Kapitel II - De Økonomiske Råd

dors.dk

Kapitel II - De Økonomiske Råd

II.2 De offentlige finanser på lang sigtAlternativfremskrivning medarbejdsstyrken frakapitel IIIOffentlige finanserrobuste over foralternativberegning aftilbagetrækningenEt andet usikkerhedsmoment drejer sig om, hvorvidt deforudsatte tilbagetrækningsmønstre i fremskrivningen vilblive realiseret. Man kan forestille sig, at ændringer i pensionsopsparingenog efterlønsordningen mv. hos de fremtidigeældre vil resultere i andre ønsker om tilbagetrækning.Denne problemstilling er behandlet i kapitel III. Her opstillesen tilbagetrækningsmodel, hvor de erhvervsaktive efternærmere retningslinjer antages at vælge deres eget tilbagetrækningstidspunktud fra en vurdering af deres forbrugsmulighedersom pensionist. Udviklingen i folks individuellepensionsopsparing og de forskellige regler for offentligeoverførsler spiller således sammen og fører til et bud på enalternativ fremtidig udvikling i arbejdsstyrken. I den alternativefremskrivning er der tre hovedforskelle til udviklingeni fremskrivningen i nærværende kapitel. For det førstevil flere mennesker vælge at trække sig tilbage for egnemidler inden den officielle tilbagetrækningsalder. For detandet vil færre efterlønsberettigede ønske at udnytte deresret til at gå på efterløn, men i stedet vælge at modtagepræmien for at forblive på arbejdsmarkedet. For det tredjevil flere folkepensionister vælge at fortsætte med at arbejdeet vist antal timer.Nettoresultatet er, at arbejdsstyrken målt i hoveder bliverstørre i den alternative fremskrivning. Da folkepensionisterneimidlertid i gennemsnit arbejder færre timer, bliver desamlede konsekvenser for arbejdsomfanget beskedne. Iforhold til de offentlige finanser påvirker det ikke holdbarhedsindikatoren,om den ene eller anden fremskrivning afarbejdsstyrken anvendes. Målt på den offentlige saldo giverde alternative antagelser en beskeden forbedring, især fordider er en lille forbedring i 20’erne, som medfører sparederenteudgifter og dermed forbedrer saldoen mere langvarigt,jf. figur II.5. En hovedkonklusion er, at vurderingen af delangsigtede finanser ser ud til at være robuste over foralternative antagelser af denne type.153

More magazines by this user
Similar magazines