Regler for Dankort (pdf) - Danske Bank

danskebank.dk

Regler for Dankort (pdf) - Danske Bank

Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - Københavnfastsat et maksimumbeløb pr. døgn. Maksimumbeløbetfremgår af prislisten.3 Opbevaring af kort og pinkodeKortDit kort er personligt og må kun bruges af dig.Når du modtager kortet, skal du straks underskrivedet på bagsiden i underskriftsfeltet.Kortet må ikke overdrages eller overlades tilandre.PinkodeDin pinkode er personlig, og må kun bruges afdig. Du vil automatisk få tilsendt en pinkode tildit kort. Når du modtager pinkoden, skal duvære opmærksom på, hvorvidt andre kan havefået adgang til koden. Hvis dette er tilfældet,skal du kontakte os med det samme.Du bør lære pinkoden udenad. Du må ikke opbevarekoden sammen med kortet eller skriveden på kortet. Du må ikke oplyse din pinkode tilandre eller på anden måde lade andre få kendskabtil koden.Hvis du ikke kan lære koden udenad eller ønskerat opbevare koden, skal du opbevare kodenforsvarligt. Hvis du har behov for at skrivepinkoden ned, bør du benytte den pinkodehusker,som du har fået tilsendt eller kan fåudleveret i alle vores afdelinger.FuldmagtØnsker du, at en anden person skal have fuldmagttil at hæve på din konto ved hjælp af etkort, skal personen have sit eget kort og sinegen pinkode. Personens brug af kortet skerefter samme regler, som gælder for dig selv.Ønsker du ikke længere, at personen skal kunnehæve på kontoen, skal fuldmagten tilbagekaldesskriftligt, ligesom kortet skal leverestilbage til os.4 Brug af kortetInden du godkender en betaling eller en hævning,skal du altid sikre dig, at beløbet er korrektpå f.eks. terminalen eller notaen. Betalinger,som du har godkendt, kan ikke tilbagekaldes.Se dog pkt. 6 og 7 om muligheden for tilbageførselaf en betaling.Du kan bruge kortet på følgende måder:• Ved brug af chip eller magnetstribe og pinkode• Ved brug af chip eller magnetstribe og underskrift• Ved brug af kortnummer, udløbsdato ogkontrolcifre (på internettet m.v.)• Ved brug af chip eller magnetstribe i selvbetjenteautomater uden pinkode.Med pinkodeNår du indtaster din pinkode, skal du sikre dig,at den ikke kan aflures af andre.Med underskriftSkriv aldrig under på en nota,• hvis beløbet ikke står på notaen• hvis beløbet er forkert.Hvis du bliver opmærksom på, at der foretagesflere aftryk af kortet, bør du sikre dig, at det/deikke anvendte aftryk destrueres.Regler for dankort Side 2 af 12 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 70 123 456


