Effektive løsninger til vandsegmentet - Schneider Electric

schneider.electric.dk

Effektive løsninger til vandsegmentet - Schneider Electric

Fleksibilitet og udviklingsmuligheder i vores løsninger gør demvelegnede til forbedringer i behandlingsprocessen.For at holde trit med udvikling og integration af nye løsninger,er en høj grad af fleksibilitet og tilpasninger af processernødvendig. Vores gennemtestede kontrol og styringsenhederer designet til det barske miljø i et renseanlæg og er et sikkertvalg, der giver en driftsikker og fleksibel løsning, der let kanmodificeres eller udvides.Løsninger på alle niveauerEn løsning kan omfatte både software og hardware arkitektur,der kan omfatte redundans på flere niveauer for at få størstmulig tilgængelighed og automatisering:> Dubleret arkitektur til el-forsyning> UPS (Uninterruptible Power Supply)> Motorkontrol og frekvensomformere> PAC, netværkskomponenter og SCADAPumpestationerForsyningsnetværk skal til hver en tid kunne håndtere en stabilforsyning på alle niveauer; fra tætbefolkede byområder tillandområder med beboelse og landbrugsproduktion. Det stillerstore krav til de teknologiske løsninger og tilpasningsevne iforhold til brugernes variable vandbehov, uden at gå på kompromismed tilgængeligheden. Integrerede, automatiseredeløsninger er derfor en nødvendighed.KontaktSchneider ElectricPeter FuglsangSolution Sales EngineerWater segment+45 20205511peter.fuglsang@schneider-electric.com3


ProjektNye styretavler til pumpning af spildevandLøsning100 procent Schneider Electric-styring med bl.a.:> Thalassa PLA IP65 styreskab> Modicon PAC’er> Altivar frekvensomformere> Tesys T motorstartere> Multi9 kombiafbryder> Vario afbrydere> Phaseo strømforsyninger med indbyggetbatteri-backup> GPRS RTU kommunikationsmoduler> ConneXium switches> Magelis operatørpanelerKundefordele> Åben platform> Fremtidssikker og fleksibel> Nemt at programmere ændringer i styringen> Bedre kommunikation mellem pumpestationerog SCADA-system> Intet behov for opgradering og udvidelse afSCADA-system4


ProjektReduktion af energiforbrug med 20 procent inden2015LøsningSchneider Electric Energitjek med:> Gennemgang af virksomheden> Opsætning af måleudstyr:- Compact NS og NSX maksimalabrydere medindbygget energiovervågning- PM9C Multimeter- Kommunikation til SCADA-system og genereringaf detaljerede logfiler- Autogenerering af PAC-kode medPlantStruxure software> Analyse af logfiler> Anbefaling af energibesparende tiltagKundefordele> Detaljerede målinger og analyser giver præcistbillede af forbruget> Beslutninger træffes på oplyst grundlag> Maksimalafbrydere med indbygget overvågningsparer penge til hardware og monteringstid> Problemfri kommunikation med eksisterendeSCADA-system6


