12.07.2015 Views

Torsdag den 12. oktober - 2. behandling af budget - Greve Kommune

Torsdag den 12. oktober - 2. behandling af budget - Greve Kommune

Torsdag den 12. oktober - 2. behandling af budget - Greve Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Greve</strong> Byråd<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong><strong>Torsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>1<strong>2.</strong></strong>10.06 kl. 19.00 i ByrådssalenReferatSide 714IndholdsfortegnelsePunkt Tekst SideBY<strong>2.</strong> Spørgetid - starter kl. 19.00 ..............................................................715Sager fra Økonomi- og Planudvalget .....................................................716BY3. <strong>2.</strong> <strong>behandling</strong> <strong>af</strong> Budget 2007 – 2010 ...............................................716BY4. Anlægsrapport 4 - <strong>oktober</strong> 2006 – for Økonomi- ogPlanudvalget og samlet for alle Udvalg............................................719BY5. Ramme<strong>af</strong>tale 2007 mellem Region Sjælland og kommunerne iregionen ............................................................................................723


<strong>Greve</strong> Byråd<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong><strong>Torsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>1<strong>2.</strong></strong>10.06 kl. 19.00 i ByrådssalenReferatSide 715Ikke til stede:Referat der er offentlig tilgængeligBY<strong>2.</strong> Spørgetid - starter kl. 19.00eDoc-nummer:52797I henhold til Forretningsor<strong>den</strong> for <strong>Greve</strong> Byråd §1, stk. 5 og 6 starter Byrådets åbnemøde med ”spørgsmål fra tilhørerne”.Uanset mæng<strong>den</strong> <strong>af</strong> spørgsmål, slutter spørgeti<strong>den</strong> senest kl. 19.30.Ubesvarede spørgsmål skal besvares skriftligt senest 8 dage efter mødets <strong>af</strong>holdelse.Beslutning:Edel Hultgren, Solbakken 12, <strong>Greve</strong>:Hvorfor vil man begå <strong>den</strong> samme fejl en gang til ved at lukke Tjurgår<strong>den</strong>, som daman lukkede 8’eren?Fornmand for Børne- og Ungeudvalget Brigitte Klintskov Jerkel besvaredespørgsmålet og oplyste, at Tjurgår<strong>den</strong> fremover skal være en satelitklub.Erling Rimborg, Ældresagen, Strandkrogen 8, <strong>Greve</strong>:Når der <strong>af</strong>sættes penge på finansloven, der skal komme de ældre til gode, er det såogså tilfældet i <strong>Greve</strong>?Borgmester Hans Barlach besvarede spørgsmålet og oplyste, at han endnu ikke ienkeltheder har kendskab til, hvad der er forslag om i finansloven, men at manselvfølgelig vil følge finanslovens bestemmelser.Orientering fra Borgmeteren:<strong>Greve</strong> Byråd har modtaget følgende meddelelse fra byrådsmedlem Bo Johansen:”Som det måske er nogen <strong>af</strong> jer bekendt, valgte jeg søndag <strong>den</strong> 8 okt. at bringe mitmedlemsskab <strong>af</strong> Dansk Foleparti til ophør.Jeg fortsætter mit virke i <strong>Greve</strong> byråd som løsgænger.”Byrådet tager oplysningen til efterretning.


