de gældende vedtægter som pdf-fil - Handelsskolernes Lærerforening

hl.dk
  • No tags were found...

de gældende vedtægter som pdf-fil - Handelsskolernes Lærerforening

Handelsskolernes LærerforeningVedtægter 2010Handelsskolernes LærerforeningVedtægter for foreningen, statutter for voldgiftsretten og vedtægter forreservefonden.29-06-2010


IndholdVedtægter for HL ................................................................................................................................. 5Foreningens navn og hjemsted ......................................................................................................... 5§ 1 ................................................................................................................................................. 5Foreningens formål .......................................................................................................................... 5§ 2 ................................................................................................................................................. 5Foreningens medlemmer .................................................................................................................. 5§ 3 ................................................................................................................................................. 5§ 4 Udmeldelse............................................................................................................................. 6§ 5 Eksklusion .............................................................................................................................. 6Foreningens opbygning .................................................................................................................... 6§ 6 ................................................................................................................................................. 6Lærer- og ledersektionen ................................................................................................................. 6§ 7 ................................................................................................................................................. 6Lærersektionen ................................................................................................................................. 8§ 8 ................................................................................................................................................. 8Ledersektionen ................................................................................................................................. 8§ 9 ................................................................................................................................................. 8Lokalsektioner .................................................................................................................................. 9§ 10 ............................................................................................................................................... 9Repræsentantskabet ........................................................................................................................ 10§ 11 ............................................................................................................................................. 10§ 12 ............................................................................................................................................. 12Bestyrelsen ..................................................................................................................................... 12§ 13 ............................................................................................................................................. 12§ 14 ............................................................................................................................................. 14Sekretariatet ................................................................................................................................... 14§ 15 ............................................................................................................................................. 14Udvalg ............................................................................................................................................ 14§ 16 ............................................................................................................................................. 14Fagligt/pædagogisk arbejde ........................................................................................................... 15§ 17 ............................................................................................................................................. 15Medlemsmøder............................................................................................................................... 152


§ 18 ............................................................................................................................................. 15Tillidsrepræsentanter ...................................................................................................................... 15§ 19 ............................................................................................................................................. 15§ 20 ............................................................................................................................................. 16Tilslutning til centralorganisation .................................................................................................. 16§ 21 ............................................................................................................................................. 16Kontingent ...................................................................................................................................... 16§ 22 ............................................................................................................................................. 16Reservefond ................................................................................................................................... 17§ 23 ............................................................................................................................................. 17Tegningsret, regnskab, revision, hæftelse m.v. .............................................................................. 17§ 24 ............................................................................................................................................. 17Vedtægtsændringer ........................................................................................................................ 17§ 25 ............................................................................................................................................. 17Foreningens opløsning ................................................................................................................... 17§ 26 ............................................................................................................................................. 17Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser .................................................................................. 18§ 27 ............................................................................................................................................. 18Vedtægter for Reservefonden ............................................................................................................ 20§ 1 ................................................................................................................................................... 20§ 2 ................................................................................................................................................... 20§ 3 ................................................................................................................................................... 20§ 4 ................................................................................................................................................... 20§ 5 ................................................................................................................................................... 20§ 6 ................................................................................................................................................... 21§ 7 ................................................................................................................................................... 21Statutter for den i HL’s vedtægter § 5 omtalte voldgiftsret (vedtægtsbilag) ..................................... 22Rettens kompetenceområde ........................................................................................................... 22§ 1 ............................................................................................................................................... 22Rettens sammensætning ................................................................................................................. 22§ 2 ............................................................................................................................................... 22Habilitetskrav ................................................................................................................................. 22§ 3 ............................................................................................................................................... 22Processuelle regler ......................................................................................................................... 22§ 4 ............................................................................................................................................... 22Rettens afgørelse ............................................................................................................................ 223


§ 5 ............................................................................................................................................... 22Sagsomkostninger .......................................................................................................................... 23§ 6 ............................................................................................................................................... 23Afgørelsernes endelighed ............................................................................................................... 23§ 7 ............................................................................................................................................... 23Ændringer i statutterne ................................................................................................................... 23§ 8 ............................................................................................................................................... 234


Vedtægter for HLForeningens navn og hjemsted§ 1Foreningens navn er Handelsskolernes Lærerforening (HL). Foreningens hjemsted er sekretariatetsadresse.Foreningens formål§ 2Stk. 1Foreningens formål er på alle måder at sikre medlemmerne gode løn- og arbejdsvilkår samt atvaretage medlemmernes pædagogiske, faglige og tjenstlige interesser.Stk. 2Ethvert medlem er forpligtet til at overholde de bestemmelser til fremme af foreningens formål,som fastsættes af repræsentantskabet.Stk.3Foreningen er partipolitisk neutralForeningens medlemmer§ 3Stk. 1Som medlemmer optages:a) Lærere og ledere og andre pædagogisk-administrative medarbejdere inden for den almene ogerhvervsrettede ungdoms- og voksenundervisning, specielt på det merkantileuddannelsesomde ved institutioner med erhvervsrettet uddannelse samterhvervsakademierneb) de under a) nævnte medlemmer som er gået på pension m.v. fra en stilling på de under a)nævnte institutionerStk. 2De i § 3 stk. 1 a) omtalte medlemmer, som midlertidigt ophører med ansættelse på de under påunder a) nævnte institutioner kan bevare medlemskab.Stk. 3Foreningen kan efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler optage andre lærere og ledere end deunder stk. 1 a) og b) omhandlede.Stk. 4Foreningen kan efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler optage pædagogisk/administrativemedarbejdere i Undervisningsministeriet som medlemmer.5