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - KøbenhavnHvis du giver forretningen lov til at trække ekstrapenge på dit kort, f.eks. drikkepenge, skal dusikre dig, at forretningen udleverer en kvitteringpå det fulde beløb.Køb via internettet m.m.Når du benytter kortet til køb f.eks. på internettet,skal du oplyse kortnummer, kortets udløbsdatoog kontrolcifre.Når du benytter kortet til køb via post- og telefonordre,skal du oplyse kortnummer, kortetsudløbsdato, kontrolcifre samt eventuelt navnog adresse. Ved postordrekøb skal du desudenunderskrive bestillingssedlen.Du må aldrig oplyse din pinkode i forbindelsemed køb på internettet eller via post- eller telefonordrem.v.Selvbetjente automater uden pinkodeI nogle selvbetjente automater kan du anvendekortet uden at indtaste pinkode eller brugeunderskrift. I disse automater vil du accepteretransaktionen, når du indfører dit kort i automaten,eller når du efterfølgende trykker godkend.4.1 KvitteringDu bør altid i forbindelse med et køb eller enhævning sørge for at få en kvittering. Kvitteringenskal bl.a. vise dato, beløb og dele af ditkortnummer. Du skal sikre dig, at beløbet er ioverensstemmelse med udbetalingen ellerkøbet, og at korrekt dato er anført. Du børgemme kvitteringen, til du har kontrolleret, atdet korrekte beløb er trukket på din konto, jf.pkt. 5. Det kan forekomme, at du ved køb i selvbetjenteautomater ikke får nogen kvittering.4.2 AbonnementNår du bruger dit kortnummer til betaling af enløbende ydelse, f.eks. i form af et abonnement,skal du sikre dig, at en eventuel opsigelse afabonnementet sker i overensstemmelse medde af forretningen fastsatte vilkår. Hvis du skifterkort eller kortnummer, skal du selv kontakteforretningen for at få registreret det nyekortnummer.5 Kontrol af posteringer på din kontoDu har pligt til løbende at kontrollere posteringernepå din konto. Hvis du ved kontrollen opdagertransaktioner, som ikke stemmeroverens med dine kvitteringer, eller du ikkemener at have foretaget, skal du kontakte ossnarest muligt. Du skal i den forbindelse væreopmærksom på fristerne i pkt. 6 og 7.I forbindelse med den løbende kontrol af posteringerpå din konto skal du være opmærksompå, at når du bruger dit kort til køb på internetteteller via post- eller telefonordre, må forretningensom udgangspunkt først trække beløbet,når varen er blevet sendt. Ved køb af f.eks.flybilletter eller koncertbilletter trækker forretningendog beløbet allerede ved booking afrejsen eller bestilling af koncertbilletten.Regler for dankort Side 3 af 12 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 70 123 456


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København6 Tilbageførsel af betalinger, som du har godkendt6.1 Hvis du ikke kendte det endelige beløb vedgodkendelseHvis du ikke kendte det endelige beløb, da dugodkendte betalingen, og det beløb, der efterfølgendebliver trukket på din konto, er væsentligthøjere, end hvad der med rimelighed kunneforventes, kan du have krav på tilbageførsel afbetalingen.Du skal kontakte os senest otte uger, efter atbeløbet er trukket på din konto, hvis du menerat have krav på at få tilbageført en betaling,hvor du ikke har godkendt det endelige beløb.6.2 Køb på internettet, post- og telefonordrem.m.Hvis du har brugt dit kort til køb af varer ellertjenesteydelser på en af følgende måder:• køb på internettet, eller• køb via post- eller telefonordre, eller• køb i andre situationer, hvor kortet ikkeaflæses, men hvor du oplyser kortdata(f.eks. kortnummer) for at kunne gennemføretransaktionen, eller• køb i selvbetjente automater uden pinkodekan du have ret til at få en betaling tilbageført,hvis• forretningen har trukket et højere beløb endaftalt, eller• den bestilte vare/tjenesteydelse ikke erleveret, eller• du har udnyttet en aftalt eller lovbestemtfortrydelsesret ved at undlade at modtageeller afhente den bestilte vare/tjenesteydelse.Du skal først søge at løse problemet med forretningen,inden du kontakter os. Du skal kunnedokumentere, at du har kontaktet eller forsøgtat kontakte forretningen.Det er en betingelse, at du kontakter os snarestmuligt, efter du er blevet opmærksom på,at der uretmæssigt er hævet et eller flere beløbpå din konto. Du skal så vidt muligt kontakteos med din indsigelse senest 14 dage, efter duer blevet opmærksom på dit mulige krav. Når vivurderer, om du har kontaktet os rettidigt,lægger vi vægt på din pligt til løbende at gennemgåposteringer på din konto, jf. pkt. 5.Vi vil herefter foretage en undersøgelse af dinindsigelse. Mens din indsigelse bliver undersøgtnærmere, vil det omtvistede beløb normaltblive indsat på din konto. Hvis indsigelsenefterfølgende viser sig at være uberettiget,hæver vi beløbet igen på din konto.Hvis din indsigelse viser sig at være uberettiget,kan vi kræve renter for det tidsrum, hvorbeløbet blev indsat på din konto, og indtil beløbethæves igen, samt eventuelt gebyr for rekvireringaf notakopi, jf. prislisten.6.3 Oversigt over dine muligheder for - vedfjernsalg - at få tilbageført en betalingSom kortholder har du i en række situationermulighed for at få tilbageført en betaling, hviskøbet er sket ved handel over internettet ellerved post- eller telefonordre. Du kan få informationherom på www.danskebank.dk/indsigelseeller ved at kontakte os.Regler for dankort Side 4 af 12 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 70 123 456