<strong>Greve</strong> Byråd<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong><strong>Torsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>1<strong>2.</strong></strong>10.06 kl. 19.00 i ByrådssalenReferatSide 716Sager fra Økonomi- og PlanudvalgetBY3. <strong>2.</strong> <strong>behandling</strong> <strong>af</strong> Budget 2007 – 2010ØP6/2<strong>2.</strong>08.2006, BY10/29.08.2006, TM1/05.09.2006, ØP1/07.09.2006,E1/07.09.2006, K1/11.09.2006, S1/<strong>1<strong>2.</strong></strong>09.2006 og B1/14.09.2006.eDoc sagsnummer: 1253-56595BaggrundEfter Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets første <strong>behandling</strong> <strong>af</strong> det administrative<strong>budget</strong>oplæg for 2007 – 2010 har fagudvalgene behandlet <strong>budget</strong>forslaget.I fagudvalgenes <strong>behandling</strong>er har det enkelte fagudvalg taget stilling til følgendeindstilling fra Byrådets 1. <strong>behandling</strong>:a. Direktionens administrative <strong>budget</strong>oplæg for 2007-2010 inklusiv ajourføring <strong>af</strong>de sociale indkomstoverførsler, forskellige tekniske rettelser, befolkningsudviklingen,folketingets seneste lovgivning vedrørende kommunerne – og endeligindregningen <strong>af</strong> de opgaver, kommunen overtager fra Roskilde Amt og statenm.v.b. En målsætning om i <strong>budget</strong> 2007-2010 at bringe <strong>den</strong> ordinære drift i balance i2007 og i de følgende år.c. Principperne for de kommende års investeringer med korrekt tidsfølge for alleredevedtaget anlægsprogram og med anvendelse <strong>af</strong> flerårige rammer for anlæg,jfr. anlægskataloget.Fristen for yderligere ændringsforslag fra medlemmer og partier i Byrådet er fastsattil <strong>den</strong> 27. september 2006.BeslutningsgrundlagResultatet <strong>af</strong> fagudvalgenes <strong>behandling</strong> var, at Økonomi- og Planudvalget, TeknikogMiljøudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte punkt a og forholdtsig <strong>af</strong>ventende til punkt b og c. Børne- og Ungeudvalget, Kultur- og Fritidsudvalgetog Social- og Sundhedsudvalget forholdt sig <strong>af</strong>ventende til alle tre punkter.Der er efterfølgende fra partierne i Byrådet fremsendt et ændringsforslag til <strong>budget</strong>oplæggetin<strong>den</strong> for fristen. Dette forslag fremgår <strong>af</strong> bilag B.På indtægtssi<strong>den</strong> vurderer forvaltningen, at valg <strong>af</strong> selv<strong>budget</strong>tering som udskrivningsgrundlaggiver en økonomisk fordel på ca. 5 mio. kr. i 2007, se bilag C.Økonomisk Forvaltning har søgt <strong>den</strong> ordinære lånepulje for 45 mio. kr. og lånepuljenvedr. folkeskoleinvesteringer for 6,7 mio. kr. In<strong>den</strong>rigs- og Sundhedsministeriethar givet kommunen lånemulighed for 6 mio. kr. til skoleinvesteringer og 12,7 mio.kr. til andre formål, hvortil kommer mindre låneoptagelser u<strong>den</strong> ministeriets godkendelse.Budgetforslaget for 2007 indeholder som følge her<strong>af</strong> en uændret samletlåneoptagelse på 20 mio. kr. i 2007.Som et resultat <strong>af</strong> at <strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong> overtager opgaver fra Roskilde Amt opretteset nyt <strong>budget</strong>område, 5.04 Sundhed, under Social- og Sundhedsudvalget.


<strong>Greve</strong> Byråd<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong><strong>Torsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>1<strong>2.</strong></strong>10.06 kl. 19.00 i ByrådssalenReferatSide 717BilagA. Budgetmappen udleveret til Byrådet <strong>den</strong> 14. august 2006 med efterfølgendeajourføringer (er også ajourført på hjemmesi<strong>den</strong>).B. Ændringsforslag fra Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti,Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.C. Notat om statsgaranti eller selv<strong>budget</strong>tering <strong>af</strong> udskrivningsgrundlaget.Bilag efter Økonomi- og Planudvalgets <strong>behandling</strong>:D. Ændringsforslag fra Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti,Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkepartiàjourført efter Økonomi- og Planudvalgets <strong>behandling</strong>.E. AfstemningslisteF. Hovedoversigt nr. 3Direktionens indstilling:Direktionen indstiller,1. at Økonomi- og Planudvalget over for Byrådet anbefaler de <strong>af</strong> Venstre, Socialdemokraterne,Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det RadikaleVenstre og Socialistisk Folkeparti fremsatte ændringsforslag indarbejdet i <strong>budget</strong>2007 – 2010.<strong>2.