Noter - Danica Pension

danicapension.dk

Noter - Danica Pension

IndholdsfortegnelseUDVALGTE HOVEDTALBEGIVENHEDER I 2012REGNSKABSBERETNINGÅrets resultatBegivenheder efter balancedagenForventninger til 2013Afkast og markedsudviklingNYE EU SOLVENSREGLER – SOLVENS IIORGANISATION, LEDELSE OG SAMARBEJDSRELATIONERSAMFUNDSANSVARCorporate ResponsibilityMiljøhensynPrincipper for socialt ansvarlige investeringerREGNSKABModerselskabsregnskabKoncernoversigtLEDELSESHVERVPÅTEGNINGERLedelsespåtegningRevisionspåtegninger2333777999910101242444546DANICA PENSION – ÅRSRAPPORT 2012 1/47


UDVALGTE HOVEDTAL – DANICA PENSIONMio. kr. 2012 2011 2010 2009 2008PRÆMIER INKLUSIV INVESTERINGSKONTRAKTER 17.759 18.462 16.540 16.243 18.622RESULTATOPGØRELSEForsikringsteknisk resultat, Liv 1.593 -103 1.102 1.448 -54Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring 2 82 198 298 -740Egenkapitalens investeringsafkast m.v. 692 619 806 1.188 -408Resultat før skat 2.287 598 2.106 2.934 -1.202Skat -540 -133 -443 -695 337Årets resultat 1.747 465 1.663 2.239 -865BALANCEAktiver i alt 291.720 275.903 262.428 246.939 232.059Forsikringsmæssige hensættelser, syge- og ulykkesforsikring 8.291 7.865 7.597 7.529 7.351Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter 256.951 241,954 232.779 222.921 209.888Kollektivt bonuspotentiale 851 375 1.740 2.775 1.553Egenkapital i alt 18.986 19.461 19.023 17.348 15.085NØGLETAL I PCT.Afkast før pensionsafkastskat ekskl. afkast af markedsprodukter 8,6 6,1 5,6 6,9 -1,0Afkast før pensionsafkastskat af kundemidler 9,2 6,8 5,8 7,1 -1,2Afkast markedsprodukter 11,5 -2,5 12,9 24,0 -24,0Omkostningsprocent af præmier 4,5 4,7 5,5 6,0 5,7Omkostningsprocent af hensættelser 0,36 0,40 0,42 0,47 0,53Omkostninger pr. forsikret i kr. 1.135 1.212 1.233 1.295 1.407Forsikringsrisikoresultat 0,01 -0,01 0,04 0,02 0,08Bonusgrad – bonusgivende selskaber 0,6 0,2 1,1 1,7 0,9Ejerkapitalgrad 12,7 12,3 13,6 12,4 10,8Overdækningsgrad 6,2 6,6 8,6 7,5 5,8Solvensdækning 209 225 278 263 222Egenkapitalforrentning før skat 11,4 3,1 11,6 18,1 -7,7Forrentning af kundernes midler efter omkostninger før skat 7,7 6,1 4,6 5,5 -1,3NØGLETAL FOR SYGE- OG ULYKKESFORSIKRINGBruttoerstatningsprocent 119 105 87 97 98Bruttoomkostningsprocent 13 13 13 14 15Danica Pensions regnskab er aflagt i overensstemmelse med Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse.2/47 DANICA PENSION – ÅRSRAPPORT 2012


BEGIVENHEDER I 2012Fortsat økonomisk afmatning og hård konkurrencepåvirkede pensionsmarkedet igen i 2012. Priskonkurrencenfortsatte, og 2012 var præget af mangeudbud på egne og andre selskabers kunder. I dettemarked fastholdt Danica sin position som en afDanmarks førende udbydere af liv- og pensionsprodukter.De samlede præmier udviste en tilbagegang på 4pct. til i alt 17,8 mia. kr. Faldet skyldes, at der i2011 var tilgang af to større firmaordninger, mens2012 derimod var påvirket af, at Danica trak sig fraudbudsrunder, hvor priserne efter Danicas opfattelsevar urealistisk lave. Markedsprodukterne DanicaBalance, Danica Link og Danica Select tegnede sig i2012 for 14,2 mia. kr., svarende til en fremgang på21 pct. Ca. 174.000 kunder havde ultimo 2012 valgtmarkedsprodukterne. Præmierne for det traditionelleprodukt gik som forventet tilbage og viste et faldpå 16 pct. til 6,0 mia. kr.I Danmark var 2012 præget af skattereformer påpensionsområdet. Reformerne betød blandt andet,at loftet for indbetalinger på ratepensioner medfradrag blev sænket fra 100.000 kr. til 50.000 kr. i2012. Der er fortsat intet loft for fradrag for indbetalingertil livsvarige pensioner.Det danske pensionsmarked skulle i 2012 også beredesig på den nye skattereform, der trådte i kraftden 1. januar 2013. Reformen indebærer, at kapitalpensionenudfases, og fra årsskiftet har kunderneikke længere fradrag for indbetalinger til en kapitalpension.Til gengæld kan kunderne indbetale27.600 kr. på en ny aldersopsparing uden fradrag.Fordelen for kunderne er, at det løbende afkast kunbeskattes med 15,3 pct., hvilket er væsentligt lavereend beskatning af afkast af frie midler. Samtidig erder ingen skat på udbetalinger.Danica sikrer, at kunderne bevarer deres fradragsrettighederved automatisk at overføre indbetalingernefra kapitalpension til en rate- eller livsvarigpension. I løbet af foråret 2013 får kunderne ogsåmulighed for at overføre deres pensionsindbetalingertil den nye aldersopsparing. Kunderne bevarerde garantier, som de i forvejen har hos Danica.Som led i skattereformen får kunderne i løbet af2013 en ekstraordinær mulighed for at betale ensærlig lav afgift på deres kapitalpension. Den er påkun 37,3 pct. mod de normale 40 pct. Vælger kundenat betale afgiften i 2013, udbetales pensionenskattefrit, når kunden går på pension. Danica forventer,at mange kunder vil benytte denne mulighed.I tilknytning til afgiftsberigtigelsen af de opsparedemidler skal Danica endvidere betale enafgift på en forholdsmæssig andel af de ufordeltemidler (merhensættelser og kollektivt bonuspotentiale).Den samlede opsparing i kapitalpensioner iDanica udgjorde ca. 50 mia. kr. pr. 31.12.2012.I efteråret 2012 tilbød Danica udvalgte kunder medhøje garantier at flytte fra Traditionel til DanicaBalance. Ved flytningen ydes en kompensation tilkunderne, idet de giver afkald på deres garanti. I2012 er der overført opsparing for 1,8 mia. kr. fraDanica Traditionel til Danica Balance. I oktober ognovember fik 20.000 kunder tilbuddet, og tilbuddetforventes i 2013 at blive givet til 60-80.000 kunder.Danica har taget dette initiativ for at bakke op omden aftale, som pensionsbranchen indgik med Erhvervs-og Vækstministeriet i juni 2012. I aftalenopfordres til, at pensionsselskaberne skal øge kundernesmulighed for at skifte fra de garanteredeprodukter til markedsrenteprodukter.Danica lancerede i november 2012 et nyt uniktprodukt på pensionsområdet under navnet DanicaSelect, hvor kunderne får mulighed for at investereonline i 15.000 aktier og værdipapirer fordelt på 17børser i Europa og USA. Handler kan indgås påbåde Danske Netbank, tablet og smartphone. Der ertale om et produkt, der især henvender sig til dekunder, der selv ønsker at stå for forvaltningen afpensionsopsparingen. Kunderne kan tilvælge deforsikringsdækninger, de ønsker. Ved udgangen af2012 havde ca. 100 kunder med en samlet opsparingpå 0,1 mia. kr. valgt Danica Select.REGNSKABSBERETNINGÅrets resultatDanica Pensions resultat før skat udgjorde 2.287mio. kr. mod 598 mio. kr. i 2011. Efter skat udgjorderesultatet 1.747 mio. kr. mod 465 mio. kr. i 2011.Resultatet følger forventningerne som angivet idelårsrapporten for 1. halvår 2012. Der er 1. november2012 udbetalt udbytte på 1.770 mio. kr.Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at deri 2013 udbetales udbytte på 750 mio. kr. for 2012.DANICA PENSION, RESULTAT FØR SKAT(Mio. kr.) 2012 2011Forsikringsresultat i Traditionel 1.232 1.120Forsikringsresultat i unit-link 258 279Syge- og ulykkesresultat (før investeringsafkast) -166 -85Resultat, udenlandske datterselskaber* 91 12Investeringsafkast 482 524Overført til skyggekonto 407 -1.158Særlige overskudsandele -17 -94Resultat før skat 2.287 598*indgår med resultatet efter skatForsikringsresultatet af den traditionelle forretningudgjorde et resultat på 1.232 mio. kr. mod 1.120mio. kr. for 2011. Det realiserede resultat muliggjordeindtægtsførsel af risikotillæg for tre ud af defire rentegrupper. Risikotillægget for den sidsterentegruppe på 124 mio. kr. er sammen med underskudi en af risikogrupperne på 22 mio. kr. overførtDANICA PENSION – ÅRSRAPPORT 2012 3/47


til skyggekontoen. Det var endvidere muligt netto atindtægtsføre 407 mio. kr. fra skyggekontoen, derudgør 763 mio. kr. ultimo 2012.Forsikringsresultatet af unit-link udgjorde 258 mio.kr. mod 279 mio. kr. i 2011. Tilbagegangen kanhenføres til, at Danica primo 2012 nedsatte prisernepå Danica Balance.Resultatet af syge- og ulykkesforsikring før investeringsafkastgav et underskud på 166 mio. kr. mod etunderskud på 85 mio. kr. i 2011. Erstatningsprocentenfor syge- og ulykkesforretningen udgjorde 119pct. mod 105 pct. i 2011. Udviklingen er påvirketaf, at afløbsresultatet er 0 mio. kr. i 2012 mod 35mio. kr. i 2011. Resultatet var endvidere påvirket afen højere erstatningsprocent, hvilket er en følge aflavere priser på det danske firmamarked.Resultatet efter skat i de udenlandske aktiviteterudgjorde 91 mio. kr. mod 12 mio. kr. i 2011, hvilketbl.a. skyldes en fremgang i den norske forretning fra41 mio. kr. til 69 mio. kr. Resultatet i den svenskeforretning faldt fra 14 mio. kr. til 13 mio. kr. primærtsom følge af en regulatorisk fastsat laverediskonteringsrente, som medførte en styrkelse afpensionsforpligtelsen på medarbejderne, hvilketblev delvist opvejet af et bedre investeringsresultat.Som annonceret i 2011 er den irske forretning blevetafviklet i 2012, og selskabet forventes endeligtopløst i 2013. Mens resultatet i den irske forretningi 2011 udviste et underskud, har der i 2012 været etmindre overskud som følge af tilbageførte liv- ogomkostningshensættelser.Investeringsafkastet, der omfatter egenkapitalens ogsyge- og ulykkesforretningens investeringsafkast,faldt fra 584 mio. kr. til 482 mio. kr. Faldet i afkastetskyldes bl.a. lavere afkast på ejendomme.Særlige overskudsandele, jf. afsnittet om kontributioni noten om anvendt regnskabspraksis, udgjordeen udgift på 17 mio. kr. Beløbet vil blive allokerettil kunderne, tidligst i 2014, når det optjente beløbudgør mere end 0,1 pct. af livhensættelserne for deomfattede policer. De udskudte beløb tillægges enforrentning.BruttopræmierBruttopræmierne inkl. syge- og ulykkesforsikringersamt indbetalinger på investeringskontrakter udgjorde17,8 mia. kr. i 2012, hvilket var et fald på 0,7mia. kr. svarende til 3,8 pct. sammenlignet med2011, der var positivt påvirket af overtagelsen af tostørre firmaordninger.PRÆMIER (INKL. INVESTERINGSKONTRAKTER)(Mia. kr.) 2012 2011 2010 2009 2008Danica Balance 12,2 9,4 7,3 4,5 4,0Danica Link* 2,0 2,3 2,5 2,8 3,7Danica Traditionel 6,0 7,1 7,5 8,7 10,8Interne overførsler -3,3 -1,3 -1,7 -0,7 -0,9Syge- og ulykke 0,9 0,9 1,0 1,1 1,0Præmier i alt 17,8 18,4 16,6 16,4 18,6* Tallene inkluderer Danica SelectPræmierne for markedsprodukterne Danica Balance,Danica Link og Danica Select steg 21 pct., mensbruttopræmierne i Danica Traditionel faldt med 16pct.InvesteringsafkastDanica Pension fik i 2012 et investeringsafkast førPAL-skat på 23,5 mia. kr. svarende til 8,6 pct. EfterPAL-skat var afkastet på 20,3 mia. kr. svarende til7,5 pct.Investeringsafkastet af aktiver allokeret til egenkapitaleneksklusiv forsikringsdattervirksomhederudgjorde 227 mio. kr. eller 1,3 pct. i 2012 mod 1,6pct. i 2011.Afkastet af Danica Balance, Danica Link og DanicaSelect under ét blev 6,1 mia. kr. eller 11,5 pct.Investeringsafkastet af kundemidler i Danica Traditioneludgjorde 17,2 mia. kr. eller 9,2 pct. før PALskat.Afkastet er positivt påvirket af de stigende kurserpå aktier, kreditinvesteringer og nominelle obligationeri 2012. Efter henlæggelse af 7,6 mia. kr. tillivsforsikringshensættelserne udgjorde afkastet 5,9pct.Kollektivt bonuspotentialeKollektivt bonuspotentiale udgjorde samlet 0,9 mia.kr. ultimo 2012 og er dermed steget 0,5 mia. kr.Samtidig er trækket på bonuspotentialer på fripoliceydelser,der i 2011 blev anvendt til dækning aftab, reduceret med 1,5 mia. kr. til 0,2 mia. kr. Dettetræk vedrører alene en rentegruppe.4/47 DANICA PENSION – ÅRSRAPPORT 2012


KOLLEKTIVT BONUSPOTENTIALE I DANICA PENSION*Nytegning I alt I alt(Mia. kr.)2012 2012 2011Afkast af kundemidler (liv) 2,9 16,0 11,2Ændring i værdi af forsikringsforpligtelser-0,5 -7,6 -8,7∗ Omfatter alene bonusberettigede kundemidler2,4 8,4 2,5Pensionsafkastskat -0,4 -2,2 -1,6Periodens rentetilskrivning -0,6 -2,8 -4,3Omkostnings- og risikoresultat 0,0 0,3 0,3Risikotillæg af hensættelser -0,2 -1,3 -1,2Overført til skyggekonto -0,3 -0,4 1,1Anvendt bonuspotentiale på fripoliceydelser-0,8 -1,5 1,8Ændring i kollektivt bonuspotentiale 0,1 0,5 -1,4Stigningen i kollektivt bonuspotentiale i forhold tilultimo 2011 skal ses i sammenhæng med et investeringsafkastefter ændring i merhensættelser på 5,9pct., og en kontorente på 1,8 pct. før PAL-skat.Kollektivt bonuspotentiale m.v. pr. 31. december2012 fremgår af nedenstående tabel.RENTE- OG RISIKO GRUPPER PR. 31.12.2012(pct.)Kontorentefør PALInvesteringsafkastfør PALKollektivtbonuspotentiale(mia. kr.)Bonusgrad2012 2011Rentegruppe1,8 5,7 0,1 0,3 0,01 (nye kunder)Rentegruppe1,8 10,5 - 0,0 0,02(lav garanti)Rentegruppe1,8 11,7 0,5 3,6 1,03 (middelgaranti)Rentegruppe1,8 11,0 0,0 0,0 0,14(høj garanti)Risikogrupper - - 0,2 - -Pr. 1. januar 2013 er kontorenten i alle grupperneuændret 1,8 pct. før PAL-skat.Årlige omkostninger (ÅOK)De samlede årlige omkostninger i den traditionelleforretning omfatter ikke kun risikotillægget, menogså indregning af omkostnings- og risikoresultat.Omkostnings- og risikoresultatet har samlet setreduceret kundernes omkostningsbelastning med166 mio. kr. i 2012.ÅRLIGE OMKOSTNINGER I PROCENT OPGJORT FOR DE SAMLEDEKUNDEMIDLER I DANICA TRADITIONEL *(Mio. kr.)Nytegning2012∗ Omfatter alene bonusberettigede kundemidlerI alt2012I alt2011Risikotillæg (andel af hensættelser)249 1.224 1.185Ansvarlig lånekapital - - 15Adm. omk. ved investering 341 630 630Periodens omkostninger,rentegrupper 590 1.854 1.830I pct. af hensættelser 1,21 1,05 1,04Risikotillæg (andel af risikoresultat)113 39Risikoresultat -111 -36Omkostningsresultat -55 -26Periodens samlede omkostninger,ekskl. skyggekonto 590 1.801 1.807I pct. af hensættelser, ekskl.skyggekonto 1,02 1,02 1,03Overført fra skyggekonto 253 407 -1.158Omkostninger i alt inkl. skyggekonto843 2.208 649I pct. af hensættelser, inkl.skyggekonto 1,72 1,25 0,37I 2012 udgjorde kundernes samlede omkostninger1.801 mio. kr. eksklusiv ændring i skyggekontosvarende til 1,02 pct. af hensættelserne. I perioden2009-2012 udgjorde omkostningerne gennemsnitligt0,90 pct. eksklusiv skyggekontoen. Endvidere vardet i 2012 muligt at tilbageføre 1.522 mio. kr. påbonuspotentiale på fripoliceydelser for rentegruppernenye kunder og lav garanti.ForsikringsydelserForsikringsydelserne udgjorde 18,1 mia. kr. i 2012mod 16,4 mia. kr. i 2011. Tilbagekøb inklusiv investeringskontrakterudgjorde 9,7 mia. kr. i 2012 mod7,8 mia. kr. i 2011. Stigningen skyldes primærtafgang af to større firmaordninger.OmkostningerDe forsikringsmæssige driftsomkostninger for livforretningenudgjorde 758 mio. kr. i 2012 mod 824mio. kr. i 2011. Omkostningsprocenten af præmier iDanica Pension er faldet fra 4,7 pct. til 4,5 pct.Målt i forhold til de gennemsnitlige hensættelserudgjorde omkostningerne 0,36 pct. mod 0,40 pct. i2011.DANICA PENSION – ÅRSRAPPORT 2012 5/47


