Sønderborg kommune • Plejecenter Osbæk • Dispositionsforslag ...

sonderborg.dk
  • No tags were found...

Sønderborg kommune • Plejecenter Osbæk • Dispositionsforslag ...

HovedoplysningerSønderborg Kommune har besluttet, at Caroline Amalie plejehjem i Augustenborgskal erstattes af et nyt og moderne plejehjem, som skal opføres på en grund inærheden.Dispositionsforslaget er udarbejdet på baggrund af en workshop og en lang rækkemøder med byggeudvalget i første kvartal af 2009.Forslaget udgør beslutningsgrundlaget for det videre arbejde og godkendelse afskema A.Projektet er udarbejdet af Rambøll, Sønderborg som bygherrerådgiver i samarbejdemed Weile Arkitekter m.a.a. Aabenraa som underrådgiver.


HoveddisponeringDet store bygningsvolumen organiseres som 3 tværgående blokke – hver beståendeaf 2 sammenbyggede gårdbebyggelser.Det midterste og centrale gårdhavehus rummer centerdelen med de flesteservicearealer og hovedadgangen til centret.For enderne af centerdelen placeres en tværgående akse, som et hovedstrøg, sombinder hele bebyggelsen sammen.Omkring dette hovedstrøg placeres de forskellige servicearealer, der betjener deenkelte boenheder.Boenhedernes forbindelsesgange har direkte adgang fra hovedstrøget og fører op tilbeboernes fælles opholdsarealer ude i enderne af boenhederne.Der opstår således et samlet indre gangforløb med 6 ”sløjfer” bundet sammen afhovedstrøget og man kan derfor begive sig rundt i gangforløbet på større elle mindreture, efter lyst og evne og uden at møde blinde ender.Hovedstrøget ligger i øst-vestgående retning og de tværgående blokke ligger nordsydgående.Dette medfører at alle boliger enten har morgensol eller aftensol.De enkelte boenheder er delt i 2 grupper på hver 6 boliger – en gruppe på hver sideaf gårdhaverne.Den sydligste ende af centerdelen udføres med kælder til de sekundæreservicearealer som ikke umiddelbart kræver dagslys.Kælderen kan udvides hvis det ønskes.Fra kælderen er der adgang til et system af ingeniørgange, svarende til gangforløbeti stueetagen.Under hovedstrøget udgør ingeniørgangen i realiteten et meget stort og langtteknikrum til placering af ventilationsanlæg, depoter, filteranlæg og lignende.I den vestlige ende etableres adgang til terræn for udskiftning af maskineriet.Internt i gangstrøget er der 3 trappeforbindelser ned til teknikrummet.


UdeopholdFra såvel boliger som fællesarealer og dagcenter er der udgang til beskyttedeudearealer.Ved de enkelte boliger etableres mindre private opholdsarealer med en lille delvisoverdækket terrasse og ud for fællesarealer og dagcenter anlægges større terrassertil fælles ophold. Ved boenhedernes fællesareal er terrasserne overdækket.Der etableres et sammenhængende stisystem hvor der arbejdes med varierendesanseindtryk gennem gangforløbet.Udformning og beplantning skal pirre både syns- og lugtesansen.Selve belægningerne udformes varieret af hensyn til svagtseendes orientering ogskal være velegnede til kørestolsbrug.En del af stisystemet indrettes med henblik på træning og genoptræning afbevægelsesapparatet, ved udnyttelse af de naturlige terrænforhold på grunden.Der arbejdes med forskellige beskyttede lys- og opholdsgårde. I centerdelenindrettes et egentligt torverum med fast belægning som et ”bytorv” suppleret medvandkunst og lignende byrumsinventar.Dette kan evt. suppleres med energibesparende glasoverdækninger finansieretunder projekt Zero.I boenhederne udformes de enkelte lysgårde individuelt i samarbejde med brugerne.Et væsentligt element i gårdene vil være opsætning af fritstående espalier ca. ½ mfra glasfacaderne. De grønne løvhæng vil filtrere sollyset og give variation i debagvedliggende gangarealer.Langs øst- og vestskel plantes lange alléer af f.eks. plataner. Tilsvarende plantesdiagonale trærækker i de grønne områder mellem boenhederne. Træerne suppleresmed lave slangeformede beplantninger af blomstrende og velduftende buske.Parkeringsarealerne omkranses helt af f.eks. platantræer.