</strong> at Økonomi- og Planudvalget over for Byrådet anbefaler selv<strong>budget</strong>teret udskrivningsgrundlagfor 2007. Det bemærkes, at de fremsatte ændringsforslagforudsætter selv<strong>budget</strong>tering med en merindtægt på 5,0 mio. kr. i 2007 i forholdtil statsgaranteret udskrivningsgrundlag.3. at Økonomi- og Planudvalget anbefaler en personskatteprocent for 2007 på22,90 procent – som forudsat i ændringsforslagene under 1.4. at Økonomi- og Planudvalget anbefaler en grundskyldspromille for 2007 på18,06 promille – som forudsat i ændringsforslagene under 1.5. at Økonomi- og Planudvalget anbefaler en uændret dæknings<strong>af</strong>giftspromillepå forretningsejendomme på 2007 på 5 promille, som forudsat i <strong>budget</strong>oplægget.6. at Økonomi- og Planudvalget anbefaler en uændret kirkeskatteprocent for 2007på 0,73 procent, som forudsat i <strong>budget</strong>oplægget.7. at Økonomi- og Planudvalget anbefaler, at taksterne fastsættes i overensstemmelsemed <strong>budget</strong>forslaget (takstblad) og de fremsatte ændringsforslag.8. at Økonomi- og Planudvalget anbefaler Byrådet at godkende oprettelsen <strong>af</strong> etnyt <strong>budget</strong>område, 5.04 Sundhed under Social- og Sundhedsudvalget.ØP4/<strong>1<strong>2.</strong></strong>10.06Økonomi- og Planudvalgets indstilling:Direktionens indstilling anbefales overfor Byrådet med følgende bemærkninger:• Der <strong>af</strong>sættes 10 mio. kr. i 2007 til spildevandsområdet. Overslagsårene <strong>af</strong>venter.• Der lukkes 2 daginstitutioner, hvor <strong>den</strong> ene fremrykkes til lukning pr. 1. august2007. Besparelsen skal for begge institutioner have fuld virkning fra 2008. Deøkonomiske konsekvenser på driftsområdet indarbejdes i <strong>2.</strong> <strong>behandling</strong>smaterialetvedrørende Budget 2007. Arbejdet med <strong>den</strong> midlertidige pavillonløsningi relation til udbygningen <strong>af</strong> Møllehaven sættes i bero.


<strong>Greve</strong> Byråd<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong><strong>Torsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>1<strong>2.</strong></strong>10.06 kl. 19.00 i ByrådssalenReferatSide 719BY4.Anlægsrapport 4 - <strong>oktober</strong> 2006 – for Økonomi- ogPlanudvalget og samlet for alle UdvalgeDoc sagsnummer: 54125BaggrundIfølge beslutning i Økonomiudvalget <strong>den</strong> 10. <strong>oktober</strong> 2005 skal der udarbejdes femanlægsrapporter i 2006 med <strong>behandling</strong> i Økonomiudvalget i april, juni, august,<strong>oktober</strong> og december. Forud herfor forelægges anlægsrapporten for de ståendeudvalg.Baseret på erfaringerne med anlægsstyring i 2005 er rapportens design tilpassetsåledes, at anlægsrapporten består <strong>af</strong> fire dele; jordsalgslisten; igangværende anlæg,ikke påbegyndte anlæg og <strong>af</strong>sluttede anlæg. Som følge <strong>af</strong> det reviderede rapportdesignindarbejdes tidsplanen for igangsættelse som en del <strong>af</strong> selve anlægsrapporten.BeslutningsgrundlagFormålet med oversigten er løbende at få et samlet overblik over:• Hvad de forventede indtægter og udgifter er på jordsalg og køb, og hvornår deforventes.• Status på det enkelte anlægsprojekts gennemførelse, samt evt. forsinkendefaktorer.• Hvor mange kroner, der er brugt på hvert enkelt anlæg i forhold til bevillingen.• Hvad det forventede forbrug er på hvert enkelt anlæg i de kommende kvartaler.• At skabe overblik over, hvornår de enkelte anlægsregnskaber <strong>af</strong>lægges.Jordsalgslisten er opdelt ud fraa) Jordhandler, der er <strong>af</strong>sluttet og dermed har påvirket kassen i indeværende år.b) Igangværende bevilgede jordhandler, der forventes at påvirke kassen i indeværendeår.c) Budgetterede Jordhandler, der forventes at påvirke kassen i indeværende år,hvortil der endnu ikke er givet bevilling.d) Jordhandler, der er under overvejelse, som kan tænkes at påvirke kassen i indeværendeår.Anlægsprojekterne er opdelt ud fraa) Anlæg fra investeringsoversigten i <strong>budget</strong> 2006-2009.b) Eventuelle nye anlæg u<strong>den</strong> for investeringsoversigten. Hvis Byrådet i løbet <strong>af</strong>året vedtager nye anlægsprojekter, vil de stå på <strong>den</strong>ne del <strong>af</strong> oversigten.Oversigten er dynamisk, så der vil løbende ske ajourføring <strong>af</strong> projekternes status,forbruget til dato og det forventede restforbrug.Bemærkninger om væsentlige ændringer si<strong>den</strong> seneste rapport.Anlægsrapporten overordnetAnlægsrapport 3 viste væsentlige forventede overførsler på anlægsområdet. På <strong>den</strong>baggrund besluttede Byrådet at lade de forventede overførsler indgå som en del <strong>af</strong><strong>budget</strong>vedtagelsen med henblik på at etablere et revideret anlægs<strong>budget</strong> for 2007-2010.