§ 4 UdmeldelseUdmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningen og kan kun ske pr. 31. juli.Udmeldelsen skal være kommet frem til foreningens kontor senest 31.juli.Dog kan medlemmer, som fratræder en stilling inden for foreningens forhandlingsomde, jf. § 3stk. 1 a) udmelde sig pr. den dato, fratrædelsen sker.§ 5 EksklusionEt medlem, som bevidst modarbejder foreningens formål eller som overtræder de i medfør af § 2stk. 2 givne bestemmelser, kan af bestyrelsen ekskluderes, såfremt 7 bestyrelsesmedlemmerstemmer herfor.Bestyrelsesbeslutninger om eksklusion kan af medlemmet i indtil 4 måneder efter herom modtagetmeddelelse indbringes for en voldgiftsret, hvis statutter fastsættes af repræsentantskabet.Ekskluderede medlemmer kan genoptages på bestyrelsens anbefaling ved almindeligrepræsentantskabsbeslutning dog tidligst 2 år efter, at udelukkelsen har fundet sted.Foreningens opbygning§ 6Stk. 1Foreningens øverste myndighed udøves af et repræsentantskab, der består af et antal repræsentanterog bestyrelsens medlemmer.Organisatorisk er foreningen sektionsopdelt med en landsdækkende lærer- og ledersektion og lokalelærer- og ledersektioner.Mellem repræsentantskabsmøderne ledes foreningen af en bestyrelse.Lærer- og ledersektionen§ 7Stk. 1Lærersektionen omfatter lærere, der er medlem i henhold til § 3, stk. 1 aStk. 2Ledersektionen omfatter ledere, der er medlem i henhold til § 3 stk. 1 a)Stk.3Hver sektion vælger en sektionsformand, jf. §§ 8 og 9.Sektionsformændene leder sektionerne mellem mødet i hhv. lærer- og ledersektionen. I tilfælde aflokalt opståede konflikter mellem de to sektioners medlemmer, som ikke kan løses lokalt, varetager6


de sammen med de øvrige i bestyrelsen indvalgte sektionsmedlemmer sektionens/sektionsmedlemmernes interesser.Stk. 4Repræsentanter for hhv. lærer- og ledersektionen holder separate møder under suspensionen afrepræsentantskabsmødet, jf. § 11 stk. 3.Ved udsendelse af den foreløbige dagsorden til repræsentantskabsmødet indkalder bestyrelsen påforeningens hjemmeside samtidig forslag til kandidater til valg, som skal finde sted på henholdsvislærer- og ledersektionens møde.Navne på kandidater til valgene skal være i foreningens sekretariat senest 3 uger før mødetsafvikling. Forslag skal være forsynet med skriftligt tilsagn af den opstillede og være underskrevet afmindst 10 og højst 30 andre ordinære medlemmer, jf. § 3 stk. 1a).Ud over repræsentanter for de lokale lærer- og ledersektioner indgår tillige de sektionsvalgtevalgtebestyrelsesmedlemmer, ekskl. foreningens formand, som repræsentanter i mødet i henholdsvislærer- og ledersektion.Foreningens formand kan inviteres til at deltage i sektionsmøderne.Stk. 5Ved indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde udsendes en foreløbig dagsorden påforeningens hjemmeside for mødet i hhv. lærer- og ledersektionen. Den skal som minimum omfattevalg af dirigent, valg af 2 stemmetællere, nyt fra sektionsformanden, vedtagelse af krav tilaftaleforhandlinger i året forud for aftaleperiodens afslutning, valg til bestyrelsen og indkomneforslag.Indkomne forslag til mødet fra repræsentantskabets medlemmer skal være i foreningens sekretariatsenest 3 uger for mødet.Den endelige dagsorden, herunder oplysning om kandidater til valgene, skal sendes til desektionsmedlemmer, som er med i repræsentantskabet senest 2 uger før mødets holdes. Denoffentliggøres samtidig på foreningens hjemmeside.Stk. 6På møderne drøftes de respektive sektionens politik vedrørende sektionens medlemmers løn- ogansættelsesforhold samt eventuelle andre emner af interesse for medlemmerne, jfr. § 2. Indstillingvedrørende sektionens politik afgives til bestyrelsenStk. 7Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog § 8 og 9 vedr. valg. Står stemmerne lige,er sektionsformandens stemme afgørende.Ved alle afstemninger har hver repræsentant og bestyrelsesmedlem 1 stemme, medmindre mindst 5repræsentanter kræver afstemning efter medlemstal opgjort efter § 11 stk. 4.Kun personligt fremmødte repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer har stemmeret.7