ArkitekturDer er ikke tilstræbt et avanceret arkitektonisk formsprog, men der er arbejdet medenkelte og gedigne løsninger.Det store bygningsvolumen deles op i mindre og overskuelige enheder, som kanglide naturligt ind i det omgivende villakvarter og som signalerer begrebet bolig,således arkitekturen afspejler funktionen.Der arbejdes med simple tagformer, som ensidigt hældende tage – kombineret medmindre enheder, som gange og lignende med flade tage i en vekselvirkning med”svævende” vingeformede tage for variationens og lysets skyld.Tagformen giver rig mulighed for sollysindtag selv ved nordvendte opholdsarealer.Facaderne er ligeledes givet en vis variation, men det er sket i forbindelse med etforholdsvis stramt overordnet greb af hensyn til helheden.Materialevalget er - placeringen og brugen taget i betragtning - foretaget med størstmulig vægt lagt på kendte og gennemprøvede naturmaterialer.Et farvevalg med primært hvide facader og sorte tage passer fint ind i hertugbyenAugustenborg.Ved en tur rundt i huset – fra forhal over gangstrøg og forbindelsesgange til fællesopholdsarealer skal sanserne pirres af varierende rumudformninger, rumhøjder,lysindfald og farver på gulvbelægninger og sekundære bygningsdele.Dagslysindtaget sker fra både lave og høje facader samt ovenlys.De store glasfacader ved de fælles opholdsarealer og forhallen ligger inde under dehøjtsiddende halvtage, som ud over at beskytte mod vejrliget danner skygge ogforhindrer overophedning i sommerhalvåret.Den kunstneriske udsmykning skal tænkes med ind i huset fra starten, således denindgår som en naturlig del af og i samspil med arkitekturen.Det kan være et glasmaleri, en fontæne eller en mobile.


ServicetilbudUdover boligdelen rummer centret også et dagcenter for eksterne brugere.Selve aktivitetsrummet er dimensioneret til ca. 30 daglige brugere og placeret iforbindelse med adgangstorvet og det indre gangstrøg og indrettet så der kan åbneshelt op til gangstrøget og ud til udendørstorvet.Væggen indtil aktivitetsrummet er helt transparent, udført af glaspartier og døre.Endvidere er aktivitetsrummet placeret ved siden af en café således de 2 rum kanslås sammen.Cafén skal betjene brugere af dagcentret og evt. andre ældre fra lokalområdet –anslået 25 – 30 personer.Cafén skal fortrinsvis servere samme mad som ude i boenhederne, hvorfor der ikkeer krav om store køkkenfaciliteter.Der indrettes et mindre køkken med særskilt opvask og depot. Køkkenet skalopfylde veterinærmyndighedernes krav. Der skal være deponeringsplads for 140 –150 måltider.Der indrettes et særligt hvilerum med tilhørende bad og toilet for eksterne brugere iet stille hjørne. Kapaciteten er ca. 10 personer og rummet har direkte adgang fraaktivitetsrummet.I kælderen afsættes et par disponible rum til frit brug.Kontor og møderum for dagcentret er placeret sammen med den øvrigeadministration.I forbindelse med forhallen etableres udover en stor garderobe både netcafé,bogcafé og ”sladrebænk” samt kiosk. Der indrettes et multianvendeligt motionsrumtil 20 – 25 personer med adgang fra forhallen.Ved centerstrøget indrettes et lokale til frisør og fodpleje, ved siden af kontoret tilcentersygeplejersken.