% Danica Pension , omkostning i pct. af hensættelser0,600,530,500,470,40 0,400,400,360,300,200,100,002008 2009 2010 2011 2012Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigedemedarbejdere udgjorde 671 i 2012 mod 696 i 2011,og ultimo året var der ansat 660 medarbejdere iDanica Pension. Faldet i antal medarbejdere skalses i sammenhæng med fortsatte tiltag til digitaliseringog selvbetjeningsværktøjer, samt besparelser istabsfunktionerne.For forvaltning af værdipapirporteføljer, varetagelseaf IT-drift og -udvikling, intern revision, personaleadministration,logistik og markedsføring betalteDanica Pension 574 mio. kr. til Danske Bank. Herudoverbetalte Danica Pension 89 mio. kr. til DanskeBank koncernen for salg af livsforsikringer, jf.note 22.Ultimo 2012 var der aktiveret 41 mio. kr. i DanskeBank koncernen vedrørende systemudvikling forDanica. Beløbet vil blive udgiftsført i Danica overde kommende 3 år.SelskabsskatSelskabsskat udgjorde 540 mio. kr.Kommentarer til balancenSelskabets balance steg fra 276 mia. kr. ultimo 2011til 292 mia. kr. ultimo 2012.Investeringsaktiverne inklusiv investeringsaktivertilknyttet unit-link kontrakter steg fra 268 mia. kr.ultimo 2011 til 284 mia. kr. ultimo 2012.Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakterudgjorde 257 mia. kr. mod 242 mia. kr.ultimo 2011.Livsforsikringshensættelserne udgjorde 182 mia. kr.og var på niveau med ultimo 2011 og er opdelt igaranterede ydelser, bonuspotentialer på fremtidigepræmier og bonuspotentiale på fripoliceydelser.I 2011 indførte Finanstilsynet muligheden for atanvende en landejusteret diskonteringskurve, og ifebruar 2012 blev kurven justeret med hensyn tilrealkreditspændet.Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsikring & Pensionindgik med virkning fra den 12. juni 2012 enaftale, som bl.a. indeholdt en ændring af diskonteringskurvenfor de lange renter. Ændringen, der eren tilnærmelse til de kommende Solvens II regler,reducerede Danica Pensions livsforsikringshensættelseropgjort pr. 31.12.2012 med 1,5 mia. kr.Aftalen indeholder samtidig et loft over kontorentenpå 2 pct. frem til 1. januar 2014 samt begrænsningeri muligheden for udlodning af udbytte.I efteråret 2012 tilbød Danica kunder med højegarantier at flytte fra Traditionel til Danica Balancemed tilhørende kompensation. I 2012 er der veddette tilbud overført opsparing for 1,8 mia. kr fraDanica Traditionel til Danica Balance.Kollektivt bonuspotentiale udgjorde 0,9 mia. kr.ultimo 2012. Merhensættelser til efterlevelse afDanicas garantier udgjorde 32,7 mia. kr.Hensættelser for unit-link kontrakter steg fra 52mia. kr. ultimo 2011 til 65 mia. kr. ultimo 2012.Egenkapitalen udgjorde 19,0 mia. kr. ultimo 2012mod 19,5 mia. kr. ultimo 2011. Faldet skyldes udbetaltudbytte på 2,2 mia. kr.Risikoeksponering og følsomhedsoplysningerI note 25 er der for Danica Pension vist effekten påegenkapitalen samt på kollektivt bonuspotentiale ogbonuspotentiale på fripoliceydelser af isoleredeændringer i renter og øvrige relevante finansiellerisici samt af ændringer i døds- og invaliditetshyppighed.Endvidere fremgår risici og styring heraf afsamme note.Et fald i dødshyppigheden på 10 pct., svarende tilat levetiden stiger med ca. 1 år, vil reducere kollektivtbonuspotentiale med 0,2 mia. kr. og egenkapitalenmed 1,6 mia. kr.Finanstilsynet har underlagt pensionsbranchenTrafiklyset, som indebærer stresstest af basiskapitalen.Danica Pension er godt rustet til disse stresstests,der bl.a. indeholder et aktiekursfald på 12 pct.samt ændring i renten på 0,7 pct.-point. Et aktiekursfaldpå 12 pct. ville ultimo 2012 reducere kollektivtbonuspotentiale med 0,3 mia. kr. og egenkapitalenmed 0,4 mia. kr. Et rentefald på 0,7 pct.-point ville reducere kollektivt bonuspotentiale med0,6 mia. kr. og egenkapitalen med 1,8 mia. kr. ultimo2012.Danica Pension har gennem hele 2012 været i grøntlys.Kapitalstyrke og solvenskravSom en forløber for de kommende Solvens II reglerindførte Finanstilsynet i 2007 krav om opgørelse afindividuelt solvensbehov for forsikringsselskaber.Det individuelle solvensbehov er et risikobaseretkapitalkrav opgjort ud fra selskabets egen risikovurdering,som supplerer solvenskravet. Det krævessåledes, at alle danske forsikringsselskaber har enbasiskapital, som mindst svarer til det største beløbaf solvenskravet og det individuelle solvensbehov.Danica Pension har efterlevet dette krav i 2012.6/47 DANICA PENSION – ÅRSRAPPORT 2012


Danica har udviklet en model til opgørelse af detindividuelle solvensbehov. I modellen foretagesstresstests af relevante risikofaktorer, herunderaktiekurser, ejendomsværdier, rentesatser og levetid.Det individuelle solvensbehov beregnes somdet samlede kapitalkrav efter stresstestene justeretfor anvendelse af kollektivt bonuspotentiale ogbonuspotentiale på fripoliceydelser. Stresstestenetager udgangspunkt i Finanstilsynets gule risikoscenario,dvs. et 30 pct. fald i aktier, 12 pct. fald iejendomsværdier, en renteændring på 1,0 pct.-pointmv. Anvendelsen af det gule risikoscenarie, somDanica har valgt, er en skærpelse i forhold til detrøde risikoscenario, der indgår i Finanstilsynetstrafiklys. Endvidere anvendes Finanstilsynetsstresstest vedrørende levetider og invaliditet, menskapitalkrav vedrørende øvrige risici fastsættesskønsmæssigt. Endelig indregnes en landespændsrisikosvarende til forskellen mellem den aktuelleværdi af det glidende 12 måneders gennemsnit og etspænd på 0 bp.DANICA PENSION, SOLVENS(Mio. kr.) 2012 2011Basiskapital 17.877 18.646Solvenskrav 8.555 8.290Individuelt solvensbehov 10.210 9.238Krav til tilstrækkelig basiskapital 10.210 9.238Det individuelle solvensbehov udgjorde 10,2 mia.kr. ultimo 2012 mod et solvenskrav på 8,6 mia. kr. i2011. I nedenstående opgørelse af kapitalstyrken erdet individuelle solvensbehov ultimo 2012 indregnet,idet det overstiger solvenskravet.Basiskapitalen i Danica Pension er opgjort til 17,9mia. kr. Danica Pensions samlede kapitalstyrke,dvs. basiskapital og kollektivt bonuspotentiale medfradrag af kravet til tilstrækkelig basiskapital, udgjorde8,5 mia. kr. ultimo 2012.DANICA PENSION, KAPITALSTYRKE(Mio. kr.) 2012 2011Egenkapital 18.986 19.461Forsikringsdatterselskaber -134 -138Immaterielle aktiver m.v. -225 -212Foreslået udbytte -750 -465Basiskapital 17.877 18.646Krav til tilstrækkelig basiskapital -10.210 -9.238Overskydende basiskapital 7.667 9.408Kollektivt bonuspotentiale 851 375Kapitalstyrke 8.518 9.783Kapitalstyrken er udtryk for den ekstra sikkerhed,der er for kundernes penge. Hertil kommer bonuspotentialepå fripoliceydelser med 2,2 mia. kr., derdelvist kan anvendes til at dække tab.Begivenheder efter balancedagenDer er i tiden fra den 31. december 2012 til regnskabetsunderskrivelse ikke indtruffet forhold, somefter ledelsens opfattelse har væsentlig påvirkningpå Danicas økonomiske stilling.Forventninger til 2013Danica forventer i 2013 at fastholde sin positionsom en af de førende udbydere af livs- og pensionsforsikringsprodukteri Danmark.Resultatet for 2013 vil især afhænge af udviklingenpå de finansielle markeder, som har betydning for,om der kan indtægtsføres risikotillæg og eventuelindtægtsførsel fra skyggekontoen.For at Danica i 2013, ved et uændret renteniveau,kan indtægtsføre fuldt risikotillæg, vil det for nytegningsrentegruppenkræve et afkast på 2-3 pct.,mens det for de øvrige rentegrupper vil kræve 4-5pct.Afkast og markedsudvikling2012 var et fornuftigt år med hensyn til afkast på definansielle markeder. Såvel aktier som kreditobligationergav pæne afkast, mens renteniveauet holdtsig meget lavt. I midten af året blussede den europæiskegældskrise atter op, hvilket midlertidigt gavmeget store rentefald og faldende aktie- og kreditmarkeder.Tilsagn fra ECB om at der ville blive gjortalt for at bevare eurosamarbejdet intakt, lagde endæmper på uroen og flere landes, herunder Danmarks,overgang til at diskontere pensionsforpligtelsermed en fast lang rente, fik de lange renter tilat stige en del igen.På aktiemarkedet klarede Europa sig markant dårligerei 1. halvdel af 2012, og afkastforskellen udgjordei maj måned over 7 pct.-point. I 2. halvår vendtebilledet, og både USA og Europa endte året medsamlede afkast omkring 16 pct. De danske aktier gavtil sammenligning et afkast på hele 27 pct. i 2012,hvilket placerede Danmark som et af de bedste aktiemarkederi 2012.De danske statsobligationer var i 2012 positivt påvirketaf usikkerheden omkring euroen, idet dendanske krone blev til en tilflugtsvaluta på linje medschweiziske franc. Således faldt den lange 10-årigedanske statsobligationsrente i løbet af 2012 fra 1,7pct. primo året til 1,1 pct. ultimo året, mens den 2-årige rente faldt fra 0,2 pct. til -0,1 pct. Den 10-årigedanske statsobligation gav et afkast på 5,9 pct. i2012.På danske realkreditobligationer med lange løbetiderlå spændene til danske statsobligationer ultimo2012 i niveauet 1 pct.-point, hvilket er et fald på ca.0,1 pct.-point.DANICA PENSION – ÅRSRAPPORT 2012 7/47


Afkastet på kreditobligationer var positivt påvirketdels af faldende risikopræmier dels af rentefaldet iløbet af året, hvilket medførte, at Danicas beholdningaf kreditobligationer med en Investment Graderating havde et afkast på 13,9 pct. På obligationermed en lavere rating blev afkastet på 15,1 pct.Ejendomme gav i 2012 et afkast på 2,8 pct. mod 6,2pct. i 2011. Afkastet var i 2012 fortsat negativt påvirketaf fortsat høj tomgang på erhvervsejendomme.Børsnoterede aktier gav et afkast på 19,2 pct., mensalternative investeringer, der primært består af unoteredeaktier og infrastruktur fonde, gav et positivtafkast på 10,2 pct. En stor del af valutaeksponeringenvar afdækket.Kunder i Danica Balance med middel aktieandel og30 år til pensionering fik i 2012 et afkast på 15,8pct. før PAL-skat. Samlet fik Danica Balance kundernei 2012 et afkast på 3,6 mia. kr. før PAL-skateller 11,5 pct. Set over en 3-årig periode har detgennemsnitlige afkast udgjort 7,0 pct. p.a. før PALskat.AFKAST DANICA BALANCE FØR SKAT(I pct.) 30 år til pensionering 5 år til pensioneringRisiko Afkast Aktieandel Afkast AktieandelAggressiv 16,8 100 12,8 59Høj 16,8 100 11,8 48Middel 15,8 90 10,8 38Lav 14,4 75 9,7 27Forsigtig 11,8 49 8,7 16Gennemsnitligt afkast Danica Balance 11,5 pct. og over 3 år 7,0pct. p.a.Størstedelen af kunderne i Danica Link har valgt atplacere deres investering i Danica Valg med middelrisiko, og disse fik et afkast på 12,6 pct. før PALskati 2012. Afkastet for kunder med Danica Valgmed høj risiko udgjorde 13,2 pct. før PAL-skat og15,5 pct. før PAL-skat for kunder med Danica Valg100 pct. aktier. Samlet fik kunder med Danica Linket afkast på 2,2 mia. kr. før PAL-skat eller i gennemsnit11,3 pct. Set over 3 år har det gennemsnitligeafkast for alle kunder været 7,1 pct. p.a. før PALskat.Kunder med Danica Select fik i perioden fra 15.november, hvor de første kunder startede investeringervia Danica Select, et afkast på 0,1 mio. kr.Samlet udgjorde afkastet for Danica Balance, DanicaLink og Danica Select under ét i 2012 6,1 mia. kr.før PAL-skat svarende til 11,5 pct. Over en 3-årigperiode udgjorde afkastet for Danica Balance ogDanica Link 7,0 pct. p.a.Kundemidlernes samlede afkast i Danica Traditioneludgjorde 9,2 pct. før PAL-skat. Det samledeafkast efter en stigning i de forsikringsmæssigehensættelser blev 5,9 pct. Set over 3 år udgjorde detgennemsnitlige afkast efter ændring i de forsikringsmæssigehensættelser 4,3 pct.DANICA PENSION, KUNDEMIDLERBEHOLDNING OG AFKAST 2012 2011Værdi Afkast Værdi Afkast(Mia. kr.) pct. pct.Ejendomme 19,7 2,8 19,6 6,2Børsnoterede aktier 9,9 19,2 6,9 -8,8Alternative investeringer 8,1 10,2 5,3 11,3Kreditinvesteringer 31,1 14,4 23,4 2,5Globale obligationer 6,6 8,6 6,1 2,8Nominelle obligationer 72,8 6,9 81,0 7,2Indeksobligationer 16,7 7,3 18,3 14,4Korte obligationer og likviditet 21,6 1,7 25,0 1,9Obligationer m.v. i alt 117,7 6,2 130,4 8,2Andre finansielle aktiver 8,6 - 3,4 -I alt 195,1 9,2 189,0 6,8Afkast efter ændring i merhensættelser5,9 2,1I nedenstående tabel er vist sammenhængen melleminvesteringsafkast og kontorente.DANICA VALG PORTEFØLJERNES AFKAST FØR SKAT(I pct.) 2012 2011Danica Valg Garanti 11,0 0,9Danica Valg 100 pct. Obligationer 9,5 5,6Danica Valg Lav Risiko 10,4 1,9Danica Valg Middel Risiko 12,6 -1,3Danica Valg Høj Risiko 13,2 -3,4Danica Valg 100 pct. Aktier 15,5 -7,6Gennemsnitligt afkast Danica Link 11,3 pct og over 3 år 7,1 pct.p.a.8/47 DANICA PENSION – ÅRSRAPPORT 2012