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København7 Tilbageførsel af betalinger, som du ikke hargodkendtHvis du mener, der er gennemført en eller flerebetalinger med dit kort, som du ikke har godkendt,medvirket til eller foretaget, skal du kontakteos snarest muligt, efter du er blevet opmærksompå den uautoriserede transaktion.Når vi vurderer, om du har kontaktet os rettidigt,lægger vi vægt på din pligt til løbende atgennemgå posteringer på din konto, jf. pkt. 5.Under alle omstændigheder skal du kontakteos senest 13 måneder, efter at beløbet ertrukket på din konto.Vi vil herefter foretage en undersøgelse af dinindsigelse. Mens din indsigelse bliver undersøgtnærmere, vil det omtvistede beløb normaltblive indsat på din konto. Hvis indsigelsenefterfølgende viser sig at være uberettiget,hæver vi beløbet igen på din konto.Viser undersøgelsen, at der er tale om andresuberettigede brug af kortet, vil vi eventueltkunne gøre ansvar gældende over for dig, jf.pkt. 9.Hvis din indsigelse viser sig at være uberettiget,kan vi kræve renter for det tidsrum, hvorbeløbet blev indsat på din konto, og indtil beløbethæves igen, samt eventuelt gebyr for rekvireringaf notakopi, jf. prislisten.8 Din pligt til at spærre kortetDu skal kontakte os snarest muligt for at spærredit kort, hvis• du mister kortet, eller• en anden får kendskab til din pinkode, eller• du opdager, at kortet er blevet misbrugt,eller• du får mistanke om, at kortet er blevet kopieret,eller• du på anden måde får mistanke om, at kortetkan blive misbrugt.Du skal ringe til os på (+45) 70 20 70 20 – visvarer døgnet rundt. Vi beder dig oplyse navn,adresse og eventuelt kortnummer samt kontonummereller CPR-nr.Når kortet er blevet spærret, vil du blive informeretom årsagen til og tidspunkt for spærringen.Har du mistet dit kort, men finder det igen, skaldu kontakte os, så vi kan aftale, hvordan duskal forholde dig.9 Dit ansvar ved misbrug af kortetHvis kortet og pinkoden er blevet misbrugt afen anden person, skal du dække tab op til1.100 kr. (selvrisiko).Du skal højst betale 1.100 kr. i alt, hvis flere afdine kort med samme pinkode bliver misbrugt iforbindelse med samme hændelse. Det forudsætterdog, at alle kort spærres samtidig. Detgælder for kort, der er udstedt af Danske Bank.Du skal dække tab op til 8.000 kr. i tilfælde af,at kortet har været misbrugt af en anden personog pinkoden har været anvendt, og• du ikke har kontaktet os snarest muligtefter at have fået kendskab til, at kortet erRegler for dankort Side 5 af 12 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 70 123 456