<strong>Greve</strong> Byråd<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong><strong>Torsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>1<strong>2.</strong></strong>10.06 kl. 19.00 i ByrådssalenReferatSide 720Ved Byrådets <strong>budget</strong>seminar blev en revideret investeringsoversigt med udgangspunkti anlægsrapport 4 præsenteret. Anlægsrapport 4 viser forventede overførslerpå 64 mio. kr. (anlægsrapport 3 ca. 56 mio. kr.) samt mindreindtægt vedrørendejordsalg på 88 mio. kr. og mindreudgift vedrørende jordkøb på 51 mio. kr. – i alt 27mio. kr. i nettomindreudgift i 2006. I <strong>den</strong> reviderede investeringsoversigt indgår deforventede overførsler som en del <strong>af</strong> Budget 2007-2010.Da de forventede overførsler optages på investeringsoversigten, som en del <strong>af</strong> Budget2007-2010, søges anlægs<strong>budget</strong>terne for 2006 reduceret med beløb svarende tilde forventede overførsler mellem 2006 og 2007.Ne<strong>den</strong>for er vist udvalgenes forventede overførsler, samt øvrige væsentlige ændringersi<strong>den</strong> anlægsrapport 3.Økonomi- og PlanudvalgetØkonomi- og Planudvalgets anlægsrapport 4 viser følgende samlede forventedeoverførsler mellem 2006 og 2007:IndtægterUdgifterI alt87,3 mio. kr.-50,0 mio. kr.37,3 mio. kr.Herudover er der følgende væsentlige ændringer på økonomi- og Planudvalgetsområde si<strong>den</strong> seneste anlægsrapport.Hundige StorcenterIndtægten som følge <strong>af</strong> salget <strong>af</strong> Hundige Storcenter forventes først at tilgå kassen i1. kvartal 2007.Tune NordøstDa projektet tidligst kan igangsættes i 2007, er et revideret <strong>budget</strong> blevet behandleti forbindelse med <strong>budget</strong><strong>behandling</strong>en. På <strong>den</strong> baggrund forventes indtægter ogudgifter overført til 2007 og frem.Teknik- og MiljøudvalgetTeknik- og Miljøudvalgets anlægsrapport 4 viser følgende samlede forventedeoverførsler mellem 2006 og 2007:IndtægterUdgifterI alt0,950 mio. kr.-38,720 mio. kr.-37,770 mio. kr.Herudover er der følgende væsentlige ændringer på Teknik- og Miljøudvalgetsområde si<strong>den</strong> seneste anlægsrapport.LangagergårdSom følge <strong>af</strong> færre udgifter til ekstraarbejder i 2006 overføres yderligere -2 mio.kr., således at der i alt overføres -9 mio. kr. Samtidig forventes de samlede udgiftertil byggemodning at blive mindre. Dette indgår i <strong>budget</strong><strong>behandling</strong>en.Mosede StrandparkProjektet forsinkes p.g.a. sags<strong>behandling</strong>sti<strong>den</strong> hos Kystdirektoratet samt krav omgodkendelse <strong>af</strong> projektet hos tilstø<strong>den</strong>de kystejere. Projektet følges tæt <strong>af</strong> forvaltningen.-4,300 mio. kr. overføres til 2007.