Stk. 8Alle medlemmer efter vedtægtens § 3, stk. 1 a), har møde- og taleret på henholdsvis lærer- ellerledersektionsmødet.Lærersektionen§ 8Stk. 1På mødet i lærersektionen vælges til bestyrelsen i ulige år en sektionsformand, der samtidig er1.næstformand. Endvidere vælges hvert år 2 lærerrepræsentanter til bestyrelsen, jf. dog § 27.Valgbar som sektionsformand er lærere i henhold til § 3 stk.1 a).Sektionsformanden vælges af de fremmødte lærerrepræsentanter samt de sektionsvalgtebestyrelsesmedlemmer, som har hver 1 stemme.Er der opstillet mere end 2 kandidater, foregår valget efter medlemstal opgjort efter § 11 stk. 4.Foreningens formand eller et sektionsvalgt bestyrelsesmedlem kan vælges som sektionsformand,men må da træde tilbage som formand eller sektionsvalgt bestyrelsesmedlem.Valgbar som lærerrepræsentant til bestyrelsen er alle lærere i henhold til § 3 stk. 1 a) medundtagelse af lærere ansat som adjunkt/lektorer, som vælger egen repræsentant til bestyrelsen, jf. §13 stk.1 og 3.De 2 lærerrepræsentanter vælges af de fremmødte lærerrepræsentanter samt af de sektionsvalgtebestyrelsesmedlemmer, der hver har 1 stemme.Er der opstillet mere end 2 kandidater, foregår valget efter medlemstal opgjort efter § 11 stk. 4. Iopgørelsen fraregnes medlemmer ansat som adjunkt/lektorer.Kandidater, som ikke opnår valg som lærerrepræsentanter til bestyrelsen, er suppleanter efter opnåetstemmetal.Ledersektionen§ 9Stk.1På mødet i ledersektionen vælges til bestyrelsen i lige år en sektionsformand, der samtidig er 2.næstformand. I ulige år vælges en lederrepræsentant til bestyrelsen.Valgbar som sektionsformand er ledere i henhold til § 3 stk.1 a).Sektionsformanden vælges af de fremmødte lederrepræsentanter samt det sektionsvalgtebestyrelsesmedlem, som hver har 1 stemme.8


Er der opstillet mere end 2 kandidater, foregår valget efter medlemstal opgjort efter § 11 stk. 4.Et sektionsvalgt bestyrelsesmedlem kan vælges som sektionsformand, men må da træde tilbage somsektionsvalgt bestyrelsesmedlem.Valgbar som lederrepræsentant til bestyrelsen er ledere i henhold til § 3 stk. 1 a).Lederrepræsentanten vælges af de fremmødte lederrepræsentanter samt af det sektionsvalgtebestyrelsesmedlem, som hver har 1 stemme.Er der opstillet mere end 2 kandidater, foregår valget efter medlemstal opgjort efter § 11 stk. 4.Kandidater, som ikke opnår valg som lederrepræsentant til bestyrelsen, er suppleanter efter opnåetstemmetal.Lokalsektioner§ 10Stk. 1På hver skole etableres en lokalsektion for lærere og en lokalsektion for ledere, som er medlemmer,jf. § 3 stk. 1 a)Stk. 2Afgrænsningen mellem de to lokalsektioners medlemmer følger afgrænsningen i § 7Stk. 3På skoler med geografisk adskilte afdelinger eller hvor undervisningsmæssige forhold gør dethensigtsmæssigt, kan bestyrelsen godkende oprettelse af flere lokalsektioner.Stk. 4Lokalsektionsformændene er bindeled mellem den enkelte sektions medlemmer ogsektionsformanden. Den lokale lærersektions ledelse varetager lærernes interesser over for ledelseni lokale spørgsmål, og den lokale ledelsessektions formand varetager ledelsens interesser over forskolens bestyrelse.Stk. 5Formand for den lokale lærersektion er den i henhold til § 19, stk. 2 valgte tillidsrepræsentant.Næstformand er den valgte suppleant samt repræsentantskabsmedlem ved formandens forfald.Stk. 6Den lokale ledersektion vælger en formand og en suppleant for denne.Stk. 7Alle lokale sektionsformænd er fødte medlemmer af repræsentantskabet. Hvis en skole efter § 11stk. 4 har ret til flere repræsentanter end der er lokale sektionsformænd, kan sektionen blandtmedlemmerne vælge yderligere det antal repræsentanter.9


Stk. 8Den enkelte lokalsektion tilrettelægger i øvrigt selv dens arbejdsform m.v. og afholder evt. udgifterforbundet med dens virksomhed. Lokalsektionen kan beslutte, at der betales et særskilt kontingent,såfremt 2/3 af de på skolen af § 3 stk. 1 a) omfattede medlemmer vedtager dette. Opkrævning m.v.foretages af den lokale sektionsledelse.Stk. 9Oplysning om navne på de lokale repræsentanter skal sendes til foreningens sekretariat senest 6uger før sektionsmøderne.Senest 2 uger før sektionsmøderne udsendes en oversigt til repræsentanterne med navne og enfordeling af lokalsektionens medlemstal pr. repræsentant.Repræsentantskabet§ 11Stk. 1Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed.Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i marts/april.Stk. 2Ordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst 5 ugers varsel. Indkaldelse sker med enforeløbig dagsorden skriftligt til repræsentanterne og offentliggøres samtidig på foreningenshjemmesideDen foreløbige dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:1. Valg af dirigent2. Formandens beretning3. Godkendelse af regnskaber4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent, honorarer m.v.5. Indkomne forslag6. Valg af 2 revisorer, jf. § 24 stk. 37. Valg af 1 revisorsuppleant, jf. § 24 stk. 3.8. Valg af 2 valgledere, jfr. § 13 stk.49. Præsentation af nye/genvalgte bestyrelsesmedlemmer10. EventueltStk. 3Efter behandling af punktet ”Godkendelse af regnskaber” suspenderes repræsentantskabsmødet medhenblik på afvikling af møde i henholdsvis i lærer- og ledersektionen.Indkomne forslag til mødet fra repræsentantskabets medlemmer skal være i foreningens sekretariatsenest 3 uger før mødets afholdelse.Den endelige dagsorden, skal sendes til repræsentantskabets medlemmer senest 2 uger før mødetsholdes. Den offentliggøres samtidig på foreningens hjemmeside.10