FRA INVESTERINGSAFKAST TIL KONTORENTENytegning(I pct.)2012I alt2012Egenkapitalens midler var ultimo 2012 investeretmed 10,8 pct. i ejendomme og 89,2 pct. i obligationermed en relativ kort løbetid. Egenkapitalen erherudover eksponeret over for aktier via syge- ogulykkesforretningens investeringer. Afkastet afegenkapitalens og syge- og ulykkesforretningensmidler under ét udgjorde 2,6 pct.NYE EU SOLVENSREGLER – SOLVENS III alt2011Investeringsafkast af kundemidlerfør investeringsomkostninger 6,4 9,6 7,2Investeringsomkostninger -0,7 -0,4 -0,4Investeringsafkast af kundemidlerefter investeringsomkostninger 5,7 9,2 6,8Ændring i værdi af forsikringsforpligtelser-1,1 -3,3 -4,7Investeringsafkast inkl. ændring afforsikringsforpligtelser 4,6 5,9 2,1Pensionsafkastskat -0,7 -1,3 -0,1Risikoforrentning for året -0,5 -0,7 -0,7Risikoforrentning overført tilskyggekonto -0,5 -0,2 0,6Risiko- og omkostningsresultat 0,0 0,0 -Overførsel fra kollektivt bonuspotentiale-0,3 -0,3 0,8Overførsel fra bonuspotentiale påfripoliceydelser -1,6 -0,9 1,0Øvrige reguleringer 0,5 -1,0 -1,0Gennemsnitlig kontorente efterpensionsafkastskat 1,5 1,5 2,7Andel af investeringsaktiver, derer medtaget investeringsomkostningerfor, udgør 100 100 100Danica følger tæt arbejdet med de kommende EUsolvensregler- kaldet Solvens II - der blandt andetændrer det nuværende volumenbaserede kapitalkravtil et kapitalkrav, som i større udstrækningafspejler risiciene i forretningen.Hidtil har planen været, at Solvens II skulle træde ikraft 1. januar 2014. I efteråret 2012 har sammenslutningenaf europæiske forsikringstilsyn EIOPAimidlertid meddelt, at dette ikke længere er realistisk.I stedet forventer EIOPA, at ikrafttrædelsesker 1. januar 2016. Baggrunden for udskydelsen er,at der fortsat er mange uafklarede spørgsmål, somforsinker lovgivningsprocessen. Et af de centralepunkter, der ikke er afklaret, er behandlingen aflange garantier.Selvom der således er usikkerhed omkring ikrafttrædelsestidspunktetfor Solvens II, har Danica iløbet af 2012 fortsat arbejdet med at forberede overgangentil Solvens II.Det er endnu for tidligt at forudsige, hvad Danicaskapitalkrav bliver under Solvens II, idet bl.a. størrelsenaf de lange garantier har stor betydning forde kommende kapitalkrav. Danica forventer dog, atselskabets overdækning ikke ændres væsentligtmed de nye regler, sådan som de forventes at bliveudmøntet.ORGANISATION, LEDELSE OG SAMAR-BEJDSRELATIONERDanica varetager Danske Bank koncernens aktiviteterinden for pensionsopsparing og livsforsikring tilvirksomheder, organisationer og private.Danica Pension har en bestyrelse bestående af seksgeneralforsamlingsvalgte, tre medarbejdervalgte medlemmersamt et medlem udpeget af finansministeren ihenhold til lov om privatisering af Statsanstalten forLivsforsikring. Bestyrelsen varetager den overordnedeledelse af selskabet og holder ca. seks møder årligt.Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-, revisionsogsikkerhedsmæssige forhold. Det drejer sig omforhold, som bestyrelsen, udvalget selv, den internerevisionschef eller den eksterne revisor ønskernærmere gennemgået, før sagen fremlægges forbestyrelsen. Revisionsudvalget har i 2012 afholdtfire møder.Direktionen varetager den daglige ledelse og udgøradministrerende direktør Per Klitgård og direktørJesper Winkelmann.Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv er vistpå side 44.Aflønningspolitik og incitamentsprogrammerDanica Pensions aflønningspolitik afspejler DanskeBank koncernens, og er gældende for alle medarbejderei Danica koncernen. Politikken er vedtagetpå generalforsamlingen i Danica koncernen og kanfindes på www.danicapension.dk.Direktionen samt ledende medarbejdere er omfattetaf Danske Bank koncernens incitamentsprogram,som består af kontanter og betingede aktier. Udmålingener baseret på en vurdering af den enkeltemedarbejders indsats og afhænger desuden af områdernesøkonomiske resultat og andre mål for værdiskabelseni et givet regnskabsår.Aflønningsstrukturen er underlagt en række stramningervedrørende aflønning af bestyrelse, direktionog øvrige medarbejdere, hvis aktivitet har væsentligindflydelse på virksomhedens risikoprofil (risikotagere).Danica følger Danske Banks retningslinjerherfor.Der er fastsat grænser for størrelsen af den resultatafhængigeaflønning, og en del heraf udskydes tilsenere udbetaling med mulighed for hel eller delvisfortabelse afhængigt af fremtidige resultater.DANICA PENSION – ÅRSRAPPORT 2012 9/47


Medarbejdere ansat i kontrolfunktioner modtagerikke resultatafhængig løn, hvilket er på linje medinternationale og danske retningslinjer.God ledelse og høj medarbejdertilfredshed er afgørendefor forretningsresultaterne. Danica Pensionarbejder målrettet med ledelsesudvikling, hvilket erforankret i Danske Bank koncernens ledelsesgrundlag.Kompetenceudvikling er ligeledes afgørende forDanica Pensions værdiskabelse og særligt rådgivereog andre kundevendte funktioner gennemgår struktureredeuddannelsesforløb for at sikre en solidkompetencebase. Kompetenceudvikling af den enkeltefastlægges gennem den årlige medarbejderudviklingssamtale.SAMFUNDSANSVARCorporate ResponsibilityDanica følger Danske Banks politik for CorporateResponsibility. Samtidig med Årsrapport 2012 udgiverDanske Bank koncernen Corporate Responsibility2012, som redegør for koncernens samfundsmæssigeansvar. Alle relevante CorporateResposibility data for koncernen findes i CorporateResponsibility Fact Book 2012, som udgivessammen med Corporate Responsibility rapporten.FN’s Global Compact er verdens største frivilligenetværk for virksomheders samfundsansvar, sombygger på 10 universelle principper inden for menneske-og arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption.Siden 2007 har koncernen som medlem afGlobal Compact forpligtet sig til årligt at beskrive,hvorledes koncernen i praksis forsøger at efterlevede 10 principper. Koncernen opfylder sin rapporteringsforpligtelseover for Finanstilsynet ved at henvisetil den årlige fremskridtsrapport til FN, Communicationon Progress. Fremskridtsrapporten kanfindes på www.unglobalcompact.org.Koncernens Corporate Responsibility rapporteringer i overensstemmelse med retningslinjerne fraGlobal Reporting Initiative (GRI) for bæredygtighedsrapportering.På www.danskebank.com/responsibility findes etGRI index, som modsvarer de ti universelle principperfra Global Compact.Miljøhensynsammen med flere masseudsendelser som følge afskattereformen mv.Der følges løbende op på varme-, el- og vandforbrugsamt kørte kilometer i firmaets biler. Endvidere eralle Danicas biler udskiftet til miljøvenlige biler.Danica indgår i Danske Banks CO2 regnskab. Densamlede rapport kan findes på Danske Banks hjemmeside.UDVIKLINGEN I FORBRUG AF EL, VARME OG VAND2012 2011 2010Indeks12/11Elforbrug i alt MWh 1.208 1.205 1.224 100Varmeforbrug ialt MWh 2.192 2.578 2.673 85Vandforbrug ialt m3 4.535 4.496 4.700 101Kørte km t.km 1.751 1.869 2.252 94Papir tons 94 90 112 104Forbruget af el, varme og vand er inkl. regionskontorer. Forbruget eropgjort for perioden oktober 2011 til september 2012.Varmeforbruget er faldet med 15 pct. i forhold til2011. For butikscentre administeret af Steen &Strøm er der udarbejdet et miljø og samfundsprogram.Dette omfatter miljømæssige mål for energiforbrug,herunder CO2 udslip, affald m.v. Danicascentre har opnået en Key2Green certificering.Principper for socialt ansvarlige investeringerI 2008 implementerede Danica en politik for socialtansvarlige investeringer (SRI) for at sikre, at Danicaikke investerer kunders penge i virksomheder, derovertræder internationale retningslinjer for menneskerettigheder,miljø, arbejdstagerrettigheder, våbenog antikorruption. Endvidere har Danica tilsluttetsig FN’s Principles for Responsible Investment(PRI). Beslutningen afspejler koncernens ambitionom at følge internationale standarder i Danicasmiljømæssige, sociale og etiske retningslinjer. I2012 blev enkelte selskaber screenet ud af Danicasinvesteringsunivers på baggrund af koncernensretningslinjer for socialt ansvarlige investeringer,mens andre igen havde foretaget forbedringer, så deigen kunne inkluderes. Listen over ekskluderedeselskaber fremgår af www.danicapension.dk.For Danicas ejendomsportefølje stilles bl.a. krav tilDanicas leverandører om at overholde Dansk Byggerisetiske regler.I 2012 har Danica fortsat implementeringen af tiltag,der skal sikre, at forbruget af papir sænkes.Danica har fortsat digitaliseringen, således at defleste af Danicas breve kan tilbydes sendt elektronisk.Ved udgangen af 2012 havde Danica 289.000kunder, som modtog post elektronisk. Når papirforbrugalligevel stiger i forhold til 2011, hænger det10/47 DANICA PENSION – ÅRSRAPPORT 2012


Regnskab - indholdsfortegnelseHOVEDTAL 12RESULTATOPGØRELSE 13TOTALINDKOMST 13BALANCE 14KAPITALFORHOLD 16NOTER1 Anvendt regnskabspraksis 182 Bruttopræmier, inkl. indbetalte præmier på investeringskontrakter 253 Kursreguleringer 254 Pensionsafkastskat 255 Udbetalte ydelser 266 Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser 277 Ændring i hensættelser for unit-linked forsikringer 288 Forsikringsmæssige driftsomkostninger 299 Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring 3310 Andre indtægter 3311 Resultat før skat 3412 Skat 3513 Investeringsejendomme 3514 Andre finansielle investeringsaktiver 3515 Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter 3516 Egenkapital 3517 Erstatningshensættelser 3618 Kollektivt bonuspotentiale 3619 Hensættelser for unit-linked kontrakter 3620 Anden gæld 3621 Sikkerhedsstillelse og eventualforpligtelser 3622 Nærtstående parter 3723 Specifikation af aktiver og afkast 3824 Aktiebeholdning procentvis fordelt på brancher og regioner 3825 Risikostyring og følsomhedsoplysninger 39DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2012 11/47


Hovedtal - Danica PensionMio. kr.2012 2011 2010 2009 2008RESULTATOPGØRELSEPræmierInvesteringsafkast efter pensionsafkastskatForsikringsydelserÆndring i livsforsikringshensættelser og erstatningshensættelserÆndring i hensættelser for unit-link kontrakterÆndring i kollektivt bonuspotentialeForsikringsmæssige driftsomkostninger i altResultat af afgiven forretningOverført investeringsafkastForsikringsteknisk resultat, LivBruttopræmieindtægterBruttoerstatningsudgifterForsikringsmæssige driftsomkostninger, i altResultat af afgiven forretningInvesteringsafkast efter forsikringsteknisk renteForsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikringEgenkapitalens investeringsafkast m.v.Resultat før skatSkatÅrets resultatBALANCEAktiver, i altForsikringsaktiver, syge- og ulykkesforsikringForsikringsmæssige hensættelser, syge- og ulykkesforsikringEgenkapital i altHensættelser til forsikrings- og investeringskontrakterKollektivt bonuspotentialeNØGLETAL i pct.Afkast før pensionsafkastskatAfkast før pensionsafkastskat, egenkapitalens andelAfkast før pensionsafkastskat af kundemidlerAfkast efter pensionsafkastskatOmkostningsprocent af præmierOmkostningsprocent af hensættelserOmkostninger pr. forsikret i kr.OmkostningsresultatForsikringsrisikoresultatBonusgradEjerkapitalgradOverdækningsgradSolvensdækningEgenkapitalforrentning før skatEgenkapitalforrentning efter skatForrentning af kundernes midler efter omkostninger før skatForrentning af ansvarlig lånekapital før skatNØGLETAL FOR SYGE- OG ULYKKESFORSIKRINGBruttoerstatningsprocentBruttoomkostningsprocentCombined ratioOperating ratioRelativt afløbsresultat i procentAfløbsresultat f.e.r. i mio. kr.KONTORENTE i pct.Kontorente før pensionsafkastskat*Kontorente efter pensionsafkastskat*Nøgletallene er fastlagt i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse* Fra 2011 gælder kontorenteoplysningerne nytegningsgruppen16.638 17.206 15.211 14.684 16.89820.326 9.955 14.237 16.774 -6.877-18.144 -16.374 -16.519 -14.997 -14.542-3.633 -4.207 -1.239 -417 -6.518-11.465 -6.671 -9.933 -10.825 -987-476 1.403 1.035 -1.302 11.910-758 -824 -853 -913 -998175 269 141 34 263-1.070 -860 -978 -1.590 7971.593 -103 1.102 1.448 -54848 964 1.007 1.039 1.110-917 -916 -798 -938 -982-98 -109 -120 -131 -145-7 -18 -11 -10 -5309 283 199 308 -5032 82 198 298 -740692 619 806 1.188 -4082.287 598 2.106 2.934 -1.202-540 -133 -443 -695 3371.747 465 1.663 2.239 -865291.720 275.903 262.428 246.939 232.059120 143 167 122 998.291 7.865 7.597 7.529 7.35118.986 19.461 19.023 17.348 15.085256.951 241.954 232.779 222.921 209.888851 375 1.740 2.775 1.5538,6 6,1 5,6 6,9 -1,01,8 1,7 3,3 6,9 -3,69,2 6,8 5,8 7,1 -1,27,5 5,3 5,0 5,9 -0,84,5 4,7 5,5 6,0 5,70,4 0,4 0,4 0,5 0,51.135 1.212 1.233 1.295 1.407-0,03 -0,02 -0,01 -0,03 -0,080,01 -0,01 0,04 0,02 0,080,6 0,2 1,1 1,7 0,912,7 12,3 13,6 12,4 10,86,2 6,6 8,6 7,5 5,8209 225 278 263 22211,4 3,1 11,6 18,1 -7,78,7 2,4 9,1 13,8 -5,67,7 6,1 4,6 5,5 -1,30,0 1,7 1,4 2,2 5,7119 105 87 97 9813 13 13 14 15133 119 101 112 114143 124 100 101 1270,0 0,5 1,5 0,1 1,00 35 100 7 571,8 3,0 3,3 2,0 6,51,5 2,5 2,8 1,7 5,512/47 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2012


Resultatopgørelse - Danica PensionNote Mio. kr.2012 20112 BruttopræmierAfgivne genforsikringspræmierPræmier f.e.r., i altIndtægter fra tilknyttede virksomhederIndtægter fra associerede virksomhederIndtægter af investeringsejendommeRenteindtægter og udbytter m.v.3 KursreguleringerRenteudgifterAdministrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhedInvesteringsafkast, i alt4 PensionsafkastskatInvesteringsafkast efter pensionsafkastskat5 Udbetalte ydelserModtaget genforsikringsdækningÆndring i erstatningshensættelserForsikringsydelser f.e.r., i alt6 Ændring i livsforsikringshensættelserÆndring i genforsikringsandelÆndring i livsforsikringshensættelser f.e.r., i alt16.638 17.206-18 -1916.620 17.187676 1.259- 176 66.512 6.75617.157 4.191-359 -265-457 -47123.535 11.493-3.209 -1.53820.326 9.955-18.144 -16.374105 107180 -61-17.859 -16.328-3.813 -4.14688 181-3.725 -3.965Ændring i kollektivt bonuspotentiale -476 1.403Bonus, i alt7 Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakterÆndring i hensættelser for unit-linked kontrakter f.e.r., i altErhvervelsesomkostningerAdministrationsomkostningerOmkostningsrefusion fra tilknyttede virksomheder8 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i altOverført investeringsafkastFORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT9 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRINGEgenkapitalens investeringsafkast10 Andre indtægter11 RESULTAT FØR SKAT12 SkatÅRETS RESULTAT-476 1.403-11.465 -6.671-11.465 -6.671-180 -181-603 -68425 41-758 -824-1.070 -8601.593 -1032 82318 285374 3342.287 598-540 -1331.747 465Årets resultatAnden totalindkomst:Omregning af udenlandske enhederHedge af udenlandske enhederSkat vedrørende anden totalindkomstAnden totalindkomst i altÅRETS TOTALINDKOMST1.747 46530 3-22 -25 113 21.760 467DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2012 13/47


Balance - Danica PensionAktiverNote Mio. kr.2012 2011IMMATERIELLE AKTIVER13 InvesteringsejendommeKapitalandele i tilknyttede virksomhederUdlån til tilknyttede virksomhederInvesteringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i altKapitalandeleInvesteringsforeningsandeleObligationerAndre udlånIndlån i kreditinstitutterØvrige14 Andre finansielle investeringsaktiver, i altINVESTERINGSAKTIVER, I ALT15 INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED KONTRAKTERGenforsikringsandele af præmiehensættelserGenforsikringsandele af livsforsikringshensættelserGenforsikringsandele af erstatningshensættelserGenforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser, i altTilgodehavender hos forsikringstagereTilgodehavender hos forsikringsvirksomhederTilgodehavender d hos tilknyttede tt virksomhederAndre tilgodehavenderTILGODEHAVENDER, I ALTAktuelle skatteaktiverLikvide beholdningerANDRE AKTIVER, I ALTTilgodehavende renter samt optjent lejeAndre periodeafgrænsningsposterPERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALTAKTIVER, I ALT225 212267 28421.889 21.73787 8321.976 21.82012.125 9.79431.189 31.510137.060 140.957481 638.009 7.4228.055 5.720196.919 195.466219.162 217.57065.075 50.9074 32.059 1.971116 1402.179 2.114394 4091.144 1.02928 234191 4133.936 4.199- 61490 230490 2912.421 2.318411 4062.832 2.724291.720 275.90314/47 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2012


Balance - Danica PensionPassiverNote Mio. kr.2012 2011AktiekapitalSikkerhedsfondOverført overskudForeslået udbytte16 EGENKAPITAL, I ALTPræmiehensættelserGaranterede ydelserBonuspotentiale på fremtidige præmierBonuspotentiale på fripoliceydelser6 Livsforsikringshensættelser, i alt17 Erstatningshensættelser18 Kollektivt bonuspotentialeHensættelser til bonus og præmierabatter19 Hensættelser for unit-linked kontrakterHENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT12 Udskudte skatteforpligtelserHENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT1.100 1.1001.499 1.49915.637 16.397750 46518.986 19.461621 664174.657 172.8455.252 4.5792.226 3.966182.135 181.3907.869 7.601851 375106 10465.369 51.820256.951 241.9541.456 1.3681.456 1.368Gæld i forbindelse med direkte forsikring 246 157Gæld i forbindelse med genforsikring- 1Gæld til kreditinstitutter7.414 6.978Gæld til tilknyttede virksomheder169 23Aktuelle skatteforpligtelser203 020 Anden gæld5.893 5.685GÆLD, I ALT13.925 12.844PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTERPASSIVER, I ALT402 276291.720 275.903DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2012 15/47