<strong>Greve</strong> Byråd<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong><strong>Torsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>1<strong>2.</strong></strong>10.06 kl. 19.00 i ByrådssalenReferatSide 721Tune NordøstDa projektet tidligst kan igangsættes i 2007, er et revideret <strong>budget</strong> blevet behandleti forbindelse med <strong>budget</strong><strong>behandling</strong>en. På <strong>den</strong> baggrund forventes yderligere udgifterpå -0,800 mio. kr. overført til 2007.Børne- og UngeudvalgetUdvalgets Anlægsrapport 4 viser følgende samlede forventede overførsler mellem2006 og 2007:Udgifter i alt-12,120 mio. kr.Herudover er der ingen væsentlige ændringer på Børne- og Ungeudvalgets områdesi<strong>den</strong> seneste anlægsrapport.Kultur- og FritidsudvalgetUdvalgets Anlægsrapport 4 viser følgende samlede forventede overførsler mellem2006 og 2007:Udgifter i alt-12,823 mio. kr.Herudover er der ingen væsentlige ændringer på Kultur- og Fritidsudvalgets områdesi<strong>den</strong> seneste anlægsrapport.Social- og SundhedsudvalgetSocial- og Sundhedsudvalgets anlægsrapport 4 viser følgende samlede forventedeoverførsler mellem 2006 og 2007:Indtægter0 mio. kr.Udgifter-1,655 mio. kr.I alt-1,655 mio. kr.(ved en fejl står der -1,355 mio. kr. i Social- og Sundhedsudvalgets dagsor<strong>den</strong>.Dette er rettet under udvalgets <strong>behandling</strong>.)Herudover er der følgende væsentlige ændringer på Social- og Sundhedsudvalgetsområde si<strong>den</strong> seneste anlægsrapport:Tilbygning til Nældebjerg Plejecenter, projekt 5901Byrådet har på mødet d. 26.09.2006 godkendt frigivelse <strong>af</strong> 1 mio. kr. til dispositioni 2006, til finansiering <strong>af</strong> honorarer til projektering og rådgivning.Udvalgenes <strong>behandling</strong>:Teknik- og miljøudvalget tager Anlægsrapport 4 – <strong>oktober</strong> 2006 til efterretningog videresender <strong>den</strong> til <strong>den</strong> samlede <strong>behandling</strong> i Økonomi- og Planudvalget ogByrådet. Endvidere anbefaler udvalget, at Økonomi- og Planudvalget indstilleroverfor Byrådet, at <strong>den</strong> forventede overførsel, der udgør en mindreudgift på 37,770mio. kr. tilgår kassen. Dette sker som følge <strong>af</strong> <strong>den</strong> vedtagne investeringsoversigtfor <strong>budget</strong> 2007-10.Børne- og Ungeudvalget tager Anlægsrapport 4 – <strong>oktober</strong> 2006 til efterretning ogvideresender <strong>den</strong> til <strong>den</strong> samlede <strong>behandling</strong> i Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.Endvidere anbefaler udvalget, at Økonomi- og Planudvalget indstiller overforByrådet, at <strong>den</strong> forventede overførsel, der udgør en mindreudgift på 12,120 mio.


<strong>Greve</strong> Byråd<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong><strong>Torsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>1<strong>2.</strong></strong>10.06 kl. 19.00 i ByrådssalenReferatSide 722kr. tilgår kassen. Dette sker som følge <strong>af</strong> <strong>den</strong> vedtagne investeringsoversigt for<strong>budget</strong> 2007-10.Kultur- og Fritidsudvalget tager Anlægsrapport 4 – <strong>oktober</strong> 2006 til efterretningog videresender <strong>den</strong> til <strong>den</strong> samlede <strong>behandling</strong> i Økonomi- og Planudvalget ogByrådet. Endvidere anbefaler udvalget, at Økonomi- og Planudvalget indstilleroverfor Byrådet, at <strong>den</strong> forventede overførsel, der udgør en mindreudgift på 12,823mio. kr. tilgår kassen. Dette sker som følge <strong>af</strong> <strong>den</strong> vedtagne investeringsoversigtfor <strong>budget</strong> 2007-10.Social- og Sundhedsudvalget tager Anlægsrapport 4 – <strong>oktober</strong> 2006 til efterretningog videresender <strong>den</strong> til <strong>den</strong> samlede <strong>behandling</strong> i Økonomi- og Planudvalgetog Byrådet. Endvidere anbefaler udvalget, at Økonomi- og Planudvalget indstilleroverfor Byrådet, at <strong>den</strong> forventede overførsel, der udgør en mindreudgift på 1,655mio. kr. tilgår kassen. Dette sker som følge <strong>af</strong> <strong>den</strong> vedtagne investeringsoversigtfor <strong>budget</strong> 2007-10.BilagAnlægsrapport 4 - <strong>oktober</strong> 2006.Oversigt over udvalgenes forventede overførsler, som anslået i Anlægsrapport 4,der søges lagt i kassen.