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - Københavnbortkommet, eller at en anden har fåetkendskab til koden, eller• du har oplyst koden til misbrugeren, udendu indså eller burde have indset, at der varrisiko for misbrug, eller• du ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjortmisbruget.Du skal dække tab op til kr. 8.000 i tilfælde af,at kortet har været misbrugt af en anden person,når kortet har været aflæst fysisk ellerelektronisk, og den uberettigede i tilknytninghertil har anvendt en falsk underskrift, og• du eller nogen, som du har overladt kortettil, har undladt at kontakte os snarest muligtefter at have fået kendskab til, at korteter bortkommet, eller• du eller nogen, som du har overladt kortettil, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjortmisbruget.Din samlede hæftelse kan ikke overstige 8.000kr., selvom du hæfter efter begge 8.000 kr.-reglerne.Du skal dog højst betale 8.000 kr. i alt, hvisflere af dine kort med samme pinkode er blevetmisbrugt i forbindelse med den samme hændelse.Det forudsætter dog, at alle kort medsamme pinkode spærres samtidigt. Det gælderfor kort, der er udstedt af Danske Bank.Du hæfter for det fulde tab, hvis pinkoden harværet anvendt i forbindelse med misbrugetunder følgende betingelser:• Du har selv oplyst pinkoden til den, som harmisbrugt kortet, og du indså eller burde haveindset, at der var risiko for misbrug.Du hæfter endvidere for det fulde tab, hvis duhar handlet svigagtigt eller med forsæt harundladt at opfylde dine forpligtelser om at beskyttepinkoden, jf. pkt. 4, eller spærre kortet, jf.pkt. 8. Hvis du har flere kort med samme pinkode,gælder den ubegrænsede hæftelse forhvert kort, der er misbrugt.Du er ikke ansvarlig for tab, der opstår efter, atvi har fået besked om, at kortet skal spærres.Du hæfter heller ikke for tab, hvis du ikke harhaft mulighed for at spærre dit kort på grund afforhold hos os.10 Bankens rettigheder og ansvar10.1 Bankens ret til at spærre kortetVi har ret til at spærre for brug af kortet• hvis den konto, dit kort er knyttet til, er ophævet,eller• hvis du overtræder reglerne, herunder hviskortkontoen kommer i overtræk, eller• hvis kortet er blevet misbrugt eller formodesmisbrugt af tredjemand.I tilfælde af overtræk vil du blive rykket skriftligt,før kortet bliver spærret. Øjeblikkeligspærring kan dog være nødvendig, hvis der ertale om særligt groft og/eller gentagne overtræk.Vi kan desuden forlange alle kort, der er udleverettil kontoen, leveret tilbage.Regler for dankort Side 6 af 12 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 70 123 456


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - KøbenhavnNår vi har spærret kortet, vil du blive informeretom årsagen til og tidspunktet for spærringen.10.2 Udskiftning af kortetVi har til enhver tid ret til at udskifte kortet.10.3 Bankens erstatningsansvarBanken er erstatningsansvarlig, hvis den pågrund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalteforpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv påde områder, hvor der gælder et strengere ansvar,er banken ikke ansvarlig for tab, somskyldes• nedbrud i/manglende adgang til it-systemereller beskadigelser af data i disse systemer,der kan henføres til nedennævnte begivenheder,uanset om det er banken selv elleren ekstern leverandør, der står for driftenaf systemerne• svigt i bankens strømforsyning eller telekommunikation,lovindgreb eller forvaltningsakter,naturkatastrofer, krig, oprør,borgerlige uroligheder, sabotage, terror ellerhærværk (herunder computervirus og –hacking)• strejke, lockout, boykot eller blokade, uansetom konflikten er rettet mod eller iværksataf banken selv eller dens organisationog uanset konfliktens årsag. Det gælder også,når konflikten kun rammer dele af banken• andre omstændigheder, som er uden forbanken kontrol.Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis• banken burde have forudset det forhold,som er årsag til tabet, da aftalen blev indgåeteller burde have undgået eller overvundetårsagen til tabet• lovgivningen under alle omstændighedergør banken ansvarlig for det forhold, som erårsag til tabet.10.4 ArbejdskonflikterDu kan ikke bruge kortet i Danmark, hvis bankenog/eller bankens datacentre inddrages i enarbejdskonflikt. Ved en sådan konflikts begyndelseog ophør vil du hurtigst muligt blive orienteretom det, bl.a. gennem annoncering idagspressen.10.5 Fejl og manglerVi har intet ansvar for fejl og mangler m.v. vedde ydelser, forretningen leverer. Eventuelleklager over fejl og mangler ved de leveredeydelser skal rettes til forretningen.11 UdløbDu kan bruge kortet til og med det udløbstidspunkt,der står på kortet, hvorefter kortet erugyldigt. Før kortet udløber, vil du få tilsendt etnyt kort eller modtage besked om, at det nyekort ligger klar til afhentning i en af vores afdelinger.12 OpsigelseVi kan med to måneders varsel opsige aftalen. Itilfælde af opsigelse vil du få refunderet enforholdsmæssig del af eventuelle gebyrer, dumåtte have betalt forud for brug af kortet.Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.Hvis du opsiger aftalen inden for seks måneder,kan vi opkræve gebyr for opsigelsen afaftalen.Regler for dankort Side 7 af 12 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 70 123 456