Kapitalforhold - Danica PensionMio. kr.Ændring i egenkapitalEgenkapital, 31. december 2011Årets resultatAnden totalindkomst:Omregning af udenlandske enhederHedge af udenlandske enhederSkat vedrørende anden total indkomstAnden totalindkomst i altÅrets totalindkomstUdbetalt udbytteForeslået udbytte ***Egenkapital, 31. december 2012Valuta-Aktie- omregnings- Sikker- Overført Foreslåetkapital reserve* hedsfond overskud udbytte I alt1.100 0 1.499 16.397 465 19.461- - - 1.747 - 1.747- 30 - - - 30- -22 - - - -22- - - 5 - 5- 8 - 5 - 13- 8 - 1.752 - 1.760- - - -1.770 -465 -2.235- - - -750 750 01.100 8 1.499 15.629 750 18.986Egenkapital, 31. december 2010Korrektion af fejl i 2010 **1.100 -1 1.499 16.425 - 19.023- - - -29 - -29Korrigeret egenkapital, 1. januar 20111.100 -1 1.499 16.396 - 18.994Årets resultatAnden totalindkomst:Omregning af udenlandske enheder---3--465---4653Hedge af udenlandske enheder- -2 - - - -2Skat vedrørende anden total indkomst- - - 1 - 1Anden totalindkomst i altÅrets totalindkomstForeslået udbytte ***Egenkapital, 31. december 2011- 1 - 1 - 2- 1 - 466 - 467- - - -465 465 01.100 0 1.499 16.397 465 19.461* Indgår i balancen sammen med overført overskud** På grund af indførelsen af de nye kontributionsregler primo 2011 er som følge af uvæsentlige fejl vedrørende 2010 foretaget mindre korrektioner af primosaldi i forhold til ultimo 2010. Primokorrektionen på egenkapitalen er modposteret under kollektivt bonuspotentiale og anden gæld.*** Udbyttet udgør 68 kr. pr. aktie [2011: 42 kr.], linjen viser påvirkningen på ultimo egenkapitalen.Danica Pension er forpligtet til at tildele visse forsikringstagere fra det tidligere Statsanstalten for Livsforsikring (nu del af Danica Pension) en andel af egenkapitalensoverdækning i forhold til kravet til tilstrækkelig basiskapital, såfremt denne overdækning overstiger, hvad den var i Statsanstalten for Livsforsikring førprivatiseringen i 1990. Herudover er det hensigten, at Danica Pension først betaler udbytte fra 2015. Indbetalt kapital og renter heraf kan dog udloddes løbende.Danica Pensions udbytteudlodning er endvidere frem til 1. januar 2014 begrænset af pensionsselskabernes aftale med Erhvervs-og vækstministerietom at begrænse udlodningen til en minimum solvensdækning på 175 pct.16/47 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2012


Kapitalforhold - Danica PensionMio. kr.2012 2011Solvenskrav og basiskapitalEgenkapitalAndel af datterforsikringsselskabers basiskapital- Værdien af den pågældende ejerandelKernekapital- Foreslået udbytte- Immaterielle aktiver- Andel af kapitalkrav i datterforsikringsselskabReduceret kernekapitalBasiskapitalSolvenskrav for livsforsikringSolvenskrav for syge- og ulykkesforsikringSolvenskrav i altOverskydende basiskapital18.986 19.461713 653-724 -65318.975 19.461-750 -465-225 -212-123 -13817.877 18.64617.877 18.6468.260 7.995295 2958.555 8.2909.322 10.356Basiskapitalen skal til enhver tid overstige solvenskravet opgjort efter lov om finansiel virksomhed.DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2012 17/47


NoterDanica PensionNote1ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS – Danica PensionGENERELTSelskabet Danica Pensions regnskab aflægges efter lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporterfor forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser nr. 25 af 16. januar 2012 og bekendtgørelse nr. 760 af 2. juli 2012 om ændring afbekendtgørelse nr. 25 af 16. januar 2012.Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2011.Ændring i regnskabsmæssige skønErhvervs- og Vækstministeriet og Forsikring & Pension indgik med virkning fra 12. juni 2012 en aftale, som bl.a. indeholder en ændring af diskonteringskurvenfor de lange renter. Ændringen, der er en tilnærmelse til de kommende Solvens II regler, har reduceret Danica Pensions livsforsikringshensættelserultimo 2012 med 1,5 mia. kr. i forhold til det gamle princip.Regnskabsmæssige skøn og vurderingerUdarbejdelsen af regnskabet forudsætter, at ledelsen foretager en række skøn og vurderinger omkring fremtidige forhold, der har væsentlig indflydelsepå den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser. De områder, hvor ledelsens kritiske skøn og vurderinger har den væsentligsteeffekt på regnskabet, er:• forpligtelser vedrørende forsikringskontrakter• dagsværdi af finansielle instrumenter• dagsværdi af ejendommeDe anvendte skøn og vurderinger er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige.Forudsætningerne kan være ufuldstændige, ligesom uventede fremtidige begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Disse skøn ogvurderinger er derfor i sagens natur vanskelige, og når disse desuden involverer dødelighed og invaliditetshyppighed, vil de være forbundet medusikkerhed, selv i perioder med stabile makroøkonomiske forhold. Andre vil kunne komme frem til andre skøn.Forpligtelser vedrørende forsikringskontrakterOpgørelsen af forpligtelser vedrørende forsikringskontrakter bygger på en række aktuarmæssige beregninger. Disse beregninger anvender forudsætningerom en række variable, blandt andet dødelighed og invaliditet.De forsikringsmæssige forpligtelser opgøres ved at tilbagediskontere de forventede fremtidige ydelser til nutidsværdi. For livsforsikringer er deforventede fremtidige ydelser baseret på forventninger til den fremtidige dødelighed samt forventede hyppigheder for tilbagekøb og omskrivningtil fripolice. For syge- og ulykkesforsikringer opgøres de forsikringsmæssige forpligtelser under hensyn til forventninger om omfanget af fremtidigeraskmeldinger og genoptagelser af gamle sager. Forventninger til den fremtidige dødelighed baseres på Finanstilsynets benchmark, mens de øvrigeforventninger baseres på erfaringer fra koncernens eksisterende bestand af forsikringer. Forventningerne opdateres løbende.Ved opgørelsen af livsforsikringshensættelserne er der, udover den observerede levetid i dag forudsat en yderligere forøgelse af levetiden på 2,0år for en 65-årig mand og 1,4 år for en 65-årig kvinde. En 65-årig mand forventes således at leve yderligere godt 21 år, mens en 65-årig kvindeforventes at leve yderligere knap 23 år. Disse forudsætninger giver ved det nuværende renteniveau en merhensættelse på 12.161 mio. kr. i forholdtil forudsætningerne på tegningstidspunktet.Derudover er forpligtelserne påvirket af diskonteringsrenten, som fastsættes på basis af en nulkuponrentestruktur. Nulkuponrentestrukturen erestimeret ud fra et Euro swapmarked med tillæg af et 12 måneders glidende gennemsnit af landespændet mellem danske og tyske statsobligationer.Herudover tillægges et løbetidsafhængigt tillæg vedrørende realkreditspændet, jf. aftalen om finansiel stabilitet på pensionsområdet mellemErhvervs- og Vækstministeriet og Forsikring & Pension. For løbetider over 20 år foretages ekstrapolation af forwardrenten mellem 20 og 30 år,idet forwardrenten i 30-årspunktet sættes til 4,2 pct.Der henvises til følsomhedsanalysen i note 25.Dagsværdi af finansielle instrumenterFor finansielle instrumenter med noterede priser på et aktivt marked eller hvor værdiansættelsen bygger på generelt accepterede værdiansættelsesmodellermed observerbare markedsdata, er der ikke væsentlige skøn forbundet med værdiansættelsen.For finansielle instrumenter, hvor værdiansættelsen kun i mindre omfang bygger på observerbare markedsdata, er værdiansættelsen påvirket afskøn. Dette er for eksempel tilfældet for unoterede kapitalandele, for visse noterede kapitalandele og for visse obligationer, hvor der ikke er et aktivtmarked. Der henvises til afsnittet ”Finansielle investeringsaktiver” nedenfor for en nærmere beskrivelse heraf.Dagsværdi af ejendommeDagsværdien af investeringsejendomme opgøres af selskabets egne vurderingsmænd ud fra en systematisk vurdering, baseret på nutidsværdienaf ejendommenes forventede betalingsstrømme. Nutidsværdien opgøres ved diskontering med et for hver ejendom individuelt fastsat forrentningskrav,i overensstemmelse med bilag 7 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.18/47 DANICA PENSION – ÅRSRAPPORT 2012


NoterDanica PensionNoteKonsolideringSelskabet indgår i koncernregnskabet for Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsaktieselskab af 1999 (Danica koncernen), København(CVR 25020634), der indgår i koncernregnskabet for Danske Bank A/S, København. I henhold til Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaberog tværgående pensionskasser §134, stk. 1, er der ikke udarbejdet koncernregnskab for Danica Pension koncernen.Kapitalandele i associerede virksomhederKapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes efter indre værdis metode, og dattervirksomheders resultat efter skat resultatføres under”Indtægter fra tilknyttede virksomheder”.Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter 2 udenlandske livsforsikringsselskaber og 1 ejendomsselskab samt Danica Life, Irland, som idecember 2012 afleverede selskabets livsforsikringskoncession. Selskabet forventes likvideret i 2013..Fælles kontrollerede aktiviteterSelskabet deltager sammen med andre pensionsselskaber i fælles aktiviteter, som administreres af Forenede Gruppeliv. Indtjening, omkostninger,aktiver og forsikringsforpligtelser m.v. fordeles til indregning hos de enkelte deltagere ud fra deres kvoteandel, som er bestemt af størrelsenaf de præmier, deltageren har indtegnet i årets løb.Koncerninterne transaktionerSelskaberne i Danica koncernen indgår i Danske Bank koncernen, der består af en række selvstændige juridiske virksomheder. Transaktionermellem koncernens virksomheder afregnes på markedsprisniveau. Centralt afholdte omkostninger faktureres til virksomhederne som kalkuleredeenhedspriser ud fra forbrug og aktivitet i overensstemmelse med reglerne om Transfer Pricing (omkostningsdækkende basis) eller til markedspriser,hvis sådanne findes.Omregning af transaktioner i fremmed valutaRegnskabet præsenteres i danske kroner.Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, som opstår mellem valutakursen på transaktionsdagenog afregningsdagen, indregnes i resultatopgørelsen.På balancedagen omregnes monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta til balancedagens kurs. Valutakursreguleringer af monetære aktiverog forpligtelser, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen.Omregning af udenlandske enhederAktiver og forpligtelser i udenlandske enheder omregnes til danske kroner til balancedagens kurs. Indtægter og omkostninger omregnes til transaktionsdagenskurs. Valutakursgevinster og -tab ved omregning af nettoinvesteringen i en udenlandsk enhed indregnes i anden totalindkomst.Nettoinvesteringen omfatter udover enhedens egenkapital og goodwill tillige investeringer i den udenlandske enhed i form af efterstillet kapital.Regnskabsmæssig sikringSelskabet anvender derivater til sikring af renterisikoen på fastforrentede forpligtelser, som måles til amortiseret kostpris. Når visse kriterier eropfyldt, behandles den sikrede risiko regnskabsmæssigt som sikring af dagsværdi. Renterisikoen på de sikrede forpligtelser indregnes til dagsværdisom en værdiregulering af de sikrede poster. Værdireguleringen indregnes i resultatopgørelsen.Såfremt kriterierne for sikring ikke længere er opfyldt, amortiseres den akkumulerede værdiregulering af den sikrede post og indregnes i resultatopgørelsenover den resterende løbetid.Finansielle forpligtelser i fremmed valuta anvendes til valutakurssikring af nettoinvestering i udenlandske enheder. Valutakursregulering, der kanhenføres til sikringsforholdet, indregnes i anden totalindkomst. Såfremt kriterierne for sikring ikke længere er opfyldt, indregnes valutakursreguleringaf de finansielle forpligtelser i resultatopgørelsen fra tidspunktet for sikringsforholdets ophør.Når en udenlandsk enhed afhændes, sker der indregning i resultatopgørelsen af de beløb, som har været indregnet i anden totalindkomst i forbindelsemed sikringsforholdet, herunder beløb indregnet i forbindelse med valutaomregning af den udenlandske enhed.ForsikringskontrakterLivsforsikringspolicerne opdeles i forsikrings- og investeringskontrakter. Forsikringskontrakter er kontrakter, som indeholder væsentlige forsikringsrisicieller giver forsikringstager ret til bonus. Investeringskontrakter er kontrakter med ubetydelig forsikringsrisiko og indgår i balanceposten:Unit-link kontrakter, hvor forsikringstageren bærer investeringsrisikoen.KontributionDanica Pensions overskudspolitik er anmeldt til Finanstilsynet i overensstemmelse med bekendtgørelsen om kontributionsprincippet. Bestandenaf Danica Traditionel forsikringer er opdelt i fire rentegrupper, fire omkostningsgrupper og tre risikogrupper.Risikotillæg kan indregnes, hvis det kan indeholdes i det realiserede resultat for den enkelte gruppe, og hvis der ikke er forbrugt af bonuspotentialepå fripoliceydelser som dækning for manglende kollektivt bonuspotentiale for den enkelte gruppe. Det realiserede resultat opgøres væsentligstsom forskellen mellem årets investeringsafkast og den tekniske rente, som kundernes garanterede ydelser er baseret på samt ændring i akkumuleretværdiregulering af livsforsikringshensættelser. Kontributionsprincippet indebærer således fluktuerende resultater. I det omfang, det ikke erDANICA PENSION – ÅRSRAPPORT 2012 19/47


NoterDanica PensionNotemuligt at indregne fuldt risikotillæg, overføres det manglende beløb til en skyggekonto. Beløbet kan indtægtsføres over kommende år forudsat, atinvesteringsafkastet giver mulighed herfor, og der ikke er forbrugt af bonuspotentiale på fripoliceydelser.Inden for hver rentegruppe kan tab dækkes kollektivt af gruppens kollektive bonuspotentiale og bonuspotentiale på fripoliceydelser, før egenkapitalendækker. Eventuelle tab på risiko- og omkostningsgrupper, der ikke kan dækkes af de enkelte gruppers kollektive bonuspotentialer, skal dækkesaf egenkapitalen. Tab vedrørende rente- og risikogrupper, der dækkes af egenkapitalen, overføres til skyggekontoen og kan efterfølgende indtægtsføres,,når det realiserede resultat giver mulighed herfor.Danica Pension er forpligtet til at tildele visse forsikringstagere fra det tidligere Statsanstalten for Livsforsikring (nu en del af Danica Pension) enandel af egenkapitalens overdækning i forhold til kravet til tilstrækkelig basiskapital, såfremt denne overdækning overstiger, hvad den var i Statsanstaltenfor Livsforsikring før privatiseringen i 1990.RESULTATOPGØRELSELivsforsikringspræmierLøbende præmier og engangspræmier fra forsikringskontrakter medtages i resultatopgørelsen på forfaldstidspunktet. Genforsikringsandelen afpræmierne fradrages. Præmier fra investeringskontrakter medtages direkte i balancen og vises i noterne.InvesteringsafkastIndtægter fra associerede virksomheder indeholder andel af resultat efter skat af associerede virksomheder samt realiserede gevinster og tabved salg i årets løb.Indtægter af investeringsejendomme indeholder resultat ved drift af investeringsejendomme efter fradrag af udgift til ejendomsadministration.Renteindtægter og udbytter m.v. indeholder renter af obligationer, andre værdipapirer, indlån og tilgodehavender.Endvidere indgår udbytte af kapitalandele, bortset fra udbytte fra associerede virksomheder.Kursreguleringer indeholder realiserede og urealiserede gevinster og tab samt valutakursreguleringer på investeringsaktiver bortset fra associeredevirksomheder.Renteudgifter indeholder renter af ansvarlige lån og øvrig gæld.Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed indeholder porteføljestyringsgebyrer til kapitalforvaltere, direkte handelsomkostninger,depotgebyrer samt egne omkostninger til administration af og rådgivning vedrørende investeringsaktiver.PAL-skatPAL-skatten udgøres af individuel PAL-skat, som beregnes af den løbende rentetilskrivning på kundernes depoter, samt institut PAL, som beregnesaf henlæggelser til kollektiv bonuspotentiale. PAL-skattesatsen udgør 15,3 pct.ForsikringsydelserForsikringsydelser f.e.r. (for egen regning) omfatter årets udbetalte ydelser på forsikringskontrakter, reguleret med årets ændring i erstatningshensættelserog efter fradrag for genforsikringens andel. Forsikringsydelser fra investeringskontrakter medtages direkte i balancen.Ændring i livsforsikringshensættelserÆndring i livsforsikringshensættelser f.e.r. omfatter årets ændring af livsforsikringshensættelserne brutto med fradrag for genforsikringens andel.Ændring i kollektivt bonuspotentialeÆndring i kollektivt bonuspotentiale omfatter årets ændring i kollektivt bonuspotentiale for de bonusberettigede forsikringer.Ændring i hensættelser for unit-link kontrakterÆndring i hensættelser for unit-link kontrakter omfatter årets ændring i unit-link hensættelserne bortset fra præmier og ydelser vedrørende investeringskontrakter.Forsikringsmæssige driftsomkostningerErhvervelsesomkostninger omfatter periodiserede omkostninger forbundet med at erhverve og forny forsikringsbestanden. Administrationsomkostningeromfatter øvrige periodiserede omkostninger vedrørende forsikringsdriften.Fordeling af ikke direkte henførbare omkostninger mellem erhvervelse og administration og mellem livsforsikring og syge- og ulykkesforsikring erbaseret på en ABC-fordelingsmodel. I modellen anvendes fordelingsnøgler baseret på aktivitetsregistreringer.Resultatafhængig løn udgiftsføres i takt med optjeningen. En andel af årets resultatafhængige løn kan udbetales i form af aktieoptioner med levering(stoppet i 2008) samt betingede aktier i Danske Bank (suspenderet i 2009 og 2010). Aktieoptionerne kan tidligst udnyttes tre år efter tildeling,forudsat medarbejderen ikke har opsagt sin stilling. Betingede aktier er til disposition efter op til fem år fra tildeling under forudsætning af, atmedarbejderen ikke har opsagt sin stilling. Pensionering anses ikke som opsigelse. Fra 2010 er tilknyttet yderligere betingelser for endelig retserhvervelse.20/47 DANICA PENSION – ÅRSRAPPORT 2012