Stk. 4Valg af repræsentanter sker efter reglerne i § 10 stk. 7.Repræsentantskabet sammensættes med 1 repræsentant for hver påbegyndt 20 aktive, ordinæremedlemmer efter § 3 stk. 1 a) inden for henholdsvis den lokale lærer- og ledersektion ved hveruddannelsesinstitution forstået som en selvstændig juridisk enhed.Ved opgørelse af antal aktive, ordinære medlemmer inden for den enkelte lokale sektion fraregnesdog medlemmer, som er valgt ind i bestyrelsen.Opgørelsen af repræsentanter sker på grundlag af antallet af aktive, ordinære medlemmer ihenholdsvis den lokale lærer- og ledersektion pr. 1. februar det pågældende år.Foreningens sekretariat udsender umiddelbart efter den 1. februar oplysning om antalrepræsentanter samt oplysning om antallet af aktive ordinære medlemmer til de enkelte lokalelærer- og ledersektioner.Ud over repræsentanter for de lokale lærer- og ledersektioner består repræsentantskabet afbestyrelsens medlemmer.Bestyrelsens medlemmer kan ikke vælges som repræsentanter for de lokalsektioner, som de i øvrigttilhører.Stk.5Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtig, når dirigenten har konstateret, at indkaldelsen ogudsendelsen af endelig dagsorden er bekendtgjort på lovlig vis og den foreløbige dagsordenenopfylder vedtægternes regler herom.Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemmeafgørende.Kun personligt fremmødte repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer har stemmeret.Ved alle afstemninger har hver repræsentant og bestyrelsesmedlem 1 stemme, medmindre mindst 5repræsentanter kræver afstemning efter medlemstal opgjort efter stk. 4.Ændringer af foreningens vedtægter kan dog kun vedtages af et flertal på mindst 2/3 af de afgivnestemmer, hvor der altid skal stemmes efter medlemstal opgjort efter stk. 4.Dog kan bestyrelsen eller mindst 1/3 af de afgivne stemmer opgjort efter medlemstal efterbehandling på et repræsentantskabsmøde forlange et forslag sendt til urafstemning.Stemmeberettigede er de i § 3 stk. 1 a) nævnte medlemmer. Et forslag, der sendes til urafstemning,betragtes som vedtaget, hvis det får tilslutning af mindst 50 % af de afgivne stemmer.Stk. 6Alle medlemmer efter vedtægtens § 3, stk. 1 a) og b), har møde- og taleret.11


§ 12Stk. 1Bestyrelsen eller mindst 1/5 af repræsentantskabets øvrige medlemmer kan med 3 ugers varselindkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden.Ønsker fra bestyrelsen eller fra repræsentantskabets øvrige medlemmer om tilføjelser tildagsordenen skal være foreningen i hænde senest 2 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse.Endelig dagsordenskal sendes til repræsentantskabets medlemmer senest 1 uge før detekstraordinære repræsentantskabs afholdelse. Den offentliggøres samtidig på foreningenshjemmeside.I øvrigt gælder reglerne for det ordinære repræsentantskabsmødeBestyrelsen§ 13Stk. 1Mellem repræsentantskabsmøderne ledes foreningen af en bestyrelse, som består af 9 medlemmer.Stk. 2Bestyrelsen udgøres af:a) 1 formand valgt efter stk. 3 - 5b) 1. næstformand valgt på lærersektionsmødet, jf. § 8c) 2. næstformand valgt på ledersektionsmødet, jf. § 9d) 4 lærerrepræsentanter valgt på et lærersektionsmøde, jf. § 8e) 1 lærerrepræsentant for adjunkt/lektor-gruppen valgt efter stk. 3- 5f) 1 lederrepræsentant valgt på ledersektionsmødet, jf. § 9Stk. 3Alle bestyrelsens medlemmer er valgt for 2 år ad gangen, jf. dog overgangsbestemmelserne i § 27.I lige år vælges:Formanden ved skriftlig afstemning i april/maj af og blandt de i § 3 stk. 1 a) nævnte medlemmer2. næstformand på ledersektionsmødet jf. § 92 repræsentanter på lærersektionsmødet, jf. § 8I ulige år vælges:1. næstformand på lærersektionsmødet jf. § 82 lærerrepræsentanter på lærersektionsmødet jf. § 81 repræsentant på ledersektionsmødet jf. § 912