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - KøbenhavnHvis du eller banken opsiger aftalen, skal dutilbagelevere kortet til os. Hvis du sender kortetmed posten, skal det klippes over, inden detsendes.13 Ændring af reglerneVi kan ændre reglerne og prislisten uden varsel,hvis ændringerne er til fordel for dig. Hvis ændringerneikke er til fordel for dig, kan vi ændredem med to måneders varsel.Du vil modtage en besked om ændringer entenpr. brev eller ved elektronisk meddelelse. Du erselv forpligtet til at meddele eventuelle ændringeri din adresse og/eller e-mailadresse tilos, og du bærer selv ansvaret for, at du ikkemodtager meddelelse om ændringer, hvis duikke har meddelt e-mail- og/eller adresseændring.Ved ændring af reglerne vil disse anses somvedtaget, medmindre du inden datoen forikrafttræden meddeler os, at du ikke ønsker atvære bundet af de nye regler.Hvis du meddeler, at du ikke ønsker at værebundet af de nye regler, vil aftalen blive betragtetsom ophørt på tidspunktet for ikrafttrædenaf de nye regler. Hvis du har forudbetalt et årsgebyr, vil du modtage en forholdsmæssig andelaf dette retur.14 KlagerDu skal altid kontakte din afdeling, hvis du eruenig med os i et forretningsforhold. Du er ogsåvelkommen til at ringe til 33 44 00 00, som haråbent alle dage. På den måde sikrer vi, at uenighedenikke beror på en misforståelse.Hvis du fortsat er uenig i eller utilfreds med resultatet,skal du skrive til vores juridiske afdeling,der er klageansvarlig i banken.Adressen erDanske BankJuridisk AfdelingHolmens Kanal 2-121092 København K.Fører en sådan henvendelse ikke til et resultat,der er tilfredsstillende for dig, kan du klage tilPengeinstitutankenævnetAmaliegade 8B, 2.Postboks 90291022 København KTelefon 35 43 63 33www.pengeinstitutankenaevnet.dkeller tilForbrugerombudsmandenForbrugerstyrelsenAmagerfælledvej 562300 København S.Hvis du ønsker at klage over, at dit kort er blevetspærret, skal du kontakte din afdeling. Fårdu ikke medhold i klagen, kan du klage tilDatatilsynetBorgergade 28, 5. sal1300 København K.Regler for dankort Side 8 af 12 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 70 123 456