NoterDanica PensionNoteDagsværdien af aktiebaseret vederlæggelse på tildelingstidspunktet indregnes som omkostning periodiseret over den serviceperiode, der gørmedarbejderen ubetinget berettiget til vederlaget. I optjeningsåret udgiftsføres tildelingernes indre værdi, mens tidsværdien periodiseres overden resterende serviceperiode. Efterfølgende ændringer i dagsværdien påvirker ikke resultatopgørelsen.Overført investeringsafkastDet overførte investeringsafkast består af afkast til egenkapitalen samt afkast til syge- og ulykkesforsikring.Syge- og ulykkesforsikringPræmieindtægter f.e.r. medtages i resultatopgørelsen på forfaldstidspunktet. Præmieindtægter, der opgøres efter fradrag for skadesuafhængigerabatter m.v. og afgivne forsikringspræmier, er periodiseret.Forsikringsteknisk rente, der er et beregnet renteafkast af de gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser f.e.r., overføres fra investeringsafkast.Beløbet beregnes ud fra den af Finanstilsynet offentliggjorte løbetidsafhængige diskonteringssats. Den del af forøgelsen af præmie- og erstatningshensættelserne,der kan henføres til diskontering, overføres fra præmie/erstatningsudgifter til modregning i den forsikringstekniskerente. Kursregulering indgår under investeringsafkast.Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter årets udbetalte erstatninger reguleret med ændringen i erstatningshensættelser, herunder gevinst eller tab påtidligere års hensættelser (afløbsresultat). Endvidere indgår udgifter til vurdering af skadesager, udgifter til skadesbekæmpelse samt et skøn overde forventede omkostninger i forbindelse med administration og skadebehandling af de forsikringskontrakter, som virksomheden har indgået. I desamlede bruttoerstatninger modregnes genforsikringens andel.Overført investeringsafkast beregnes som en forholdsmæssig andel af det samlede investeringsafkast ekskl. renteafdækning, afkast allokeret tilegenkapitalen og unit-link. Andelen er beregnet efter forholdet mellem syge- og ulykkeshensættelserne og de samlede forsikringsmæssige hensættelser.Andre indtægterOmfatter indtægter, der ikke direkte kan henføres til forsikrings- eller investeringsaktiviteter.Andre omkostningerOmfatter omkostninger, der ikke direkte kan henføres til forsikrings- eller investeringsaktiviteter.SkatI resultatopgørelsen indgår beregnet aktuel skat af årets resultat og forskydning i udskudt skat samt efterregulering af tidligere års beregnedeskat. Indkomstskat af årets resultat indregnes i resultatopgørelsen på grundlag af skattereglerne i de lande, hvor Danica driver virksomhed. Skat iforbindelse med poster, der indregnes i anden totalindkomst, indregnes ligeledes i anden totalindkomst.BALANCEAKTIVERImmaterielle aktiverGoodwillGoodwill forekommer ved overtagelse af virksomheder og består af forskelsværdien mellem kostprisen på overtagne virksomheder og dagsværdienaf overtagne nettoaktiver. Goodwill vedrørende overtagelser før 2002 er straksafskrevet over egenkapitalen.Goodwill fordeles på forretningsområder, som udgør de mindste identificerbare pengestrømsgenererende enheder, svarende til den interne rapporteringsstrukturog det niveau hvorpå ledelsen overvåger investeringen. Goodwill amortiseres ikke, men for hvert forretningsområde testes forværdiforringelse en gang årligt eller hyppigere, hvis der er indikation på værdiforringelse. Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi over resultatopgørelsen,såfremt den regnskabsmæssige værdi af en pengestrømsgenererende enheds nettoaktiver overstiger den højeste værdi af nettosalgsprisog nytteværdi, der svarer til nutidsværdien af forventede fremtidige pengestrømme fra enheden.Værdiforringelsestest for goodwill i dattervirksomheder testes på baggrund af skøn over forventede pengestrømme for den pengestrømsgenererendeenhed de næste 10 år og en restværdi. De forventede pengestrømme tilbagediskonteres med 9 pct. efter skat.InvesteringsejendommeInvesteringsejendomme er ejendomme, som besiddes for at opnå lejeindtægter og/eller kapitalgevinster, herunder ejendomme udlejet under operationelleleasingaftaler. Investeringsejendomme er ejendomme, som Danica ikke selv benytter til administration m.v., da sådanne ejendommeklassificeres som domicilejendomme. Ejendomme, som indeholder elementer af både domicil- og investeringsejendomme, opdeles forholdsmæssigtpå de to ejendomstyper, hvis andelene kan frasælges separat. I øvrige tilfælde klassificeres sådanne ejendomme som investeringsejendomme,medmindre omfanget af koncernens egen anvendelse udgør 10 pct. eller mere af ejendommens samlede areal.Investeringsejendomme indregnes ved køb til kostpris inklusiv transaktionsomkostninger og måles efterfølgende til dagsværdi.Investeringsejendomme under opførelse måles til kostpris indtil det tidspunkt, hvor dagsværdien kan måles pålideligt, hvilket typisk er på færdiggørelsestidspunktet.Ved indikation på værdiforringelse foretages vurdering af nedskrivningsbehov, og der nedskrives til genindvindingsværdien,som er den højeste værdi af nettosalgsprisen og nytteværdien.DANICA PENSION – ÅRSRAPPORT 2012 21/47


NoterDanica PensionNoteDagsværdien af investeringsejendomme opgøres ud fra en systematisk vurdering, baseret på nutidsværdien af ejendommenes forventede betalingsstrømme.Nutidsværdien opgøres ved diskontering med et for hver ejendom individuelt fastsat forrentningskrav (afkastprocent). Afkastprocentenafhænger af beliggenhed, ejendomstype og anvendelsesmulighed, indretning og vedligeholdelsesstand samt lejekontrakternes løbetid, lejereguleringog lejeres bonitet.Finansielle instrumenter genereltKøb og salg af finansielle instrumenter indregnes på afregningsdagen til dagsværdi, der som hovedregel svarer til kostprisen. Mellem handelsdagenog afregningsdagen indregnes ændringer i dagsværdien af det uafviklede finansielle instrument.For porteføljer af aktiver og forpligtelser med ensartede markedsrisici og som styres på dagsværdibasis værdiansættes porteføljen med udgangspunkti midterpriser.Finansielle investeringsaktiverFinansielle investeringsaktiver klassificeres på indregningstidspunktet som finansielle aktiver designeret til dagsværdi med værdiregulering overresultatopgørelsen, idet disse aktiver styres på dagsværdibasis blandt andet som følge af samspillet med forsikringsforpligtelserne. Undtagelseherfra er derivater, der per definition klassificeres som handelsportefølje, og indlån i kreditinstitutter, der klassificeres som tilgodehavender.Fastsættelse af dagsværdi er baseret på noterede markedspriser for finansielle instrumenter handlet i aktive markeder. Når der foreligger et aktivt marked,foretages værdiansættelsen derfor med udgangspunkt i senest observerede markedspris på balancedagen.Når et finansielt instrument er noteret i et marked, som ikke er aktivt, tager værdiansættelsen udgangspunkt i den seneste transaktionspris. Der korrigeresfor efterfølgende ændringer i markedsforholdene, blandt andet ved at inddrage transaktioner i lignende finansielle instrumenter, der vurderes gennemførtud fra normale forretningsmæssige overvejelser. Når der ikke findes et marked, fastsættes dagsværdien for almindelige og mere simple finansielleinstrumenter, såsom rente- og valutaswaps og unoterede obligationer, efter almindeligt anerkendte værdi-ansættelsesmetoder. Der anvendesmarkedsbaserede parametre ved værdiansættelsen.For mere komplekse finansielle instrumenter, såsom swaptioner, andre OTC-produkter samt unoterede kapitalandele anvendes værdiansættelsesmodeller,som typisk er baseret på værdiansættelsesmetoder generelt accepteret inden for sektoren. Resultatet af værdiansættelsesmodeller er ofte udtrykfor et skøn over en værdi, som ikke ud fra markedsobservationer kan fastsættes entydigt. Værdiansættelsen bliver derfor i visse tilfælde gennemførtved at inddrage risikofaktorer (likviditets- og modpartsrisiko) som yderligere parametre.Derivater omfatter derivater, hvis dagsværdi er positiv, mens derivater, hvis dagsværdi er negativ, indgår under posten ”Anden gæld”.Investeringsaktiver tilknyttet unit-link kontrakterInvesteringsaktiver tilknyttet unit-link kontrakter klassificeres på indregningstidspunktet som finansielle aktiver designeret til dagsværdi med værdireguleringover resultatopgørelsen, på grund af samspillet med de tilhørende forpligtelser.Når der foreligger et aktivt marked, anvendes den noterede officielle kurs på balancedagen. Hvis noterede kurser på et aktivt marked ikke findes, fastsættesdagsværdien ved anvendelse af almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker, efter samme principper, som beskrevet for finansielle investeringsaktiver.TilgodehavenderGenforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser vises opdelt på præmiehensættelser, livsforsikringshensættelser, erstatningshensættelserog hensættelser til unit-link kontrakter.Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til pålydende værdi. Der foretages fradrag af eventuel nedskrivning til imødegåelseaf tab.FORPLIGTELSER OG EGENKAPITALEgenkapitalValutaomregningsreserveValutaomregningsreserven omfatter omregningsdifferencer opstået ved omregning af resultat og nettoinvestering for udenlandske enheder fraderes funktionelle valutaer til danske kroner. Derudover indgår valutakursregulering af finansielle forpligtelser, klassificeret som regnskabsmæssigsikring af nettoinvesteringen i udenlandske enheder.SikkerhedsfondSikkerhedsfonden kan i henhold til vedtægterne anvendes til styrkelse af de forsikringsmæssige hensættelser eller på anden måde til fordel for deforsikrede. Hensættelserne til fonden fandt sted, før Danica Pension blev skattepligtig.Foreslået udbytteUdbytte, som bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, indregnes som en særskilt reserve i egenkapitalen. Udbytte indregnessom en forpligtelse, når generalforsamlingens beslutning foreligger.PræmiehensættelserPræmiehensættelserne vedrører syge- og ulykkesforsikringer og afsættes svarende til den del af de opkrævede præmier, der vedrører efterfølgenderegnskabsår.22/47 DANICA PENSION – ÅRSRAPPORT 2012


NoterDanica PensionNoteLivsforsikringshensættelserLivsforsikringshensættelserne opgøres for hver forsikring på basis af en nulkuponrentestruktur. Ved opgørelsen af livsforsikrings-hensættelserneanvendes forudsætninger om den forventede fremtidige dødelighed og invaliditetshyppighed. Forventninger til den fremtidige dødelighed baserespå Finanstilsynets benchmark, mens de øvrige forventninger er fastlagt på baggrund af erfaringer fra den eksisterende bestand af forsikringer.Der tillægges en risikomargen, som er fastlagt ved anvendelse af en margen på dødelighedsintensiteterne.Særlige overskudsandele for regnskabsåret indregnes løbende i livsforsikringshensættelserne.Livsforsikringshensættelserne opdeles i garanterede ydelser, bonuspotentiale på fremtidige præmier og bonuspotentiale på fripoliceydelser.Garanterede ydelser omfatter forpligtelser til at betale ydelser, der er garanteret forsikringstagerne. Garanterede ydelser er beregnet som nutidsværdienaf de aktuelt garanterede ydelser tillagt nutidsværdien af de forventede fremtidige udgifter til administration og med fradrag af nutidsværdienaf de fremtidige præmier. De garanterede ydelser er opgjort med hensyntagen til forventede fremtidige omskrivninger af policerne tilfripolicer og tilbagekøb baseret på koncernens erfaringer..Bonuspotentiale på fremtidige præmier omfatter forpligtelser til at yde bonus over tid vedrørende de aftalte endnu ikke forfaldne præmier. Bonuspotentialepå fremtidige præmier opgøres for bestanden af bonusberettigede forsikringer som forskellen mellem værdien af garanterede fripoliceydelserog værdien af garanterede ydelser. Garanterede fripoliceydelser omfatter forpligtelser til at betale ydelser, der er garanteret forsikringen,hvis policen omtegnes til fripolice. Garanterede fripoliceydelser er beregnet som nutidsværdien af de garanterede fripoliceydelser tillagt nutidsværdienaf de forventede fremtidige udgifter til administration af fripolicen.Bonuspotentiale på fripoliceydelser omfatter forpligtelser til at yde bonus vedrørende de allerede forfaldne præmier med fradrag af udbetalteydelser m.v.Bonuspotentiale på fripoliceydelser er beregnet som værdien af forsikringstagernes opsparing med fradrag af de garanterede ydelser, bonuspotentialepå fremtidige præmier og nutidsværdien af de fremtidige administrationsresultater. Bonuspotentialet pr. forsikring kan ikke være negativt.Bonuspotentiale på fripoliceydelser kan anvendes til dækning af tab, når det kollektive bonuspotentiale er opbrugt. Såfremt reduktionen i bonuspotentialepå fripoliceydelser bevirker, at hensættelsen for den enkelte police bliver lavere end den garanterede tilbagekøbsværdi, forhøjes de garanteredeydelser for policen under hensyn til sandsynligheden for tilbagekøb.ErstatningshensættelserErstatningshensættelserne udgør et skøn over forventede udbetalinger samt forfaldne, endnu ikke udbetalte forsikringsydelser. For skader vedrørendesyge- og ulykkesforsikringer, der afvikles som løbende udbetalinger, opgøres forpligtelsen som nutidsværdien af de forventede fremtidigebetalinger inklusiv omkostninger til afvikling af erstatningsforpligtelserne.Kollektivt bonuspotentialeHensættelser til kollektivt bonuspotentiale omfatter forsikringstagernes andel af realiseret resultat for bonusberettigede forsikringer, der endnuikke er tilskrevet den enkelte forsikringstager.Overførsler mellem aktiver tilknyttet kundemidler og egenkapitalmidler gennemføres til dagsværdi. Forskellen mellem dagsværdi og regnskabsmæssigværdi vedrørende overførte aktiver indregnes i kollektivt bonuspotentiale med modpost direkte på egenkapitalen.Hensættelser til bonus og præmierabatterHensættelsen til bonus og præmierabatter er beløb, der tilfalder forsikringstagerne som følge af et gunstigt skadeforløb for indeværende eller tidligereår.Hensættelser til unit-link kontrakterHensættelserne til unit-link kontrakterne opgøres til dagsværdi med udgangspunkt i den enkelte forsikrings andel af de tilknyttede investeringsforeningerog under hensyntagen til indgåede garantier. For den del af forsikringerne, der er tegnet med garanti, opgøres værdien af garanteredeydelser og fripoliceydelser på basis af de til Finanstilsynet anmeldte opgørelsesgrundlag.Udskudte skatteforpligtelserUdskudt skat opgøres ud fra gældsmetoden på alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier på aktiver og forpligtelser.Udskudt skat indregnes i balancen under posterne ”Udskudte skatteaktiver” og ”Udskudte skatteforpligtelser” på grundlag af gældende skattesatser.Skatteaktiver vedrørende uudnyttede underskud og skattefradrag indregnes alene i udskudt skat, hvis det er sandsynligt at sådanne underskud ogskattefradrag kan udnyttes.GældsposterDerivater måles til dagsværdi. Derivater med negativ dagsværdi indgår under posten ”Anden gæld”. Øvrige gældsposter måles til amortiseretkostpris, hvilket normalt svarer til pålydende værdi.DANICA PENSION – ÅRSRAPPORT 2012 23/47


NoterDanica PensionNoteNøgletalSelskabets nøgletal udarbejdes efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.Afkastnøgletallene er beregnet som sammenvægtede afkast.24/47 DANICA PENSION – ÅRSRAPPORT 2012