1 repræsentant for adjunkt/lektorgruppen ved skriftlig afstemning i april/maj af og blandt de i § 3stk. 1 a) nævnte medlemmer, der 1 måned før valget er ansat som adjunkt/lektorer.Stk. 4Valget af formand og lærerrepræsentant for adjunkt/lektorgruppen tilrettelægges og ledes af etbestyrelsesmedlem og 2 medlemmer valgt af repræsentantskabet. Ingen af valglederne må selv værepå valg.Senest 4 uger før valget indkalder bestyrelsen på foreningens hjemmeside med mindst 2 ugersvarsel forslag til kandidater. Forslag skal være forsynet med skriftligt tilsagn af den opstillede ogvære underskrevet af mindst 10 og højst 30 andre ordinære medlemmer, jf. § 3 stk. 1a).Ved forslagtil valg af lærerrepræsentant for adjunkt/lektorgruppen kan det skriftlige tilsagn kun underskrives aflærere ansat som adjunkt/lektorer.Senest 1 uge efter fristen for tilmelding af kandidater offentliggøres på foreningens hjemmeside enliste over de opstillede kandidater. Herefter udsendes stemmesedler, som skal være sendt tilsekretariatet senest 2 uger efter udsendelsen.Resultatet af valget offentliggøres hurtigst muligt via foreningens hjemmeside.I tilfælde af stemmelighed mellem de kandidater, der har fået flest stemmer, foretages omvalgmellem disse. Omvalg skal indledes senest 14 dage efter nødvendigheden af det er konstateret, ogskal foregå i overensstemmelse med de i stk. 4 angivne reglerStk. 5Den kandidat, der ved valget af 1 lærerrepræsentant til adjunkt/lektor-gruppen opnår næstfleststemmer, er personlig suppleant for det sektionsvalgte bestyrelsesmedlem, indtil der næste gangholdes valg i gruppen.Afgår den personlige suppleant i utide, eller indtræder pågældende fuldt ud i det sektionsvalgtebestyrelsesmedlems sted for resten af valgperioden, afgør stemmetallene i valggruppen, hvem derindtræder som ny suppleant, indtil der næste gang er valg i gruppen.Findes der ingen suppleant er den sektionsvalgte bestyrelsespost vakant indtil næste ordinære valg.Stk. 6Afgår formanden i utide fungerer 1. næstformand som formand indtil nyvalg har fundet sted.Nyvalget skal indledes senest 14 dage efter formandens afgang og afvikles i øvrigt efter sammeregler, som er gældende ved ordinært valg af formand.Hvis formanden afgår i utide senere end den 1. oktober forud for valgperiodens udløb, fungerer 1.næstformand dog som formand i den resterende del af valgperioden.13


§ 14Stk. 1På det første bestyrelsesmøde efter det ordinære repræsentantskabsmøde fastsætter bestyrelsen sinforretningsorden.Stk. 2Der afholdes bestyrelsesmøde normalt én gang månedligt. Bestyrelsen skal indkaldes, såfremt 3medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske derom med angivelse af forslag til en dagsorden.Stk. 3Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller i tilfælde af dennes forfald af 1. næstformanden.Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er til stede. Alle beslutningertræffes ved simpelt stemmeflerhed.I tilfælde af stemmelighed er formandens henholdsvis næstformandens stemme afgørende.Stk. 4Forhandlinger udadtil føres af formanden eller efter dennes bestemmelse af et andetbestyrelsesmedlem eller sekretariatet. Bestyrelsen udpeger foreningens repræsentanter i eksterneråd, udvalg m.v. Det bør tilstræbes, at disse er medlemmer af bestyrelsen.Stk. 5Det påhviler bestyrelsen at udsende beretning til samtlige medlemmer om sager, der skønnes athave almen interesse for disse.Sekretariatet§ 15Stk. 1Foreningens virksomhed udøves gennem et sekretariat, gennem hvilket henvendelser fra og tilmedlemmerne foregår.Stk. 2Til varetagelse af sekretariatets drift ansætter bestyrelsen en daglig leder. Denne er over forbestyrelsen ansvarlig for foreningens administrative og økonomiske anliggender og deltager ibestyrelsens møder uden stemmeret og kan i øvrigt deltage i foreningens møder og forhandlinger.Udvalg§ 16Stk. 1Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg bestående af særlige sagkyndige.Stk. 2Bestyrelsen kan endvidere blandt bestyrelsens medlemmer nedsætte stående udvalg til behandlingaf bestemte sagsomder. Medlemmer udenfor bestyrelsen kan tilforordnes disse udvalg.14


