for det psykosociale område - den korte version (Udkast til

www2.gladsaxe.dk
  • No tags were found...

for det psykosociale område - den korte version (Udkast til

Plan 2020- for det psykosociale områdeJ. nr. 00.01.00P22 1Sag: 2010/05036 002


Sundhed og psykisk trivselBorgere med psykosociale handicap har markant flere helbredsproblemerend gennemsnitsbefolkningen. Deres gennemsnitlige levealderer kortere, de er oftere ramt af livsstilssygdomme, og de opleverofte medicinrelaterede problemer.Sundhed er ikke det samme som fravær af sygdom.Sundhed handler både om fysisk og psykisk trivsel.Mental sundhed – eller psykisk trivsel – handler om selvværd, følelseaf at kunne mestre sin tilværelse og ikke mindst mening oghåb.I 2020 har borgere med psykosociale handicap lige mulighederfor at være fysisk og mentalt sundeAlle tilbud i Gladsaxe har fokus på at fremme både den psykiske ogfysiske trivsel for borgere med psykosociale handicap. GladsaxeKommune har et rehabiliterende sigte, som betyder, at der ogsågives støtte for at undgå, at borgerne får det dårligere. Der vil værehjælp og støtte til, at borgerne bliver ved med at have det godt.I 2020 er der et velfungerende krise- og refugietilbudKrise- og refugietilbuddet giver tryghed og omsorg i svære perioderog forebygger indlæggelse på psykiatrisk afdeling.I 2020 har Gladsaxe Kommune et godt samarbejde med distriktspsykiatrienDet gode samarbejde gør det fx muligt, at den sociale indsats kanfortsætte under indlæggelse, eller måske sættes i gang i god tidinden udskrivningen.J. nr. 00.01.00P22 4Sag: 2010/05036 002


Hjemmefront og boligBorgere med psykosociale handicap har oftere dårligere boligforholdend gennemsnitsbefolkningen. De kan opleve problemer medensomhed og isolation, og nogle risikerer at miste deres bolig fx pågrund af misligholdelse, problemer med naboer og huslejerestancer.I 2020 er behovet for botilbud mindreNår borgere med psykosociale handicap tilbydes rehabiliterendestøtteforløb vil flere kunne bo i deres egne hjem. Støtten vil bidragetil livskvalitet og muligheden for at komme sig.I 2020 har Gladsaxe et godt samarbejdet med boligselskaberneEt godt samarbejde med boligselskaberne kommer til at betydeendnu mere, når flere borgere med psykosociale handicap bor iegen bolig. Det skal være let for naboer og viceværter at få kontakttil kommunen, hvis der opstår bekymring eller problemer i forbindelsemed borgere med psykosociale handicap, der bor i boligområdet.Hjemmestøtten til fx at holde hjemmet, personlig hygiejne eller vasketøjer meget fleksibel. Et velfungerende krise- og refugietilbudgør det også muligt for flere borgere, selv i svære perioder, at beholdederes bolig.I 2020 betragtes botilbud som en midlertidig løsningDen psykosociale rehabiliteringsindsats arbejder ud fra, at alle harmulighed for at komme sig i en grad, så det er muligt at leve et godtliv i en selvstændig bolig. Det gør et velfungerende sikkerhedsnetmuligt. Det betyder omvendt ikke, at der ikke vil være mulighed forat bo i et botilbud. Der vil stadig være borgere, der har et længerevarendeog omfattende støttebehov hele døgnet. Tidsperspektivetkan derfor være meget langt, men sigtet er altid egen bolig.I 2020 er der i Gladsaxe mange muligheder for at bo i bofællesskaberog opgangsfællesskaberBåde i botilbud og i bofællesskaber gør de fysiske rammer det muligtfor borgerne at være en del af et fællesskab. Gladsaxe Kommunevil undersøge mulighederne for fx at samle klynger af lejligheder,der kan fungere som opgangsfællesskaber.J. nr. 00.01.00P22 5Sag: 2010/05036 002


Arbejde og uddannelseBorgere med psykosociale handicap er oftere uden beskæftigelse,og mange har i dag ikke mulighed for at komme i gang med ellergennemføre en kompetencegivende uddannelse.I 2020 er Gladsaxe Kommune rollemodel i forhold til etrummeligt arbejdsmarked og rummelige uddannelsesinstitutionerAlle enheder i kommunen har ansatte i jobs på særlige vilkår. Der ersociale virksomheder, hvor borgere med psykosociale handicap fxstår for kantinedrift, mødefaciliteter og haveservice. Disse virksomhedertjener både som springbræt til arbejde på andre private arbejdspladserog til at skabe synlighed om, at borgere med psykosocialehandicaps kan bidrage til samfundslivet. Også inden for detfrivillige arbejde har borgere med psykosociale handicap gode mulighederfor at bidrage og gøre en forskel for andre. I 2020 harGladsaxe Kommune etableret et samarbejde med alle uddannelsesinstitutioneri kommunen.I 2020 betragtes borgere med psykosociale handicap somen værdifuld ressourceBorgere der har eller har haft et psykosocialt handicap spiller enaktiv rolle i planlægning, implementering og evaluering af indsatsområderne.En stor del af medarbejderne vil have egne erfaringermed psykosociale handicap.J. nr. 00.01.00P22 6Sag: 2010/05036 002


BagsideDu kan læse mere om Gladsaxe Kommunes visioner i en uddybendeplan for det psykosociale område. Hele plan 2020 finder du påGladsaxe.dk/handicapGladsaxe KommunePsykiatri- og HandicapafdelingenGladsaxe RådhusRådhus Allé2860 Søborggladsaxe.dk39 57 55 62J. nr. 00.01.00P22 8Sag: 2010/05036 002

More magazines by this user
Similar magazines