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København15 Nyt eksemplar af brugerreglerneHvis du mister brugerreglerne eller af andengrund har behov for et nyt eksemplar, kan dufinde dem på www.danskebank.dk, eller du kankontakte din afdeling.16 GebyrerVi kan opkræve et årligt kortgebyr, der betalesforud. Årligt kortgebyr, gebyr for brug af kortetog eventuelle kontogebyrer, gebyrer for kontoudskrifterog gebyrer for udskiftning af kortsamt for kopi af nota m.v. står i prislisten.16.1 Gebyr ved brug af kortetVed brug af kortet kan både vi og forretningeropkræve et gebyr. Danske forretninger, somopkræver gebyr fra dig for brug af kortet, skalgøre dig opmærksom på gebyropkrævningen,inden betalingen sker.17 Vurdering af kortansøgerKort udstedes efter individuel vurdering.18 Brug, opbevaring og videregivelse af oplysningerVed brug af kortet registreres bl.a. kortnummer,beløb, dato for brug af kortet, samt hvorkortet har været brugt. Oplysningerne videresendesaf forretningen til os. Oplysningerneopbevares hos forretningen, i forretningenspengeinstitut/Nets og i banken. Oplysningernebruges i Danske Banks bogføring, i kontoudskrifterog ved eventuel senere fejlretning.Oplysninger videregives i øvrigt kun, hvor lovgivningenkræver det, eller for at hindre misbrugaf kortet. Oplysningerne opbevares i løbendeår plus fem år.19 Registrering af spærrede kortNår kortet er blevet spærret, jf. pkt. 8 og 10, vilkortnummeret blive registreret i pengeinstitutternesfælles register over spærrede dankort.Det fælles dankortregister er til rådighed forpengeinstitutter og forretninger, som modtagerbetalinger med dankort, så disse kan kontrollere,hvorvidt et kort, der bliver anvendt tilbetaling, er spærret.20 OrdlisteBankdag: Alle dage med undtagelse af lørdage,søn- og helligdage, fredag efter Kristi himmelfart,grundlovsdag, juleaftensdag og den 31.december.Én pinkode: Den samme personlige, hemmeligekode, der er knyttet til flere kort.Forretning: Alle forretninger, hoteller, restaurantereller andre steder, som tager imod betalingmed dankort.Kvittering: Oplysninger om en betaling, somgives på papir eller i elektronisk form.Nets Denmark A/S (tidligere kaldt PBS) – detselskab, der administrerer dankortsystemetfor pengeinstitutterne.Pinkode: Den personlige, hemmelige kode, derer knyttet til kortet.Regler for dankort Side 9 af 12 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 70 123 456


Prisliste: Den til enhver tid gældende liste overgebyrer m.v. Du kan få den udleveret i banken.Gældende fra 30. oktober 2013Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - KøbenhavnRegler for dankort Side 10 af 12 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 70 123 456


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - KøbenhavnLov om betalingstjenesterHæftelses- og ansvarsregler§ 62. Betalers udbyder hæfter i forhold til betalerfor tab som følge af andres uberettigedeanvendelse af et betalingsinstrument, medmindreandet følger af stk. 2-6. Betaler hæfter kunefter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreretog bogført. Ved en uberettiget anvendelseaf et betalingsinstrument skal betalers udbyderstraks tilbagebetale betaleren beløbet. Betalerenhæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, deropstår som følge af, at betaler har handlet svigagtigteller med forsæt har undladt at opfylde sineforpligtelser efter § 59.Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følgeraf stk. 3 eller 6, hæfter betaleren med op til1.100 kr. for tab som følge af andres uberettigedeanvendelse af betalingsinstrumentet, hvis dentil betalingsinstrumentet hørende personligesikkerhedsforanstaltning er anvendt.Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følgeraf stk. 6, hæfter betaleren med op til 8.000kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelseaf betalingsinstrumentet, hvis betalersudbyder godtgør, at den til betalingsinstrumentethørende personlige sikkerhedsforanstaltning eranvendt, og1) at betaleren har undladt at underrette betalersudbyder snarest muligt efter at have fåetkendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet,eller at den personlige sikkerhedsforanstaltninger kommet til den uberettigedeskendskab,2) at betaleren har overgivet den personligesikkerhedsforanstaltning til den, der har foretagetden uberettigede anvendelse, uden atforholdet er omfattet af stk. 6, eller3) at betaleren ved groft uforsvarlig adfærdhar muliggjort den uberettigede anvendelse.Stk. 4. Betaleren hæfter med op til 8.000 kr.for tab som følge af andres uberettigede anvendelseaf betalingsinstrumentet, når betalingsinstrumentethar været aflæst fysisk eller elektronisk,og den uberettigede i tilknytning hertil haranvendt en falsk underskrift og betalers udbydergodtgør,1) at betaleren eller nogen, som betaleren haroverladt betalingsinstrumentet til, har undladtat underrette betalers udbyder snarest muligtefter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumenteter bortkommet, eller2) at betaleren eller nogen, som betaleren haroverladt betalingsinstrumentet til, ved groftuforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigedeanvendelse.Stk. 5. Såfremt betaleren hæfter efter stk. 3 og4, kan betalerens samlede hæftelse ikke overstige8.000 kr.Stk. 6. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsningfor tab, der opstår som følge af andresuberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet,når den til betalingsinstrumentet hørendepersonlige sikkerhedsforanstaltning er anvendtog betalers udbyder godtgør, at betaleren haroplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning tilden, der har foretaget den uberettigede anvendelse,og at det er sket under omstændigheder,hvor betaleren indså eller burde have indset, atder var risiko for misbrug.Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyderfor uberettiget anvendelse, der finder sted,efter at udbyderen har fået underretning om, atbetalingsinstrumentet er bortkommet, at enuberettiget person har fået kendskab til den personligesikkerhedsforanstaltning, eller at betale-Regler for dankort Side 11 af 12 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 70 123 456