Noter - Danica PensionNote Mio. kr.2012 20112 BRUTTOPRÆMIER, inkl. indbetalte præmier på investeringskontrakterDirekte forsikringer:Løbende præmierEngangspræmierDirekte forsikringer i altBruttopræmier i altI ovenstående bruttopræmier udgør de indbetalte præmier på investeringskontrakter,som ikke indgår i resultatopgørelsen:Løbende indbetalingerEngangsindbetalingerIndbetalinger i altBruttopræmier i resultatopgørelsen i alt11.622 11.8175.312 5.74516.934 17.56216.934 17.562135 165161 191296 35616.638 17.206Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter tegningsforhold:Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforholdIndividuelt tegnede forsikringerGruppelivsforsikringerI alt14.047 14.5461.265 1.3371.622 1.67916.934 17.562Antal forsikrede, direkte forsikringer (1.000 stk.):Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforholdIndividuelt tegnede forsikringer238362243371Gruppelivsforsikringer580 633Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter bonusforhold:Forsikringer med bonusordningerForsikringer med egen investeringsrisikoI altPræmier, direkte forsikringer, fordelt efter forsikringstagers bopæl:DanmarkAndre EU-landeØvrige landeI alt6.008 7.14810.926 10.41416.934 17.56216.533 17.130265 276136 15616.934 17.5623 KURSREGULERINGERInvesteringsejendommeKapitalandeleInvesteringsforeningsandeleObligationerAndre udlånIndlån i kreditinstitutterØvrigeKursreguleringer i alt-3 -41.031 910.036 -2.6753.807 4.902-3 58241 2022.048 1.69917.157 4.1914 PENSIONSAFKASTSKATFriholdt andel 5,3% 5,4%DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2012 25/47


Noter - Danica PensionNote Mio. kr. 2012 20115 UDBETALTE YDELSERDirekte forsikringer:Forsikringssummer ved dødForsikringssummer ved invaliditetForsikringssummer ved udløbPensions- og renteydelserTilbagekøbKontant udbetalte bonusbeløbDirekte forsikringer i altInvaliditetsbegrænsende udgifterUdbetalte ydelser i alt-670 -805-217 -222-1.133 -1.369-7.044 -7.031-8.033 -5.946-1.045 -999-18.142 -16.372-2 -2-18.144 -16.37426/47 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2012


Noter - Danica PensionNote Mio. kr. 2012 20116 ÆNDRING I BRUTTOLIVSFORSIKRINGSHENSÆTTELSERLivsforsikringshensættelser primoAkkumuleret værdiregulering primoRetrospektive hensættelser primoÆndringer i perioden :BruttopræmierRentetilskrivningForsikringsydelserOmkostningstillæg efter tilskrivning af omkostningsbonusRisikogevinst efter tilskrivning af risikobonusSærlige overskudsandeleAndetÆndringer i altØvrige ændringer:Overdragelse af hensættelserKvoteforskydning Forenede GruppelivØvrige ændringer i altRetrospektive hensættelser ultimo periodenAkkumuleret værdiregulering ultimo periodenLivsforsikringshensættelser ultimo perioden181.390 178.323-23.427 -16.429157.963 161.8946.008 7.1483.126 4.702-13.899 -14.278-508 -547-19 2817 94- 1-5.275 -2.852-2.980 -1.016-88 -63-3.068 -1.079149.620 157.96332.515 23.427182.135 181.390Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser fordeler sig således:Ændring i retrospektive hensættelser-5.275 -2.852Ændring i akkumuleret værdiregulering9.088 6.998Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser3.813 4.146Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser fordeler sig således:Ændring i garanterede ydelserÆndring i bonuspotentiale på fremtidige præmierÆndring i bonuspotentiale på fripoliceydelserÆndring i bruttolivsforsikringshensættelserSom følge af, at bonuspotentiale på fremtidige præmier og bonuspotentiale påfripolicer ikke må være negative pr. forsikring, er hensættelserne forhøjet med:Bonuspotentiale på fremtidige præmierBonuspotentiale på fripoliceydelserReduktion af bonuspotentiale på fripoliceydelser i forbindelse med fordeling af realiserede resultater*4.881 17.003673 -5.858-1.741 -6.9993.813 4.146449 46130.253 22.6191.522 -1.756* I 2012 er der tilbageført 1.522 mio. kr. af reduktionen fra 2011.Bonuspotentiale på fripoliceydelser kan som udgangspunkt anvendes til dækning af tab. På noglepolicer kan det dog kun anvendes delvist på grund af en garanteret tilbagekøbsværdi.Bonuspotentiale på fripoliceydelser i alt, før reduktion i forbindelse med realiseret reaultatBonuspotentiale på fripoliceydelser i alt, disponibel til at dække tab2.460 5.7222.248 3.259Garanterede ydelser er opgjort med hensyntagen til omskrivninger af kontrakterne til fripolicer ogtilbagekøb. Der anvendes en genkøbsprocent på 2 pct. p.a. på forsikringer med gamle genkøbsregler,hvor forsikringen ikke er under udbetaling. Desuden anvendes en sandsynlighed for 4 pct. p.a. foromskrivning til fripolice, baseret på erfaringer fra Danica Pensions bestand.Pårvirkningen på de garanterede ydelser udgør 782 -127DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2012 27/47


Noter - Danica PensionNote Mio. kr. 2012 20116fortsatLivsforsikringshensættelser opdelt på delbestande2012Garanterede ydelserBonuspotentiale på fremtidige præmierBonuspotentiale på fripoliceydelserLivsforsikringshensættelser i altUdenforkontributionRentegruppe1Rentegruppe2Rentegruppe3Rentegruppe45.759 42.329 22.610 16.235 87.724 174.657- 4.559 413 107 174 5.253- 1.858 138 116 113 2.2255.759 48.746 23.161 16.458 88.011I alt182.1352011Garanterede ydelserBonuspotentiale på fremtidige præmierBonuspotentiale på fripoliceydelserLivsforsikringshensættelser i altUdenfor RentegruppeRente-Rente-Rente-kontribution1 gruppe 2 gruppe 3 gruppe 4 I alt6.164 42.387 21.505 15.531 87.258 172.845- 3.723 487 134 235 4.579- 3.584 42 165 175 3.9666.164 49.694 22.034 15.830 87.668 181.3907 ÆNDRING I HENSÆTTELSER FOR UNIT-LINKED FORSIKRINGERHensættelser primo51.820 44.661Akkumuleret værdiregulering i primo-197 -165Retrospektive hensættelser primoÆndringer i perioden :BruttopræmierRentetilskrivningForsikringsydelserOmkostningstillægAndetÆndringer i altØvrige ændringer:Indbetaling investeringskontrakterUdbetaling investeringskontrakterOverdragelse af hensættelserØvrige ændringer i altRetrospektive hensættelser ultimo periodenAkkumuleret værdiregulering ultimo periodenHensættelser ultimo periodenÆndring i hensættelser for unit-linked forsikringer fordeler sig således:Ændring i retrospektive hensættelserÆndring i akkumuleret værdireguleringÆndring i hensættelser for unit-linked forsikringerUnit-linked hensættelser er opdelt således:ForsikringskontrakterInvesteringskontrakter51.623 44.49610.630 10.0585.123 -992-4.063 -2.163-193 -229-36 -3511.461 6.639296 356-1.332 -9923.120 1.1242.084 48865.168 51.623201 19765.369 51.82011.461 6.6394 3211.465 6.67159.953 46.7655.416 5.055Unit-linked hensættelser ultimo perioden 65.369 51.82028/47 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2012


Noter - Danica PensionNote Mio. kr. 2012 20118 FORSIKRINGSMÆSSIGE DRIFTSOMKOSTNINGERProvisioner for direkte forsikringer udgørHonorar til generalforsamlingsvalgt revision udgør:Honorar til KPMG:Lovpligtig revision af årsregnskabI altHonorar til PricewaterhouseCoopers Danmark:Lovpligtig revision af årsregnskabI altGennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i åretAntal heltidsbeskæftigede ultimo åretPersonaleudgifter:LønningerAktiebaseret vederlæggelsePensionerAndre udgifter til social sikring og afgifterAndetPersonaleudgifter optjent i altPersonaleudgifter udbetalt i alt-126 -153-0,8 -0,9-0,8 -0,9- -0,9- -0,9671 696660 682-373 -376-1 -2-71 -74-49 -48-40 -45-534 -545-534 -540En uddybende beskrivelse af selskabets lønpolitik og udbetalte lønninger findes i "Aflønningsrapport 2012", som er tilgængeligpå hjemmesiden www.danicapension.dk. i dk Aflønningsrapport 2012 er ikke omfattet af revision.iAlle selskabets pensionsordninger er bidragsbaserede, hvor der sker indbetalinger til forsikringsselskaber, væsentligst Danica.Disse udgiftsføres løbende.Bestyrelseshonorarer (t.kr.)Peter StraarupTonny Thierry AndersenPeter Rostrup-Nielsen (indtrådt 12.04.2012)Kim Andersen (indtrådt 21.11.2011)Lars Andreasen (indtrådt 14.03.2011)Thomas FalckGitte Jensen (udtrådt 13.03.2012)Charlott Due Pihl (indtrådt 13.03.2012)Ib KatznelsonErik SevaldsenGeorg Schubiger (indtrådt 14.03.2011, udtrådt 12.04. 2012)Per SøgaardSven Lystbæk (udtrådt 14.03.2011)Jakob Brogaard (udtrådt 14.03.2011)Honorarer i altHeraf udvalgshonorarer-250 -247-190 -173-105 --340 -29-150 -113-150 -143-30 -143-120 --150 -143-150 -143- -113-150 -143- -45- -30-1.785 -1.465-190 -16Danica Pensions bestyrelse aflønnes med et fast honorar. Ud over det faste honorar ydes et udvalgshonorar til medlemmerne af bestyrelsens udvalg.Som medlem af bestyrelsen eller direktionen i andre selskaber i Danske Bank koncernen har Peter Straarup modtaget 1,2 mio. kr. (2011 12,4 mio. kr),Tonny Thierry Andersen modtaget 8,9 mio. kr. (2011 7,6 mio. kr), Georg Schubiger modtaget 5,0 mio. kr. (2011 7,7 mio. kr.) og Kim Andersenmodtaget 0,3 mio. kr (2011 0,1 mio. kr.) i samlet vederlag fra disse selskaber.Vederlag til andre væsentlige risikotagereDanica Pension har for 2012 afholdt vederlag for i alt 8,3 mio. kr. til 4 væsentlige risikotagere (2011 7,5 mio. kr. til 4 væsentlige risikotagere).Vederlaget fordeler sig med fast vederlag 7,9 mio. kr. (2011 6,9 mio. kr.) og variabelt vederlag 0,4 mio. kr. (2011 0,6 mio. kr.).Selskabet har ingen pensionsforpligtelse over for andre væsentlige risikotagere, idet disses pension er afdækket ved indbetaling til bidragsbaseret ordninggennem pensionsforsikringsselskab.DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2012 29/47


Noter - Danica PensionNote Mio. kr. 2012 20118fortsatDirektionens vederlæggelse 2012Kontraktligt vederlagPensionVariabelt kontant vederlagVariabelt aktiebaseret vederlagI alt optjentI alt udbetaltJesperPer Klitgård Winkelmann-4,3 -3,0 -7,3-0,4 -0,6 -1,0-1,5 -0,4 -1,9-0,5 -0,1 -0,6-6,7 -4,1 -10,8-9,9Direktionens kontrakter opfylder lovkrav, der er trådt i kraft pr. 1. januar 2011, til aftaler om variabel løn i finansielle virksomheder.Direktionens vederlæggelse 2011Kontraktligt vederlagPensionVariabelt kontant vedlagVariabelt aktiebaseret vederlagI alt optjentI alt udbetaltJørgen **JesperPer Klitgård *Klejnstrup Winkelmann-1,0 -3,0 -2,9 -6,9-0,1 -0,4 -0,6 -1,1-0,3 - -0,4 -0,7-2,7 - -0,3 -3,0-4,1 -3,4 -4,2-11,7-8,1 81* Per Klitgård er tiltrådt pr. 1. oktober 2011.** Jørgen Klejnstrup er fratrådt pr. 31. oktober 2011.Direktionens vederlæggelse er præget af ændringerne i ledelsen, hvorfor den ikke er sammenlignelig med tidligere år.Per Klitgård kan opsige sin stilling med 6 måneders varsel.Danica Pension kan opsige Per Klitgård med 12 måneders varsel. Sker opsigelsen inden 30. september 2016, udbetales en fratrædelsesgodtgørelsepå 12 måneders løn. Efter dette tidspunkt udbetales ikke fratrædelsesgodtgørelse.Jesper Winkelmann kan opsige sin stilling med 3 måneders varsel.Danica Pension kan opsige Jesper Winkelmann med 8 måneders varsel - og han vil i så fald modtage en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 24måneders løn. Fratrædelsesgodtgørelsen nedtrappes fra det tidspunkt, direktøren har en pensionsanciennitet på 23 år, indtil den udgør 12 månedersløn. Pension indbetalt før direktørens fyldte 35. år medregnes ikke i pensionsancienniteten.Aktiebaseret vederlæggelsePer Klitgård har i forbindelse med indgåelse af ansættelsesaftale fået et engangsvederlag på 2,5 mio. kr., der baseret på gennemsnitskursenpå tildelingstidspunktet er omregnet til 32.208 Danske Bank aktier, hvoraf 1/3 var bundet til 1. oktober 2012, medens de resterende 2/3 er bundet til1. oktober 2014.Koncernen har for ledere samt visse øvrige medarbejdere indtil 2008 haft et incitamentsprogram, bestående af aktieoptioner og betingede aktier.Udmålingen var baseret på en vurdering af den enkelte medarbejders indsats og afhang desuden af områdernes finansielle resultat og andre målfor værdiskabelsen i et givet regnskabsår. Tildelingen blev udmøntet i 1. kvartal efter optjeningsåret.Aktieoptioner indebærer en ret til at købe aktier i Danske Bank inden for en periode på mellem tre og syv år fra tildeling, under forudsætning af,at medarbejderen ikke har opsagt sin stilling, bortset fra ved pensionering. Købsprisen er fastsat på baggrund af gennemsnitskursen for DanskeBank aktien 20 børsdage efter offentliggørelsen af årsrapporten med tillæg af 10 pct.Dagsværdien af aktieoptionerne på tildelingstidspunktet opgøres ud fra en udbyttekorrigeret Black & Scholes model.Dagsværdien ultimo 2012 er opgjort ud fra: Aktiekurs 96 (2011: 73). Udbytteafkast 2,5 pct. (2011: 2,5 pct.). Rentesats 0,2-0,3 pct. (2011: 0,8-0,9pct.) svarende til swap-renten. Volatilitet 35 pct. (2011: 50 pct.). Gennemsnitligt udnyttelsestidspunkt er 0-1 år (2011: 0-2 år).Volatiliteten er estimeret med udgangspunkt i historisk volatilitet.Med virkning fra 2010 er en andel af den variable aflønning til direktionen samt udvalgte chefer og specialister tildelt i form af betingede aktier.Betingede aktier i Danske Bank er til disposition op til fem år fra tildeling under forudsætning af, at medarbejderen ikke har opsagt sin stilling,bortset fra ved pensionering. For betingede aktier optjent i 2011 og 2012 er der, udover uopsagt stilling, tilknyttet krav om, at koncernen somhelhed og den konkrete afdeling, som medarbejderen er ansat i, opnår et vist resultat de næste 5 år.Dagsværdien af de betingede aktier opgøres som aktiernes kursværdi fratrukket medarbejdernes betaling.Indre værdi af aktieoptioner og betingede aktier udgiftsføres i optjeningsåret, mens tidsværdien periodiseres over den resterende serviceperiode,svarende til bindingsperioden på op til 5 år.Danica har afdækket aktiekursrisikoen.30/47 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2012


Noter - Danica PensionNote Mio. kr.8fortsatAktiebaseret vederlagAktieoptionerPrimo 2011Fortabt 2011Øvrige ændringer 2011Ultimo 2011Fortabt 2012Ultimo 2012AntalØvrigeExerciseDagsværdi (DV)Direktion medarbejdere I alt kurs (kr.) Udstedelse Ultimo257.496 20.510 278.006 157,1-294,1 5,4 0,1-27.778 - -27.778 - - --158.862 26.043 -132.819 - - -70.856 46.553 117.409 176,0-272,2 3,00,1-28.345 - -28.345 - - -42.511 46.553 89.064 183,0-272,2 2,00,0Direktionens beholdninger og dagsværdi heraf ultimo 2012TildelingsårPer KlitgårdJesper WinkelmannDer blev i 2012 ikke tildelt eller udnyttet aktieoptioner.Direktionens beholdninger og dagsværdi heraf ultimo 2011TildelingsårPer KlitgårdJesper WinkelmannBeholdning og udnyttelseskurs er ændret som følge af kapitaludvidelsen i april 2011.Der blev i 2011 ikke tildelt eller udnyttet aktieoptioner.2006-2008AntalDV- -42.511 0,02005-2008AntalDV- -70.856 0,0DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2012 31/47


Noter - Danica PensionNote Mio. kr.8fortsatAktiebaseret vederlagBetingede aktierBetingede aktier - bevægelser i åretTildeling 2007-2008Primo 2011Disponeret 2011Fortabt 2011Øvrige ændringer 2011Ultimo 2011Tildeling 2012Tildelt 2012Disponeret 2012Fortabt 2012Øvrige ændringer 2012Ultimo 2012AntalØvrigeEgenbetalingDirektion medarbejdere I alt kurs (kr.) Udstedelse0 0 0 - 0,0Dagsværdi (DV)Ultimo5.960 9.848 15.808 1,8 2,9 1,2-3.711 -9.848 -13.559 1,8 - -- - 0 - - --2.249 - -2.249 - - -4.263 9.529 13.792 0,0-0,9 1,3 1,3- -893 -893 0,9 - -- -980 -980 - - -- - 0 - - -4.263 7.656 11.919 0,0-0,9 1,11,10,0Direktionens beholdninger og dagsværdi heraf ultimo 2012Tildelingsår 2012AntalPer KlitgårdJesper WinkelmannPå de tidspunkter, hvor de betingede aktier i 2012 blev stillet til medarbejdernes disposition,var børskursen i gennemsnit 98,3.Direktionens beholdninger og dagsværdi heraf ultimo 2011DV2.472 0,21.791 0,2TildelingsårPer KlitgårdJørgen KlejnstrupJesper WinkelmannPå de tidspunkter, hvor de betingede aktier i 2011 blev stillet til medarbejdernes disposition,var børskursen i gennemsnit 125,7.2008AntalDV0 0,00 0,00 0,032/47 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2012


