kun har stemmeret, hvisde er indtrådt som ordinært medlem, ellerom de også har stemmeret ved deltagelsei enkelte mødero om suppleanter har taleret, hvis de deltageri <strong>SFO</strong>-forældrerådsmøderne aftale om mødehyppighed (ordinære møder),tidspunkt for møderne og mødernes længdePå dagsordenen for det konstituerende møde bør derikke sættes andre sager, som kræver <strong>SFO</strong>-forældrerådetsbeslutning.


22<strong>SFO</strong>-FORÆLDRERÅDETS MØDERIn<strong>dk</strong>aldelseMøderne in<strong>dk</strong>aldes af formanden eller <strong>SFO</strong>-lederen medmindst 14 dages varsel. Hvis et medlem er forhindret iat deltage i mødet, skal formanden eller <strong>SFO</strong>-lederenhave besked. Afbud bør meddeles så tidligt som muligt,så en suppleant eventuelt kan in<strong>dk</strong>aldes.Med henblik på at sikre entydighed og bedre mulighedfor eventuel in<strong>dk</strong>aldelse af suppleanter kan det aftales,at afbud <strong>til</strong> møderne meddeles <strong>SFO</strong>-lederen, der samtidiger ansvarlig for eventuel in<strong>dk</strong>aldelse af suppleanter.DagsordenDagsordenspunkter skal så vidt muligt være belyst gennemen kort beskrivelse eller et vedlagt bilag. Der kanikke træffes beslutning i sager, der ikke er optaget pådagsorden. Med<strong>arbejde</strong>ren skal have lejlighed <strong>til</strong> atdrøfte dagsordenen på et personalemøde forud for <strong>SFO</strong>forældrerådsmødet.Dette møde skal da afholdes indenfor14 dage.Beslutninger<strong>SFO</strong>-forældrerådet er beslutningsdygtig, når over halvdelenaf medlemmerne er <strong>til</strong> stede. Der kan ikke træffesbeslutning i sager, der ikke er optaget på dagsorden.Beslutningen i en sag skal udsættes <strong>til</strong> et senere møde,hvis to af <strong>SFO</strong>-forældrerådets medlemmer ønsker det,og/eller hvis med<strong>arbejde</strong>rrepræsentanten ikke har haftlejlighed <strong>til</strong> at drøfte sagen på et forudgåendepersonalemøde. Undtaget herfra er dog sager, hvor <strong>SFO</strong>forældrerådetved en udskydelse sætter sig udenforindflydelse (fx ved at overskride en tidsfrist).Hvis afstemning mod sædvane bliver nødvendig, skalafstemningen ske skriftligt, hvis blot ét medlem ønskerdet. Til beslutning kræves almindelig stemmeflertal. I<strong>til</strong>fælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.ReferatDer tages beslutningsreferat, som indeholder en beskrivelseaf den beslutning, <strong>SFO</strong>-forældrerådet træffer.Derimod beskrives ikke de forskellige holdninger, somligger <strong>til</strong> grund for beslutningen. Dog kan et medlemkræve at få sit særstandpunkt ført <strong>til</strong> referat.Referatet skal go<strong>dk</strong>endes af alle <strong>til</strong>stedeværende, hvorefterdet offentliggøres på skolen. Det skal af referatetfremgå, hvilke medlemmer, der har været <strong>til</strong> stede. Referatetskal være go<strong>dk</strong>endt og offentliggjort senest 14dage efter mødets afholdelse. Med henblik på at sikrekontinuitet og sammenhæng mellem <strong>SFO</strong>-forældrerådetog skolebestyrelsen fremsendes referater <strong>til</strong>skolebestyrelsesformanden.Denne forretningsorden er gældende for <strong>SFO</strong>-forældrerådetsfunktionsperiode .....Vedtaget på <strong>SFO</strong>-forældrerådets møde den .....A.B. Christensen, Formand


24Udgiver:Børn og UngeÅrhus <strong>Kommune</strong>1. oplag:2.500Udgivet:November 2007Foto:Fotograf Ole Hartmann SchmidtLayout og tryk:Århus <strong>Kommune</strong>s KopicenterRådhuset

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!