Sønderborg kommune • Plejecenter Osbæk • Dispositionsforslag • Illustration hovedindgang • RAMBØLL / Weile arkitekter • 07.04.09


PersonaleforholdDer indrettes grupperum til hjemmeplejens personale i forbindelse medcenterbygningen og tæt på hovedindgang og administrationen.For hele centrets personale indrettes kantine eller møderum med tekøkken og medplads til ca. 40 personer.Kantinen er placeret centralt i bebyggelsen og kan opdeles med foldevæg foretablering af ekstra møderum.Der er indblik til kantinen fra gangstrøget.Administrationen er placeret synligt og let tilgængelig, tæt på hovedindgangen og såvidt muligt samlet for de forskellige funktioner og med fælles kopirum.Bortset herfra er kontoret til servicemedarbejderne, som placeres i kælderensammen med serviceværkstedet og kontorerne til de daglige ledere, som placeresude i boenhederne ud fra princippet om synlig ledelse.Der indrettes et kontor til centersygeplejersken med et mindre ”laboratoriehjørne”tæt på hovedstrøget.Jævn fordelt i huset placeres personaletoiletter – 3 ved boenhederne og 3 vedadministrationsfløjen.I kælderetagen indrettes bade- og omklædningsfaciliteter for samtlige ansatte icentret – også hjemmeplejepersonalet.Omklædningsfaciliteterne er dimensioneret efter i alt 175 medarbejdere, fordelt med150 kvinder og 25 mænd.Badefaciliteterne er dimensioneret efter en samtidsfaktor på ca. 50, heraf maximalt10 mandlige medarbejdere.Udover de større fælles omklædningsfaciliteter indrettes mindre decentralegarderoberm. 5 – 6 personalebokse ude i boenhederne.En del af centraldepotet anvendes til personale- og tjenestecykler.


ArbejdsforholdUdover at være rammen om beboernes daglige tilværelse skal boligerne ogsåfungere som arbejdsplads for personalet.Såvel soveværelse som badeværelserne er udformet med henblik på optimalearbejdsvilkår som f.eks. når der arbejdes med mobillift.Husets konstruktion er forberedt til loftlift i soveværelserne.Badeværelserne indrettes med plads til 2 hjælpere i henhold til gældende forskrifterog anbefalinger.Både ved toilet, håndvask og bruser er der fokuseret på opfyldelse af pladskravene.Der indrettes 2 ekstra store badeværelser centralt i centret. De skal have plads tilbruseleje og evt. eleverbar spa og forsynes med loftlift.Udover boligernes arbejdsplads skal arbejdsgange og arbejdsstillinger iservicefaciliteter som fælleskøkkener, grovkøkkener og vaskerier nøje planlæggesud fra personalets ønsker og behov.Der indrettes decentrale vaskerier placeret således, at et vaskeri kan dække 2boenheder.Vaskerierne har udgang til det fri for tørring på snor.Et upåagtet arbejdsområde er affaldshåndtering:Der etableres i alt 3 containerstationer – en for hver ende af hovedstrøget og en vedkælderindgangen. Herudover placeres 3 indvendige affaldsrum til sække medadgang fra hovedstrøget.Ved kælderindgangen er der lavet plads til en evt. pappresser, for at lettehåndteringen af tom emballage.