Stk. 3Udvalgenes udgifter afholdes af foreningen.Stk. 4Udvalgene afgiver beretning til bestyrelsen, som tager stilling til, om beretningen skaloffentliggøres.Fagligt/pædagogisk arbejde§ 17Stk. 1Foreningen samarbejder indenfor rammer fastsat af bestyrelsen med faglige/pædagogiskeforeninger ved institutioner med erhvervsrettet uddannelse, specielt på det merkantile område, samterhvervsakademierne.Stk. 3Foreningen kan efter nærmere af bestyrelsen fastsatte retningslinjer yde tilskud til defaglige/pædagogiske foreninger og til fagligt/pædagogisk arbejde i øvrigt.Medlemsmøder§ 18Bestyrelsen kan efter behov holde medlemsmøder. På møderne kan alle spørgsmål af interesse formedlemmerne, jfr. § 2, sættes til debat.Tillidsrepræsentanter§ 19Stk. 1Tillidsrepræsentanten har bl.a. til opgave at være bindeled mellem medlemmerne og foreningensbestyrelse. Tillidsrepræsentanten skal holde sig orienteret om spørgsmål af interesse for foreningensmedlemmer på den pågældende skole, og det påhviler tillidsrepræsentanten – opfordret elleruopfordret - at give foreningen de meddelelser om forholdene på den pågældende skole, som ernødvendige for foreningens varetagelse af medlemmernes interesser. Gennem tillidsrepræsentantenkan bestyrelsen og sekretariatet henvende sig til medlemmerne på den pågældende skole.Bestyrelsen kan overdrage tillidsrepræsentanterne særlige opgaver. Tillidsrepræsentanten skalvaretage medlemmernes interesser over for skolens ledelse. Tillidsrepræsentanten skal herunderrespektere gældende regler og aftaler samt følge de retningslinjer og pålæg, der er givet afrepræsentantskabet eller bestyrelsen.Stk. 2På institutionen vælges tillidsrepræsentanten blandt samtlige de organiserede ansatte lærere, som eromfattet af de tilsluttede centralorganisationers aftale- og forhandlingsret.15


Ordinært valg afholdes i marts/april i år med lige årstal for de efterfølgende to skoleår. Oplysningom valgets afholdelse samt resultatet heraf, sendes umiddelbart herefter til foreningens sekretariat.Valget skal godkendes af foreningen. Efter samme regler vælges en suppleant.Stk. 3Vedrørende valg af tillidsrepræsentant og suppleant i øvrigt samt tillidsrepræsentantens opgaversom talsmand for kollegerne gælder de mellem Finansministeriet og centralorganisationerne aftalteregler.§ 20Stk. 1Mindst en gang om året indkaldes sektionsformændene/tillidsrepræsentanterne til et fællesmødemed bestyrelsen. Indkaldelsen til dette møde bør ske med så langt varsel, at sektionsformændene/tillidsrepræsentanterne får rimelig tid til med medlemmerne på sin skole at drøfte de spørgsmål,som kan ventes behandlet på mødet.Stk. 2Mødet med sektionsformændene/tillidsrepræsentanterne har ingen besluttende myndighed.Tilslutning til centralorganisation§ 21Stk. 1Medlemmer efter § 3 stk.1 a) er tilsluttet CO 10. Dog er medlemmer ansat som adjunkt/lektorertilsluttet AC.Tilslutning af foreningen eller af nogle af dens medlemmer til anden centralorganisation kan,vedtages på et repræsentantskabsmøde med almindelig stemmeflerhed, hvor der altid skal stemmesefter medlemstal opgjort efter § 11 stk. 4. Ved afstemning om tilslutning af foreningen til andencentralorganisation kan spørgsmålet ikke sendes til urafstemning efter § 11 stk.5.Forslag om tilslutning til anden centralorganisation end AC for adjunkt/lektorer kan kun vedtagesefter drøftelse på et repræsentantskabsmøde med efterfølgende urafstemning blandt medlemmer afadjunkt/lektorgruppen. Forslaget betragtes som vedtaget, hvis det får tilslutning af mindst 50 % afde afgivne stemmer.Stk.2Medlemmerne henført til hhv. CO 10 og AC varetager selvstændigt relationerne til de respektivecentralorganisationer.Kontingent§ 22Repræsentantskabet fastsætter kontingentet til foreningen.16


Reservefond§ 23Stk. 1Repræsentantskabet fastsætter bidraget til reservefonden.Stk. 2Reservefondens regnskab og formue skal holdes adskilt fra HL’s almindelige regnskab og formueog skal revideres af foreningens revisor.Tegningsret, regnskab, revision, hæftelse m.v.§ 24Stk. 1Foreningen tegnes af formanden, 1. næstformand og sekretariatets leder hver for sig.Ved køb og salg af fast ejendom, indgåelse og ophævelse af lejemål samt i alle dispositioner overforeningens reservefond og øvrige anlægskapital tegnes foreningen i dog af formand, 1.næstformand og sekretariatets leder i forening.Stk. 2Foreningens regnskabsår går fra den 1. juli til 30. juni.Stk. 3De 2 revisorer, som er valgt på repræsentskabsmødet, foretager kritisk revision af regnskabet medsigte på at påse, at foreningens midler er anvendt efter foreningens formål, og at der er udvistfornødent hensyn ved administrationen.Regnskabet revideres desuden af en statsautoriseret revisor.Stk. 4Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, sompåhviler foreningen.Vedtægtsændringer§ 25Beslutning om vedtægtsændring sker efter de regler, som er fastsat i § 11 stk.5, jf. dog §§ 21 og 26.Foreningens opløsning§ 26Stk. 1Beslutning om sammenslutning med andre foreninger kan kun ske efter behandling på etrepræsentantskabsmøde med efterfølgende urafstemning efter de regler, som er fastsat i § 11 stk. 5.17