Økonomisk Forvaltnings indstilling:Økonomisk Forvaltning anbefaler, at Økonomi- og Planudvalget,1. tager Anlægsrapport 4 – <strong>oktober</strong> 2006 til efterretning og videresender <strong>den</strong> til<strong>den</strong> samlede <strong>behandling</strong> i Byrådet.<strong>2.</strong> indstiller overfor Byrådet at de forventede overførsler lægges i kassen, somfølge <strong>af</strong> investeringsoversigt for <strong>budget</strong> 2007-2010.3. som konsekvens her<strong>af</strong> at indstille, at meddele tillægsbevilling (mindreudgift)til <strong>budget</strong> 2006 vedrørende anlæg og jordkøb 115,3 mio. kr. – og at meddeletillægsbevilling (mindreindtægt) til <strong>budget</strong> 2006 vedrørende jordsalg på 88,3mio. kr.Samlet nettoindtægt på 27,0 mio. kr. tilgår kassen.ØP5/05.10.06Økonomi- og Planudvalgets indstilling:1. Taget til efterretning.<strong>2.</strong> Økonomisk Forvaltnings indstilling anbefales overfor Byrådet.3. Økonomisk Forvaltnings indstilling anbefales overfor Byrådet.Efter Økonomi- og Planudvalgets møde er det konstateret, at Børne- og Ungeudvalgetyderligere har følgende indstilling til anlægsrapporten:Udvalget anbefaler, at rapporten alene fremlægges én gang i kvartalet, og at rapportenforenkles.Beslutning:Økonomi- og Planudvalgets indstilling godkendt med bemærkningen fra Børne- ogUngeudvalget.


<strong>Greve</strong> Byråd<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong><strong>Torsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>1<strong>2.</strong></strong>10.06 kl. 19.00 i ByrådssalenReferatSide 723BY5.Ramme<strong>af</strong>tale 2007 mellem Region Sjælland og kommunernei regioneneDoc sagsnummer: 54437J.nr. 17.03.00ØP35/19.09.06BaggrundMed kommunalreformen er rollefordelingen på det sociale- og specialundervisningsområdetændret <strong>af</strong>gørende pr. 1. januar 2007. Fremover har kommunernemyndighedsansvaret og hele finansieringen <strong>af</strong> institutionerne på social- og specialundervisningsområdet.Såvel kommunerne som region vil i fremti<strong>den</strong> kunne optrædesom driftsherrer/leverandører <strong>af</strong> pladser på de institutioner, der hidtil harværet drevet <strong>af</strong> amterne på det såkaldte ”kan” område.I <strong>den</strong>ne sag fremlægges forslag til ramme<strong>af</strong>tale 2007 mellem de 17 kommuner ogRegion Sjælland. Ramme<strong>af</strong>talen skal godkendes <strong>af</strong> kommunalbestyrelser og Regionsrådsenest <strong>den</strong> 15. <strong>oktober</strong> 2006. Ramme<strong>af</strong>talen dækker udelukkende ”kan”området, mens kommunerne selv administrerer ”skal” området.Ramme<strong>af</strong>talen er det <strong>af</strong>talesystem mellem kommuner og region, som skal reguleresamarbejdet og regionens forsyningspligt samt planlægningen <strong>af</strong> ”kan”- tilbu<strong>den</strong>epå specialundervisnings- og socialområdet. Det gælder lands- og landsdelsdækkendetilbud på specialundervisningsområdet og sociale tilbud til personer med handicapog sindslidelser. Ramme<strong>af</strong>talen er reguleret i lov om social service.Regionens ansvarByrådet har på sit møde <strong>den</strong> 31. januar 2006 besluttet ikke at overtage driften <strong>af</strong>kan institutionerne beliggende i <strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong> - Skelbakken og Elsehus. RegionSjælland overtager derfor leverandøransvaret for disse to institutioner pr. 1. januar2007. Regionsrådets leverandøransvar betyder, at regionen er forpligtet til at tilpassekapaciteten i og udvikle de regionale tilbud på baggrund <strong>af</strong> <strong>den</strong> årlige ramme<strong>af</strong>talemellem kommunalbestyrelser og regionsråd.