Noter - Danica PensionNote Mio. kr. 2012 20119 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRINGBruttopræmierAfgivne genforsikringspræmierÆndring i præmiehensættelserÆndring i genforsikringsandel af præmiehensættelserPræmieindtægter f.e.r.Forsikringsteknisk renteUdbetalte bruttoerstatningerModtaget genforsikringsdækningÆndring i erstatningshensættelserÆndring i genforsikringsandel af erstatningshensættelserErstatningsudgifter f.e.r.Bonus og præmierabatterErhvervelsesomkostningerAdministrationsomkostningerProvisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaberForsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i altInvesteringsafkast825 899-17 -3623 651 -832 928-54 -32-934 -88332 3917 -33-25 -24-910 -901-79 -90-32 -34-66 -752 3-96 -106309 283FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING 2 82Afløbsresultat vedrørende tidligere år i alt:BruttoFor egen regningBeregning af forsikringsteknisk rente samt investeringsafkast:Investeringsafkast fordelt til syge- og ulykkesforsikringForsikringsteknisk rente, satsForsikringsteknisk rente, beløbDiskontering erstatningshensættelseDiskontering stigende risiko med alderForsikringsteknisk rente f.e.r. - efter diskonteringInvesteringsafkast fordelt til syge- og ulykkesforsikringKursregulering erstatningshensættelserInvesteringsafkast i alt, inkl. kursreguleringerHeraf overført til forsikringsteknisk renteInvesteringsafkastAntal erstatninger (stk.)Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skaderErstatningsfrekvensenBruttopræmieindtægter, direkte forsikringer, fordelt efter forsikringstagers bopæl:DanmarkAndre EU-landeØvrige landeI alt1.3990,70,6%- 60- 35752 5751,53% 2,32%122 176-163 -189-13 -19-54 -32752 575-321 -116431 459-122 -176309 283833 94711 124 5848 96410 ANDRE INDTÆGTERProvisioner fra fondsforvaltere m.v. 374 334DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2012 33/47


Noter - Danica PensionNote Mio. kr. 2012 201111 RESULTAT FØR SKATRealiseret resultat for Danica Pension skal fordeles i henhold til bekendtgørelsen om kontributionsprincippet.Danica Pensions overskudspolitik for 2012 er anmeldt til Finanstilsynet i overensstemmelse med kontributionsbekendtgørelsenog vejledning om markedsdisciplin. Årets resultat består af investeringsafkastet af de til egenkapitalenallokerede aktiver inkl. resultater af unit-link, Danmark, de tre udenlandske datterselskaber, resultataf Forenede Gruppeliv, syge- og ulykkesresultat samt et risikotillæg af de forsikringsmæssige hensættelserfra de fire rentegrupper, samt en andel af risikoresultat fra risikogrupperne.I det omfang, det ikke er muligt at indregne fuldt risikotillæg i henhold til kontributionsbekendtgørelsen, kanindregning foretages over de kommende år, hvis det realiserede resultat giver mulighed herfor.I disse tilfælde oprettes en skyggekonto. Skyggekontoen forrentes med samme afkast som de til egenkapitalenallokerede obligationer.Opgørelsen af det realiserede resultat omfatter kun forsikringer under kontribution, og de enkelte poster kanderfor ikke afstemmes til selskabets resultatopgørelse.Realiseret resultat:Forsikringsteknisk resultat af livsforsikringPensionsafkastskatÆndring i kollektivt bonuspotentialeSærlige overskudsandeleAnvendt bonuspotentiale på fripoliceydelserTilskrivning af bonusRealiseret resultat i alt1.676 -862.189 1.656476 -1.40317 941.522 -1.756-1.518 -1714.362 -1.666Realiseret resultat vedrørende livsforsikringskunderne, i alt 4.362 -1.666I medfør af kontributionsprincippet er der opnået risikotillæg for 2012 i 3 af de 4 rentegrupper.Specifikation af risikotillæg:Andel af forsikringsmæssige hensættelser40% af realiseret resultat i risikogrupper (20% i 2011)Risikotillæg i alt1.223 1.185113 391.336 1.224Andelen af forsikringsmæssige hensættelser udgjorde 0,50 % i nytegningsgruppen,0,55 % i lav, 0,70 % i mellem og 0,85 % i høj.Udvikling i skyggekontoen:Skyggekonto primoTilskrevet renteAnvendt/henlagtSkyggekonto ultimo perioden1.158 -12 --407 1.158763 1.158I det henlagte beløb til skyggekontoen indgår 40 mio. kr. som egenkapitalen i 2011 har tilført de forsikringsmæssigehensættelser, som følge af manglende bonuspotentiale på fripoliceydelser.Skyggekontoen opdelt på kontibutionsgrupper:Rentegruppe 1Rentegruppe 2Rentegruppe 4Risikogrupper i alt- 250291 166417 71055 32I alt 763 1.15834/47 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2012


Noter - Danica PensionNote Mio. kr. 2012 201112 SKATÅrets skat kan opdeles således:Skat af årets resultatSkat af egenkapitalbevægelserSkat af anden totalindkomst:Hedge af udenlandske enhederI altSkat af årets resultat fremkommer således:Aktuel skatEfterregulering af tidligere års aktuelle skatEfterregulering af tidligere års udskudte skatØvrige ændringer af udskudt skatI altEffektiv skatteprocentDansk skatteprocentEfterregulering af tidligere års beregnede skatIkke skattepligtige indtægter og ikke fradragsberettigede udgifterEffektiv skatteprocent-540 -133106 1-534 -122-480 31-29 2737 -23-68 -168-540 -13325,0 25,0-0,4 -0,7-1,0 -2,123,6 22,2Udskudte skatteforpligtelser fordelt på hovedposter:Materielle aktiver-2 -2Investeringsejendomme1.461 1.317Andet -3 53I alt1.456 1.368Udover den i balancen afsatte udskudte skat påhviler der ingen udskudt skat vedrørende aktier i tilknyttede virksomheder.13 INVESTERINGSEJENDOMMEDagsværdi primoAfgang i årets løbDagsværdireguleringDagsværdi ultimoDet vægtede gennemsnit af afkastprocenter, der er lagt tilgrund for de enkelte ejendommes dagsværdi udgør for:ErhversejendommeBoliger284 307-11 -12-6 -11267 2845,5% 5,5%4,5% 4,5%14 ANDRE FINANSIELLE INVESTERINGSAKTIVERHeri indgår investeringer i virksomheder i Danske Bank koncernen således:ObligationerIndlån i kreditinstitutterKassebeholdning og anfordringstilgodehavenderØvrige22.325 21.4994.100 2.923490 2301.898 1.11015 INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED KONTRAKTERBestår af investeringsforeninger, hvori de underliggende aktiver opdeles således:InvesteringsejendommeKapitalandeleObligationerIndlån i kreditinstitutterI altMed garanti Uden garanti- 1.022 1.022 -4.203 30.097 34.300 27.22011.488 17.886 29.374 23.266336 43 379 42116.027 49.048 65.075 50.90716 EGENKAPITALAktieantal á 100 kr. 11.000.000 11.000.000DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2012 35/47


Noter - Danica PensionNote Mio. kr. 2012 201117 ERSTATNINGSHENSÆTTELSERBrutto livsforsikringBrutto syge- og ulykkesforsikringErstatningshensættelser i alt305 5047.564 7.0977.869 7.60118 KOLLEKTIVT BONUSPOTENTIALEOpdeling på kontibutionsgrupper:Rentegruppe 1Rentegruppe 3Rentegruppe 4Risikogrupper i altOmkostningsgrupper i altI alt135 -463 1242 73169 15182 27851 37519 HENSÆTTELSER FOR UNIT-LINKED KONTRAKTERHensættelser for unit-linked kontrakter uden garantiHensættelser for unit-linked kontrakter med investeringsgarantiHensættelser for unit-linked kontrakter i alt49.794 40.28615.575 11.53465.369 51.820I hensættelser for unit-linked kontrakter med garanti indgår:Garanterede ydelser11.478 7.270Garanterede fripoliceydelser 13.401 9.13420 ANDEN GÆLDI anden gæld indgår:Derivater med negativ dagsværdiPensionsafkastskatPersonale forpligtelser2.563 3.5062.962 1.74681 7921 SIKKERHEDSSTILLELSE OG EVENTUALFORPLIGTELSERTil sikkerhed for forsikredes opsparing er registreret aktiver til en samlet balanceværdi ultimo påDer er udstedt ejerpantebreve, der ligger til sikkerhed for de forsikringsmæssige forpligtelser, for i altSelskabet har til sikkerhed for derivatforretninger afgivet obligationer svarende til en dagsværdi på i altSelskabet har givet tilsagn om deltagelse i alternative investeringer med et beløb påSelskabet er i særlige tilfælde forpligtet til at yde en kompensation til forsikringstagere, der haroverført deres pensionsordning til selskabet. Den samlede kompensation kan ikke overstige274.388 258.84275 7563 1.7388.271 4.9214 9Selskabet er fællesregistreret med tilknyttede virksomheder for afregning af lønsumsafgift og momsog hæfter solidarisk herfor.Selskabet hæfter solidarisk med de øvrige deltagere for forsikringsmæssige forpligtelser vedrørendesamtlige policer, der administreres af Forenede Gruppeliv A/S.Selskabets størrelse og forretningsomfang indebærer, at selskabet til stadighed er part i diverseretssager. De verserende retssager forventes ikke at få væsentlig indflydelse på selskabetsøkonomiske stilling.36/47 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2012


Noter - Danica PensionNote Mio. kr. 2012 201122 NÆRTSTÅENDE PARTERForsikringsselskabet Danica med hjemsted i København, besidder 100 % af aktiekapitalen i Danica Pension oghar dermed bestemmende indflydelse.Danske Bank A/S med hjemsted i København er den øverste modervirksomhed.Transaktioner med nærtstående parter indgås og afregnes på markedsbaserede vilkår eller omkostningsdækkendebasis. Danica Pensions IT-drift og -udvikling, intern revision, personaleadministration, logistik ogmarkedsføring m.v. varetages af Danske Bank. Herudover varetager Danske Bank porteføljeforvaltningog værdipapirhandel.Danica Pension har haft nedenstående transaktioner og mellemværender af større betydning med øvrigeselskaber i Danske Bank koncernen. Se endvidere investeringer i note 14.IT-drift og -udviklingØvrige administrative ydelserProvision for salg af forsikringer og betjening af porteføljen,svarende til 3,2 pct. af bruttopræmieindtægtne tegnet gennem Danske Bank koncernen (3,8 pct. i 2011)Ordinært honorar for porteføljeforvaltning,svarende til 0,12 pct. af de investeringsaktiver, der er under forvaltning (0,09 pct. i 2011)Performance honorar for porteføljeforvaltningDepotgebyr og kurtage ved handel med kapitalandele m.v. i alt nettoRenteindtægterRenteudgifterForsikringsselskaberne i Danica koncernen administreres af Danica Pension, som på markedsbaserede vilkåreller på omkostningsdækkende basis afregner omkostningerne med de selskaber, der administreres for.-213 -231-30 -36-88 -104-154 -164-109 -103-68 -741.074 1.158-101 -123DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2012 37/47


Noter - Danica PensionNote Mio. kr.23 SPECIFIKATION AF AKTIVER OG AFKAST 2012Grunde og bygninger:Grunde og bygninger, direkte ejetEjendomsselskaberGrunde og bygninger i altAndre dattervirksomhederØvrige kapitalandele:Børsnoterede danske kapitalandeleUnoterede danske kapitalandeleBørsnoterede udenlandske kapitalandeleUnoterede udenlandske kapitalandeleØvrige kapitalandele i altObligationer:Statsobligationer (Zone A) *Realkreditobligationer *ValutaafdækningStatsobligationer (Zone A) og realkreditobligationer inkl. valutaafdækningIndeksobligationerKreditobligationer investment gradeKreditobligationer non investment grade samt emerging markets obligationerAndre obligationerObligationer i altØvrige finansielle investeringsaktiverAfledte finansielle instrumenter til sikring af nettoændringer af aktiver og forpligtelser284 267 -15 1,421.167 21.252 -500 2,821.451 21.519 -515 2,8570 637 -41 21,416 20 -4 61,2513 472 -108 15,015.001 12.899 -3.296 17,14.388 6.814 1.993 9,019.918 20.205 -1.415 14,649.078 37.706 -12.39571.394 74.913 2.54924 -128 323120.496 112.491 -9.523 5,1718.333 16.731 -2.519 7,39.018 12.591 2.440 14,013.546 17.812 2.560 14,9803 1.147 219 20,6162.196 160.772 -6.823 7,07.505 8.096 591 0,82.424 5.371 -1.032 -* Afkastprocent før valutaafdækning var for Statsobligationer (Zone A) 8,2 pct. og for Realkreditobligationer 4,3 pct.På Danicas hjemmeside www.danicapension.dk forefindes en specifikation af selskabets kapitalandele.24 AKTIEBEHOLDNING PROCENTVIS FORDELT PÅ BRANCHER OG REGIONER 2012DanmarkØvrigeEuropaAfkast i pct.p.a. før pen-sionsafkast-Regnskabsmæssig værdi Nettoinve- skat og sel-Primo Ultimo steringer skabsskatNord-AmerikaSyd-AmerikaEnergi0,0 1,9 2,7 0,3 0,0 0,3 0,7 5,9Materialer0,2 1,6 1,7 0,4 0,2 0,3 0,5 4,9Industri1,2 2,2 2,7 0,1 0,8 0,1 0,1 7,2Forbrugsgoder0,2 1,6 4,7 0,1 0,9 0,3 0,5 8,3Konsumentvarer0,3 3,1 2,7 0,2 0,1 0,1 0,6 7,1Sundhedspleje2,0 1,9 3,0 0,0 0,2 0,0 0,2 7,3Finans0,6 1,9 4,5 0,4 0,5 1,8 1,6 11,3IT0,0 0,6 4,9 0,0 0,7 1,0 0,2 7,4Telekommunikation0,1 0,9 0,9 0,1 0,1 0,4 0,1 2,6Forsyning0,0 0,4 0,7 0,0 0,1 0,1 0,0 1,3Ikke fordelt 12,0 12,4 8,9 0 0,0 0,0 0,0 3,4 36,7I alt16,6 28,5 37,4 1,6 3,6 4,4 7,9 100,0JapanØvrigeFjernøstenØvrigelandeI alt38/47 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2012