Beslutning om opløsning af foreningen kan kun ske efter behandling på et repræsentantskabsmødemed efterfølgende urafstemning blandt de i § 3 stk. 1a) nævnte medlemmer. Forslaget betragtes somvedtaget, hvis det får tilslutning af mindst ¾ af de afgivne stemmer.Stk. 2Repræsentantskabet træffer beslutning om anvendelse af foreningens midler.Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser§ 27Stk. 1Disse vedtægter træder i kraft straks efter, at deres vedtagelse ved urafstemning i overensstemmelsemed de hidtil gældende vedtægters § 22 er konstateret, jf. dog efterfølgendeovergangsbestemmelser.Stk.2Den nuværende valgperiode for formanden forlænges til april/maj 2012. Herefter er valgperioden 2år jf. § 13 stk. 3.Stk. 3Den nuværende valgperiode for næstformanden forlænges til tidspunktet for afvikling afrepræsentantskabsmødet i marts/april 2011. Posten nedlægges herefter.Stk. 4Den nuværende valgperiode som formand for lærersektionen, som vælges på lærersektionsmødet iapril 2010, forkortes til 1 år. Posten ændres til tillige at omfatte posten som 1. næstformand, jf. § 8.Herefter er valgperioden 2 år jf. § 13 stk. 3Stk. 5Den nuværende valgperiode for repræsentanten i valggruppe c) (adjunkt/lektor-gruppen) forlængestil april/maj 2011. Herefter er valgperioden 2 år, jf. § 13 stk. 3.Stk. 6Den nuværende valgperiode for repræsentanten i valggruppe a), forlænges til tidspunktet forafvikling af repræsentantskabsmødet i marts/april 2011. Herefter er valgperioden 2 år, jf. § 13 stk.3.Stk. 7Den nuværende valgperiode for valggruppe b) forlænges til tidspunktet for afvikling afrepræsentantskabsmødet i marts/april 2012. Herefter er valgperioden 2 år, jf. § 13 stk. 3.Stk. 8Den nuværende valgperiode for valggruppe d) forkortes til tidspunktet for afvikling afrepræsentantskabsmødet i 2011. Herefter er valgperioden 2 år, jf. § 6 stk. 3.18


Stk. 9På repræsentantskabsmødet i marts/april 2011 skal der ske valg af 3 lærerrepræsentanter. Denkandidat, der ved valget får færrest stemmer, er valgt for 1 år.Herefter sker der valg af 2 lærerrepræsentanter med en valgperiode på 2 år, jf. § 13 stk. 3***Foreningens oprettelse vedtoges på en stiftende generalforsamling den 16. september 1956.Ændringer i deden stiftende generalforsamling vedtagne love behandledes pågeneralforsamlingerne:den 17. september1960, den 15. september 1962, den 14. september1963, den 26. september 1964,den 18. september 1965, den 25. september 1971, den 25. september 1976, den 25. november 1983,den 30. september 1984, den 30. september 1989, den 28. september 1991og 26. november 1994Ændringerne vedtoges ved efterfølgende urafstemninger.Foreningens navn var fra 1956 til 1971 Foreningen af fastansatte lærere ved danske handelsskoler(FFL).Forslag til vedtægter i denne skikkelse behandledes på generalforsamlingen den 23. april 2010 ogvedtoges ved urafstemning i maj 2010.19


Vedtægter for ReservefondenInden for HL skal findes en reservefond. Dens midler skal anvendes til støtte for medlemmerne ibegrænsede konfliktsituationer, hvor det gælder at bevare opnåede rettigheder eller gennemføreretmæssige krav med hensyn til medlemmernes løn og arbejdsvilkår§ 1Endvidere kan midler fra reservefonden anvendes til dækning af foreningens almindelige drift, jf. §5 stk. 2§ 2HL’s bestyrelse afgør, i hvilke tilfælde fondens midler kan anvendes i overensstemmelse med § 1.§ 3Stk. 1Der skal føres særskilt regnskab for reservefonden, og dens kapital skal holdes adskilt fra HL’søvrige midler. Fondens regnskab revideres af HL’s revisorer.Stk. 2Foreningen kan dog - efter bestyrelsens bestemmelse - i begrænset omfang optage lån ireservefonden i tilfælde, hvor dette skønnes fordelagtigt, bl.a. med henblik på større nyanskaffelsertil foreningen, fx. køb af fast ejendom, større inventargenstande o.l. Lånet skal tilbagebetales snarestmuligt.§ 4Stk. 1I forbindelse med afslutningen af HL’s årlige driftsregnskab træffer bestyrelsen under hensyntagentil likviditeten beslutning om, hvorvidt der af årets overskud skal overføres noget beløb tilreservefonden. Frivillige bidrag og gaver til HL uden angivelse af formål indgår i reservefonden.Stk. 2Til styrkelse af reservefonden kan opkræves et ekstrakontingent i henhold til HL’s vedtægters § 23.§ 5Stk. 1HL’s bestyrelse drager omsorg for, at fondens midler anbringes på forsvarlig vis. For så vidtfondens midler indsættes i bank eller sparekasse, skal vedkommende konto lyde på fondens navn.Afkastet skal tillægges fondens kapital, så længe ikke andet bestemmes af et repræsentantskab.Stk. 2I det omfang foreningens kontingentindtægter m.v. ikke er tilstrækkelige til at dække foreningensudgifter, kan bestyrelsen dog beslutte, at reservefondens indtægter helt eller delvis kan overføres tilforeningens drift. Såfremt et underskud på foreningens drift ikke kan dækkes ved en sådan20