Sønderborg kommune • Plejecenter Osbæk • Dispositionsforslag • Illustration boenhed • RAMBØLL / Weile arkitekter • 07.04.09


BoligforholdPlejecentret skal være rammen om et liv i eget hjem. Boligen med tilhørendefællesfaciliteter indrettes med fokus på hjemlig hygge, tryghed og socialoverskuelighed.Privatlivet skal respekteres og prioriteres højt samtidig med, at der skal væremulighed for socialt samvær.Centrets sociale organisering opbygges hierarkisk spændende fra overskueligenaboskaber over nabogrupper til hele centret.Bygningerne bindes sammen af et indre gadeforløb som beskyttelse mod vejrligetog udført som ringforbindelse uden døde ender.Selve boligen indrettes med forstue / mindre tekøkken afskærmet fra opholdsstuen.Køkkenbordpladen er højdeindstillelig.Adgangsdør udføres af 12 M dør uden sideparti.Opholdsstuen er nem møblerbar og kan åbnes op til soveværelset med storeskydedøre indbygget i en let væg.Udgang til terrasse sker fra soveværelset for at spare plads i stuen.Badeværelset er stort og rummeligt – og med dagslys. Det er fremtidssikret og medindbygget højskab med trådkurve og plads til vasketøjskurv.Boligerne har rigeligt skabsplads – både i forstue og i soveværelse.Boligerne organiseres i boenheder på hver 12 boliger med tilhørende fællesopholdsareal og køkken for decentral køkkenfunktion.Der er opbevaringskapacitet til min. 84 portioner køle / vacummad udover detdaglige forbrug af fødevarer i øvrigt.Køkkenet er indrettet således beboerne kan deltage i madlavningen på ”ydersiden”af køkkenet og bordplader er eleverbare.Porcelæn opbevares i fællesrummet af hensyn til beboerdeltagelse vedborddækning m.v.Ønsket enkelte boliger udført som et-rums boliger kan den lette væg med skydedøremellem stue og soveværelse blot udelades.


Sønderborg kommune • Plejecenter Osbæk • Dispositionsforslag • Illustration bolig • RAMBØLL / Weile arkitekter • 07.04.09


KonstruktionsprincipBygningen skal udføres i lavenergiklasse 1, hvilket giver visse begrænsninger iudformningen af ydervægge og tagkonstruktioner.Ydervæggen skal have ca. 30 cm isolering og en traditionel opbygget teglvæg vilfølgelig tage en stor del af nettoarealet.Der arbejdes derfor med bærende bagmure og skillevægge af letbetonelementer.Udvendigt opsættes ca. 30 cm isolering som facadepudses – som f.eks. RockwollFacadesystem.Enkelte facadeudsnit som f.eks. gårdhavefacaderne udføres med stålskelet og lettebeklædninger udenpå bagmurselementerne.Tagkonstruktionerne udføres med gitterspær ved de fleste hældningstage, hvor derskal være plads til ca. 50 cm. isolering.Isoleringstykkelserne medfører forholdsvis høje facader.I centerdelens større rum som dagcenter, café, motionsrum og hjemmeplejernesmøderum udføres konstruktionen som paralleltage med ca. 70 cm høje gitterdragere– øvrige rum i centerdelen har fladt loft.Alle gangarealer og mellembygninger udføres med flade tage (hældning min. 1:40),ligeledes opbygget med gitterdragere.I boligernes fællesarealer og i forhallen oplægges et ”svævende” vingeformet tagmed høje lysindtag, ligeledes af gitterdragere. Tagkonstruktionen giver rig mulighedfor anvendelse af naturlig eller hybrid ventilation.Alle tagkonstruktioner – såvel flade tage som paralleltage udføres som ventileredekonstruktioner.Kælder og ingeniørgange udføres af in situ støbt beton og alle terrændæk udlæggesi beton med underliggende 40 cm. isolering.