<strong>Kommune</strong>ns ansvarI henhold til lovgivningen skal beliggenhedskommunen overtage døgntilbud tilbørn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer samt specialskoler pr.1. januar 2007 de såkaldte ”skal”- institutioner. Skal institutionerne er ikke omfattet<strong>af</strong> ramme<strong>af</strong>talen, idet de ikke indgår i det regionale forsyningsansvar i forholdtil kommunerne. Beliggenhedskommunerne har i henhold til lovgivningen derforikke et forsyningsansvar overfor de øvrige kommuner i regionen. Man skal dogvære opmærksom på, at kommunerne i forbindelse med overtagelsen <strong>af</strong> de amtsligeinstitutioner overtager de <strong>af</strong>taler/pligter, amtet har med kommunerne vedrørende debørn, der går på institutionerne. Byrådet har besluttet at overtage driften <strong>af</strong> skalinstitutionerne De Unges Hus og Bugtskolen samt 20,2 klasserne på folkeskolerne.Samarbejde mellem kommunerneI henhold til lovgivningen er kommunerne in<strong>den</strong>for regionen forpligtet til at samarbejdeom at tilvejebringe de nødvendige tilbud in<strong>den</strong>for specialundervisningsområdet.Samarbejdet er ikke lovbestemt på det sociale område.


<strong>Greve</strong> Byråd<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong><strong>Torsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>1<strong>2.</strong></strong>10.06 kl. 19.00 i ByrådssalenReferatSide 724BeslutningsgrundlagRamme<strong>af</strong>talen skal sikre et samlet overblik over hvilke tilbud, der er til rådighedfor borgerne i region Sjælland på det specialiserede sociale område, på området foralmene ældreboliger og på dele <strong>af</strong> specialundervisningsområdet. Herudover skalRamme<strong>af</strong>talen, under de givne økonomiske rammer, medvirke til at skabe så højgrad <strong>af</strong> overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser iøvrigt.Ramme<strong>af</strong>talen har virkning fra <strong>den</strong> 1. januar 2007 og frem til <strong>den</strong> 31. december2007. Ramme<strong>af</strong>talen skal indgås hvert år mellem de 17 kommuner og Region Sjælland.<strong>Kommune</strong>rne in<strong>den</strong> for region Sjælland har i en hensigtserklæring givet hinan<strong>den</strong>tilsagn om gensidig tryghed ved kommunal overtagelse <strong>af</strong> sociale institutioner ogspecialundervisningsinstitutioner. Dette indebærer, at kommunerne i 2007 og 2008vil fortsætte det nuværende forbrugsmønster <strong>af</strong> de eksisterende tilbud, og kommunerneer indstillet på at indgå økonomiske betalings<strong>af</strong>taler om køb <strong>af</strong> pladser ogandre ydelser, som tager hensyn til både ejer-kommuners og køber-kommunersbehov for en vis økonomisk tryghed.De konkrete takster for de enkelte tilbud er endnu ikke beregnet, men i <strong>den</strong> endeligeversion <strong>af</strong> ramme<strong>af</strong>talen vil de indgå. Driftsherren skal selv beregne taksterne påbaggrund <strong>af</strong> de besluttede fælles principper mellem kommunerne i region Sjællandog Region Sjælland. Det er <strong>af</strong>talt, at regionen indsamler taksterne og sender dissetil kommunerne senest <strong>den</strong> 13. september 2006.Det må forventes, at taksterne beløbsmæssigt vil være højere end amternes hidtidigetakster. Det skyldes, at det følger <strong>af</strong> takstvejledningen, at der skal ske en omkostningsmæssigfastsættelse <strong>af</strong> taksterne, hvor administrations- og udviklingsomkostningerogså indregnes.Eftersom taksterne ikke er kendt i forbindelse med fagudvalgenes <strong>behandling</strong> <strong>af</strong>ramme<strong>af</strong>talen anbefales det, at ramme<strong>af</strong>talen indledningsvis godkendes med forbeholdfor, at taksterne for de enkelte tilbud endnu ikke er beregnet. Taksterne vilvære kendt ved ramme<strong>af</strong>talens <strong>behandling</strong> i Økonomi- og Planudvalget samt Byrådet.TidsplanTidsplanen for ramme<strong>af</strong>talen er følgende:• 15. maj 2006: <strong>Kommune</strong>rne indsender redegørelser• Fra juni til <strong>den</strong> 9. august: Administrative forhandlinger/møder i styregruppenom forslag til ramme<strong>af</strong>tale• 17. august: Forslag til ramme<strong>af</strong>tale forelægges i kommunekontaktrådet• 2<strong>2.</strong> august: Behandling i kontaktudvalget• 23. august til <strong>den</strong> 15. <strong>oktober</strong>: kommunalbestyrelser/sammenlægnings-udvalgog forberedelsesudvalg godkender ramme<strong>af</strong>talen.Øvrige forholdRamme<strong>af</strong>talen har været forelagt kommunekontaktrådet <strong>den</strong> 17. august 2006.Ramme<strong>af</strong>talen behandles både i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget.