Herning VandBesparelser med energitjekog konstant overvågningSchneider Electric hjælper HerningVand med at leve op til egne mål omCO 2 -besparelse på 20 procent.Resultatet: Udstyret har været i drift i et halvt år, og HerningVand er nu i gang med tredje fase: At analysere de indsamlededata for at finde relevante steder at sætte ind medkonkrete besparelser. Fx ved at installere frekvensomformere,udskifte gammelt udstyr med nyt og lignende.Hvis man skal kunne gøre noget ved sit energiforbrug er detnødvendigt at kende forbruget i detaljer: Præcis, hvor bliverenergien brugt? Hvornår bliver den brugt? Hvor kan man medstørst fordel sætte ind for at reducere forbruget?Det er filosofien bag Schneider Electrics Energitjek, der hjælpervirksomheder med at reducere deres energiforbrug. Foreksempel Herning Vand A/S, der leverer rent vand til Herningby og håndterer spildevand fra Herning Kommune.“Det er for tidligt at sige præcis, hvilke tiltag, vi vil implementere.Det afhænger meget af, hvad analyserne viser, og ihvilket tempo, vi er gearet til at investere.”“Men umiddelbart forventer jeg, at vi i starten af 2012 implementererde første tiltag på de områder, hvor der så at sigeer lavthængende frugter at plukke hurtigt,” siger Niels MøllerJensen.Udfordringen: “Målet er meget enkelt: Herning Vand A/S haren klar miljøprofil, som selvfølgelig indebærer, at vi skal tagemest muligt hensyn til miljøet - også udledningen af CO2 fraproduktion af den energi, vi forbruger.”“Derfor har vi forpligtet os, via den såkaldte Carbon 20-aftale,til at reducere vores CO2-udslip med 20 procent inden 2015.Og et resultat af det er, at vi nu sammen med Schneider Electricanalyserer vores forbrug, så vi kan finde nogle besparelser,”siger administrerende direktør Niels Møller Jensen fraHerning Vand A/S.Løsningen: Første skridt på vejen til energibesparelser erkortlægning af forbruget. Det sker i form af et Energitjek, hvorSchneider Electrics specialister gennemgår virksomheden ogkommer med forslag til, hvor der kan opsættes måleudstyr.Næste skridt er montering af måleudstyr. Det er sket i tæt samarbejdemellem it-tekniker Michael Butzkowsky fra HerningVand og selskabets faste el-installatør og tavlebygger, Bravidai Herning.Parterne har valgt en procesopdelt tilgang til projektet, hvorman måler og analyserer energiforbruget i de forskellige faseraf rensningsprocessen. Mere konkret er der nu installeret 20Compact NS og NSX og to PM9C multimetre med indbyggetenergimåling og kommunikation med SRO-systemet viaModicon M340 PAC’er, så der genereres detaljerede logfilerover energiforbruget.7


Vandværker In2TekEnergirigtig styring ogovervågning af vandværkerEl-installatør med fokus på vandværker itæt samarbejde med Schneider Electric.”For eksempel har Magelis XBT GT som standard indbyggetweb-interface, så vandværkspasseren kan overvåge driftenfra sin pc hjemme via en internetforbindelse.”En lang række vandværker i Danmark står overfor mere ellermindre omfattende renoveringer og opgraderinger. I Jyllandhar elinstallatør Tom Vistisen og hans forholdsvis nystartedevirksomhed In2Tek succes med at levere tavler til overvågningog styring af især mellemstore vandværker, baseret påenheder fra Schneider Electric. Allerede nu har In2Tek leverettavler til fire vandværker i Jylland, og flere projekter er i kikkerten.”Med andre produkter skal man tilkøbe særlig software oghave licenser til en eller flere brugere, hvilket gør løsningenmeget dyrere for kunden. Med Magelispanelet er det heleinkluderet,” siger Tom Vistisen.Udfordringen: ”Udfordringen er selvfølgelig at kunnetilbyde den rigtige løsning til den rigtige pris. Driftssikkerhed,energieffektivitet, ydelse og pris er altafgørende,” siger TomVistisen, der har et tæt samarbejde med Midt-JyskVandrens.”In2Tek er en lille virksomhed, der ikke har ”muskler” til at gåud i markedet alene og byde ind på totalprojekterne alene. Vifokuserer på tavle-delen og samarbejder så med fx Midt-JyskVandrens, der står for projekterne.”Løsningen: Tom Vistisen har i en årrække brugt produkter fraSchneider Electric til en række forskellige løsninger, og harnu valgt at basere sine tavler til vandværksstyring på komponenterfra Schneider Electric. Kernen i tavlerne fra In2Tek erden kompakte, men kraftfulde, Modicon M340 PAC, Altivar 61frekvensomformere og Magelis XBT GT operatørterminal medtouchskærm og grafisk visning.Det hele bindes sammen med BUS-kommunikation, hvilket ernemt og hurtigt at sætte op, fordi Modicon M340, Altivar 61 ogMagelis har indbygget interfaces til flere forskellige kommunikationstyper.Resultatet: ”Vi har et meget tæt samarbejde med SchneiderElectric om hvert eneste projekt. Vi spiller ping-pong og får engod dialog om, hvilke enheder, der er de rigtige til en givenopgave, og det er en stor fordel for vores virksomhed.””Lige så vigtigt er det selvfølgelig, at forholdet mellem produkternespris og ydelse er meget fornuftigt. Det gør, at vi kanlevere den optimale løsning til kundens behov - til den rigtigepris,” siger Tom Vistisen og fortsætter;9