Sønderborg kommune • Plejecenter Osbæk • Dispositionsforslag • Illustration forhal • RAMBØLL / Weile arkitekter • 07.04.09


Sønderborg kommune • Plejecenter Osbæk • Dispositionsforslag • Illustration fællesareal • RAMBØLL / Weile arkitekter • 07.04.09


Sønderborg kommune • Plejecenter Osbæk • Dispositionsforslag • Illustration forbindelsesgang • RAMBØLL / Weile arkitekter • 07.04.09


InstallationsprincipBygningen tilsluttes det kommunale vand- og kloaksystem i området.Der findes endnu ikke en varmeplan for området, med bygningen skal tilsluttesfjernvarme eller naturgas.Bygningen opvarmes med gulvvarme i badeværelser, omklædningsrum m.v. samtalm. radiatorer i øvrige rum.I bygningen udføres der mekanisk ventilationsanlæg i badeværelser, køkken, omklædningsrumog kontorer.Øvrige rum tænkes ventileres via naturlig ventilation, hvor luften kommer indforneden og af sig selv stiger opad og strømmer ud foroven.Naturlig ventilation fungerer i hovedparten af tiden uden brug af ventilator, ogprincippet er derfor meget energibesparende og støjsvagt. Det er et megetmiljøvenligt ventilationsprincip med lidt lavere anlægsudgifter og meget laveredriftsudgifter end et mekanisk ventilationsanlæg.Bygningen tilsluttes det offentlige el-system samt en fælles antenneanlæg.Der udføres nødvendige stikkontakter, antennekontakter samt EDB-stik i bygningen.


MaterialevalgUdvendige materialer:Indvendige materialer, stueplan:”Tunge facader”Udføres som Rockwool facadepuds, glat hvid, på 30 cmisolering. Er gennemfarvet og vedligeholdelsesfri i 20 - 25år.Ydervægge ogskillevæggeHvidmalet strygepuds på letbetonelementer.I våde rum opsættes 15x15 cm lysegrå eller hvide fliser tilOK dør.Lette facaderTremplerHøvlede lærketræsbrædder opsat med 5 mm afstand på22 mm lister. Vindspærre af Internit. Brædderne kan ståbehandlet med f. eks. Fyra Vindar, laserende træfarveeller ubehandlet. Kan evt. udføres af ubehandlet mahogni.Højtsiddende lodrette facade over flade tage beklædesmed vedligeholdelsesfri tyndplader som 0,5 mm aluzinkfastskruet på underlag af tagpap og krydsfinér.Tagflader Hældningstage belægges med tagpap med lister pr. 1 m.”Flade” tage (hældning min 1:40) belægges med tagpapuden lister.Underlag er krydsfinér.LofterGulveIndvendige døreFuldspartlet hvidmalet gips med akustikfelter af pålimetmineraluldsplader som hvide Ecophon.Alle boliger, opholdsrum kontorer og lignende belæggesmed banevarer som Linoleum – i farve efter aftale.Gangarealer med tilhørende fællesopholdsarealer og forhalbelægges med store gummifliser som Freudenberg Granomed gode såvel akustiske som fjedrende egenskaber.Vådrum belægges med skridsikre klinker som fabrikatIsoklink i format 20x20 cm med tilhørende sokkelklinker.Laminat med underliggende bøgekant. Farve efter aftale.Greb, sparkeplader og forstærkninger af børstet rustfrit stål.Vinduer ogudvendige døreTræ / alu system som f.eks. Protec Classic medmarkerede gående rammer i mahogni. Kan evt. udføressom Protec 7 af Composit og med meget lav U-værdi.InventarBordplader af laminat og låger med laminat i farve efteraftale og underliggende bøgekant. Greb af børstet rustfritstål.Fyldninger ifacadeelementerSort Emalit – hærdet glas malet på bagsiden.Loft og vægge ivindfangHærdet opaliseret glas med bagvedliggende lyskilder.Synlige søjler ogdragere vedboenhederSøjler og dragereved hovedindgangUnderklædningudhæng genereltHvidmalet præfabrikeret beton.Varmgalvaniseret stål.Zink.Indvendige materialer kælder:YdervæggeSkillevæggeHvidmalet strygepuds på in situ støbt beton.Hvidmalet strygepuds på in situ støbt beton ellerletbetonelementer.i våde rum opsættes 15x15 cm. lysegrå eller hvide fliser tilOK dør.Underklædningoverdækkedefælles terrasser oghovedindgangStern, vindskeder,tagrender ogindklædninger afsøjler i lettefacaderVindfangsboksHvidlakerede hvl. Lærketræslister, opsat med 5 mmafstand.Zink.Farvede alucabonplader oplimet på krydsfinér.LofterGulveIndvendige døreTrappeHvidmalede betonelementer med opklæbede felter afakustiske regulerende plader af mineraluld som hvidEcophon.Værksteder, depoter og lignende rum males medvandbaseret ”Epoxy” som Mastertop fra Rocidan.Gangarealer i opholdsrum og omklædninger belægges med30x30 cm klinker som fabrikat Isoklink.Baderum belægges med skridsikre 15x15 cm klinker.Laminatdøre som i stueplan.Præfabrikeret beton med belægning af gummi medstandard trappeprofil som Freudenberg.