<strong>Greve</strong> Byråd<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong><strong>Torsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>1<strong>2.</strong></strong>10.06 kl. 19.00 i ByrådssalenReferatSide 725BilagRamme<strong>af</strong>tale på det sociale område, det almene boligområde og dele <strong>af</strong> specialundervisningenmellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelserne iregionen.Taksterne (bilag først tilgængeligt efter fagudvalgs<strong>behandling</strong>er)Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningensindstilling:Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungeudvalget og Social- og Sundhedsudvalgetanbefaler over for Økonomi- og Planudvalget og Byrådet, at ramme<strong>af</strong>talen for2007 godkendes med forbehold for, at taksterne for de konkrete tilbud endnu ikkeer beregnet.Taksterne vil foreligge ved Økonomi- og Planudvalgets <strong>behandling</strong> <strong>den</strong> 19. september2006.B7/06.09.06Børne- og Ungeudvalgets indstilling:Indstillingen anbefales over for Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.S5/05.09.06Social- og Sundhedsudvalgets indstilling:Udvalget <strong>af</strong>venter taksterne, og videresender sagen til Økonomi- og Planudvalget.Udvalget har taget Ældrerådets udtalelser til efterretning.ØP35/19.09.06Økonomi- og Planudvalgets indstilling:Udsat til Økonomi- og Planudvalgets møde <strong>den</strong> 5. <strong>oktober</strong>. Forvaltningen har endnuikke h<strong>af</strong>t mulighed for at beregne eventuelle økonomiske konsekvenser <strong>af</strong> taksternei <strong>budget</strong> 2007, da taksterne ikke er kommet endnu.Dagsor<strong>den</strong>tekst tilføjelse:Ramme<strong>af</strong>tale 2007 inklusive takster er modtaget <strong>den</strong> 18. september 2006 (ligger isagen).Der mangler takster på følgende områder:• Specialrådgivning herunder særligt hjælpemidler• Behandling <strong>af</strong> stofmisbrugere• Tale-, høre- og synsområdetTaksterne på disse tre områder ventes beregnet <strong>den</strong> 15. november 2006.Hertil kommer, at der endnu ikke foreligger Betænkning fra Socialministeriet, derpræciserer principper for udmøntning <strong>af</strong> statsrefusion. Betænkningen vil angiveligtførst foreligge ved udgangen <strong>af</strong> <strong>oktober</strong> 2006.Forvaltningen har udarbejdet notat som giver status på samarbejdet om ramme<strong>af</strong>talen.Bilag i sagenRamme<strong>af</strong>tale 2007 inklusive bilagBilagNotat som giver status på samarbejdet om ramme<strong>af</strong>talen.


<strong>Greve</strong> Byråd<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong><strong>Torsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>1<strong>2.</strong></strong>10.06 kl. 19.00 i ByrådssalenReferatSide 726Børne- og Kulturforvaltningens og Social- og Sundhedsforvaltningensindstilling:Forvaltningerne indstiller at Økonomi- og Planudvalget overfor Byrådet anbefaler:1. at udkastet til ramme<strong>af</strong>tale godkendes<strong>2.</strong> at eventuelle ændringer i <strong>budget</strong> 2007 – 2010 forelægges til politisk <strong>behandling</strong>,når der foreligger takster fra Region Sjælland og betænkning om statsrefusion.ØP6/05.10.06Økonomi- og Planudvalgets indstilling:Børne- og Kulturforvaltningens og Social- og Sundhedsforvaltningens indstillinganbefales overfor Byrådet.Beslutning:Økonomi- og Planudvalgets indstilling godkendt.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!