Pjece om Medborgerskab - Aarhus.dk

aarhus.dk
  • No tags were found...

Pjece om Medborgerskab - Aarhus.dk

1. Medborgerskab i børne- og ungehøjde– Hvorfor, hvad og hvordan?Grundlæggende handler arbejdet med medborgerskabom at skabe lige muligheder for alle børn, unge og deresforældre for at indgå konstruktivt i og bidrage til fællesskaber,der har værdi i sig selv, og som peger op modsamfundsfællesskabet.Medborgerskab – hvorfor?Et demokratisk samfund kommer ikke af sig selv. Samfundsfællesskabetvedligeholdes af den sammenhængskraft,der skabes ved, at alle individer kan deltage somaktive og demokratiske medborgere. Nutidens børn ogunge er fremtidens medborgere. Det er nødvendigt forsamfundet, at alle oplever, de hører til og kan begåsig som medborgere, og det er et fælles ansvar, at alleopnår lige muligheder for at deltage.Medborgerskab er også en ret for barnet. FNs Børnekonventionsætter fokus på børns ret til anerkendelse,respekt, deltagelse og ansvar for at bidrage til fællesskabet.Lovgivningen forpligter dagtilbud, skoler og fritidsområdettil at forberede børn og unge til et demokratisksamfund (se formålsparagraffer s. 22).Kort sagt skal alle børn og unge opleve, at de hører tilog kan gøre en forskel, og individualisme og fællesskabskal balanceres.Medborgerskab – hvad?Institutionerne skal være med til at udvikle medborgerskabpå alle alderstrin.Der arbejdes grundlæggende med de samme dimensionerfra 0-18 år – blot tilpasset de enkelte alderstrin.Medborgerskab indeholder selvværd, spilleregler, fællesskaber,medansvar og medindflydelse.At arbejde med medborgerskab som en demokratiskproces starter med det lille barn. Indsatsen på hvertalderstrin skal hjælpe barnet til at blive i stand til attage næste trin.Som billede på den fælles forståelse af medborgerskabhar projektet udviklet Medborgerskabstrappen med trappetrinfra 0-18 år:6

More magazines by this user
Similar magazines