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - Københavnren af andre grunde ønsker betalingsinstrumentetspærret.Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyderfor uberettiget anvendelse, hvis udbyderenikke har truffet egnede foranstaltninger, jf. § 60,stk. 1, nr. 2.Stk. 9. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbydertillige, hvis betalingsmodtager vidste ellerburde vide, at der forelå en uberettiget anvendelseaf betalingsinstrumentet.Stk. 10. Det kan aftales, at stk. 1-6 ikke finderanvendelse ved mikrobetalingsinstrumenter, deranvendes anonymt, eller hvis betalers udbyder pågrund af mikrobetalingsinstrumentets karakterikke er i stand til at bevise, at betalingstransaktionenvar autoriseret. Det kan endvidere aftales,at stk. 7 og 8 ikke finder anvendelse på mikrobetalingsinstrumenter,hvis det på grund af betalingsinstrumentetskarakter ikke er muligt atspærre for brugen af det.Stk. 11. Stk. 1-6 finder anvendelse på e-penge,medmindre det ikke er muligt for betalers udbyderaf e-penge at spærre betalingskontoen ellerbetalingsinstrumentet.§ 63. Indsigelser mod uautoriserede eller fejlbehæftedebetalingstransaktioner skal væreudbyderen i hænde snarest muligt og senest 13måneder efter debiteringen af den pågældendebetalingstransaktion. Ved indsigelser fra betalingsmodtagerer fristen 13 måneder efter krediteringstidspunktet.Hvis udbyderen ikke harmeddelt oplysninger eller har stillet oplysningertil rådighed efter kapitel 5, regnes fristen fra dettidspunkt, hvor udbyderen har meddelt oplysningereller stillet oplysninger til rådighed.§ 64. Udbyderen har bevisbyrden for, at enbetalingstransaktion er korrekt registreret ogbogført og ikke er ramt af tekniske svigt ellerandre fejl. Ved brug af et betalingsinstrument harudbyderen endvidere bevisbyrden for, at den tilbetalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltninger blevet anvendt i forbindelsemed betalingstransaktionen. Registreringaf brug af et betalingsinstrument er ikke i sig selvbevis for, at betaleren har godkendt transaktionen,at betaleren har handlet svigagtigt, eller atbetaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser,jf. § 59.Stk. 2. Det kan aftales, at stk. 1 ikke finder anvendelseved mikrobetalingsinstrumenter, deranvendes anonymt, eller hvor udbyderen pågrund af betalingsinstrumentets karakter ikke er istand til at bevise, at betalingstransaktionen varautoriseret.Regler for dankort Side 12 af 12 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 70 123 456

More magazines by this user
Similar magazines