overførsel, og foreningens likvide kapital ikke kan dække den herefter opståede manko, kanbestyrelsen beslutte i nødvendigt omfang at anvende reservefondens kapital til dækning afmankoen. Evt. senere fremkomne driftsoverskud i foreningen skal ved det aktuelle regnskabsårsafslutning overføres til reservefonden.§ 6HL’s bestyrelse fastsætter størrelsen af den af reservefonden ydede økonomiske støtte til et medlemeller en gruppe af medlemmer, som berøres af en af HL iværksat eller godkendt konflikt ogderigennem lider nedgang i deres indtægter. Denne støtte kan for det enkelte medlem højst andrageet beløb, der svarer til den dokumenterede indtægtsnedgang i konfliktperioden.§ 7Beslutning om reservefondens ophævelse, om eventuel anvendelse af dens midler til andre formålend det i § 1 fastsatte eller om ændringer i øvrigt i reservefondsvedtægten træffes efter de i HL’svedtægters § 25 indeholdte regler.***Vedtaget på generalforsamlingen 26. september 1964 med ændringer på generalforsamlingerne 18.september 1965, 25. september 1971, 25. september 1976, 29. september 1984, 4. oktober 1986, 21.april 2001 samt den 23. april 2010 i alle tilfælde med efterfølgende godkendelse ved urafstemning.21


Statutter for den i HL’s vedtægter § 5 omtalte voldgiftsret (vedtægtsbilag)Rettens kompetenceområde§ 1Et ekskluderet medlem - i det følgende kaldet „medlemmet“ - der i medfør af foreningens vedtægterer blevet ekskluderet, kan i indtil 4 måneder efter herom modtagen meddelelse indbringespørgsmålet om dennes berettigelse for voldgiftsretten.Rettens sammensætning§ 2Ønsker medlemmet at rejse voldgiftssag, skal det inden ovennævnte frists udløb ved anbefalet brevmeddele foreningens formand dette og samtidig oplyse navn og adresse på den voldgiftsmand,medlemmet har valgt.Inden en måned efter modtagelsen af meddelelsen fra medlemmet skal bestyrelsen underrette detteom navn og adresse på en af bestyrelsen udpeget voldgiftsmand.Gives en sådan meddelelse ikke, kan medlemmet kræve, at en voldgiftsmand udpeges afUndervisningsministeriet.De således udpegede 2 voldgiftsmænd beklæder voldgiftsretten, idet dog hver af dem er berettigettil på ethvert trin af sagen at begære, at Undervisningsministeriet udpeger et tredjevoldgiftsmedlem, der skal være rettens formand.Habilitetskrav§ 3De to i § 2 stk. 1 omhandlede voldgiftsmænd skal være lærere ved en handelsskole, medens den imedfør af § 2 udnævnte formand for voldgiftsretten skal være juridisk kyndig.Ingen voldgiftsmand må have en sådan tilknytning til den foreliggende sag, at han i tilfælde af, athan var dommer, måtte vige sit sæde i medfør af reglerne i retsplejelovens § 60 og 62.Ej heller må nogen voldgiftsmand være ansat ved den skole, hvor det pågældende medlem har sitarbejde.Processuelle regler§ 4De voldgiftsretten forelagte sager skal fremskyndes mest muligt. Kendelse, der skal være ledsagetaf grunde, skal afsiges senest 14 dage efter, at parterne har haft lejlighed til skriftligt og mundtligt atudtale sig. I øvrigt bestemmer voldgiftsretten selv procesformen.Rettens afgørelse§ 5Rettens kendelse skal enten stadfæste eksklusionen eller fastslå, at den pågældende på ny kan blivemedlem af foreningen.22


Sagsomkostninger§ 6Omkostninger i forbindelse med voldgiftssagen, herunder honorar til voldgiftsmændene, afholdesforskudsvis af foreningen. De fastsættes af voldgiftsretten og pålægges den tabende part,medmindre retten på grund af særlige omstændigheder finder det rimeligt helt eller delvis at gøreafvigelser herfra.Afgørelsernes endelighed§ 7Voldgiftsrettens kendelse er endelig og kan ikke indbringes for domstolene. Såfremt en part måttemene, at voldgiftsrettens behandling af sagen har været behæftet med sådanne mangler, at den efterdansk rets ufravigelige regler ikke opfylder kravene til en endelig voldgiftsafgørelse, må hananlægge sag ved Østre Landsret eller Københavns Byret til hjemvisning af sagen til fornyetvoldgiftsbehandling inden 14 dage efter, at voldgiftsrettens afgørelse er blevet ham bekendt.Ændringer i statutterne§ 8Statutterne for voldgiftsretten kan ændres af foreningens repræsentantskab efter reglerne i § 11, stk.5.***Disse statutter er vedtaget på FFL’s (HL’s) generalforsamling den 18. september 1965 og vedurafstemning i oktober 1965.23

More magazines by this user
Similar magazines