Kapitel II - De Økonomiske Råd

dors.dk

Kapitel II - De Økonomiske Råd

II.2 De offentlige finanser på lang sigtTabel II.3BefolkningOffentligeserviceydelserEksempler på usikkerhedsfaktorer ved fremskrivningerneUsikkerhedsfaktorer• Udvikling i levetid• Udvikling i fødselstal• Omfang og sammensætning af ind- og udvandring• Anden vækst end det demografiske træk• Sundhedsudgifternes afhængighed af restlevetidArbejdsudbud • Integration af indvandrere og efterkommere• Uddannelsesniveauets betydning for erhvervsfrekvensen• Velstandseffekt på tilbagetrækning og arbejdstid• Velfærds- og tilbagetrækningsaftalens virkning på beskæftigelsenOffentlig saldo • Strukturledighed• Globaliseringens betydning for skattebaserne• Årlig regulering af overførselsindkomster• Konsekvenser af ændrede miljøforanstaltningerAndre forhold • Ændringer i den private sektors op- og nedsparing• Rente, vækst og inflationVil punktafgifterneblive udhulet igenefter 2020?Det er usikkert, hvad der vil ske med indekseringen af enrække punktafgifter mv. efter 2020. I 2002-11 gjaldt detsåkaldte nominalprincip for disse afgifter. Det fastholdt dennominelle værdi af afgifterne og inflationsudhulede demdermed realt. I årene før 2001 var det derimod kutymediskretionært at vedtage årlige nominelle afgiftsstigninger itakt med inflationen. I forbindelse med finansloven for 2012aftaltes på samme måde diskretionære afgiftsstigninger for2012 og 2013, og skattereformen sidste år indebærer, atafgifterne hæves i årene indtil 2020 med en sats, der svarernogenlunde til den forventede inflation. Da der ikke ervedtaget nogen lovgivning med hensyn til afgifternes eventuelleindeksering efter 2020, er det i fremskrivningenantaget, at deres reale værdi igen vil blive udhulet efterdette år på linje med situationen i 2002-11.151

More magazines by this user
Similar magazines