NoterDanica PensionNote25RISIKOSTYRING OG FØLSOMHEDSOPLYSNINGERRISIKOSTYRINGBestyrelsen fastlægger rammer for selskabets risikostyring, mensden daglige ledelse løbende overvåger selskabets risici og sikrer, atrammerne overholdes.Selskabet er påvirket af en række forskellige risici.FinansiellerisiciMarkedLikviditetModparterKoncentrationForsikringsmæssigerisiciLevetidDødelighedInvaliditetKoncentrationOperationellerisiciITJuridiskAdministrativeBedrageriForretningsmæssigerisiciOmdømmeStrategiFinansielle risiciFinansielle risici består af markedsrisiko, likviditetsrisiko, modpartsrisikoog koncentrationsrisiko. Markedsrisikoen er risikoen for tab somfølge af, at dagsværdien af selskabets aktiver eller forpligtelser ændrersig på grund af ændringer i markedsforholdene, f.eks. ændringer irenter, aktiekurser, ejendomsværdier, valutakurser og kreditspænd.Likviditetsrisiko er risikoen for tab som følge af behov for at skullefrigøre likviditet til at betale sine forpligtelser inden for en kort tidshorisont.Modpartsrisiko er risikoen for tab som følge af, at modpartermisligholder deres betalingsforpligtelser. Koncentrationsrisiko er risikoenfor tab på grund af stor eksponering til enkelte aktivklasser,brancher, udstedere m.v.I selskabet er der tre kilder til finansielle risici:• Investeringer for traditionelle produkter• Investeringer for markedsprodukter, hvorpå der er tilknyttetinvesteringsgaranti• Egenkapitalens direkte investeringerOmfanget af de finansielle risici er forskelligt for de forskellige produkteri selskabets produktsortiment.Den mest betydende finansielle risiko i selskabet er markedsrisikoenfor de traditionelle livsforsikringsprodukter.Investeringer for traditionelle produkterSelskabets traditionelle produkter er policer med ydelsesgarantier ogkollektive investeringer.Markedsrisikoen i traditionelle produkter omfatter samspillet melleminvesteringsaktiver og ydelsesgarantierne for hver rentegruppe.Såfremt årets investeringsafkast af kundemidlerne for den enkelterentegruppe ikke er tilstrækkeligt til at dække kundemidlernes forrentningog nødvendige styrkelser af livsforsikringsforpligtelser m.v., dækkesunderskuddet først af kollektivt bonuspotentiale og dernæst afbonuspotentiale på fripoliceydelser tilhørende rentegruppen. Hvisbonuspotentialerne er utilstrækkelige til dækning af tab, anvendesegenkapitalens midler.Forpligtelserne opgøres ved at diskontere de forventede pengestrømmemed en af Finanstilsynet defineret diskonteringsrente. Erhvervs- ogVækstministeriet og Forsikring & Pension indgik med virkning fra den12. juni en aftale, som indeholdt en ændring af diskonteringskurven forde lange renter, der nu forudsættes at konvergere mod et fast langsigtetniveau. Ændringen, der er en tilnærmelse til de kommende Solvens IIregler, reducerede Danica Pensions livsforsikringshensættelser pr.31.12.2012 med 1,5 mia. kr.For at sikre, at afkastet på kundernes opsparing matcher de garanteredeydelser på bonusberettigede policer, overvåger selskabet løbendemarkedsrisikoen. Der udføres interne stresstests for at sikre, at selskabetkan modstå betydelige tab på risikoeksponeringen i forbindelsemed store ændringer i renteniveauet. Renterisikoen afdækkes dels afobligationsbeholdningen, og dels med derivater.Da det danske obligationsmarked ikke er stort nok og ikke har denfornødne varighed til at afdække forpligtelserne, er det også nødvendigtat investere i udenlandske renteinstrumenter. Obligationsporteføljenbestår derfor af en bred vifte af rentebaserede aktiver: danske ogeuropæiske statsobligationer, danske realkreditobligationer, danskeindeksobligationer og en veldiversificeret portefølje af globale kreditobligationer.Selskabet er derfor eksponeret over for basisrisiko i form aflande- og kreditspænd.Kreditspændsrisikoen på obligationsporteføljen er begrænset ved, at74 pct. af porteføljen ultimo 2012 består af stats- og realkreditobligationermed høj rating (AA – AAA) hos de internationale rating bureauereller realkreditobligationer uden rating, hvor udsteder har tilsvarendehøj rating. Kun 9 pct. af porteføljen er investeret i non-investment gradeobligationer.Modpartsrisikoen begrænses ved at kræve sikkerhedsstillelse forderivater og høj rating af genforsikringsmodparter.Eksponering over for italienske, spanske og irske statsobligationerudgør ultimo 2012 henholdsvis 5,1 mia. kr., 0,8 mia. kr. og 0,4 mia. kr.Der er ultimo 2012 ingen eksponering over for græske eller portugisiskestatsobligationer.Valutarisikoen er lav, idet valutarisici afgrænses ved anvendelse afderivater.Likviditetsrisici begrænses ved at placere en stor del af investeringernei likvide børsnoterede obligationer og aktier.Koncentrationsrisikoen er begrænset ved, at investeringerne foretagesmed stor porteføljespredning samt ved begrænsning af investeringer isamme udsteder. For realkreditobligationer anses udsteder ikke forkritisk i forhold til koncentrationsrisikoen, da udstedte realkreditobligationerhar sikkerhedsstillelse fra den enkelte låntager.Investeringer for markedsprodukterFinansielle risici forbundet med investeringerne for markedsprodukterne,Danica Link og Danica Balance, påhviler forsikringstagerne bortsetfra de policer, hvor der er tilknyttet en investeringsgaranti. Ultimo 2012havde 17 pct. af forsikringstagerne tilknyttet en investeringsgaranti igarantiperioden. Garantien gælder først på tidspunktet for pensioneringog betales af kunden ved opkrævning af et årligt gebyr.Risikoen ved garantien i Danica Link afdækkes ved anvendelse afderivater og ved tilpasning af kundens investeringssammensætninggennem de sidste 5 år før pensionering. Risikoen ved garantien i DanicaBalance styres hovedsageligt ved regelmæssig tilpasning af den individuellekundes investeringssammensætning gennem de sidste 10 år førpensionering. Investeringssammensætningen tilpasses garantibeløbet,tidshorisonten m.v. På grund af den anvendte risikostyringsstrategianses markedsrisikoen relateret til garantier i markedsprodukter forbeskeden.Der kan ikke tilknyttes garantier til Danica Select.DANICA PENSION – ÅRSRAPPORT 2012 39/47


Egenkapitalens direkte investeringerEgenkapitalen er udsat for finansielle risici gennem investering afaktiver allokeret til egenkapitalen samt gennem investeringer vedrørendesyge- og ulykkesforretningen.Bestyrelsen har fastlagt særskilt investeringsstrategi for aktiverallokeret til egenkapitalen og investeringerne vedrørende syge- ogulykkesforretningen. Aktiver allokeret til egenkapitalen består hovedsageligaf obligationer med kort varighed.De finansielle følsomheder bortset fra kreditspænd i nedenståendetabel er defineret i Finanstilsynets røde trafiklysscenario. Et selskabanses for at være i rødt lys, hvis der ikke er tilstrækkelig kapital til atdække solvenskravet med fradrag af 3 pct. af livsforsikringshensættelsernei det røde trafiklysscenario. Hvis et selskab er i rødt lys, vilFinanstilsynet blive involveret i selskabets finansielle styring.Selskabet har været i grønt lys i forhold til Finanstilsynets trafiklysscenariosiden indførelsen heraf i 2001.Forsikringsmæssige risiciDe forsikringsmæssige risici vedrører udviklingen i dødelighed,invaliditet, kritisk sygdom m.v. Eksempelvis forøger en levetidsforlængelsevarigheden på udbetalingerne på visse pensionsprodukter,mens udviklingen i antallet af dødsfald, sygemeldinger og efterfølgenderaskmeldinger påvirker udgifterne til dødsfalds- og invaliditetsforsikringer.Den væsentligste forsikringsmæssige risiko erlevetiden.Koncentrationsrisikoen vedrørende forsikringsrisici omfatter risikoenfor tab på grund af stor eksponering til enkelte kundegruppersamt store eksponeringer til enkeltindivider. Koncentrationsrisikoener begrænset ved risikospredning af forsikringsporteføljen samt vedgenforsikring.For at begrænse tab på individuelle livsforsikringer, som er udsat forstor risikoeksponering, er en mindre del af risici relateret til død oginvaliditet genforsikret.De forskellige risikoelementer underkastes løbende aktuarmæssigeanalyser med henblik på opgørelsen af de forsikringsmæssigeforpligtelser og eventuelle fornødne forretningsmæssige tiltag.Operationelle risiciOperationel risiko vedrører risikoen for tab som følge af fejl i itsystemer,juridiske tvister, utilstrækkelige eller fejlagtige procedurerog bedrageri. Selskabet begrænser de operationelle risici vedetablering af interne kontroller, som løbende opdateres og tilpassesselskabets aktuelle forretningsomfang. Endvidere er der etableretfunktionsadskillelse.Forretningsmæssige risiciForretningsmæssig risiko omfatter strategiske risici, omdømmerisiciog andre risici relaterede til eksterne faktorer.Selskabet følger nøje udviklingen på de markeder, hvor selskabethar aktiviteter, med henblik på at sikre, at priser og kundeservice erkonkurrencedygtige. Selskabet tilstræber en ordentlig behandling afkunderne samt åbenhed og gennemsigtighed i sin kommunikation.Selskabet gennemgår systematisk sine forretningsområder medhenblik på at reducere risikoen for økonomiske tab som følge afforringelse af omdømme.FØLSOMHEDSOPLYSNINGERI nedenstående tabel er der for selskabet vist effekten på egenkapitalensamt på kollektivt bonuspotentiale og bonuspotentiale påfripoliceydelser af isolerede ændringer i renter (stigning og fald) ogøvrige relevante finansielle risici samt af ændringer i døds- oginvaliditetshyppighed.Et fald i dødshyppigheden på 10 pct., svarende til at levetiden stigermed ca. 1 år, vil forøge forpligtelserne med 0,4 mia. kr, og egenkapitalenvil falde med 1,6 mia. kr.Af de to rentescenarier er et rentefald det værste for selskabet. I etscenario med et rentefald på 0,7 pct.-point vil kollektivt bonuspotentialefalde med 0,6 mia. kr. og egenkapitalen med 1,8 mia. kr.Risikoeksponeringen er øget i løbet af året, da andelen af aktier,alterntive investeringer og kreditobligationer er øget.40/47 DANICA PENSION – ÅRSRAPPORT 2012


NoterDanica PensionNoteFØLSOMHEDSOPLYSNINGER31.12.2012Maksimum påvirkningaf bonuspotentialepå fripoliceydelserfør ændring ianvendt bonuspotentialepå fripoliceydelserMaksimum påvirkningaf anvendtbonuspotentiale påfripoliceydelserMia. kr.Minimumpåvirkning afbasiskapitalenMaksimum påvirkningaf kollektivtbonuspotentialeRentestigning på 0,7 pct.-point -0,9 -0,3 3,1 -1,4Rentefald på 0,7 pct.-point -1,8 0,6 -1,8 -0,1Aktiekursfald på 12 pct. -0,4 -0,3 - -1,1Ejendomsprisfald på 8 pct. -0,8 -0,2 - -0,4Valutakursrisiko (VaR 99,0 pct.) -0,2 -0,2 - -0,2Tab på modparter på 8 pct. -1,1 -0,3 - -0,7Stigning i kreditpænd på 1,0 pct.-point -0,5 -0,3 - -0,5-1,6 -0,2 -0,1 -0,1Fald i dødelighedsintensiteten på 10pct.Stigning i dødelighedsintensiteten på10 pct.Stigning i invalideintensiteten på 10pct.0,0 1,7 0,1 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0DANICA PENSION – ÅRSRAPPORT 2012 41/47


KoncernoversigtValutaÅretsresultatEjerandelSelskabskapitalEgenkapitalMedarbejdereLedelseshverv 2)% mio. mio. mio. Antal 1) PKLI JWLIVSFORSIKRINGDanica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, København 100 DKK 1.747 1.100 18.986 660 D DDanica Pension Försåkringsaktiebolag, Stockholm 100 SEK 15 100 79 58 BDanica Pensjonsforsikring AS, Trondheim 100 NOK 69 106 267 80 BDanica Life Ltd, Irland 100 EUR 1 5 40 1EJENDOMSVIRKSOMHEDDanica Ejendomsselskab ApS, København 100 DKK 585 2.628 21.252 -Amager Strand 5 ApS 100 DKK -2 0 78EJENDOMSVIRKSOMHEDER, som pro rata konsolideresSamejet SlotsArkaderne, København 90 DKK 57 - 1.095 -Samejet Nymøllevej, København 75 DKK -21 - 583 -Frederiksberg Centret I/S, København 67 DKK 42 - 1.062 4Hovedbanegårdens Forretningscenter K/S, København 3) 50 DKK 18 - 233 -1) Omfatter medarbejdere i koncernens selskaber 31. december 2012.2) Ledelseshverv for Per Klitgård (PKLI) og Jesper Winkelmann (JW).B står for bestyrelsesmedlem og D for direktør.3)Regnskabsåret slutter 30.09.42/47 DANICA PENSION – ÅRSRAPPORT 2012


KoncernoversigtSelskaberForsikringsselskabetDanica A/SAktiviteterModerselskab, hvis hovedaktivitet er salg af skadeforsikring,som omfatter Sundhedssikring,Kritisk Sygdom og SundhedsfremmmerDanica Pension A/SSalg af markedsprodukterne, Danica Balance, DanicaLink og Danica Select, hvor opsparingen bliver forrentetmed markedsafkastet. Policerne kan tilknytteslivsforsikring og forsikring mod tab af erhvervsevne.Danica Balance er et livscyklus produkt, som kombinererfordelene ved kollektive investeringer medindividuelle tilpasninger. Kunden vælger investeringsprofil.Mulighed for garanti. I Danica Link kankunden enten vælge selv at investere blandt 50-55fonde eller vælge aktieandel og lade Danica stå forinvesteringerne. Mulighed for garanti.I Danica Select kan kunderne selv investere i 15.000forskellige aktier og værdipapirer fordelt på 17 børseri Europa og USA.Salg af traditionel livsforsikring og pension (DanicaTraditionel) samt syge- og ulykkesforsikring, somomfatter tab af erhvervsevne. Danica Traditionel erpolicer med ydelsesgaranti og bonus på grundlag afkollektive investeringer, som styres af Danica Pension.Kontorente fastsættes af Danica PensionTraditionel livforsikring i form af garanterede livrenteruden bonus. Der er ikke tegnet nye policer siden1982.Danica PensionFörsäkringsaktiebolagSalg af markedsprodukter samt syge- og ulykkesforsikringi Sverige.Danica Pensjons-Forsikring ASSalg af markedsprodukter samt syge- og ulykkesforsikringi Norge.Danica Ireland LtdSelskabet er i 2012 ophørt med at drive livsforsikringsvirksomhed.DanicaEjendomsselskabApSEjendomsselskab, der primært investerer i erhvervsejendommeog butikscentre.DANICA PENSION – ÅRSRAPPORT 2012 43/47


Ledelse og ledelseshvervI henhold til lov om finansiel virksomhed § 80, stk.8 skal den finansielle virksomhed mindst én gangårligt offentliggøre oplysninger om de hverv, sombestyrelsen har godkendt for personer ansat af bestyrelsen,jf. samme lovs § 80, stk. 1.I oversigten er endvidere for bestyrelsens medlemmeranført ledelseshverv, der ligger uden for ForsikringsselskabetDanica koncernen.BestyrelsePeter Straarup (formand)Pens. direktør, Danske Bank A/SFødt den 19.07.1951Bestyrelsesmedlem i:A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney MøllersFond til almene Formål (næstformand)OticonfondenWilliam Demant InvestTonny Thierry Andersen (næstformand)Bankdirektør, Danske Bank A/SFødt den 30.09.1964Bestyrelsesmedlem i:Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse(formand)Danske Bank Oyj (formand)Danske Bank International S.A.(formand)Realkredit Danmark A/S (formand)Bluegarden Holding A/SBluegarden A/SNets Holding A/SBankernes Kontant Service A/SOlga og Esper Boels FondFinansrådet (næstformand)Det Private Beredskab til Afvikling af NødlidendeBanker, Sparekasser og Andelskasser (næstformand)YPO, Danmark (CFO)Kim AndersenDirektørFødt den 30.04.1955Direktør i:Audio Consult ApSKA Invest af 2. maj 2003 ApSBestyrelsesmedlem i:Realkredit Danmark A/SKim Andersen er derudover kvalificeret medlem afRevisionsudvalget i Danica koncernen (statsautoriseretrevisor med deponeret autorisation)Lars AndreasenVicedirektør, Danske Bank A/SFødt den 23.11.1964Bestyrelsesmedlem i:Danske IT and Support Services India Private Ltd.Thomas FalckPensionsfaglig chef, Danica PensionFødt den 09.06.1952Charlott Due PihlPersonaleforeningsformand, Danica PensionFødt den 27.03.1968Ib KatznelsonPens. administrationschef, Erhvervs- og VækstministerietFødt den 30.10.1941(udpeget af finansministeren)Peter Rostrup-NielsenVicedirektør, Danske Bank A/SFødt den 13.10.1966Erik SevaldsenVicedirektør, Danske Bank A/SFødt den 01.04.1948Bestyrelsesmedlem i:Danske Leasing A/SDanske Markets Inc.ZAO Danske Bank (Russia)Per SøgaardChefrådgiver, Danica PensionFødt den 07.02.1969Bestyrelsesmedlem i:Witt & Søn A/SOT-Europlay A/SDirektionOplysningerne om ledelseshverv i 100 pct. ejededatterselskaber findes på koncernoversigten.Per KlitgårdAdministrerende direktørFødt den 11.12.1958Bestyrelsesmedlem i:Forsikring & PensionJesper WinkelmannDirektørFødt den 14.02.195844/47 DANICA PENSION – ÅRSRAPPORT 2012


PåtegningerLedelsespåtegningBestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danica Pension for regnskabsåret 2012.Årsregnskabet aflægges efter Lov om finansiel virksomhed.Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, forpligtelser, egenkapital ogfinansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31.december 2012. Endvidere er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse forudviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer,som selskabet kan påvirkes af.Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.København, den 7. februar 2013DirektionenPer KlitgårdJesper WinkelmannBestyrelsenPeter Straarup Tonny Thierry Andersen Kim AndersenformandnæstformandLars Andreasen Thomas Falck Charlott Due PihlIb Katznelson Peter Rostrup-Nielsen Erik SevaldsenPer SøgaardDANICA PENSION – ÅRSRAPPORT 2012 45/47


DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGERDen uafhængige revisors erklæringerTil aktionærerne i Danica Pension, LivforsikringsaktieselskabPåtegning på årsregnskabetVi har revideret årsregnskabet for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab side 12-41 for regnskabsåret 1. januar - 31.december 2012, der omfatter hovedtal, resultatopgørelse, totalindkomst, balance, kapitalforhold og noter. Årsregnskabet forselskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.Ledelsens ansvar for årsregnskabetLedelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov omfinansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejdeet årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.Revisors ansvarVores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelsemed internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver,at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabeter uden væsentlig fejlinformation.En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet.De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation iårsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der errelevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udformerevisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten afvirksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende,om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.KonklusionDet er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr.31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overensstemmelsemed lov om finansiel virksomhed.Udtalelse om ledelsesberetningenVi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlingeri tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningener i overensstemmelse med årsregnskabet.København, den 7. februar 2013KPMGStatsautoriseret RevisionspartnerselskabMona Bløndstatsautoriseret revisorGerda Retbøll-Bauerstatsautoriseret revisorDANICA PENSION – ÅRSRAPPORT 2012 47/47


AdresseDanica Pension,LivsforsikringsaktieselskabParallelvej 172800 Kgs. LyngbyTelefon: 70 11 25 25Telefax: 45 14 96 16www.danicapension.dkRegistreringsnummerCVR 24256146Kontaktperson: Vicedirektør Janne Dyrlev

More magazines by this user
Similar magazines