ArealoversigtBoligdel:145 m 2Fem boenheder á 12 stk. boliger á 75 m 2 brutto =4.500 m 2Hjemmepleje2-rums boliger med bad og tekøkken / garderobe.2 grupperum til henholdsvis 22 og 26 personer 85 m 2Gangareal, fællesareal til spisning og ophold,2 tomandskontorer 30 m 2grovkøkken, fælleskøkken og samtalerum.Hjælpemiddeldepot (evt. kælder) 30 m 2(omklædning fælles m. øvrige)Dagcenter i alt 380 m 2Servicedel:Hjemmepleje i alt 145 m 2Servicekerner til boliger 3 x 65 m 2 = 195 m 2Personalefaciliteter 220 m 2Depot, vaskeri, teknik, personaletoilet og rengøringDameomklædning / bad 150 pers 125 m 2Herreomklædning / bad 25 pers. 20 m 2Fællesbad 40 m 2Kantine / personalerum m. tekøkken 75 m 22 centralt placerede store baderum med spa.Personalefaciliteter i alt 220 m 2Hovedstrøg 415 m 2Diverse servicefunktioner (kælder) 180 m 2Tværgående forbindelsesgang m. opholdspladserServicelederkontor til 3 mand 25 m 2Serviceværksted 25 m 2Forhal 140 m 2Teknikrum 15 m 2Vindfang, venteareal, trappe, elevator, toiletter,Dødsbodepot 20 m 2garderobe samt kiosk, netcafe og bogudlån.Centraldepot 95 m 2Diverse i alt 180 m 2Administration 110 m 2Lederkontor, 2 enkeltkontorer, 1 dobbeltkontor,Servicedel i alt netto 1.875 m 2kopirum og 2 møderum samt 3 gruppelederkontorerTillæg for gangareal og vægge (1.875 x 0,30) 575 m 2decentralt.Servicedel i alt brutto 2.450 m 2Klinik / centersygepleje 30 m 2Samlet bruttoareal med kælder (heraf kælder 550 m 2 ) 6.950 m 2Toilet og garderobe samt 2 kontorarbejdspladserBebygget areal (bruttoetageareal) 6.400 m 2Frisør / fodpleje 20 m 2Kombineret lokale med udsugningDagcenter til 30 pers. 380 m 2Aktivitetsrum 115m 2Hvilerum m. toilet og bad (plads til 10) 50 m 2Kontor 10 m 2Møderum (evt. fælles) 15 m 2Motionsrum 50 m 2Spisestue / café 65 m 2Tilberedningskøkken/depot 30 m 2Disponibel kælder 25 m 2Disponibel kælder 20 m 2


Bygherrerådgiver:RambøllAgtoftsvej 2A6400 SønderborgTel. +45 7342 3040 - Fax. +45 7342 3041Arkitekt:Weile arkitekter maaFladholm 386200 AabenraaTel. +45 7462 1232 - Fax. +45 7462 1233Visualisering:Arkitekt maa Rune VeileLyneborggade 25 4. th.2300 København STel. +45 5194 9570

More magazines by this user
Similar magazines