VandCenter SydNy standard forfremtidens renseanlægSlut med driftsstop, større kapacitet,mindre spild og et nedsat energiforbruger nøgleordene for VandCenter Syds nyeslamafvandingsanlæg. Schneider Electricsløsninger har effektiviseret og strømlinetprocesserne, hvilket betyder en forventetbesparelse på 4-5 millioner kroner.På Fyn tænker man fremad, meget langt fremad, når detgælder håndteringen af slam og spildevand fra samtligeborgere i Odense og omegn.Så langt, at VandCenter Syd har brugt 50 millioner kroner pået helt nyt slamafvandingsanlæg.Udfordringen: “Slamhåndteringen er den mest energikrævendedel af rensningsprocessen, og det helt overordnede måler, at vi skal køre mindre slam ud af porten,” forklarer MogensHansen, tidligere driftsleder og nu fast tilknyttet konsulent påprojektet med det nye anlæg. Ud over at øge effektiviteten ermålet med det nye anlæg også at spare på energien, samtidigmed at man øger kapaciteten og sikrer optimal drift helt udenforstyrrelser.“Selvom vi fremover skal øge kapaciteten til at kunne håndtereslam fra yderligere 120.000 personer, forventer vi med det nyeanlægs mere effektive og strømlinede proces at mindske denendelige slam-mængde med en tredjedel. Det betyder i tørretal en forventet besparelse på 4-5 millioner kroner alene for atkomme af med slammet,” siger Mogens Hansen.Han fremhæver også den høje driftssikkerhed: ”Alt er byggetop, så dele kan kobles af, uden at forstyrre resten. Det betyder,at vi kan køre slamafvanding 24 timer i døgnet, 7 dageom ugen året rundt – uden nogensinde at opleve driftsforstyrrelser.Det er ret unikt.”Produktingeniør Peter Fuglsang fra Schneider Electric er en afde tekniske hjerner bag det avancerede system. Han kalderdet en “Rolls-Royce model” “Vi har designet et åbent og fremtidssikretsystem, hvor alle komponenter kan tilgås via Ethernet.Det gælder alt lige fra procesinstrumenter og frekvensomformeretil maksimalafbrydere, PAC’er og motorstartere.”“Dermed kan vi måle, logge og analysere alle data, for eksempelpå energiforbrug, spændingskvalitet og motorbelastning.Det gør, at VandCenter Syd løbende bliver klogere på forbrugetog kan optimere processerne yderligere.”Løsningen: VandCenter Syds nye slamafvandingsanlæg erdesignet ud fra en ny måde at tænke håndtering af slam ogfor at sikre mod driftsstop. Derfor har man delt processen oppå fire nøjagtig ens systemer med hver sin tavle og komplettedriftsforløb.Processerne bliver styret med Modicon PAC’er, mens motorernereguleres med Altivar frekvensomformere og beskyttesmed de intelligente TeSys U motorstartere, alt sammen fraSchneider Electric. Desuden sørger Compact NSX maksimalafbrydereog Preventa sikkerhedsrelæer, også fra SchneiderElectric, for beskyttelse af både installationer, menneskerog maskineri.Resultatet: Det nye anlæg byder på en række fordele forVandCenter Syd. Ikke blot i form af reduceret energiforbrug,men også i form af øget effektivitet, en meget høj driftssikkerhedog muligheden for løbende at optimere systemer ogprocesser.11


3024-løsningertilvandsegmentet © Schneider Electric Danmark A/S - All rights reservedSchneider Electric Danmark A/SDa standarder og produkter er under kontinuerlig udvikling, vil oplysningerIndustriparken 32i denne brochure ændres løbende. Schneider Electric Danmark A/S tager2750 Ballerupforbehold for disse ændring samt trykfejl og mangler i øvrigt.Tlf.: 44 20 70 00www.schneider-electric.dkwww.lk.dk 03-2012

More magazines by this user
Similar magazines